Tο Τμήμα Οικονομικών της KPMG Κύπρου σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος!

KPMG Cyprus Economics department wishes to everyone Merry Christmas and a Happy New Year!

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τις ασφαλιστέες αποδοχές, τα τεκμαρτά εισοδήματα και τις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι 2022, από τον Ιανουάριο του 2023 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2023 σε €1.155 την εβδομάδα και σε €5.005 το μήνα.

2. Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 3,37% από 2.1.2023.

3. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ποσοστό αύξησης του Ιανουαρίου 2023 (τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων) συμψηφίζεται με το ποσοστό της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις τον Ιούλιο του 2022. Επομένως, τόσο το βασικό όσο και το συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων από 1.1.2023 θα έχουν μηδενική αύξηση.

Πηγή:Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (mlsi.gov.cy)

Social Insurance Services announcement regarding insurable earnings, imputed income and pensions as of January 2023

Social Insurance Services announce that according to the Social Insurance Laws of 2010 to 2022, from January 2023 the following will apply:

1. The maximum limit of insurable earnings is increased from January 2023 month of contributions to €1,155 per week and to €5,005 per month.

2. The imputed incomes of the self-employed person on which the social insurance contributions are calculated are increased by 3.37% from 2.1.2023.

3. According to the Social Insurance Legislation, the January 2023 increase rate (both in the basic and supplementary part of pensions) is offset against the percentage of the indexation increase granted to pensions in July 2022. Therefore, both the basic and supplementary parts of pensions from 1.1.2023 will have zero growth.

Source:Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (mlsi.gov.cy)

Αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νοικοκυριά 2022

Χρήση διαδικτύου

Εννέα στα δέκα άτομα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η χρήση του Διαδικτύου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία. Ξεκινώντας από 98,8% για την ηλικιακή ομάδα 16 – 24 ετών, η χρήση του διαδικτύου μειώνεται στο 71,1% για την ηλικιακή ομάδα 55 – 74 ετών. Τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (97,9%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά από τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (64,4%).

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Skype, Messenger, WhatsApp και Viber (91,9%), η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (91,4%), η παρακολούθηση βίντεο από υπηρεσίες κοινής χρήσης όπως το YouTube (88,6%), η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter (87,0%) και η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες (81,6%). 

Tο 17,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού, όχι όμως ολοκληρωμένο online μάθημα, το 17,7% έκανε online μάθημα και το 17,0% επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς ή μαθητές χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία ήχου ή βίντεο.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Κατά την περίοδο Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022 το 50,7% των ατόμων, μεταξύ των ηλικιών 16-74, είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί για αυτούς από δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες. το 41,2% έλαβαν πληροφορίες και το 15,3% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε στο 37,0% σε σύγκριση με 48,0% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού χρόνου.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου ήταν οι ακόλουθες: είδη ρουχισμού (συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ενδυμάτων), παπούτσια ή αξεσουάρ (75,8%), παραγγελίες από εστιατόρια ή αλυσίδες “fast food” ή υπηρεσίες “catering” (delivery) (71,8%), αθλητικά είδη (εκτός αθλητικών ενδυμάτων) (34,5%) και υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή αξεσουάρ (30,6%).

Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16–74 που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, το 84,8% αγόρασε από ντόπιους Κύπριους πωλητές, το 77,7% αγόρασε από πωλητές χωρών της Ε.Ε. και το 59,7% αγόρασε από πωλητές από τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή:Cystat

Survey results on information and communication technologies usage in households and by individuals 2022

Use of internet

Nine out of ten individuals use the Internet at least once a week. The internet use decreases with age. Starting from 98,8% for the 16–24 age group the Internet use drops to 71,1% for the 55 – 74 age group. Persons with high educational attainment level (97,9%) use the internet more frequently than persons with low educational attainment level (64,4%).

The most popular Internet activities by individuals during the first quarter of 2022 were instant messaging via Skype, Messenger, WhatsApp and Viber (91,9%), making calls over the internet (91,4%), watching video content from sharing services like YouTube (88,6%), participating in social networks like Facebook and Twitter (87,0%) and finding information about goods or services (81,6%). 

17,8% of persons that used the Internet in the first quarter of 2022, used online learning material other than a complete online course, 17,7% had an online course and 17,0% communicated with educators or learners using audio or video online tools.

e-Government

During the period of April 2021 - March 2022, 50,7% of individuals aged 16-74 accessed information stored about them by public authorities or public services, 41,2% obtained information and 15,3% accessed information from public databases or registers.

e-Commerce

The percentage of individuals 16-74 years old placing online orders during the first quarter of the year decreased to 37,0% in 2022 compared to 48,0% in 2021.

The most popular categories of goods/services ordered online were the following: clothes (including sport clothing) shoes or accessories (75,8%), deliveries or pick up from restaurants, fast-food chains (71,8%), sports goods (excluding sport clothing) (34,5%) and computers, mobile phones or accessories (30,6%).

Among the people who bought or ordered goods or services for private use in the first quarter of 2022, 84,8% prefer sellers from Cyprus, 77,7% bought from sellers from other EU countries and 59,7% from sellers from the rest of the world.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Νοέμβριος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 8,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,6%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (15,1%) και Μεταφορές (9,4%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,5%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,9%) και Μεταφορές (14,7%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 21,4%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (-1,7%).

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): November 2022

In November 2022 the Harmonized Index of Consumer Prices increased by 8,1% when compared to the index of November 2021 while, when compared to the index of October 2022, the HICP decreased by 0,4%. For the period January - November 2022 the HICP recorded an increase of 8,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to November 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,6%), Food and Non-Alcoholic Beverages (15,1%) and Transport (9,4%). Compared to October 2022, the largest change was recorded in category Restaurants and Hotels (-2,5%). For the period January - November 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,9%) and Transport (14,7%). As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of November 2021 was observed in Energy with a percentage of 21,4%. When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Services (-1,7%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Νοέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Νοέμβριο 2022 ανήλθε στις 133,94 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,58% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 12,65%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (13,25%), στα προϊόντα ορυκτών (13,19%), στα μεταλλικά προϊόντα (12,80%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (12,16%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (11,54%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: November 2022

The price Index of construction materials for November 2022 reached 133,94 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,58% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 12,65%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (13,25%), mineral products (13,19%), metallic products (12,80%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (12,16%) and electromechanical products (11,54%).

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Νοέμβριος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2022 ανήλθαν σε 149.857 σε σύγκριση με 148.973 τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 0,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.091.039 σε σύγκριση με 1.840.003 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 621.927 την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, καθώς και με 3.866.447 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 25,5% (38.265) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 11,6% (17.380), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 10,1% (15.190), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 10,1% (15.065) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 9,2% (13.759).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2022 ήταν για ποσοστό 70,8% των τουριστών οι διακοπές, για 15,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Νοέμβριο 2021, ποσοστό 75,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 13,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 10,9% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: November 2022 

The arrivals of tourists reached 149.857 in November 2022 compared to 148.973 in November 2021, recording an increase of 0,6%.

For the period of January – November 2022, arrivals of tourists totaled 3.091.039 compared to 1.840.003 in the corresponding period of 2021, 621.927 in the period of January – November 2020 and 3.866.447 arrivals in the period of January – November 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for November 2022, with a share of 25,5% (38.265) of total arrivals, followed by Israel with 11,6% (17.380), Greece with 10,1% (15.190), Germany with 10,1% (15.065) and Poland with 9,2% (13.759).

Purpose of visit

For a percentage of 70,8% of tourists, the purpose of their trip in November 2022 was holidays, for 15,0% visit to friends and relatives and for 14,0% business. Respectively, in November 2021, 75,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 13,3% visited friends or relatives and 10,9% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό: Νοέμβριος 2022

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2022 ανήλθαν στις 102.417 σε σύγκριση με 52.668 τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 94,5%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2022 ήταν η Ελλάδα με 38,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 13,9%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad: November 2022

A total number of 102.417 residents of Cyprus returned from a trip abroad in November 2022, compared to 52.668 in the corresponding month last year, recording an increase of 94,5%. The main countries from which the residents of Cyprus returned in November 2022 were Greece with 38,2% and the United Kingdom with 13,9%.

Source:Cystat

Δείκτης εργατικού κόστους: 3ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 3 ο τρίμηνο του 2022, σημείωσε αύξηση 5,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 5,6% και 4,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,6%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, σημείωσε αύξηση 2,9%.

Πηγή:Cystat

Labour cost Index: 3rd quarter 2022

Based on provisional data, in the 3rd quarter of 2022, the hourly labour costs (total cost) increased by 5,5%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 5,6% and 4,9% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,0% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 0,6%, while the non-wage cost increased by 2,9%.

Source:Cystat

Αποτελέσματα απογραφής γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2020, ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανήλθε σε 34.046, εκ των οποίων οι 25.738 είναι αμιγώς γεωργικές, οι 5.392 μικτές και οι 2.916 αμιγώς κτηνοτροφικές. Η συνολική γεωργική έκταση καταμετρήθηκε στα 1.462.879 δεκάρια (περίπου 1.463 km²), εκ των οποίων τα 1.341.359 δεκάρια (περίπου 1.341 km²) αποτελούν χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση.

Κάτοχοι ή διαχειριστές εκμεταλλεύσεων

Από το σύνολο των 34.046 εκμεταλλεύσεων, οι 33.189 εκμεταλλεύσεις (97,5%) ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές ή συνδιαχείριση), οι 56 στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και οι 801 λειτουργούν ως εταιρείες, συνεταιρισμοί ή με άλλη μορφή.

Η μέση ηλικία των κατόχων ή διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων είναι τα 63 έτη. Με βάση την ηλικιακή κατανομή τους, το 2,4% των εκμεταλλεύσεων τύγχανε κατοχής ή διαχείρισης από άτομα κάτω των 35 ετών, το 20,6% από άτομα μεταξύ 35 και 54 ετών, το 59,6% από άτομα μεταξύ 55 και 74 ετών και το 17,4% από άτομα 75 ετών και άνω.

Διακατοχή και χρήση γης

Από τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, το 57,4% λειτουργεί σε βάση ενοικίου (769.973 δεκάρια), το 41,6% είναι ιδιόκτητη (557.460 δεκάρια), το 0,7% κοινόχρηστη ή άλλης μορφής (10.006 δεκάρια) και το 0,3% μεσιακή (3.921 δεκάρια).

Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες στο ύπαιθρο καλύπτουν το 75,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, το 22,0% καλύπτεται από πολυετείς (μόνιμες) καλλιέργειες στο ύπαιθρο, το 1,7% από μόνιμους βοσκότοπους, το 0,4% είναι εκτάσεις κάτω από θερμοκήπια ή από ψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα και το υπόλοιπο 0,1% οικογενειακοί λαχανόκηποι.

Από τις ετήσιες καλλιέργειες στο ύπαιθρο, τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα φυτά που συγκομίζονται χλωρά (πράσινα) και προορίζονται κυρίως για ζωοτροφές ή βόσκηση με 518.658 δεκάρια και ακολουθούν τα διάφορα είδη σιτηρών για την παραγωγή καρπού με 278.733 δεκάρια.

Από τις πολυετείς (μόνιμες) καλλιέργειες, οι ελαιώνες καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση με 120.686 δεκάρια, ακολουθούν τα αμπέλια με 65.997 δεκάρια και τα εσπεριδοειδή με 34.230 δεκάρια.

Η συνολική αρδεύσιμη έκταση ανέρχεται στα 381.250 δεκάρια ή 28,4% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Η αρδευθείσα έκταση φτάνει στα 266.076 δεκάρια, δηλαδή 19,8% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας που, είτε εφαρμόζονται και πιστοποιούνται είτε τελούν υπό μεταβατικό καθεστώς προς πιστοποίηση, υλοποιούνται σε 1.246 εκμεταλλεύσεις και καλύπτουν 54.650 δεκάρια, δηλαδή 4,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Κτηνοτροφία

Οι εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν βοοειδή αριθμούν σε 311, με 83.561 ζώα και οι εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν χοίρους σε 156, με 323.522 ζώα. Ο συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή είναι 1.509, με πληθυσμό 327.882 κεφαλές ενώ 1.587 εκμεταλλεύσεις διαχειρίζονται 232.831 αιγοειδή. Σε ότι αφορά τα πουλερικά, υπάρχουν 6.450 εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν 4.730.039 πουλερικά. Ο μεγαλύτερος αριθμός πουλερικών (3.895.713 κεφαλές) εκτρέφεται για την παραγωγή κρέατος και αποτελεί το 82,4% του συνόλου. Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής αποτελούν το 16,1% του συνόλου (759.732 κεφαλές) και τα υπόλοιπα πουλερικά το 1,6% του συνόλου (74.594 κεφαλές).

Απασχόληση

Στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απασχολήθηκαν το 2020 συνολικά 65.533 κάτοχοι και μέλη των νοικοκυριών τους, εκ των οποίων 65,4% ήταν άνδρες (42.890 άτομα) και 34,6% γυναίκες (22.643 άτομα) και με συνολικές ημέρες εργασίας 2.798.060. Οι μόνιμοι εργάτες αριθμούσαν 5.993 άτομα (85,9% άνδρες και 14,1% γυναίκες), ενώ οι εποχικοί εργάτες ανήλθαν στα 16.356 άτομα (41,0% άνδρες και 59,0% γυναίκες).

Από τα αποτελέσματα της Απογραφής προκύπτει ότι οι ημέρες εργασίας του οικογενειακού εργατικού δυναμικού αποτελούν το 62,5% του συνόλου των ημερών απασχόλησης στη γεωργία και κτηνοτροφία. Οι μόνιμοι εργάτες αντιστοιχούν στο 35,3% του συνόλου και οι εποχικοί εργάτες στο 2,2%.

Πηγή:Cystat

Results of the census of agriculture 2020

Based on the results of the census of agriculture 2020, the total number of holdings amounted to 34.046, of which 25.738 are pure crop, 5.392 are mixed and 2.916 are pure livestock. The total agricultural area was estimated at 1.462.879 decares (about 1.463 km²), of which 1.341.359 decares (about 1.341 km²) are utilised agricultural area.

Holders or managers of the holdings

Out of the total of 34.046 holdings, 33.189 holdings (97,5%) belong to natural persons (individual or shared ownership), 56 to the public or the government and 801 operate as companies, associations or in another form.

The average age of the holders or managers of the holdings is 63 years old. Based on their age distribution, 2,4% of the holdings were managed by persons under 35 years old, 20,6% by persons aged between 35 and 54 years, 59,6% by persons between the ages of 55 and 74 and 17,4% by persons aged 75 years old and over.

Land tenure and land use

Out of the total utilised agricultural area, 57,4% is operated on a rental basis (769.973 decares), 41,6% is privately owned (557.460 decares), 0,7% is common land or of other status (10.006 decares) and 0,3% is jointly owned (3.921 decares).

Areas cultivated with outdoor temporary crops cover 75,9% of the total utilised agricultural area, 22,0% is covered by outdoor permanent crops, 1,7% by permanent grasslands, 0,4% is greenhouse areas under glass or high accessible cover and the remaining 0,1% is covered by kitchen gardens.

The largest area of the temporary crops outdoor is occupied by plants that are harvested green and intended mainly for animal feed or grazing with 518.658 decares, followed by the various types of cereals for the production of grain with 278.733 decares.

The largest area of the permanent crops outdoor is occupied by olive plantations with 120.686 decares, followed by vineyards with 65.997 decares and citrus fruits with 34.230 decares.

The total irrigable area amounts to 381.250 decares or 28,4% of the total utilised agricultural area. The irrigated area reaches 266.076 decares, i.e., 19,8% of the total utilised agricultural area.

Organic farming methods, that are either applied and certified or are in the transition period for certification, are implemented in 1.246 holdings and cover 54.650 decares, i.e., 4,1% of the utilised agricultural area.

Livestock

Cattle-breeding holdings number 311, with 83.561 bovine animals and pig-breeding holdings number 156, with 323.522 animals. The total number of holdings with sheep is 1.509, with a population of 327.882 heads while 1.587 holdings manage 232.831 goats. Regarding poultry, there are 6.450 holdings raising 4.730.039 poultry. The largest number of poultry (3.895.713 heads) is reared for meat production and constitutes 82,4% of the total. Laying hens constitute 16,1% of the total (759.732 heads) and other poultry 1,6% of the total (74.594 heads).

Employment

In 2020, a total of 65.533 holders and family members were employed on the crop and livestock holdings, of which 65,4% were males (42.890 persons) and 34,6% females (22.643 persons) and with a total of 2.798.060 working days. Permanent employees numbered 5.993 persons (85,9% males and 14,1% females), while seasonal workers numbered 16.356 persons (41,0% males and 59,0% females).

Based on the results of the Census, it appears that the working days of the family workforce constitute 62,5% of the total number of working days in agriculture and livestock. Permanent employees account for 35,3% of the total and seasonal workers for 2,2%.

Source:Cystat

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 3ο τρίμηνο 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €651,4 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €319,5 εκ. για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €164,5 εκ.  (+6,9%) και ανήλθαν στα €2.557,1 εκ. σε σύγκριση με €2.392,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €44,7 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €961,8 εκ. σε σύγκριση με €917,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €27,2 εκ. (+3,9%) και ανήλθαν στα €731,0 εκ. σε σύγκριση με €703,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €62,4 εκ. (+25,4%) και ανήλθε στα €308,3 εκ. σε σύγκριση με €245,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €102,5 εκ. (+54,7%) και ανήλθε στα €290,0 εκ. (€233,8 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €56,2 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €187,5 εκ. (€161,4 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €26,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €44,5 εκ. (-66,3%) και περιορίστηκαν στα €22,6 εκ. σε σύγκριση με  €67,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο  μειώθηκε κατά €14,4 εκ. (-10,4%) και περιορίστηκε στα €124,1 εκ. σε σύγκριση με €138,5 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €13,4 εκ. (-10,1%) και περιορίστηκαν στα €119,3 εκ. σε σύγκριση με €132,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €496,5 εκ. (+18,3%) και ανήλθαν στα €3.208,5 εκ. σε σύγκριση με €2.712,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €226,1 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €1.128,1 εκ. σε σύγκριση με €902,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €185,7 εκ. (+31,7%) και ανήλθαν στα €772,2 εκ. σε σύγκριση με €586,5 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €54,1 εκ. (+7,9%) και ανήλθαν στα  €738,5 εκ. σε σύγκριση με €684,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €175,3 εκ. (+21,7%) και ανήλθαν στα €981,9 εκ. σε σύγκριση με €806,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,5 εκ.  και ανήλθαν στα €80,3 εκ. σε σύγκριση με €26,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €3,2 εκ. (+7,4%) και ανήλθε στα €45,8 εκ. σε σύγκριση με €42,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €18,4 εκ. (+33,0%) και ανήλθαν στα €74,2 εκ. σε σύγκριση με €55,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €34,1 εκ. (-17,6%) και περιορίστηκαν στα €159,8 εκ. σε σύγκριση με €193,9 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Quarterly accounts of General Government: 3rd quarter 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €651,4 mn for the period of July-September 2022, as compared to a surplus of €319,5 mn that was recorded during the period of July-September 2021.

EXPENDITURE

During the period of July-September 2022, total expenditure increased by €164,5 mn (+6,9%) and amounted to €2.557,1 mn, from €2.392,6 mn in the corresponding period of 2021.

Specifically, social transfers increased by €44,7 mn (+4,9%) and amounted to €961,8 mn, compared to €917,1 mn in the corresponding quarter of 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €27,2 mn (+3,9%) and amounted to €731,0 mn, compared to €703,8 mn in the third quarter of 2021. Intermediate consumption increased by €62,4 mn (+25,4%) and amounted to €308,3 mn, compared to €245,9 mn in the corresponding quarter of 2021.

The capital account increased by €102,5 mn (+54,7%) and amounted to €290,0 mn (€233,8 mn capital formation and €56,2 mn capital transfers), compared to €187,5 mn (€161,4 mn capital formation and €26,1 mn capital transfers) in the third quarter of 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €44,5 mn (-66,3%) to €22,6 mn, from €67,1 mn in the corresponding quarter of 2021. Property income payable decreased by €14,4 mn (-10,4%) to €124,1 mn, from €138,5 mn in the third quarter of 2021. Current transfers decreased by €13,4 mn (-10,1%) to €119,3 mn, from €132,7 mn in the corresponding quarter of 2021.

REVENUE

During the period of July-September 2022, total revenue increased by €496,5 mn (+18,3%) and amounted to €3.208,5 mn, compared to €2.712,1 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €226,1 mn (+25,1%) and amounted to €1.128,1 mn, compared to €902,0 mn in the corresponding quarter of 2021, of which net VAT revenue increased by €185,7 mn (+31,7%) and amounted to €772,2 mn, compared to €586,5 mn in the third quarter of 2021. Social contributions increased by €54,1 mn (+7,9%) and amounted to €738,5 mn, compared to €684,4 mn in the corresponding quarter of 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €175,3 mn (+21,7%) and amounted to €981,9 mn, compared to €806,6 mn in the third quarter of 2021. Capital transfers increased by €53,5 mn and amounted to €80,3 mn, compared to €26,8 mn in the corresponding quarter of 2021. Property income receivable increased by €3,2 mn (+7,4%) and amounted to €45,8 mn, compared to €42,6 mn in the third quarter of 2021. Current transfers increased by €18,4 mn (+33,0%) and amounted to €74,2 mn, compared to €55,8 mn in the corresponding quarter of 2021.

On the contrary, revenue from the sale of goods and services decreased by €34,1 mn (-17,6%) to €159,8 mn, from €193,9 mn in the third quarter of 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές Ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα): Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022 ήταν €8.485,2 εκ. σε σύγκριση με €6.267,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,4%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022 ήταν €2.815,7 εκ. σε σύγκριση με €2.190,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.669,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.077,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €5.109,0 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €795,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.581,1 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €844,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €291,5 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.679,8 εκ. Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Intra - Extra EU trade statistics (by commodity and country): January-September 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - September 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - September 2022 amounted to €8.485,2 mn as compared to €6.267,6 mn in January - September 2021, recording an increase of 35,4%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - September 2022 were €2.815,7 mn compared to €2.190,0 mn in the same period of 2021, registering an increase of 28,6%. The trade deficit was €5.669,5 mn in January - September 2022 compared to €4.077,6 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €5.109,0 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €795,1 mn in January - September 2022. Imports from the rest of the world amounted to €2.581,1 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €844,4 mn, while exports to all other European countries for €291,5 mn in January - September 2022. Exports to the rest of the world amounted to €1.679,8 mn. The monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - September 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των μισθών

Στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιεύτηκε ο τροποποιητικός νόμος που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής για την προστασία των μισθών.

Το νομοσχέδιο αλλάζει άρθρα του βασικού νόμου, δηλαδή του 2007 και 2012, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εργοδότη και τον τρόπο πληρωμής μισθών, την έκδοση κατάστασης μισθοδοσίας, τη συγκατάθεση του εργοδοτούμενου σε περίπτωση αποκοπής και με την ποινική δίωξη φυσικού προσώπου σε διευθυντική, προεδρική, γραμματειακή ή άλλη θέση για διάπραξη αδικήματος.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο εργοδότης καταβάλλει το μισθό του εργοδοτούμενου (α) σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών της επιλογής του εργοδοτούμενου ή (β) με τραπεζική επιταγή στο όνομα του εργοδοτούμενου.

Στις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών, ο εργοδότης δύναται να καταβάλλει το μισθό σε μετρητά είτε σε χαρτονομίσματα είτε σε κέρματα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτούμενου.

Στις περιπτώσεις προσώπων κατά τις οποίες το αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών απορρίπτεται για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει το μισθό σε μετρητά είτε σε χαρτονομίσματα είτε σε κέρματα, εφόσον ο εργοδότης προσκομίσει στο διευθυντή σχετική βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα που απέρριψε την αίτηση του εργοδοτούμενου για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών.

Ο εργοδότης διατηρεί αρχείο με τις σχετικές βεβαιώσεις για κάθε εργοδοτούμενο.

Η καταβολή του μισθού στους λογαριασμούς πληρωμών της επιλογής του εργοδοτούμενου, δύναται να διενεργείται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Ο μισθός δύναται να καταβάλλεται σε μετρητά είτε σε χαρτονομίσματα είτε σε κέρματα, νοουμένου ότι ο εργοδότης καταβάλλει το μισθό σε εβδομαδιαία βάση και έχει συνάψει συλλογική σύμβαση ή άλλη γραπτή συμφωνία με τον εργοδοτούμενο, η οποία προβλέπει ότι η καταβολή του μισθού μπορεί να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Σε περίπτωση γραπτής συμφωνίας αυτή φέρει τις υπογραφές και ολογράφως τα ονόματα του εργοδότη και του εργοδοτούμενου και η εν λόγω συλλογική σύμβαση ή γραπτή συμφωνία αποστέλλονται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικού αιτήματος επιθεωρητή ή άλλου λειτουργού.

Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να (α) εκδίδει κατάσταση μισθοδοσίας, (β) δίδει στον εργοδοτούμενο αντίγραφο της κατάστασης εντύπως ή ηλεκτρονικά, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του μισθού, (γ) τηρεί αρχείο με τις καταστάσεις το οποίο αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικού αιτήματος επιθεωρητή ή άλλου λειτουργού.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπράττεται ποινικό αδίκημα, κατά παράβαση του νόμου, από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχτεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή φυσικού προσώπου, που κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, τότε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διέπραξαν το αδίκημα αυτό υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης τους, στην ποινή που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) για το αδίκημα αυτό».

Ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ή μηνιαία κατάσταση για την καταβολή του μισθού την οποία διαβιβάζει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή και για την οποία τηρεί απόδειξη της διαβίβασης ή της παραλαβής από τον εργοδοτούμενο:

1. Στοιχεία ταυτότητας εργοδότη και εργοδοτούμενου ως ακολούθως: (i) Ονοματεπώνυμο, (ii) διεύθυνση, (iii) ταυτότητα, (iv) αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων ή αριθμός μητρώου εργοδότη.

2. Ημερομηνία πληρωμής.

3. Περίοδος που αφορά η πληρωμή.

4. Στοιχεία πληρωμής ως ακολούθως: (i) Βασικός μισθός με αναφορά στον αριθμό εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, (ii) υπερωριακή αμοιβή με αναφορά στον αριθμό υπερωριών και τρόπος υπολογισμού υπερωριακής αποζημίωσης, (iii) οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές.

5. Εισφορές εργοδοτούμενου ως ακολούθως: (i) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ii) Γενικό Σύστημα Υγείας, (iii) άλλες εισφορές που τυχόν προβλέπονται από νόμο ή κανονισμό ή γραπτή συμφωνία ή συλλογική σύμβαση.

6. Εισφορές εργοδότη ως ακολούθως: (i) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ii) Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, (iii) Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, (iv) Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (v) Γενικό Σύστημα Υγείας.

Στοιχεία που περιλαμβάνονται εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής: (i) Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, (ii) προμήθεια, (iii) 13ος μισθός, (iv) 14ος μισθός, (v) οδοιπορικά, (vi) εισφορές στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, (vii) εισφορές εργοδότη ή/και εργοδοτούμενου στο Ταμείο Προνοίας».

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου.

Πηγή:Stockwatch

The way wages are paid is changing

The amended law on the protection of wages passed by the Plenary Session of the Parliament was published in the Official Gazette.

The bill changes articles of the basic law, namely of 2007 and 2012, regarding the obligations of the employer and the payment method of salaries, the issuance of payroll statement, the consent of the employee in case of cut-off and with the criminal prosecution of a natural person in a managerial, presidential, secretarial or other position for committing an offense.

According to the new regulations, the employer pays the employee's salary (a) to a bank account or payment account of the employee's choice or (b) by bank check in the name of the employee.

In cases of persons for whom the completion of the procedure for opening a bank or a payment account is pending, the employer may pay the salary in cash either in banknotes or coins, for a period not exceeding four months from the date of recruitment of the employee.

In cases of persons where the request to open a payment account is rejected for any reason, the employer may continue to pay the salary in cash either in banknotes or coins, provided that the employer provides the director with a relevant certificate from the credit institution that rejected the employee's application to open a payment account.

The employer keeps a record of the relevant certificates for each employee.

The payment of salary to the choice payment account of the employee may be carried out in any way, including payment by electronic means of payment or through payment service providers.

The salary may be paid in cash either in banknotes or coins, provided that the employer pays the salary on a weekly basis and has entered into a collective agreement or other written agreement with the employee, which provides that the payment of the salary may be made on a weekly basis.

In case of a written agreement, it should bear the signatures and the names of the employer and the employee in full and this collective agreement or written agreement is sent within fifteen calendar days from the date of the relevant request of an inspector or other officer.

Employer's obligations

The employer is obliged to (a) issue a payroll statement, (b) give the employee a copy of the statement in paper or electronically, within five working days from the date of payment of the salary, (c) keep a record of the statements which is sent within fifteen calendar days from the date of the relevant request of an inspector or any other officer.

Where a criminal offence is committed, in contravention of the law, by a legal person or organisation and it is established either that it has been committed with the consent or complicity of a natural person, who at the time of the commission of the criminal offence holds the position of adviser, chairman, director, secretary or other similar position in the legal person or appears to be acting in that capacity,  then the person or persons who have committed this offence shall be subject, if convicted, to the penalty provided for in the provisions of subsection (1) for that offence.

Minimum information contained in the weekly or monthly statement for the payment of wages which the employer transmits to the employee in printed or electronic form and for which he keeps proof of transmission or receipt by the employee:

1. Identity of employer and employee as follows: (i) Full name; (ii) address (iii) identity; (iv) social security number or employer registration number.

2. Date of payment.

3. Period to which payment relates.

4. Payment details as follows: (i) Basic salary with reference to the number of weekly hours worked, (ii) overtime pay with reference to the number of overtime hours and how to calculate overtime compensation;

5. Employees' contributions as follows: (i) Social Insurance Fund, (ii) General Health System, (iii) other contributions that may be provided for by law or regulation or a written agreement or collective agreement.

6. Employer's contributions as follows: (i) Social Insurance Fund, (ii) Social Cohesion Fund, (iii) Redundancy Fund, (iv) Human Resources Development Fund, (v) General Health System;

Items included if applicable: (i) Automatic Indexation (ii) commission, (iii) 13th salary, (iv) 14th salary, (v) travel expenses, (vi) contributions to the Central Leave Fund, (vii) employer's and/or employee's contributions to the Provident Fund.

The bill was approved by the Council of Ministers on May 27.

Source:Stockwatch

Διορία δυο μηνών από ΕΕ για το μειωμένο ΦΠΑ 5% στα ακίνητα

Στο προσκήνιο επανέρχεται και πάλι το θέμα της επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα ακίνητα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Όπως προκύπτει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή επί του θέματος στο υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι η τροποποιημένη νομοθεσία που έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί στην Επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση. Μάλιστα, η Επιτροπή δίνει ένα χρονικό περιθώριο δύο μηνών στην κυπριακή πλευρά να προχωρήσει σε ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης του δικαίου της ΕΕ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανησυχίες της. «Είμαι πεπεισμένος ότι η νομοθετική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό», σημειώνει χαρακτηριστικά στη σχετική του επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών ο Γεράσιμος Θωμά εκ μέρους της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, τονίζει, μια παρατεταμένη καθυστέρηση στην ψήφιση της πρότασης θα οδηγήσει πιθανότατα την Επιτροπή να προχωρήσει στη διαδικασία επί παραβάσει.

Το υπουργείο Οικονομικών προώθησε τη συγκεκριμένη επιστολή στη Βουλή και ειδικότερα στην επιτροπή Οικονομικών τονίζοντας το χρονικό διάστημα των δύο μηνών που δίνεται από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, δηλαδή από τη 15η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 170 τ.µ. κατοικιών µε συνολικό εμβαδόν 220 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €350 χιλ. και για τα πρώτα 90 τ.µ. διαμερισμάτων µε συνολικό εμβαδόν 110 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €200 χιλ.

Όπως πληροφορούμαστε, η επιτροπή Οικονομικών προτίθεται να πραγματοποιήσει κάποιες συνεδρίες εντός Ιανουαρίου με σκοπό να προχωρήσει σε αποδεσμεύσεις κονδυλίων και ενδέχεται σε μια από αυτές τις συνεδρίες να εξετάσει και το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να προλάβει το χρονικό περιθώριο των δυο μηνών που δίνεται.

Επί της ουσίας, η υπόθεση χωρίζεται σε δυο σημεία. Αυτό του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων επί των οποίων θα επιβάλλεται ο μειωμένος ΦΠΑ και αυτό της συνολικής αξίας του ακινήτου. Όσον αφορά στο θέμα των τετραγωνικών μέτρων, αν και εκφράζεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι αυτά έχουν αυξηθεί σε σχέση με την αρχική πρόταση του υπουργείου Οικονομικών, εντούτοις μερίδα των βουλευτών αλλά και της αγοράς, εκφράζει απροθυμία να συναινέσει στο συγκεκριμένο αριθμό, με τη δικαιολογία ότι δεν θέλουν να οδηγήσουν την αγορά στην ανέγερση πολύ μικρών κατοικιών ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τον μειωμένο ΦΠΑ.

Όσον αφορά τώρα στο θέμα της αξίας, μερίδα βουλευτών φαίνεται να προσανατολίζεται να εισηγηθεί το όριο των €450.000 για την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ, ωστόσο εκεί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την ανάγνωση που κάνει η ΕΕ. Συγκεκριμένα, η ΕΕ υποστηρίζει ότι αν για παράδειγμα τεθεί το όριο των €450.000 σε αξία, και η κατοικία κοστίζει €460.000 τότε να φορολογηθεί για ολόκληρο το ποσό με τον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ δηλαδή το 19%. Η δε Βουλή, λέει ότι αν το σπίτι κοστίζει €460.000, για τις €450.000 να φορολογηθεί με το μειωμένο συντελεστή 5% και για τις υπόλοιπες €10.000 με τον αυξημένο συντελεστή 19%.

Πηγή:Economy Today

Reduced VAT of 5% on real estate

The issue of imposing a reduced VAT rate of 5% on real estate, as part of the state's social policy, comes to the fore again. As it turns out, the European Commission has sent a letter on the matter to the Ministry of Finance pointing out that the amended legislation that has been prepared and submitted to the Commission by the competent ministry should be put to the vote. In fact, the Commission gives a period of two months to Cyprus to proceed with the adoption of the relevant bill. Otherwise, the Commission indicates that it will proceed to the next stage of the infringement procedure.

In particular, the European Commission notes that the proposed amendment to national legislation to address breaches of EU law effectively addresses its concerns. "I am convinced that the legislative process at national level can be completed as soon as possible", Gerasimos Thomas, on behalf of the EU, characteristically notes in his letter to the Ministry of Finance. Otherwise, he stresses, a prolonged delay in voting on the proposal will most likely lead the Commission to proceed with the infringement procedure.

The Ministry of Finance forwarded this letter to the Parliament and in particular to the Finance Committee, stressing the two-month period given from the date of receipt of the letter, i.e. from December 15.

It is recalled that the revised bill submitted to the Parliament, provides for the imposition of a reduced VAT rate of 5% for the first 170 sq.m. houses with a total area of 220 sq.m. and with a total value not exceeding €350 thousand and for the first 90 sq.m. apartments with a total area of 110 sq.m. and with a total value not exceeding €200 thousand.

As we are informed, the Finance Committee intends to hold some sessions in January in order to proceed with the release of funds and might in one of these sessions also examine this issue, in order to anticipate the two-month time limit given.

On the merits, the case is divided into two points. From one hand, of the number of square meters on which the reduced VAT will be charged and on the other hand of the total value of the property. On the issue of square metres, although there is satisfaction that they have increased compared to the initial proposal of the Ministry of Finance, some members of the Parliament and the market are reluctant to consent to this figure, on the grounds that they do not want to lead the market to the construction of very small houses so that they can secure the reduced VAT.

Turning now to the issue of value, some MPs seem to be inclined to propose a limit of €450,000 for the application of reduced VAT, but there is a different approach there than the reading made by the EU. Specifically, the EU argues that if, for example, the limit of €450,000 in value is set, and the house costs €460,000, then it should be taxed on the entire amount at the increased VAT rate, i.e. 19%. The Parliament argues that if the house costs €460,000, for €450,000 to be taxed at the reduced rate of 5% and for the rest €10,000 at the increased rate of 19%.

Source:Economy Today

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today