Τα αυστηρότερα κριτήρια έχουν φέρει μείωση των δανείων

Αυστηρότερα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έγιναν στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και για όλες τις κατηγορίες δανείων προς νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων (Οκτώβριο 2022) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Ταυτόχρονα, μείωση σημείωσε και η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης δανείων συνέβαλε, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, «η αντίληψη των τραπεζών για αυξημένο κίνδυνο καθώς και η μειωμένη ανοχή τους στον κίνδυνο όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η εκτίμηση των τραπεζών για αυξημένο κίνδυνο αφορούσε τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές, τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών, τις προοπτικές της αγοράς κατοικίας και τις ζητούμενες εξασφαλίσεις των επιχειρηματικών δανείων.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι τράπεζες αναμένουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων στην Κύπρο για όλες τις κατηγορίες δανείων, ενδεχομένως λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης στην οικονομική δραστηριότητα απόρροια των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και της αρνητικής επίδρασης των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων τόσο στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών όσο και στα κέρδη των επιχειρήσεων.

«Στο πλαίσιο της αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και υψηλότερων επιτοκίων, η αυστηρότερη δανειακή πολιτική των τραπεζών φαίνεται να στοχεύει στη βιωσιμότητα του νέου δανεισμού», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και για όλες τις κατηγορίες δανείων από νοικοκυριά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότεροι.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «το περιθώριο των τραπεζών (διαφορά έναντι σχετικού επιτοκίου αναφοράς) για δάνεια υψηλότερου κινδύνου, οι απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων καθώς και άλλοι όροι και προϋποθέσεις όπως οι ρήτρες και η διάρκεια των δανείων έγιναν αυστηρότεροι».

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά, σύμφωνα με την έρευνα, «την αυξημένη αντίληψη κινδύνου από τις τράπεζες και τη μειωμένη ανοχή τους στον κίνδυνο.

Κατά το υπό αναφορά τρίμηνο, προστίθεται, πιο αυστηροί έγιναν και οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά (στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια).

«Η αυστηροποίηση αφορούσε τόσο το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια όσο και για δάνεια υψηλότερου κινδύνου (αύξηση περιθωρίου)», σημειώνεται.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν, σύμφωνα με την έρευνα, και άλλοι περιορισμοί που αφορούσαν το μέγεθος του δανείου, όπου «οι τράπεζες υπέδειξαν την εκτίμηση για αυξημένο κίνδυνο και τη μειωμένη ανοχή τους στον κίνδυνο ως τον λόγο για την αυστηροποίηση».

Ζήτηση δανείων

Εξάλλου, από πλευράς ζήτησης, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη ζήτηση για χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων, η οποία φαίνεται να επηρεάζεται από την αυξημένη αβεβαιότητα καθώς και την αυξητική τάση των επιτοκίων», προστίθεται.

Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην καθαρή μείωση της ζήτησης, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ, αφορούσαν το γενικό επίπεδο των επιτοκίων καθώς και τις μειωμένες άλλες ανάγκες χρηματοδότησης που σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσεις χρεών.

Από την άλλη, «παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, ενδεχόμενα λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και πρώτων υλών καθώς και λόγω των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες».

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η έρευνα κατέδειξε ότι η καθαρή μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται από τις τράπεζες στην αυξητική τάση των επιτοκίων, στην επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στις λιγότερο ευνοϊκές εκτιμώμενες προοπτικές της αγοράς κατοικιών.

Αντίστοιχα, η μείωση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια οφείλεται, σύμφωνα με την Έρευνα, στη μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στο αυξημένο επίπεδο των επιτοκίων και στη μείωση των δαπανών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

«Η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών φαίνεται να αναβάλλει τις καταναλωτικές τους αποφάσεις», προστίθεται.

Απορριφθείσες αιτήσεις

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, η αναλογία των αιτήσεων (επίσημων και ανεπίσημων) οι οποίες απορρίφθηκαν ως προς το σύνολο των αιτήσεων, κατέγραψε περαιτέρω αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 για δάνεια προς επιχειρήσεις σε συνάρτηση με την αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης νέων επιχειρηματικών δανείων που καταγράφεται τα τελευταία τρίμηνα.

«Η αύξηση της αναλογίας των απορριφθέντων αιτήσεων ήταν σε γενικές γραμμές η ίδια τόσο για αιτήσεις δανείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για αιτήσεις δανείων από μεγάλες επιχειρήσεις», προστίθεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η αναλογία των απορριφθέντων αιτήσεων για νέα δάνεια προς νοικοκυριά επίσης κατέγραψε αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, για όλες τις κατηγορίες δανείων, για πρώτη φορά μέσα στο 2022, αντικατοπτρίζοντας τα αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά.

«Η εξέλιξη αυτή ενδεχόμενα να σχετίζεται με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων και τις πιθανές επιπτώσεις στην ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους», σημειώνεται στην έρευνα της ΚΤΚ.

Πηγή:Economy Today (sigmalive.com)

Stricter criteria have brought a reduction in loans

Ιn the third quarter of 2022, the criteria for granting loans to both businesses and households were tightened in Cyprus, according to the Bank Lending Survey (October 2022) of the Central Bank of Cyprus (CBC).

At the same time, net demand for loans in Cyprus by businesses and households decreased in the third quarter of 2022, compared to the previous quarter.

According to the CBC's research, "banks' perception of increased risk as well as their reduced risk tolerance with regard to business loans" contributed to the adoption of stricter lending standards.

In particular, it is stated that banks' assessment of increased risk was related to the general economic situation and outlook, the solvency of borrowers, the prospects of the housing market and the requested collateral of business loans.

For the fourth quarter of 2022, according to the results of the survey, banks expect even stricter lending standards in Cyprus for all loan categories, possibly due to the expected slowdown in economic activity as a result of the negative economic impact of geopolitical developments, as well as the negative impact of intensifying inflationary pressures on both household disposable income and corporate profits.

It is noted that "In the context of heightened economic uncertainty and higher interest rates, banks' tighter lending policy appears to be aimed at the sustainability of new lending”.

In line with banks' expectations for the fourth quarter of 2022, net loan demand in Cyprus is expected to decline further compared to the previous quarter, both from businesses and households.

In particular, according to the CBC's survey, in the third quarter of 2022, the overall terms and conditions for granting loans or credit limits to businesses became stricter. In particular, it states that 'banks' margin (spread against a relative reference rate) for higher-risk loans, collateral requirements as well as other terms and conditions such as clauses and loan durations have been tightened'.

This development reflects, according to the survey, “banks' increased risk perception and reduced risk tolerance”.

During the quarter in question, it is added, the overall terms and conditions for granting loans to households (housing, consumer and other loans) were also tightened.

It is noted that "the tightening concerned both banks' margin for ordinary loans and for higher-risk loans (margin increase)".

In addition, according to the research, other restrictions related to the size of the loan were cited, where "banks pointed to the assessment of increased risk and their reduced risk tolerance as the reason for the tightening".

Demand for loans

Moreover, on the demand side, according to the CBC's survey, net demand for loans in Cyprus by businesses and households in the third quarter of 2022 recorded a decrease compared to the previous quarter.

It is noted that "the net decline in demand for business loans is mainly attributable to reduced demand for fixed investment financing, which appears to be affected by increased uncertainty as well as a rising trend in interest rates".

Other factors that contributed to the net decline in demand, according to the results of the CBC's survey, related to the general level of interest rates as well as the reduced other financing needs related to mergers or acquisitions and debt restructurings.

On the other hand, "there has been an increased demand for financing stocks and working capital, possibly due to increases in the prices of energy and raw materials as well as due to disruptions in supply chains".

When it comes to households, the survey showed that the net decline in demand for housing loans is attributable by banks to a rising trend in interest rates, a deterioration in consumer confidence and a less favourable perceived housing market outlook.

Respectively, the decrease in demand for consumer and other loans is due, according to the Survey, to the decrease in consumer confidence, the increased level of interest rates and the decrease in spending on the purchase of durable consumer goods.

It is added that "The negative impact of inflation on households' real disposable income appears to be postponing their consumption decisions".

Rejected applications

Moreover, according to the CBC's survey, the proportion of applications (formal and unofficial) that were rejected in relation to all applications, recorded a further increase in the third quarter of 2022 for loans to businesses in line with the tightening of the criteria for granting new business loans recorded in recent quarters.

It is noted that "the increase in the proportion of rejected applications was broadly the same for both loan applications from small and medium-sized enterprises and loan applications from large enterprises". 

At the same time, it is reported that the proportion of rejected applications for new loans to households also increased in the third quarter of 2022, for all loan categories, for the first time in 2022, reflecting the stricter lending standards for households.

"This development may be related to the decline in households' disposable income due to rising inflation and rising interest rates and the potential impact on their debt service capacity," the CBC survey noted.

Source:Economy Today (sigmalive.com)

Τροποποιήσεις στον τον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμο

Σύμφωνα με τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στις 18/11/2022 στον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, το τέλος του 0.40% που καταβάλλεται επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο 2021 (Ν.12(Ι)/2021) και ισχύει από τις 22/2/2021 και μετά, θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται υπό τους ακόλουθους κανόνες και προϋποθέσεις:

Το τέλος θα επιβάλλεται επί της πώλησης:

 • «Aκίνητης ιδιοκτησίας» όπως αυτή ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο Κεφ.224,
 • Mετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής) και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το τέλος υπολογίζεται:

 • Στην περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, επί του τιμήματος πώλησης,
 • Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εταιρείας, επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας που αναλογεί στις μετοχές.

Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση:

 • Αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενου δανείου όπως ορίζεται στον περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο,
 • Αναδιοργάνωσης εταιρείας όπως ορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο,
 • Πώλησης η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας με ημερομηνία μεταβίβασης πριν από τις 22/2/2021.

- Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που απαιτείται κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας ή των μετοχών εταιρείας που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

- Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του τέλους, κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή τη μεταβίβαση δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα από την 22/2/2021 ή οιωνδήποτε άλλων διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, ο Έφορος Φορολογίας δικαιούται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει οιονδήποτε οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος.

Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδόσει ανακοίνωση στις 21/11/2022 με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο Έφορος Φορολογίας προτίθεται να παραχωρήσει εύλογο χρονικό διάστημα για διευθέτηση υποχρεώσεων που έχουν προκύψει την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ της αρχικής θέσπισης του τέλους και της παρούσας τροποποίησης (δηλαδή για την περίοδο 22/02/2021 - 18/11/2022). Τονίζεται ότι η διευθέτηση των οφειλόμενων ποσών για την ενδιάμεση περίοδο θα λαμβάνει χώρα χωρίς την επιβολή τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων. Περαιτέρω λεπτομέρειες  θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από το Τμήμα Φορολογίας.

Amendment to the Central Agency for the Equal Distribution of Burdens Law

According to amendments published on 18 November 2022, to the Central Agency for the Equal Distribution of Burdens Law, the levy of 0.40% payable upon the sale of immovable property introduced in February 2021 (Law 12(I)/2021) and applicable as of 22/2/2021 onwards, will be imposed and collected under the following rules and conditions:

The levy is imposed upon the sale of:

 • “Immovable property” as this is defined in the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law Cap.224;
 • Shares of a company that is not listed in a recognised Stock Exchange (regardless of percentage holding) and that directly or indirectly holds immovable property with a recorded general estimation value under a General Valuation and Revaluation Survey.

The levy is calculated:

 • In the case of disposal of immovable property directly, on the sale amount;
 • In the case of disposal of company shares, on the latest general valuation value of the property attributed to the shares.

No levy is imposed in the case of:

 • A restructuring of a non-performing loan as defined in the Capital Gains Tax Law;
 • A company reorganisation as defined in the Income Tax Law;
 • A sale filed either with the Department of Land and Surveys or the Cyprus Registrar of Companies as the case may be prior to 22/2/202.

- The Tax Commissioner is responsible for the assessment and collection of the levy and the issue of the relevant determination required during the transfer of the immovable property or the shares that directly or indirectly own immovable property.

- In the event of failure to pay the levy upon the transfer of immovable property or the transfer by virtue of a sale of shares of a company, which took place from 22/1/2021 or any other administrative fines and/or other administrative sanctions, the Tax Commissioner is entitled to take all legal actions and collect any amount due as a civil debt.

An announcement issued by the Cyprus Tax Department on 21/11/2022 clarifies that the Tax Commissioner intends to grant a reasonable period of time to settle obligations that have arisen in the interim period between the initial enactment of the law imposing the levy and the current amending legislation (i.e. for the period 22/2/2021 - 18/11/2022); it is stressed that the settlement of the amounts due for the interim period shall be carried out without imposing interest and penalties. Further details will be published at a later stage by the Cyprus Tax Department.

Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 3ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 έφτασε στις 147,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 44,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 390,1%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 37,7%, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 28,3% και οι πλωτές μεταφορές κατά 5,0%, ενώ οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες κατέγραψαν μείωση κατά 2,2%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 44,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of transport and storage: 3rd quarter 2022

The turnover value Index of transport and storage for the third quarter of 2022 reached 147,5 units (base year 2015=100), recording an increase of 44,4% compared to the corresponding quarter of 2021.

By economic activity, increases relative to the third quarter of the previous year were observed in air transport by 390,1%, in land transport by 37,7%, in warehousing and support activities for transportation by 28,3% and in water transport by 5,0%, while a decrease of 2,2% was observed in postal and courier activities.

During the period January-September 2022, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 44,7% compared to the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα): Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 ήταν €7.651,0 εκ. σε σύγκριση με €5.623,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, σημειώνοντας αύξηση 36,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 ήταν €2.521,7 εκ. σε σύγκριση με €1.985,2 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 27,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.129,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με €3.638,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €4.564,0 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €715,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.371,9 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €726,5 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €273,0 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.522,2 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Intra - Extra EU trade statistics (by commodity and country): January-August 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - August 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - August 2022 amounted to €7.651,0 mn as compared to €5.623,9 mn in January - August 2021, recording an increase of 36,0%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - August 2022 were €2.521,7 mn compared to €1.985,2 mn in the same period of 2021, registering an increase of 27,0%. The trade deficit was €5.129,3 mn in January - August 2022 compared to €3.638,7 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €4.564,0 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €715,1 mn in January - August 2022. Imports from the rest of the world amounted to €2.371,9 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €726,5 mn, while exports to all other European countries for €273,0 mn in January - August 2022. Exports to the rest of the world amounted to €1.522,2 mn.

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - August 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Οκτώβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2022 ανήλθε στις 134,72  μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 14,26%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (16,74%), στα ορυκτά (13,52%), στα προϊόντα ορυκτών (13,39%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (12,91%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (11,72%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: October 2022

The price Index of construction materials for October 2022 reached 134,72 units (base year 2015=100), recording a marginal increase of 0,12% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 14,26%. By main commodity category, increases were recorded in metallic products (16,74%), minerals (13,52%), mineral products (13,39%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (12,91%) and electromechanical products (11,72%).

Source:Cystat

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today