Πωλήσεις 12 χιλιάδων ακινήτων στην Κύπρο το 2022

Σημαντική ανάκαμψη παρουσιάζει η κυπριακή κτηματαγορά παρά την αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον που πυροδοτεί η ενεργειακή κρίση με επενδυτές από Ευρώπη, αλλά και αραβικές χώρες να βάζουν στο κάδρο των επενδύσεών τους και την Κύπρο.

 Όπως καταδεικνύεται από στοιχεία του τμήματος κτηματολογίου για τα πωλητήρια έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες, το εντεκάμηνο του 2022 ήταν τον καλύτερο για τον κλάδο από το 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και στο StatWatch, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο το εντεκάμηνο του 2022, ανέρχονται στα 12074 τεμάχια, από 9063 πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 33%.

Πρόκειται για το καλύτερο εντεκάμηνο από το 2008, όταν οι πωλήσεις έφθασαν τα 14043 τεμάχια.

Ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, αναφέρει στη StockWatch ότι τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Τμήμα Κτηματολογίου καταδεικνύουν σημαντική κινητικότητα στον τομέα των ακινήτων.

Σημειώνει ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για σχετικά μικρά ακίνητα / διαμερίσματα εφόσον οι αποδόσεις με βάση τα ενοίκια όπως είναι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ψηλές. «Επιπλέον, ενισχύεται το ενδιαφέρον από την Ευρώπη αλλά και τις αραβικές χώρες για σπίτια πολυτέλειας, αλλά ενδεχομένως χαμηλότερης αξίας σε σύγκριση με τα τελευταία πέντε χρόνια», τονίζει.

Τα πωλητήρια έγγραφα σε ξένους ανέρχονται σε 5283 φέτος, από 3169 πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 66,7%, ενώ οι πωλήσεις σε ντόπιους σε 6791, από 5894 πέρσι με άνοδο 15,2%.

Όσον αφορά τις νέες κατασκευές, επισημαίνει, παρουσιάζονται σημαντικές προκλήσεις, με τις κύριες να είναι η σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής και οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες που αναπόφευκτα μετακινούνται/προωθούνται στα δανειστικά επιτόκια.

Τονίζει ακόμη ότι αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για γραφειακούς χώρους, κάτι που οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις πρόσφατα σε Λεμεσό και Πάφο. «Εταιρείες τεχνολογίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα μεταφέρουν εργασίες και προσωπικό στην Κύπρο. Πέραν από τα γραφεία, το προσωπικό το οποίο εργοδοτείται αναζητεί στέγη για την οικογένειά του», σημειώνει.

Υπογραμμίζει ότι η πορεία του τομέα των ακινήτων και των κατασκευών αποτελεί πάντοτε θέμα συζήτησης μεταξύ των αναλυτών, των τραπεζιτών και της κυβέρνησης, αφού διαχρονικά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την πορεία της κυπριακής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σε σχέση με το εντεκάμηνο του 2019, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 27,7%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 66,2% κατέγραψε φέτος η Πάφος, με τα πωλητήρια έγγραφα ν’ ανέρχονται στα 2614, από 1573 πέρσι.

Ακολουθεί η Λάρνακα όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 47,3% φτάνοντας στα 2172, από 1475. Αύξηση 44,4% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό και 0,3% στην Αμμόχωστο.

Στη Λευκωσία παρατηρήθηκε μείωση 0,4%.

Όσον αφορά το Νοέμβριο, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν ανήλθαν στα 1293 έναντι 1149 το Νοέμβριο του 2021, καταγράφοντας άνοδο 13%. Τον Οκτώβριο, η αύξηση ήταν 29%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 10347 τεμάχια έναντι 7968 το 2020, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29,9%.

Πηγή:Stockwatch

12 thousand property sales in Cyprus in 2022

The Cypriot real estate market shows a significant recovery despite the uncertainty in the economic environment triggered by the energy crisis with investors from Europe, but also Arab countries putting Cyprus in the frame of their investments.

As evidenced by data from the Land and Survey Department for the sales documents made public, the eleven months of 2022 were the best for the industry since 2008.

According to the data presented in StatWatch, the sales documents submitted to the Land and Survey Department in the eleven months of 2022, amount to 12074 items, up from 9063 last year, recording an increase of 33%.

These are the best eleven months since 2008, when sales reached 14043 items.

Tassos Yiasemidis, economist, tells StockWatch that the statistics published by the Land and Survey Department show significant mobility in the real estate sector.

He notes that there is significant interest from foreign investors for relatively small properties/apartments as long as the rent-based returns as they are at the moment are quite high. "In addition, interest from Europe and Arab countries in luxury homes, but possibly of lower value compared to the last five years, is growing," he says.

Sales documents to foreigners amount to 5283 this year, up from 3169 last year, recording an increase of 66.7%, while sales to locals to 6791, from 5894 last year with an increase of 15.2%.

As far as new construction is concerned, he points out, significant challenges arise, with the main ones being the significant increase in construction costs and aggressive interest rate hikes by Central Banks that inevitably move to lending rates.

He also points out that there is an increased interest in office spaces, which has led to significant investments recently in Limassol and Paphos. "Technology companies and the financial sector are transferring jobs and staff to Cyprus. In addition to the offices, the staff who are employed are looking for housing for their family", he notes.

He underlines that the course of the real estate and construction sector is always a topic of discussion between analysts, bankers and the government, since over time it has been one of the most important factors for the course of the Cypriot economy and the financial sector.

Compared to the eleven months of 2019, real estate sales show an increase of 27.7%.

The biggest increase of 66.2% was recorded this year in Paphos, with sales documents amounting to 2614, up from 1573 last year.

It is followed by Larnaca where sales increased by 47.3% reaching 2172, from 1475. Real estate sales in Limassol also increased by 44.4% and in Famagusta by 0.3%.

In Nicosia, a decrease of 0.4% was observed.

As for November, the sales documents filed amounted to 1293 compared to 1149 in November 2021, recording an increase of 13%. In October, the increase was 29%.

According to the data, in 2021, the sales documents filed amounted to 10347 items compared to 7968 in 2020, recording an annual increase of 29.9%.

Source:Stockwatch

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Νοέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 0,54 μονάδες και έφτασε στις 114,55 μονάδες σε σύγκριση με 114,01 μονάδες τον Οκτώβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 32,3% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 16,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Νερό (3,6%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,3%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (15,5%), και Μεταφορές (10,7%). 

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (1,4%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,4%) και Μεταφορές (16,9%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,97), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,36) και Μεταφορές (1,76). 

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,19), Μεταφορές (0,16) και Ένδυση και Υπόδηση (0,11) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (1,58) και ο Ηλεκτρισμός (1,40).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,23) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): November 2022

In November 2022, the Consumer Price Index increased by 0,54 units and reached 114,55 units compared to 114,01 units in October 2022. In November 2022, the inflation increased by 8,7%.

For the period January-November 2022, the CPI increased by 8,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Analysis of percentage changes

Compared to November 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,3%), Food and Non-Alcoholic Beverages (15,5%), and Transport (10,7%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (1,4%). 

For the period January – November 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,4%) and Transport (16,9%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of November 2021, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (2,97), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,36) and Transport (1,76) had the largest effect on the change of the CPI.

The categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,19), Transport (0,16) and Clothing and Footwear (0,11) had the largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month. 

Petroleum Products (1,58) and Electricity (1,40) had the most notable effect on the change of the CPI of November 2022 compared to November 2021.

Finally, Petroleum Products (0,23) had the largest positive effect on the change of the CPI of November 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2022

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 205,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 22,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 179,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 12,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 62,6%, μεταλλείων και λατομείων κατά 39,3% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,8%.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: 2022

In September 2022, the industrial turnover Index reached 205,4 units (base 2015=100), recording an increase of 22,6% compared to September 2021. For the period January-September 2022, the index recorded an increase of 22,8% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for September 2022 reached 179,6 units, recording an increase of 12,4% compared to September 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+62,6%), mining and quarrying (+39,3%) and water supply and materials recovery (+7,8%).

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2022, έφτασε τα 15.309 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε στα 14.121 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.768 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 889), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 397), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 81), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 80) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 60).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: November 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of November 2022, reached 15.309 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for November 2022 increased to 14.121 persons in comparison to 13.768 in the previous month. 

In comparison with November 2021, an increase of 1.332 persons or 9,5% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (an increase of 889), financial and insurance activities (an increase of 397), transportation and storage (an increase of 81), public administration and defence (an increase of 80) and information and communication (an increase of 60).

Source:Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3 ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζεται στα 463.613 άτομα, εκ των οποίων 414.630 είναι υπάλληλοι και 48.983 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 3%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H) και της Μεταποίησης (NACE C).

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζονται στις 206.711 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H).

Πηγή:Cystat

Employment - National Accounts: 3rd quarter 2022 (provisional estimate)

Persons

Total employment for the 3rd quarter of 2022 is estimated at 463.613 persons, of which 414.630 are employees and 48.983 are self-employed. Compared to the corresponding quarter of 2021, total employment increased by 3% for the 3rd quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Information and communication (NACE J), Transportation and Storage (NACE H) and Manufacturing (NACE C).

Hours worked

Actual hours worked for the 3nd quarter of 2022 are estimated at 206.711 thousand; an increase of 4,1% compared to the corresponding quarter of 2021. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Information and communication (NACE J) and Transportation and Storage (NACE H).

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022.

Κατά τον Νοέμβριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.522, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με 2.353 τον Νοέμβριο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 7,6% στις 1.857 από 1.726 τον Νοέμβριο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 3,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 και έφτασε τις 31.584, σε σύγκριση με 32.698 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 0,7% και έφτασαν τις 24.902, σε σύγκριση με 25.067 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.837 ή 43,5% ήταν καινούρια και 14.065 ή 56,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 69,2% στα 3.888.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 84 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, από 50 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 3.564 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 3.789 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 5,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 0,2% στα 2.874, τα βαριά φορτηγά κατά 17,9% στα 352, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 53,2% στους 80 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 16,2% στα 258.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 237 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 235 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 22,7% στις 2.452 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 3.173 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January-November 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-November 2022.

In November 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.522, recording an increase of 7,2% compared to 2.353 in November 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 7,6% to 1.857, from 1.726 in November 2021.

The main developments during the period January-November 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 3,4% to 31.584 in January-November 2022, from 32.698 in January-November 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 24.902 from 25.067 in January-November 2021, recording a fall of 0,7%. Of the total passenger saloon cars, 10.837 or 43,5% were new and 14.065 or 56,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 69,2% to 3.888.

(c) Motor coaches and buses registered in January-November 2022 increased to 84, from 50 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 5,9% to 3.564 in January-November 2022, compared to 3.789 in January-November 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 0,2% to 2.874, heavy goods vehicles by 17,9% to 352, road tractors (units of trailers) by 53,2% to 80 and rental vehicles by 16,2% to 258.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-November 2022 increased to 237 compared to 235 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 22,7% to 2.452 in January-November 2022, compared to 3.173 in January-November 2021.

Source:Cystat

Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών DAC2 /CRS Διευκρινήσεις για ορθή συμπλήρωση του αρχείου XML

Το Τμήμα Φορολογίας κατόπιν διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων γραφείου σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (Χ.Ι.) για εξέταση της συμμόρφωσής τους σε σχέση με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία περί CRS/DAC2, επισύρει την προσοχή των Χ.Ι. στα παρακάτω:

1. Οι πληροφορίες που δηλώνονται στις αναφορές CRS πρέπει να ελέγχονται και να επιβεβαιώνονται τόσο για την ορθότητα τους όσο και στο ότι είναι πραγματικές (όχι πλαστές) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του XML Schema καθώς και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις αναφορές CRS. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα στοιχεία που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι πελάτες κατά την αυτοπιστοποίηση. Το Χ.Ι. πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα που να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται ανήκουν στον Κάτοχο του Λογαριασμού.

2. Ο όρος «μη τεκμηριωμένος λογαριασμός» όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία περί CRS αναφέρεται μόνο στους προϋπάρχοντες λογαριασμούς (οι οποίοι υφίστανται κατά την 31/12/2015) και όχι σε νέους λογαριασμούς (οι οποίοι ανοίχτηκαν μετά την 1/1/2016).

3. Κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας νέων λογαριασμών το Χ.Ι. πρέπει να προχωρήσει στο κλείσιμο ή το πάγωμα λογαριασμού μετά τη λήξη 90 ημερών σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί έγκυρη αυτοπιστοποίηση.

Σε περίπτωση παγωποίησης λογαριασμών, συστήνεται το Χ.Ι. να αναγράφει σε επιπρόσθετο αρχείο που αποστέλλεται για κάθε δικαιοδοσία, στο πεδίο «Warning» ότι όλοι οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο είναι παγωποιημένοι. Επιπρόσθετα, συστήνεται στο Χ.Ι. να αναγράφει και στην ονομασία του αρχείου που θα αποστέλλεται ότι αφορά παγωποιημένους λογαριασμούς για αποφυγή μπερδέματος με το αρχείο που θα περιλαμβάνει τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

4. Στο XML Schema, το πεδίο του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ/TIN) εμφανίζεται ως Προαιρετικό (Optional) – Υποχρεωτικό (Mandatory). Αυτό σημαίνει ότι ο ΑΦΤ είναι υποχρεωτικός (Mandatory) να αναφέρεται για τους νέους λογαριασμούς. Για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς ο ΑΦΤ είναι δηλωτέος στο βαθμό (Optional) που τον κατέχει το Χ.Ι.. Σημειώνεται ότι, το Χ.Ι. οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συλλέξει τον ΑΦΤ πριν το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο ο λογαριασμός καταχωρήθηκε ως δηλωτέος. Το X.I. καλείται όπως τηρεί αρχείο σχετικά με τις εύλογες προσπάθειες που έχει καταβάλει. Συστήνεται όπως τα Χ.Ι. επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ για επιβεβαίωση έγκυρου ΑΦΤ για κάθε δικαιοδοσία.

5. Στο XML Schema το πεδίο της διεύθυνσης «Address Fix» θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις αναφορές CRS, εκτός εάν το Χ.Ι. δεν κατέχει όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης του κατόχου του λογαριασμού. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες το Χ.Ι. χρησιμοποιήσει τη μορφή «Address Free», το πεδίο της Πόλης (City) είναι υποχρεωτικό και πρέπει να συμπληρώνεται. Σημειώνεται όπως αυτή η επιλογή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα δεδομένα δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μορφή «Address Fix». Η διεύθυνση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης είναι διαθέσιμα στο Χ.Ι..

6. Στο XML Schema το πεδίο της «ημερομηνίας γέννησης» του κατόχου του Λογαριασμού είναι δηλωτέο για όλους τους νέους λογαριασμούς. Όσον αφορά τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς, είναι δηλωτέο μόνο στο βαθμό που η πληροφορία είναι διαθέσιμη στα αρχεία που τηρεί το Χ.Ι..

7. Στις περιπτώσεις όπου το υπόλοιπο ή η αξία ενός λογαριασμού είναι μηδέν ή αρνητικό ποσό, το Χ.Ι. πρέπει να αναφέρει στο XML Schema το υπόλοιπο ή την αξία ως μηδέν.

8. Όσον αφορά κοινό λογαριασμό (join account), κάθε συν-δικαιούχος αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογαριασμού για σκοπούς προσδιορισμού στο εάν ο λογαριασμός είναι δηλωτέος λογαριασμός. Ένας λογαριασμός είναι δηλωτέος λογαριασμός εάν οι δικαιούχοι του λογαριασμού είναι δηλωτέα πρόσωπα ή παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα ελέγχοντα πρόσωπα που είναι δηλωτέα πρόσωπα. Όταν περισσότερο από ένα δηλωτέο πρόσωπο είναι συν-δικαιούχος, κάθε δηλωτέο πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογαριασμού και αποδίδεται ολόκληρο το υπόλοιπο ή η αξία του κοινού λογαριασμού, καθώς και το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον κοινό λογαριασμό.

9. Στις περιπτώσεις όπου Χ.Ι. παύει να δραστηριοποιείται και διαγράφεται από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή στην οποία υπάγεται καθώς και από τον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να αιτείται και απενεργοποίηση της εγγραφής του μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» της η-υπηρεσίας FATCA/CRS/DAC2 ούτως ώστε να παύει και η υποχρέωση του για υποβολή των σχετικών αρχείων XML. Σημειώνεται ότι, η απενεργοποίηση της εγγραφής από την Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» δεν συνεπάγεται και αυτόματη απενεργοποίηση της εγγραφής από την η-υπηρεσία FATCA/CRS/DAC2. Το Χ.Ι. θα πρέπει αρχικά να αιτηθεί διαγραφή από την η-υπηρεσία FATCA/CRS/DAC2, και μετέπειτα, αν επιθυμεί, διαγραφή από την Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη».

10. Σχετικά με την ορθή διαδικασία υποβολής αρχείων FATCA/CRS σημειώστε ότι:

  • Για υποβολές μέχρι 30 Ιουνίου που αφορούν το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος λαμβάνεται υπόψη μόνο η τελευταία υποβολή ανά χώρα και εφόσον είναι έγκυρη προωθείται στην χώρα που αφορά.
  • Για υποβολές που αφορούν το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος και πραγματοποιούνται μετά τις 30 Ιουνίου λαμβάνεται υπόψη η τελευταία υποβολή ανά χώρα και ανά ημέρα και εφόσον είναι έγκυρη προωθείται στην χώρα που αφορά.
  • Για υποβολές που αφορούν παλαιότερα φορολογικά έτη λαμβάνεται υπόψη η τελευταία υποβολή ανά χώρα και ανά ημέρα και εφόσον είναι έγκυρη προωθείται στην χώρα που αφορά.

Τέλος, ενημερώνουμε τα Χ.Ι. ότι το Τμήμα Φορολογίας επιφυλάσσεται στην επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Χ.Ι. δεν ακολουθούν σωστές διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία περί CRS/DAC2.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Automatic Exchange of Tax Information DAC2 /CRS Clarifications for correct completion of the XML file

The Tax Department after conducting on-the-spot and office audits to Financial Institutions (FIs) for examination of their compliance in relation to due diligence procedures as set out in the relevant legislation on CRS/DAC2, draws the attention of F.I. to the following:

1. The data declared in the CRS reports must be checked and confirmed both for their correctness and in that they are real (not forged) and in accordance with the specifications of XML Schema as well as relevant legislation governing CRS reporting. Particular attention should be paid to the data that customers themselves fill in electronically during self-certification. The F.I. must have the appropriate systems in place to ensure that the information provided belongs to the Account Holder.

2. The term 'undocumented account' as defined in the relevant legislation on CRS refers only to pre-existing accounts (which exist on 31/12/2015) and not in new accounts (which were opened after 1/1/2016).

3. In the process of due diligence of new accounts, the F.I. must proceed to close or freeze an account after the expiration of 90 days in in the event that a valid self-certification is not obtained.

In case of freezing of accounts, it is recommended that the F.I. indicate in additional file sent for each jurisdiction, in the "Warning" field that all accounts included in this file are frozen. In addition, it is recommended that the F.I. also indicate in the name of the file to be sent as relating to frozen persons accounts to avoid confusion with the file that will include their remaining accounts.

4. In XML Schema, the Tax Identification Number (TIN) field appears as Optional. This means that the TIN is mandatory to be reported for new accounts. For pre-existing accounts, the TIN is reportable to the extent (Optional) held by the F.I. It is noted that the F.I. must make reasonable efforts to collect the TIN before the end of the second calendar year following the year in which the account was registered as reportable. F.I. is requested to keep a record of the reasonable efforts it has made. It is recommended that F.I. visit the OECD website to confirm a valid TIN for each jurisdiction.

5. In XML Schema the "Address Fix" address field is used for all CRS reports, unless the F.I. does not have all of the details of the address of the account holder. However, in cases where in which the F.I. uses the form "Address Free", the City Field is mandatory and must be completed. Please note that this option should only be used when the data cannot be presented in the "Address Fix" format. The address should be as complete as possible in case all the details of the address are available at the F.I.

6. In XML Schema the 'date of birth' of the Account holder is reportable for all new accounts. With regard to Pre-existing Accounts, it is reportable only to the extent that the information is available in the records kept by the F.I..

7. In cases where the balance or value of an account is zero or a negative amount, the F.I. must indicate in the XML Schema the balance or value as zero.

8. In the case of a joint account, each co-beneficiary is treated as an account holder for the purposes of determining whether the account is a reportable account. An account is a reportable account if the account holders are reportable persons or a passive NFE with one or more controlling persons who are reportable persons. Where more than one reportable person is a co-beneficiary, each reportable person shall be treated as an account holder and the full balance or value of the joint account as well as the sum of the amounts paid or credited to the joint account shall be attributed.

9. In cases where F.I. ceases to operate and is deleted by the Competent Supervisory Authority to which it belongs as well as by the Registrar of Companies, it must request and deactivate its registration through the Government Internet Security Channel "Ariadne" of the fatca/CRS/DAC2 e-service so that its obligation to submit the relevant XML files ceases. It is noted that the deactivation of the registration by the Government Internet Security Channel "Ariadne" does not imply the automatic deactivation of the registration by the FATCA / CRS / DAC2 service. The F.I. should first request deletion from the FATCA/CRS/DAC2 e-service, and later, if it wishes, deletion from the Government Internet Security Channel "Ariadne".

10. Regarding the correct procedure for submitting FATCA/CRS files please note that:

  • For submissions up to 30 June relating to the immediately preceding tax year, only the last submission per country is considered and if it is valid it is forwarded to the country concerned.
  • For submissions relating to the immediately preceding tax year and made after 30 June, the last submission per country and per day is considered and if it is valid it is forwarded to the country concerned.
  • For submissions relating to past tax years, the last submission per country and per day is considered and if it is valid it is forwarded to the country concerned.

Finally, we would like to inform the F.I. that the Tax Department reserves the right to impose an administrative fine if it is found that the F.I. do not follow proper reporting and due diligence procedures as defined the relevant CRS/DAC2 legislation.

Source:Tax Department

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today