Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 3ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 129,53 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,1% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2022. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 11,0%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 12,4% στα κτίρια και κατά 6,0% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Output prices Index in construction: 3rd quarter 2022

The output prices Index in construction for the third quarter of 2022 reached 129,53 units (base year 2015=100,00), recording a marginal increase of 0,1% over the second quarter of 2022. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 11,0%.

By type of project, an increase of 12,4% was observed for buildings and of 6,0% for civil engineering projects in the third quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 3ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 178,22 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση 5,0% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2021.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 7,3% στα κτίρια και αύξηση της τάξης του 10,5% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Index of production in construction: 3rd quarter 2022 

The Index of production in construction during the third quarter of 2022 reached 178,22 units (base year 2015=100,00), recording a decrease of 5,0% over the third quarter of 2021.

By type of project, a decrease of 7,3% was observed for buildings and an increase of 10,5% for civil engineering projects in the third quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό: Δεκέμβριος 2022

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν στις 139.981 σε σύγκριση με 61.010 τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 129,4%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2022 ήταν η Ελλάδα με 33,4% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 16,7%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad: December 2022

A total number of 139.981 residents of Cyprus returned from a trip abroad in December 2022, compared to 61.010 in the corresponding month last year, recording an increase of 129,4%. The main countries from which the residents of Cyprus returned in December 2022 were Greece with 33,4% and the United Kingdom with 16,7%.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Δεκέμβριος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν σε 110.041 σε σύγκριση με 96.928 τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.201.080 σε σύγκριση με 1.936.931 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 631.609 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, καθώς και με 3.976.777 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 24,3% (26.708) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 17,1% (18.801), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 11,0% (12.055), οι αφίξεις από την Πολωνία το 8,5% (9.316) και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,5% (4.976).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2022 ήταν για ποσοστό 61,9% των τουριστών οι διακοπές, για 27,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 10,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2021, ποσοστό 61,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 29,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 9,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: December 2022

The arrivals of tourists reached 110.041 in December 2022 compared to 96.928 in December 2021, recording an increase of 13,5%.

For the period of January – December 2022, arrivals of tourists totaled 3.201.080 compared to 1.936.931 in the corresponding period of 2021, 631.609 in the period of January – December 2020 and 3.976.777 arrivals in the period of January – December 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for December 2022, with a share of 24,3% (26.708) of total arrivals, followed by Israel with 17,1% (18.801), Greece with 11,0% (12.055), Poland with 8,5% (9.316) and Germany with 4,5% (4.976).

Purpose of visit

For a percentage of 61,9% of tourists, the purpose of their trip in December 2022 was holidays, for 27,4% visit to friends and relatives and for 10,4% business. Respectively, in December 2021, 61,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 29,0% visited friends or relatives and 9,5% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Δεκέμβριος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,2%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (12,6%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,5%) και Μεταφορές (14,2%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 19,3% και -3,3% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): December 2022

The HICP rose by 7,6% between December 2021 and December 2022 and fell by 0,8% in the month between November 2022 and December 2022. For the period January - December 2022 the HICP rose by 8,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to December 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,2%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (12,6%).

Compared to November 2022, the largest change was recorded in category Food and Non-Alcoholic Beverages (-2,9%). 

For the period January - December 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,5%) and Transport (14,2%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of December 2021 and to the index of the previous month, was monitored in category Energy with percentages of 19,3% and -3,3% respectively.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Δεκέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 ανήλθε στις 133,62 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 11,67%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (13,43%), στα προϊόντα ορυκτών (12,18%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (11,57%), στα μεταλλικά προϊόντα (11,21%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (10,25%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 17,21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των εξής υλικών: πόρτες και παράθυρα από PVC (45,41%), τούβλα (30,08%), άσφαλτος οδοστρωσίας (29,24%), πλαστικοί σωλήνες (28,51%), δομικό πλέγμα (28,12%), σίδηρος οικοδομής (27,74%), σιδερένια κάγκελα (26,40%), πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο (25,25%), στέγες/υπόστεγα και μεταλλικά μέρη τοποθέτησης γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας (23,55%) και κατασκευαστικός χάλυβας (22,92%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: December 2022

The price Index of construction materials for December 2022 reached 133,62 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,24% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 11,67%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (13,43%), mineral products (12,18%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (11,57%), metallic products (11,21%) and electromechanical products (10,25%).

For the period January-December 2022, the index recorded an increase of 17,21% compared to the corresponding period of 2021.

The increase of the index in 2022 over the previous year is mainly due to the increase in the prices of the following materials: PVC doors and windows (45,41%), bricks (30,08%), bitumen asphalt (29,24%), plastic pipes and tubes (28,51%), structural grid (28,12%), building iron (27,74%), iron rails (26,40%), aluminium doors and windows (25,25%), roofs and metallic parts for the assembly of gypsumboards and cementboards (23,55%) and structural steel (22,92%).

Source:Cystat

Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης Tax For All – TFA

Επικαιροποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2023, Tax For All -TFA, ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή του νέου Ενιαίου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης  - Tax For All – TFA το οποίο θα αντικαταστήσει σταδιακά (μεταξύ άλλων) την πλατφόρμα του TAXISnet.

Σημαντικό στοιχείο για την μετάβαση στην Πύλη Φορολογουμένων TFA αποτελεί  η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) η οποία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση και επικοινωνία με τους Χρήστες.

Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα με την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (e-mail), μέσω της ιστοσελίδας του TAXISnet, η ορθότητα της οποίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μεταφορά του λογαριασμού τους από το σύστημα TAXISnet στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA.

Η αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να γίνει ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στο www.mof.gov.cy/tax κάτω από:

e-Υπηρεσίες → TAXISnet → Ενημερωτικό Υλικό → Φόρος Εισοδήματος – Άμυνα  e-Services

e-Υπηρεσίες → TAXISnet → Ενημερωτικό Υλικό → Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Διαδικασία για αλλαγή της ηλεκτρονικής  διεύθυνσης στο σύστημα  TAXISnet  e-Services

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

January 2023 Single Tax Administration Portal Tax For All – TFA

Update of e-mail address

The Tax Department has announced on 17 January 2023, the commencement of the gradual implementation of the new Single Tax Administration Portal - Tax For All -TFA, which will progressively replace (amongst others) the TAXISnet platform.

An important element for the transition to the TFA Taxpayer Portal is the electronic address (e-mail) which is used for the update and communication with Users.

Therefore, taxpayers should proceed immediately with updating their electronic address (e-mail), via the TAXISnet website, the validity of which is a necessary element for the transfer of their account from the Taxisnet system to the new TFA system.

Changing the e-mail address can be done by following the instructions posted on the Tax Department’s website at www.mof.gov.cy/tax under:

e-Services → TAXISnet → Information Material → Income Tax-Defense e-Services

e-Services → TAXISnet → Information Material → Value Added Tax Procedure for changing the electronic address in the TAXISnet system e-Services

Source:Tax Department

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today