Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα: Η προϋπόθεση για διαφήμιση/ενοικίαση

Τουριστικές επαύλεις, διαμερίσματα και κατοικίες και όσα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου, θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο, όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού, ώστε οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές τους να μπορούν να τα διαφημίζουν ή/και να τα ενοικιάζουν.

Συγκεκριμένα, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα που λειτούργησαν πριν την ισχύ του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων τροποποιητικού Νόμου 9(Ι)/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Φεβρουαρίου 2020, θα πρέπει να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023. Σημειώνεται, ακόμα, ότι ο Τροποποιητικός Νόμος 7(Ι)/2022 είναι επίσης σχετικός.

Το Υφυπουργείο εξηγεί ότι, με βάση τη σχετική νομοθεσία, οι αιτητές μπορούν να διαφημίζουν και/ή να ενοικιάζουν το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία και υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, καθώς και σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τοπικές Αρχές- κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).

Επισημαίνεται ότι τα αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα διακρίνονται σε επιπλωμένες επαύλεις, σε επιπλωμένες κατοικίες και σε διαμερίσματα και προστίθεται ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής στο μητρώο, καθώς και της τήρησης των όρων εγγραφής από τον επιχειρηματία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, το Υφυπουργείο παραπέμπει στον σύνδεσμο: tourism.gov.cy

Πηγή:IN Business News

Self-catering accommodation: The prerequisite for advertising/renting

Tourist villas, apartments, residences and self-catering accommodations that began their operation before the enactment of the relevant law, should be registered in the register, as announced by the Deputy Ministry of Tourism, so that their owners and managers can advertise and / or rent them.

Specifically, the Deputy Ministry of Tourism announced that self-catering accommodations that operated before the force of the Regulation on the Establishment and Operation of Hotels and Tourist Accommodation amending Law 9(I)/2020, which was published in the Official Gazette on 7 February 2020, must be registered in the relevant register of the Deputy Ministry of Tourism by 6 February 2023. It is also noted that the Amending Law 7(I)/2022 is also relevant.

The Deputy Ministry explains that, based on the relevant legislation, applicants may advertise and/or rent the self-catering accommodation, provided that it is registered in the Register of Self-Service Accommodation and has received a special mark and registration number from the Deputy Ministry of Tourism, which will be indicated on each platform where the accommodation will be advertised, as well as in all related transactions.

The registration fee for self-catering accommodation is €222 every three years for each self-catering accommodation and it is reminded that the income from the rental of self-catering accommodation is subject to income tax and VAT, as well as to overnight fees to the Local Authorities. For relevant information, interested parties should contact the relevant Services (Department of Income Tax and Local Authorities- local Municipalities and Community Councils).

It is noted that self-catering tourist accommodation is divided into furnished villas, furnished houses and apartments and it is added that the Deputy Ministry of Tourism can ex officio check any self-catering accommodation, to verify the existence of a registration permit in the register, as well as the compliance with the terms of registration by the entrepreneur.

For more information on the registration of self-catering accommodation, the Deputy Ministry refers to the link: tourism.gov.cy

Source:IN Business News

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Οκτώβριος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 263 άτομα (0,5%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.271 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 770 άτομα (-2,9%), από 26.325 σε 25.555 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 955 άτομα (5,2%) φθάνοντας τα 19.280 σε σχέση με 18.325 άτομα τον Οκτώβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,0%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,7%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (12,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022, παρατηρείται η ίδια μείωση (-0,4%) στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό, ενώ αύξηση παρατηρείται στο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (5,1%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (14,0%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: October 2022

In October 2022 total government employment increased by 263 persons (0,5%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.271 persons. Permanent staff decreased by 770 persons (-2,9%), from 26.325 to 25.555 persons. Casual staff increased by 955 persons (5,2%) and reached 19.280 persons compared to 18.325 persons in October 2021.

Αn increase is observed in staff from all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (decrease of -2,0%). The highest increase is observed in Educational Service staff (2,7%) and is attributed to the increase of casual staff (12,3%).

Compared to September 2022, the same decrease (-0,4%) is observed in Security Services staff and Hourly Paid Workers, whereas an increase is observed in Civil and Educational Service staff. The highest increase is observed in Educational Service staff (5,1%) and is attributed to the increase of casual staff (14,0%).

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π. 3ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 5,4%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat

GDP growth rate 3rd quarter 2022 (flash estimate)

According to the flash estimate compiled by the Statistical Service, the GDP growth rate in real terms during the third quarter of 2022 is positive and it is estimated at 5,5% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 5,4%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", " Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Οκτώβριος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2022 ανήλθαν σε 400.628 σε σύγκριση με 391.638 τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.941.182 σε σύγκριση με 1.691.030 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 612.975 την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, καθώς και με 3.697.055 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 37,6% (150.699) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 8,4% (33.624), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 7,9% (31.556), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 5,2% (20.934) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 4,7% (18.871).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2022 ήταν για ποσοστό 83,1% των τουριστών οι διακοπές, για 11,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2021, ποσοστό 87,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 8,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 4,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: October 2022

The arrivals of tourists reached 400.628 in October 2022 compared to 391.638 in October 2021, recording an increase of 2,3%.

For the period of January – October 2022, arrivals of tourists totaled 2.941.182 compared to 1.691.030 in the corresponding period of 2021, 612.975 in the period of January – October 2020 and 3.697.055 arrivals in the period of January – October 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2022, with a share of 37,6% (150.699) of total arrivals, followed by Israel with 8,4% (33.624), Germany with 7,9% (31.556), Greece with 5,2% (20.934) and Poland with 4,7% (18.871).

Purpose of visit

For a percentage of 83,1% of tourists, the purpose of their trip in October 2022 was holidays, for 11,5% visit to friends and relatives and for 5,3% business. Respectively, in October 2021, 87,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 8,3% visited friends or relatives and 4,5% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2022 ανήλθαν στις 119.466 σε σύγκριση με 64.547 τον Οκτώβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 85,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2022 ήταν η Ελλάδα με 34,0%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,9% και η Ιταλία με 7,0%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad

A total number of 119.466 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2022, compared to 64.547 in the corresponding month last year, recording an increase of 85,1%. The main countries from which the residents of Cyprus returned in October 2022 were Greece with 34,0%, the United Kingdom with 12,9% and Italy with 7,0%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ενδεικτικά): Οκτώβριος 2022

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 8,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (22,2%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (12,6%) και Μεταφορές (11,9%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (22,4%) και Μεταφορές (15,3%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 25,6%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στις κατηγορίες Ενέργεια (-2,4%) και Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (2,3%).

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): October 2022

In October 2022 the Harmonized Index of Consumer Prices increased by 8,6% when compared to the index of October 2021 while, when compared to the index of September 2022, the HICP increased by 0,5%. For the period January - October 2022 the HICP recorded an increase of 8,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to October 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (22,2%), Food and Non-Alcoholic Beverages (12,6%) and Transport (11,9%). 

Compared to September 2022, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (5,3%). 

For the period January - October 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (22,4%) and Transport (15,3%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of October 2021 was observed in Energy with a percentage of 25,6%. When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in categories Energy (-2,4%) and Non energy industrial goods (2,3%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today