Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Νοέμβριος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 519 άτομα (1,0%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.537 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 747 άτομα (-2,8%), από 26.261 σε 25.514 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.165 άτομα (6,3%) φθάνοντας τα 19.626 σε σχέση με 18.461 άτομα τον Νοέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -0,4%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,1%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (13,0%).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια αύξηση (1,3%) στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ενώ μείωση παρατηρείται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,3%) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-0,5%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: November 2022 

In November 2022 total government employment increased by 519 persons (1,0%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.537 persons. Permanent staff decreased by 747 persons (-2,8%), from 26.261 to 25.514 persons. Casual staff increased by 1.165 persons (6,3%) and reached 19.626 persons compared to 18.461 persons in November 2021.

Αn increase is observed in staff from all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (decrease of -0,4%). The highest increase is observed in Educational Service staff (3,1%) and is attributed to the increase of casual staff (13,0%).

Compared to October 2022, the same increase (1,3%) is observed in Educational Service staff and Security Services staff, whereas a decrease is observed in Civil Service staff (-0,3%) and Hourly Paid Workers (-0,5%).

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Σεπτέμβριος 2022 (τελικά στοιχεία) και Οκτώβριος 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Οκτώβριο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €861,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με €643,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 33,8%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν €105,3 εκ. σε σύγκριση με €104,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 1,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε €99,1 εκ. σε σύγκριση με €98,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στα €4,7 εκ. έναντι €4,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν €180,4 εκ. σε σύγκριση με €100,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 79,1%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €901,5 εκ. σε σύγκριση με €723,4 εκ. τον Οκτώβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Οκτώβριο 2022 ήταν €558,3 εκ. και από τρίτες χώρες €343,2 εκ. σε σύγκριση με €498,4 εκ. και €225,1 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2021. Οι εισαγωγές τον Οκτώβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €53,4 εκ. έναντι €63,6 εκ. τον Οκτώβριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2022 ήταν €399,9 εκ. σε σύγκριση με €462,5 εκ. τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας μείωση 13,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Οκτώβριο 2022 ήταν €79,4 εκ. και προς τρίτες χώρες €320,5 εκ., σε σύγκριση με €72,7 εκ. και €389,8 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2021. Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €136,3 εκ. έναντι €281,5 εκ. τον Οκτώβριο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 ήταν €9.386,7 εκ. σε σύγκριση με €6.991,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 34,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 ήταν €3.215,6 εκ. σε σύγκριση με €2.652,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 21,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.171,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.338,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics September 2022 (final data) and October 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for September 2022 and of provisional data for October 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, SEPTEMBER 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in September 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €861,1 mn in September 2022 as compared to €643,7 mn in September 2021, recording an increase of 33,8%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in September 2022 were €105,3 mn as compared to €104,0 mn in September 2021, recording an increase of 1,3%. Domestic exports of industrial products in September 2022 were €99,1 mn compared to €98,7 mn in September 2021, whilst domestic exports of agricultural products in September 2022 were €4,7 mn compared to €4,1 mn in September 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in September 2022 were €180,4 mn as compared to €100,7 mn in September 2021, recording an increase of 79,1%. The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for September 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, OCTOBER 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in October 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €901,5 mn as compared to €723,4 mn in October 2021, recording an increase of 24,6%. Imports from other EU Member States in October 2022 were €558,3 mn and from third countries €343,2 mn, compared to €498,4 mn and €225,1 mn respectively in October 2021. Imports in October 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €53,4 mn as compared to €63,6 mn in October 2021.

(b) Total exports of goods in October 2022 were €399,9 mn as compared to €462,5 mn in October 2021, recording a decrease of 13,5%. Exports to other EU Member States in October 2022 were €79,4 mn and to third countries €320,5 mn, compared to €72,7 mn and €389,8 mn respectively in October 2021. Exports in October 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €136,3 mn as compared to €281,5 mn in October 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – October 2022 amounted to €9.386,7 mn as compared to €6.991,0 mn in January – October 2021, recording an increase of 34,3%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – October 2022 were €3.215,6 mn compared to €2.652,4 mn in January – October 2021, registering an increase of 21,2%. The trade deficit was €6.171,1 mn in January – October 2022 compared to €4.338,6 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ημερομηνίας 11.02.2022 με θέμα την υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κοινοποιείται η τελευταία εικόνα του πραγματικού δικαιούχου. Συγκεκριμένα, η πρώτη καταχώρηση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων για τα επενδυτικά ταμεία θα γίνεται στη βάση του υπολογισμού της τελευταίας Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Net Asset Value(NAV)) του τόσο στις μετοχές διοικήσεως όσο και στις επενδυτικές μετοχές.

Στο πεδίο «ημερομηνία καταχώρισης» θα πρέπει να συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στο σύστημα και όχι η ημερομηνία που έγινε πραγματικός δικαιούχος (εκτός και εάν είναι ίδια).

Επενδυτικά ταμεία τα οποία συστάθηκαν πριν τις 12.03.2021 οφείλουν να υποβάλουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης.

Επενδυτικά ταμεία τα οποία συστάθηκαν μετά τις 12.03.2021 οφείλουν να υποβάλουν τα στοιχεία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύστασής τους.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στους πραγματικούς δικαιούχους θα πρέπει να γνωστοποιούνται εντός 14 ημερών από τον επίσημο υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως αναφέρεται στην παρ. 5 της ανακοίνωσης του Τμήματος ημερομηνίας 11.02.2022.

Τέλος ως η ανακοίνωση του Τμήματος ημερομηνίας 25.07.2022 η διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης θα συνεχιστεί και πέραν της 31ης Ιουλίου 2022 και μέχρι την εφαρμογή της τελικής λύσης.

Πηγή:Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

Obligation of investment funds to register beneficial owners in the Register of Beneficial Owners of the Registrar of Companies

Following the announcement of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property dated 11.02.2022 on the obligation of investment funds to register beneficial owners in the Registry of Beneficial Owners of the Registrar of Companies, it is clarified that the last image of the beneficial owner should be disclosed. Specifically, the first entry of beneficial ownership data for investment funds will be made on the basis of the calculation of its last Net Asset Value (NAV) in both management and investment shares.

The 'registration date' field, should be filled with the date of submission of the data to the system and not with the date when it became the beneficial owner (unless it is the same).

Investment funds established before 12.03.2021 must submit the details of the beneficial owners during the interim solution.

Investment funds established after 12.03.2021 must submit the data within 30 days from the date of their incorporation.

Any changes in beneficial owners should be disclosed within 14 days of the official calculation of the Net Asset Value as referred to in paragraph 5 of the announcement of the Department dated 11.02.2022.

Finally, as the announcement of the Department dated 25.07.2022, the duration of the interim solution will continue beyond 31.07.2022 and until the implementation of the final solution.

Source:Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Άδειες οικοδομής: Σεπτέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στις 670. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €226,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 202,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 760 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, εκδόθηκαν 5.701 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.008 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 5,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 1,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 7,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 4,9%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: September 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during September 2022 stood at 670. The total value of these permits reached €226,9 million and the total area 202,8 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 760 dwelling units.

During the period January – September 2022, 5.701 building permits were issued compared to 6.008 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 5,1%. The total value of these permits decreased by 1,0% and the total area by 7,2%. The number of dwelling units recorded a decrease of 4,9%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα: 3ο τρίμηνο 2022

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 70.429. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 64.726 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.703.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.730, 7.626 και 4.370 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 672 άτομα (1,0%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 496 άτομα (0,8%), στις Τοπικές Αρχές κατά 89 άτομα (2,1%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 87 άτομα (1,5%).

Συγκριτικά με το 2 ο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 2.003 άτομα (-2,8%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 2.013 άτομα (-3,2%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 48 άτομα (-1,1%), ενώ αύξηση παρουσιάστηκε στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 58 άτομα (1,0%).

Πηγή:Cystat

Employment in the broad public sector: 3rd quarter 2022 

Total employment in the Broad Public Sector in the 3 rd quarter of 2022 reached 70.429 persons. The employment in General Government was 64.726 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.703 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organizations and Local Authorities, total employment reached 52.730, 7.626 and 4.370 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 672 persons (1,0%) compared to the same quarter of 2021. The employment in Central Government increased by 496 persons (0,8%), in Local Authorities by 89 persons (2,1%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 87 persons (1,5%).

Compared to the 2 nd quarter of 2022, the employment in the Broad Public Sector decreased by 2.003 persons (-2,8%). Employment decreased in Central Government by 2.013 persons (-3,2%) and in Local Authorities by 48 persons (-1,1%), whereas it increased in Publicly Owned Enterprises and Companies by 58 persons (1,0%).

Source:Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 3ο τρίμηνο 2022

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 9.174. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 2.816 (44,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6.358. Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μείωση 1.939 θέσεων (-17,4%).

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,7% και 2,4% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2022 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,6%), Μεταφοράς και Αποθήκευσης (4,5%), Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης (3,5%) και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2,7%).

Πηγή:Cystat

Job vacancies: 3rd quarter 2022 

The number of job vacancies in the 3rd quarter of 2022 reached 9.174. The number of job vacancies increased by 2.816 (44,3%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 6.358. Compared to the 2nd quarter of 2022 the number of job vacancies decreased by 1.939 (-17,4%).

The job vacancy rate in the 3rd quarter of 2022 was 2,2%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 3rd quarter of 2021 was 2,7% and 2,4% respectively. The largest job vacancy rates in the 3rd quarter of 2022 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (4,6%), Transportation and Storage (4,5%), Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities (3,5%) and Information and Communication (2,7%).

Source:Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3 ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 486.492 άτομα ή 65,4% του πληθυσμού (άνδρες 71,3%, γυναίκες 60,0%) σε σύγκριση με 472.314 άτομα (64,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 453.625 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,0% (άνδρες 67,4%, γυναίκες 55,2%) σε σύγκριση με 440.959 άτομα (60,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.868 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,5%, γυναίκες 8,1%) σε σύγκριση με 31.355 άτομα (6,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Απασχόληση 

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,8% και για τις γυναίκες 72,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 77,2% (άνδρες 83,2%, γυναίκες 71,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,2% σε σύγκριση με 65,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,5% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 3 ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 79,9%, Βιομηχανία 17,3% και Γεωργία 2,8%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,8% της συνολικής απασχόλησης ή 44.631 άτομα (άνδρες 8,3%, γυναίκες 11,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3 ο τρίμηνο του 2021 ήταν 11,0% (άνδρες 9,4%, γυναίκες 12,7%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,1% ή 404.013 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,5% (46.636 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,0% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία 

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,0%, γυναίκες 21,6%) σε σύγκριση με 14,5% (άνδρες 14,1%, γυναίκες 14,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 56,2% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 14,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 28,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3 ο τρίμηνο του 2021 ήταν 42,8%, 24,3% και 32,9%.

Πηγή:Cystat

Labour Force Survey (LFS): 3rd quarter 2022

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 3rd quarter of 2022 amounted to 486.492 persons or 65,4% of the population (males 71,3%, females 60,0%) in comparison to 472.314 persons (64,6%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of employed persons was 453.625 and the employment rate 61,0% (males 67,4%, females 55,2%) in comparison to 440.959 persons (60,3%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of unemployed persons amounted to 32.868 and the unemployment rate to 6,8% of the labour force (males 5,5%, females 8,1%) in comparison to 31.355 persons (6,6%) in the corresponding quarter of 2021.

Employment 

For the age group 20-64, the employment rate was 78,3%. The rate for males was 84,8% and for females 72,3%. In the corresponding quarter of 2021 the rate was 77,2% (males 83,2%, females 71,5%). For the age group 55-64 the employment rate was 65,2% in comparison to 65,5% in the corresponding quarter of 2021.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,5%), followed by Manufacturing (17,2%) and Agriculture (2,3%). For the 3rd quarter of 2021, the corresponding percentages were: Services 79,9%, Manufacturing 17,3% and Agriculture 2,8%.

The share of part-time employment to total employment was 9,8% or 44.631 persons (males 8,3%, females 11,6%). The corresponding rate for the 3rd quarter of 2021 was 11,0% (males 9,4%, females 12,7%).

89,1% or 404.013 of the total employed persons were employees, of which 11,5% (46.636 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2021 employees accounted for 88,1% of total employment of which 13,0% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 19,9% of the labour force of the same age group (males 18,0%, females 21,6%) in comparison to 14,5% (males 14,1%, females 14,9%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 56,2% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 14,9% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 28,9% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 3rd quarter of 2021 were 42,8%, 24,3% and 32,9%.

Source:Cystat

Παραγωγή και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, 2021

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε σε 570 χιλιάδες τόνους το 2021 σε σύγκριση με 543 χιλιάδες τόνους το 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%.

Από την ποσότητα των 455 χιλιάδων τόνων που έτυχε διαχείρισης το 2021, το 77,8% διατέθηκε σε χώρους απόρριψης (ΟΕΔΑ, ΧΥΤΑ), το 17,6% προωθήθηκε για ανακύκλωση, το 3,1% χρησιμοποιήθηκε για ανάκτηση ενέργειας και το 1,5% κομποστοποιήθηκε.

Ο μέσος όρος της παραγωγής αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2020 (τα στοιχεία για το 2021 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα) ήταν 517 κιλά. Στην Κύπρο, η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων έφτασε τα 609 κιλά, ποσότητα που είναι η 7η πιο ψηλή ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Αυστρία είχε την υψηλότερη παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο (834 κιλά) και ακολουθεί η Δανία (814 κιλά), το Λουξεμβούργο (790 κιλά), το Βέλγιο (746 κιλά), η Μάλτα (643 κιλά), η Γερμανία (628 κιλά) και η Κύπρος (609 κιλά).

Πηγή:Cystat

Generation and treatment of municipal solid waste, 2021

The Statistical Service estimates that the total amount of municipal solid waste generated in Cyprus in 2021 stood at 570 thousand tonnes compared to 543 thousand tonnes in 2020, recording an increase of 5%.

From the total amount of 455 thousand tonnes treated in 2021, 77,8% was disposed in landfills, 17,6% was used for recycling, 3,1% was used for energy recovery purposes and 1,5% was composted.

The average municipal waste generation per inhabitant in the European Union in 2020 (data for 2021 are not yet available) was 517 kg. In Cyprus, municipal waste generation per capita reached 609 kg, which is the 7th highest among EU member states. Austria had the highest municipal waste generation per capita (834 kg), followed by Denmark (814 kg), Luxembourg (790 kg), Belgium (746 kg), Malta (643 kg), Germany (628 kg) and Cyprus (609 kg).

Source:Cystat

Payment/Revision of Temporary tax 2022 and Deemed Dividend Distribution 2020

Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις ακόλουθες προθεσμίες:

1. Την καταβολή της δεύτερης δόσης της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2022, καθώς και την αναθεώρηση της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Την καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (0623) και ΓεΣΥ (0723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών τους έτους 2020 και την υποβολή του σχετικού εντύπου, Τ.Φ.603, μέσω TAXISnet μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Σημειώνουμε ότι, με την οριστική υποβολή της Τ.Φ.603, δημιουργείται αυτόματα οφειλή στα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Φορολογίας, η οποία εμφανίζεται στη Φορολογική Πύλη την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη. 

Payment/Revision of Temporary tax 2022 and Deemed Dividend Distribution 2020

We remind our clients of the following deadlines:

1. The payment of the second instalment of the temporary tax for the year 2022, as well as the revision of the temporary tax for the year 2022 which is due by December 31, 2022.

2. The payment of the special defence contribution (0623) and GHS (0723) on the deemed dividend distribution of the profits for the year 2020, as well as the submission of the relevant tax form, T.D 603, through TAXISnet which is due by January 31, 2023.

We note that, with the submission of T.D.603 a debt is automatically recorded on the Tax Department’s systems, that will be shown as outstanding on the Tax Portal the following working day. Payment can be completed via internet banking using the payment reference code shown on the Tax Portal. 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today