Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €448,4 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €302,3 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €339,3 εκ. (+3,8%) και ανήλθαν στα €9.207,6 εκ. σε σύγκριση με €8.868,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €335,4 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €3.696,5 εκ. σε σύγκριση με €3.361,1 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €2.680,6 εκ. σε σύγκριση με €2.547,2 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €166,3 εκ. (+19,5%) και ανήλθε στα €1.019,0 εκ. σε σύγκριση με €852,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,9 εκ. (+3,3%) και ανήλθαν στα €553,4 εκ. σε σύγκριση με €535,5 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €194,0 εκ. (+33,7%) και ανήλθε στα €769,0 εκ. σε σύγκριση με €575,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €159,3 εκ. (+35,2%) και ανήλθαν στα €612,2 εκ. σε σύγκριση με €452,9 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €34,7 εκ. (+28,4%) και ανήλθαν στα €156,8 εκ. σε σύγκριση με €122,1 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €474,2 εκ. (-81,8%) και περιορίστηκαν στα €105,8 εκ. σε σύγκριση με €580,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €33,6 εκ. (-8,1%) και περιορίστηκαν στα €383,3 εκ. σε σύγκριση με €416,9 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.090,0 εκ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €9.656,0 εκ. σε σύγκριση με €8.566,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €482,0 εκ. (+15,6%) και ανήλθαν στα €3.579,1 εκ. σε σύγκριση με €3.097,1 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €400,4 εκ. (+19,8%) και ανήλθαν στα €2.421,6  εκ. σε σύγκριση με €2.021,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €374,9 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €2.249,0 εκ. σε σύγκριση με €1.874,1 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €333,9 εκ. (+13,9%) και ανήλθαν στα €2.742,1 εκ. σε σύγκριση με €2.408,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €15,4 εκ. (+2,5%) και ανήλθαν στα €628,1 εκ. σε σύγκριση με €612,7 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,5 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €112,0 εκ. σε σύγκριση με €112,5 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,8 εκ. (-4,5%) και περιορίστηκαν στα €186,1 εκ. σε σύγκριση με €194,9 εκ. το 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €106,9 εκ. (-40,1%) και περιορίστηκαν στα €159,6 εκ. σε σύγκριση με €266,5 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-November 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €448,4 mn (1,7% of GDP) for the period of January-November 2022, as compared to a deficit of €302,3 mn (1,3% of GDP) that was recorded during the period of January-November 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-November 2022, total expenditure increased by €339,3 mn (+3,8%) and amounted to €9.207,6 mn, compared to €8.868,3 mn in the corresponding period of 2021.

In detail, social benefits increased by €335,4 mn (+10,0%) and amounted to €3.696,5 mn, compared to €3.361,1 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €133,4 mn (+5,2%) and amounted to €2.680,6 mn, compared to €2.547,2 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €166,3 mn (+19,5%) and amounted to €1.019,0 mn, compared to €852,7 mn in 2021. Current transfers increased by €17,9 mn (+3,3%) and amounted to €553,4 mn, compared to €535,5 mn in 2021.

The capital account increased by €194,0 mn (+33,7%) and amounted to €769,0 mn, compared to €575,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €159,3 mn (+35,2%) and amounted to €612,2 mn, compared to €452,9 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €34,7 mn (+28,4%) and amounted to €156,8 mn, compared to €122,1 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €474,2 mn (-81,8%) to €105,8 mn, from €580,0 mn in 2021. Interest payable decreased by €33,6 mn (-8,1%) to €383,3 mn, from €416,9 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-November 2022, total revenue increased by €1.090,0 mn (+12,7%) and amounted to €9.656,0 mn, compared to €8.566,0 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €482,0 mn (+15,6%) and amounted to €3.579,1 mn, compared to €3.097,1 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €400,4 mn (+19,8%) and amounted to €2.421,6 mn, compared to €2.021,2 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €374,9 mn (+20,0%) and amounted to €2.249,0 mn, compared to €1.874,1 mn in 2021. Social contributions increased by €333,9 mn (+13,9%) and amounted to €2.742,1 mn, compared to €2.408,2 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €15,4 mn (+2,5%) and amounted to €628,1 mn, compared to €612,7 mn in 2021.

On the contrary, property income decreased by €0,5 mn (-0,4%) to €112,0 mn, from €112,5 mn in 2021. Current transfers decreased by €8,8 mn (-4,5%) to €186,1 mn, from €194,9 mn in 2021. Capital transfers decreased by €106,9 mn (-40,1%) to €159,6 mn, from €266,5 mn in 2021.

Source:Cystat

Υπενθύμιση για εγγραφή υποστατικών στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – 7/2/2023

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή υποστατικών (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων [Self-Service (Sharing Economy) Establishments] μέχρι τις 7/2/2023.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής/η αιτήτρια θα πρέπει να έχει, πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του καταλύματος στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού:

1.            Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας και

2.            Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ – Τουλάχιστο κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy .

O αιτητής/η αιτήτρια μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία.

Υπενθυμίζεται ότι, τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Θα υπόκεινται, επίσης, σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τοπικές Αρχές – κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στην εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy .

Πηγή:Υφυπουργείο Τουρισμού

Reminder for registration of premises in the register of self-service accommodation establishments – 7/2/2023

There is an obligation to submit applications for the registration of premises (villas, residences, apartments) in the register of self-service accommodation (sharing economy) establishments until 7/2/2023.

Applications may be submitted by natural and legal persons. To this end, the applicant must obtain, before submitting the application for registration of the accommodation in the register of self-service accommodation of the Deputy Ministry of Tourism:

1. Registration with the Tax Department (Tax Identification Number and/or VAT where necessary under the relevant legislation) of the Republic of Cyprus and

2. Insurance Coverage of the accommodation in force – At least against any risk, for fire and civil liability.

The application for registration in the register must be submitted electronically through the website of the Deputy Ministry of Tourism www.tourism.gov.cy .

The applicant may advertise and/or rent the self-service accommodation establishment, provided that it is registered in the register of self-service accommodation and has received a special mark and registration number from the Deputy Ministry of Tourism, which will be indicated on each platform where the accommodation will be advertised, as well as in all relevant transactions.

The registration fee for self-service accommodation is €222 every three years.

It is noted that the income from the rental of self-service accommodation is subject to income tax and VAT based on the provisions of the respective legislations and subject to overnight fees to local authorities. For relevant information, interested parties should contact the relevant Services (Income Tax Department and Local Authorities – local Municipalities and Community Councils).

Those interested can obtain more information on the website of the Deputy Ministry of Tourism www.tourism.gov.cy .

Source:Deputy Ministry of Tourism

Έσοδα από τον τουρισμό: Οκτώβριος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2022 έφθασαν τα €319,8 εκ. σε σύγκριση με €310,2 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.285,2 εκ. σε σύγκριση με €1.355,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €376,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: October 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €319,8 mn in October 2022 compared to €310,2 mn in October 2021, recording an increase of 3,1%.

For the period of January – October 2022, revenue from tourism is estimated at €2.285,2 mn compared to €1.355,4 mn in the corresponding period of 2021 and to €376,3 mn during the period of January – October 2020.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Νοέμβριος 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Νοέμβριο 2022 κατά 12,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: November 2022

The turnover value Index of retail trade for November 2022 increased by 12,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 2,4% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-November 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 11,3% and the volume index an increase of 2,0% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Δεκέμβριος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, έφτασε τα 16.132 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2022 αυξήθηκε στα 14.131 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.081 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 608), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 567), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 145), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 74) και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 65).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: December 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of December 2022, reached 16.132 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for December 2022 increased to 14.131 persons in comparison to 14.081 in the previous month. 

In comparison with December 2021, an increase of 1.332 persons or 9,0% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (an increase of 608), financial and insurance activities (an increase of 567), transportation and storage (an increase of 145), information and communication (an increase of 74) and human health and social work activities (an increase of 65).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Οκτώβριος 2022

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 180,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 16,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Οκτώβριο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 171,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 55,4% και μεταλλείων και λατομείων κατά 29,0%. Ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημείωση μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: October 2022

In October 2022, the industrial turnover Index reached 180,0 units (base 2015=100), recording an increase of 16,9% compared to October 2021. For the period January-October 2022, the index recorded an increase of 22,2% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for October 2022 reached 171,5 units, recording an increase of 10,4% compared to October 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+55,4%) and mining and quarrying (+29,0%). The water supply and materials recovery sector recorded a decrease of 1,6% compared to October 2021.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Δεκέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 1,12 μονάδες και έφτασε στις 113,43 μονάδες σε σύγκριση με 114,55 μονάδες τον Νοέμβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 7,9%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (12,6%). 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%) και Μεταφορές (-2,3%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,0%) και Μεταφορές (16,3%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,41), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,32) και Μεταφορές (1,51). 

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,65) και Μεταφορές (-0,42) είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2021 είχαν ο Ηλεκτρισμός (1,41) και τα Πετρελαιοειδή (1,20). 

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,57) και τα φρέσκα λαχανικά (-0,56) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): December 2022

In December 2022, the Consumer Price Index decreased by 1,12 units and reached 113,43 units compared to 114,55 units in November 2022. In December 2022, the inflation increased by 7,9%. For the period January-December 2022, the CPI increased by 8,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Analysis of percentage changes

Compared to December 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,1%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (12,6%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (-2,9%) and Transport (-2,3%).

For the period January – December 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,0%) and Transport (16,3%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of December 2021, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (2,41), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,32) and Transport (1,51) had the largest effect on the change of the CPI. 

The categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,65) and Transport (-0,42) had the largest negative effect on the change of the CPI compared to the previous month.

Electricity (1,41) and Petroleum Products (1,20) had the most notable effect on the change of the CPI of December 2022 compared to December 2021. 

Finally, Petroleum Products (-0,57) and fresh vegetables (-0,56) had the largest negative effect on the change of the CPI of December 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Οκτώβριος 2022 (τελικά στοιχεία) και Νοέμβριος 2022 (προκαταρτικά στοιχεία)

Νοέμβριος 2022, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2022 ήταν €983,5 εκ. σε σύγκριση με €937,1 εκ. τον Νοέμβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 5,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €575,5 εκ. και από τρίτες χώρες €408,0 εκ. σε σύγκριση με €525,5 εκ. και €411,6 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2021. Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €153,3 εκ. έναντι €157,8 εκ. τον Νοέμβριο 2021.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2022 ήταν €317,3 εκ. σε σύγκριση με €369,6 εκ. τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας μείωση 14,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €76,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €240,5 εκ., σε σύγκριση με €101,0 εκ. και €268,6 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2021. Οι εξαγωγές τον Νοέμβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €132,6 εκ. έναντι €148,4 εκ. τον Νοέμβριο 2021.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2022 ήταν €10.378,2 εκ. σε σύγκριση με €7.928,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 30,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2022 ήταν €3.558,6 εκ. σε σύγκριση με €3.022,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2021, σημειώνοντας άνοδο 17,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.819,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.906,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οκτώβριος 2022, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €910,0 εκ. τον Οκτώβριο 2022 σε σύγκριση με €723,4 εκ. τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 25,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2022 ήταν €163,2 εκ. σε σύγκριση με €100,6 εκ. τον Οκτώβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 62,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε €156,7 εκ. σε σύγκριση με €94,3 εκ. τον Οκτώβριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε στα €5,0 εκ. έναντι €5,1 εκ. τον Οκτώβριο 2021.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2022 ήταν €252,9 εκ. σε σύγκριση με €361,9 εκ. τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας μείωση 30,1%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: October 2022 (final data) and November 2022 (provisional data)

November 2022, provisional data

Total imports of goods in November 2022 were €983,5 mn as compared to €937,1 mn in November 2021, recording an increase of 5,0%. Imports from other EU Member States were €575,5 mn and from third countries €408,0 mn, compared to €525,5 mn and €411,6 mn respectively in November 2021. Imports in November 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €153,3 mn as compared to €157,8 mn in November 2021.

Total exports of goods in November 2022 were €317,3 mn as compared to €369,6 mn in November 2021, recording a decrease of 14,2%. Exports to other EU Member States were €76,8 mn and to third countries €240,5 mn, compared to €101,0 mn and €268,6 mn respectively in November 2021. Exports in November 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €132,6 mn as compared to €148,4 mn in November 2021.

Total imports of goods in January–November 2022 amounted to €10.378,2 mn as compared to €7.928,1 mn in January–November 2021, recording an increase of 30,9%. Total exports of goods in January– November 2022 were €3.558,6 mn compared to €3.022,0 mn in January–November 2021, registering an increase of 17,8%. The trade deficit was €6.819,7 mn in January–November 2022 compared to €4.906,1 mn in the corresponding period of 2021.

October 2022, final data

Total imports of goods amounted to €910,0 mn in October 2022 as compared to €723,4 mn in October 2021, recording an increase of 25,8%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in October 2022 were €163,2 mn as compared to €100,6 mn in October 2021, recording an increase of 62,2%. Domestic exports of industrial products in October 2022 were €156,7 mn compared to €94,3 mn in October 2021, whilst domestic exports of agricultural products in October 2022 were €5,0 mn compared to €5,1 mn in October 2021.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in October 2022 were €252,9 mn as compared to €361,9 mn in October 2021, recording a decrease of 30,1%.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 3ο τρίμηνο του 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τρίτο τρίμηνο του 2022, υπολογίζεται στις 112,51 μονάδες. Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 5,8% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 5,3%.

Πηγή:Cystat

House Price Index (HPI): 3rd quarter 2022 

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the thrird quarter of 2022 amounts to 112,51 units. Compared to the second quarter of 2022, the HPI increased by 5,8% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2021, the Index increased by 5,3%.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τον Δεκέμβριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.211, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με 2.018 τον Δεκέμβριο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 8,2% στις 1.696 από 1.567 τον Δεκέμβριο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 2,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 και έφτασε τις 33.795, σε σύγκριση με 34.716 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 0,1% και έφτασαν τις 26.598, σε σύγκριση με 26.634 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.577 ή 43,5% ήταν καινούρια και 15.021 ή 56,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 72,1% στα 4.102.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 85 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, από 51 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 3.895 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 4.035 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας πτώση 3,5%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 3.151, ενώ μειώθηκαν τα βαριά φορτηγά κατά 17,8% στα 379, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 48,1% στους 94 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 16,1% στα 271.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 244 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 246 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 21,8% στις 2.598 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 3.324 την ίδια περίοδο του 2021.

(ζ) Οι κύριοι προμηθευτές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2022 ήταν η Ιαπωνία (38,6%), η Γερμανία (13,3%), η Γαλλία (9,2%,) το Ηνωμένο Βασίλειο (5,4%) και η Νότια Κορέα (4,9%).

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January-December 2022 

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-December 2022.

In December 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.211, recording an increase of 9,6% compared to 2.018 in December 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 8,2% to 1.696, from 1.567 in December 2021.

The main developments during the period January-December 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 2,7% to 33.795 in January-December 2022, from 34.716 in January-December 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 26.598 from 26.634 in January-December 2021, recording a fall of 0,1%. Of the total passenger saloon cars, 11.577 or 43,5% were new and 15.021 or 56,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 72,1% to 4.102.

(c) Motor coaches and buses registered in January-December 2022 increased to 85, from 51 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 3,5% to 3.895 in January-December 2022, compared to 4.035 in January-December 2021. In particular, light goods vehicles increased by 2,6% to 3.151, while decreases were recorded in heavy goods vehicles by 17,8% to 379, in road tractors (units of trailers) by 48,1% to 94 and in rental vehicles by 16,1% to 271.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-December 2022 decreased to 244 compared to 246 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 21,8% to 2.598 in January-December 2022, compared to 3.324 in January-December 2021.

(g) The main suppliers of motor vehicles in Cyprus during 2022 were Japan (38,6%), Germany (13,3%), France (9,2%), the United Kingdom (5,4%) and South Korea (4,9%).

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Δεκέμβριος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 632 άτομα (1,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.686 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 760 άτομα (-2,9%), από 26.226 σε 25.466 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.336 άτομα (7,2%) φθάνοντας τα 19.980 σε σχέση με 18.644 άτομα τον Δεκέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,9%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (12,3%).

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,0%), αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,9%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: December 2022

In December 2022 total government employment increased by 632 persons (1,2%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.686 persons. Permanent staff decreased by 760 persons (-2,9%), from 26.226 to 25.466 persons. Casual staff increased by 1.336 persons (7,2%) and reached 19.980 persons compared to 18.644 persons in December 2021.

Αn increase is observed in all personnel categories. The largest increase is observed in Educational Service staff (2,9%) and is attributed to the increase of casual staff (12,3%).

Compared to November 2022, the same increase is observed in Educational Service staff and Security Services staff (1,0%), increase in Civil Service staff (0,1%), whereas a decrease is observed in Hourly Paid Workers (-1,9%).

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Οκτώβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε στις 646. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €203,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 186,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 793 οικιστικές μονάδες

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, εκδόθηκαν 6.347 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.671 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε κατά 5,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 4,6%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: October 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during October 2022 stood at 646. The total value of these permits reached €203,7 million and the total area 186,6 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 793 dwelling units.

During the period January – October 2022, 6.347 building permits were issued compared to 6.671 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 4,9%. The total value of these permits remained at the level of the preceding year, while the total area declined by 5,9%. The number of dwelling units recorded a decrease of 4,6%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Στατιστικές υγείας και νοσοκομείων 2020

Απολύσεις Εσωτερικών Ασθενών

Κατά το 2020, 59.533 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα γενικά νοσοκομεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενώ 1.045 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα Αγροτικά Νοσοκομεία Κυπερούντας και Πόλης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα δεδομένα για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν είναι διαθέσιμα δεδομένου ότι συμβλήθηκαν με το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) το 2ο εξάμηνο του 2020.

Το 2020, το ποσοστό καταλήψεως κλινών για τα γενικά νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ ήταν 64,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγροτικά νοσοκομεία κατά το 2020 ήταν 34,0%.

Τα νεοπλάσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 10,3% των απολυθέντων ασθενών από τα γενικά νοσοκομεία, ακολουθούν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με 7,4%, οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και τα τραύματα, δηλητηριάσεις και συγκεκριμένα άλλα επακόλουθα από εξωτερικές αιτίες με 6,4% και οι ασθένειες του πεπτικού συστήματος και οι ασθένειες του ουροποιογεννητικού συστήματος με 5,0%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν ποσοστό 22,1%, ενώ για 37,4% των περιπτώσεων η διάγνωση δε δηλώθηκε.

Επισκέψεις Εξωτερικών Ασθενών

Κατά το 2020 στα πλαίσια του ΓεΣΥ πραγματοποιήθηκαν 6.016.478 επισκέψεις εξωτερικών ασθενών από τις οποίες 982.563 έγιναν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και κέντρων υγείας που υπάγονται στον ΟΚΥπΥ και 5.033.915 σε ιατρούς του ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβληθεί με το ΓεΣΥ. Όσον αφορά στο είδος επίσκεψης, 2.769.908 επισκέψεις έγιναν σε προσωπικούς ιατρούς και 3.246.570 επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς.

Θάνατοι και Αιτίες Θανάτου

Κατά το 2020 είχαν καταγραφεί 6.579 θάνατοι κατοίκων Κύπρου και επισκεπτών, οι οποίοι συνέβηκαν στην Κύπρο. Ποσοστό 53,0% (3.487 θάνατοι) αφορούσε άνδρες και ποσοστό 47,0% (3.092 θάνατοι) αφορούσε γυναίκες. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου ήταν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (28,5%), τα νεοπλάσματα (24,0%), οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (9,5%), οι ασθένειες των ενδοκρινών αδένων, της θρέψης και του μεταβολισμού (7,6%), καθώς και τα τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες (4,7%). Οι υπόλοιπες αιτίες θανάτου ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά.

Πηγή:Cystat

Health and hospital statistics 2020

In-patient Discharges

During 2020, 59.533 patients were treated and discharged from the general hospitals of the State Health Services Organisation (SHSO), whereas 1.045 patients were treated and discharged from Kyperounta and Polis Rural Hospitals. It should be stated that the respective data for the private hospitals are not available as they were contracted to the General Healthcare System (GHS) only during the 2nd semester of 2020.

In 2020, the bed occupancy rate of the general hospitals of SHSO was 64,1%. The respective percentage for the rural hospitals in 2020 was 34,0%.

Neoplasms have the highest share, 10,3% of the patients discharged from general hospitals, followed by diseases of the circulatory system with 7,4%, diseases of the respiratory system and injuries, poisoning and certain other consequences of external causes with 6,4% and diseases of the digestive system and the genitourinary system 5,0%. All other disease categories account for the remaining 22,1%, whereas for 37,4% of the cases the diagnosis was not stated.

Out-patient Attendances

During 2020 in the framework of the GHS, a total of 6.016.478 out-patient attendances were recorded of which 982.563 were performed to the hospitals and health centres of the SHSO and 5.033.915 were performed to private sector physicians who were enrolled to the GHS. As regards the type of attendance, 2.769.908 attendances to personal doctors and 3.246.570 attendances to specialized doctors.

Deaths and Causes of Death

In 2020, 6.579 deaths have been recorded, including all deaths of residents, as well as non-residents dying in Cyprus. A percentage of 53,0% of total deaths (3.487 deaths) refers to men, whereas 47,0% (3.092 deaths) refers to women. The main causes of death were diseases of the circulatory system (28,5%), neoplasms (24,0%), diseases of the respiratory system (9,5%), endocrine, nutritional and metabolic diseases (7,6%), as well as external causes of injury and poisoning (4,7%). Other causes of death follow with lower frequencies.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today