Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του ετήσιου τέλους

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την εταιρεία του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο.

Συγκεκριμένα, όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το ετήσιο τέλος για οποιοδήποτε έτος για την περίοδο 2012-2021, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι εταιρείες θα διαγραφούν από το μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 327(3)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.

Πηγή:Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Deletion of registered companies due to non-payment of the annual fee

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, announces that it intends to proceed with the deregistration of companies, in accordance with article 327 (2A) (b) of the Companies Law, Cap. 113.

The Registrar of Companies may remove a company from the register in case of failure by the company to pay the annual fee provided for in Article 391 for a period of one year from the date on which it became payable.

Specifically, those companies that have not paid the annual fee for any year for the period 2012-2021, will be published in the Official Gazette of the Republic and after the lapse of three months from the date of publication, the companies will be removed from the register, in accordance with article 327(3)(c) of the Companies Law, Cap. 113, unless in the meantime there is a reason to the contrary.

Source:Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Άδειες οικοδομής: Αύγουστος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Αύγουστο 2022 ανήλθε στις 510. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €166,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 146,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 687 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, εκδόθηκαν 5.031 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.240 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,0%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 2,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 7,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 3,4%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: August 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during August 2022 stood at 510. The total value of these permits reached €166,4 million and the total area 146,0 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 687 dwelling units.

During the period January – August 2022, 5.031 building permits were issued compared to 5.240 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 4,0%. The total value of these permits decreased by 2,3% and the total area by 7,7%. The number of dwelling units recorded a decrease of 3,4%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Οκτώβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Κατά τον Οκτώβριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.481, σημειώνοντας μείωση 6,2% σε σχέση με 2.646 τον Οκτώβριο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 7,1% στις 1.862 από 2.005 τον Οκτώβριο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 4,2% την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2022 και έφτασε τις 29.062, σε σύγκριση με 30.345 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 1,3% και έφτασαν τις 23.045, σε σύγκριση με 23.341 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.895 ή 42,9% ήταν καινούρια και 13.150 ή 57,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 67,8% στα 3.669.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 72 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, από 48 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 3.181 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με 3.440 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 7,5%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 1,3% στα 2.559, τα βαριά φορτηγά κατά 21,6% στα 313, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 52,2% στους 76 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 19,4% στα 233.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 214 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με 228 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 23,9% στις 2.239 την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με 2.941 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - October 2022 

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-October 2022.

In October 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.481, recording a decrease of 6,2% compared to 2.646 in October 2021. Passenger saloon cars registered a fall of 7,1% to 1.862, from 2.005 in October 2021.

The main developments during the period January-October 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 4,2% to 29.062 in January-October 2022, from 30.345 in January-October 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 23.045 from 23.341 in January-October 2021, recording a fall of 1,3%. Of the total passenger saloon cars, 9.895 or 42,9% were new and 13.150 or 57,1% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 67,8% to 3.669.

(c) Motor coaches and buses registered in January-October 2022 increased to 72, from 48 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 7,5% to 3.181 in January-October 2022, compared to 3.440 in January-October 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 1,3% to 2.559, heavy goods vehicles by 21,6% to 313, road tractors (units of trailers) by 52,2% to 76 and rental vehicles by 19,4% to 233.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-October 2022 decreased to 214 compared to 228 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 23,9% to 2.239 in January-October 2022, compared to 2.941 in January-October 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Αύγουστος 2022 (τελικά στοιχεία) και Σεπτέμβριος 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Σεπτέμβριο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €957,1 εκ. τον Αύγουστο 2022 σε σύγκριση με €712,1 εκ. τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 34,4%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2022 ήταν €118,8 εκ. σε σύγκριση με €107,9 εκ. τον Αύγουστο 2021, καταγράφοντας αύξηση 10,1%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2022 ανήλθε σε €111,6 εκ. σε σύγκριση με €102,5 εκ. τον Αύγουστο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2022 ανήλθε στα €5,9 εκ. έναντι €4,4 εκ. τον Αύγουστο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2022 ήταν €135,7 εκ. σε σύγκριση με €176,4 εκ. τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας μείωση 23,1%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Αύγουστο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €851,7 εκ. σε σύγκριση με €643,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 32,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν €530,5 εκ. και από τρίτες χώρες €321,1 εκ. σε σύγκριση με €443,7 εκ. και €200,0 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2021. Οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €20,5 εκ. έναντι €18,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν €285,7 εκ. σε σύγκριση με €204,8 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 39,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν €118,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €166,9 εκ., σε σύγκριση με €83,4 εκ. και €121,3 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2021. Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €77,8 εκ. έναντι €27,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ήταν €8.502,7 εκ. σε σύγκριση με €6.267,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ήταν €2.807,4 εκ. σε σύγκριση με €2.190,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.695,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.077,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: August 2022 (final data) and September 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for August 2022 and of provisional data for September 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, AUGUST 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in August 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €957,1 mn in August 2022 as compared to €712,1 mn in August 2021, recording an increase of 34,4%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in August 2022 were €118,8 mn as compared to €107,9 mn in August 2021, recording an increase of 10,1%. Domestic exports of industrial products in August 2022 were €111,6 mn compared to €102,5 mn in August 2021, whilst domestic exports of agricultural products in August 2022 were €5,9 mn compared to €4,4 mn in August 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in August 2022 were €135,7 mn as compared to €176,4 mn in August 2021, recording a decrease of 23,1%. The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for August 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, SEPTEMBER 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in September 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €851,7 mn as compared to €643,7 mn in September 2021, recording an increase of 32,3%. Imports from other EU Member States in September 2022 were €530,5 mn and from third countries €321,1 mn, compared to €443,7 mn and €200,0 mn respectively in September 2021. Imports in September 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €20,5 mn as compared to €18,1 mn in September 2021.

(b) Total exports of goods in September 2022 were €285,7 mn as compared to €204,8 mn in September 2021, recording an increase of 39,5%. Exports to other EU Member States in September 2022 were €118,8 mn and to third countries €166,9 mn, compared to €83,4 mn and €121,3 mn respectively in September 2021. Exports in September 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €77,8 mn as compared to €27,2 mn in September 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – September 2022 amounted to €8.502,7 mn as compared to €6.267,6 mn in January – September 2021, recording an increase of 35,7%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – September 2022 were €2.807,4 mn compared to €2.190,0 mn in January – September 2021, registering an increase of 28,2%. The trade deficit was €5.695,3 mn in January – September 2022 compared to €4.077,6 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 2ο τρίμηνο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 53,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 31,1%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 42,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 32,8%.

Πηγή:Cystat

Road freight transport: 2nd quarter 2022

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the second quarter of 2022.

During the period April-June 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 53,8% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 31,1%.

During the period January-June 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 42,5% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 32,8%.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today