Εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια πριν την τρίτη κίνηση ΕΚΤ

Νέα άνοδο των επιτοκίων στα δάνεια σε επίπεδα 2016-2018, δείχνουν νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις από τις δύο αποφάσεις της ΕΚΤ τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο να αυξήσουν τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η νέα αύξηση 50 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΚΤ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 3,59%, σε σύγκριση με 3,36% τον προηγούμενο μήνα, στα ψηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο του 2018.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 3,06%, σε σύγκριση με 2,56% τον προηγούμενο μήνα, στο ψηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2016.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,13%, σε σύγκριση με 3,85% τον προηγούμενο μήνα, στο πιο υψηλό επίπεδο από τον Ιούλιο του 2016.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 3,69%, σε σύγκριση με 3,11% τον προηγούμενο μήνα. Είναι το πιο ψηλό επιτόκιο από τον Αύγουστο του 2018.

Αύξηση και στα καταθετικά

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 0,11%, σε σύγκριση με 0,06% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο -0,09%, σε σύγκριση με 0,13% τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας τις πρόσφατες αποφάσεις των τραπεζών.

Πηγή:Stockwatch

Interest rates soared before the third ECB move

New data released by the Central Bank shows rise in interest rates on loans to 2016-2018 levels, reflecting the impact of the ECB's decisions in July and September to raise interest rates by 100 basis points, while the new 50 basis point increase in October has not crystallised.

According to new data announced by the ECB, the interest rate on consumer loans increased to 3,59%, compared to 3,36% in the previous month, to the highest levels since September 2018.

The interest rate on loans for house purchase increased to 3,06%, compared with 2,56% in the previous month, the highest level since May 2016.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million showed an increase to 4,13%, compared to 3,85% in the previous month, the highest level since July 2016.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million recorded an increase to 3,69%, compared with 3,11% in the previous month. It is the highest interest rate since August 2018.

Increase in deposits

The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded an increase to 0,11%, compared with 0,06% in the previous month.

The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations decreased to -0,09%, compared with 0,13% in the previous month, reflecting recent decisions by banks.

Source:Stockwatch

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2021, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2021 καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €408,0εκ. ή 1,7% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €24.271,0εκ. ή 101,0% στο ΑΕΠ.

Πηγή:Cystat

Excessive deficit procedure and annual fiscal accounts of General Government 2021

The Statistical Service hereby announces the fiscal results for 2021, which have been audited and verified within the excessive deficit procedure framework of the European Commission.

The results for 2021 indicate a fiscal deficit of €408,0mn, which corresponds to 1,7% of GDP and a fiscal debt of €24.271,0mn, which corresponds to 101,0% of GDP.

Source:Cystat

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2ο τρίμηνο 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2022 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €276,0 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €632,7 εκ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά €16,0 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €2.618,9 εκ. σε σύγκριση με €2.602,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €121,6 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €1.108,0 εκ. σε σύγκριση με €986,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €42,6 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €737,9 εκ. σε σύγκριση με €695,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €30,8 εκ. (+20,9%) και ανήλθαν στα €178,4 εκ. σε σύγκριση με €147,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €42,5 εκ. (+17,3%) και ανήλθε στα €287,4 εκ. σε σύγκριση με €244,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, o λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €5,7 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκε στα €172,7 εκ. (€125,1 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €47,6 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €178,4 εκ. (€142,5 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €35,9 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Oι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €183,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €17,5 εκ. σε σύγκριση με €201,4 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €32,2 εκ. (-21,8%) και περιορίστηκαν στα €115,6 εκ. σε σύγκριση με €147,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά €372,7 εκ. (+18,9%) και ανήλθαν στα €2.342,9 εκ. σε σύγκριση με €1.970,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά  €105,3 εκ. (+13,3%) και ανήλθαν στα €895,6 εκ. σε σύγκριση με €790,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €77,5 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €589,8 εκ. σε σύγκριση με €512,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €42,6 εκ. (+33,5%) και ανήλθαν στα €169,7 εκ. σε σύγκριση με €127,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €105,7 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα  €730,7 εκ. σε σύγκριση με €625,0 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €74,2 εκ. (+21,9%) και ανήλθαν στα €413,6 εκ. σε σύγκριση με €339,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €44,4 εκ. και ανήλθαν στα €52,6 εκ. σε σύγκριση με €8,2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €6,0 εκ. (+25,3%) και ανήλθαν στα €29,7 εκ. σε σύγκριση με €23,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €5,5 εκ. (-9,7%) και περιορίστηκαν στα €51,0 εκ. σε σύγκριση με  €56,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Quarterly accounts of General Government: 2nd quarter 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €276,0 mn for the period of April-June 2022, as compared to a deficit of €632,7 mn that was recorded during the period of April-June 2021.

EXPENDITURE

During the period of April-June 2022, total expenditure increased by €16,0 mn (+0,6%) and amounted to €2.618,9 mn, from €2.602,9 mn in the corresponding period of 2021.

Specifically, social transfers increased by €121,6 mn (+12,3%) and amounted to €1.108,0 mn, compared to €986,4 mn in the corresponding quarter of 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €42,6 mn (+6,1%) and amounted to €737,9 mn, compared to €695,3 mn in the second quarter of 2021. Current transfers increased by €30,8 mn (+20,9%) and amounted to €178,4 mn, from €147,6 mn in the corresponding quarter of 2021. Intermediate consumption increased by €42,5 mn (+17,3%) and amounted to €287,4 mn, compared to €244,9 mn in the second quarter of 2021.

On the contrary, the capital account decreased by €5,7 mn (-3,2%) to €172,7 mn (€125,1 mn capital formation and €47,6 mn capital transfers), from €178,4 mn (€142,5 mn capital formation and €35,9 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2021. Subsidies decreased by €183,9 mn to €17,5 mn, from €201,4 mn in the second quarter of 2021. Interest payable decreased by €32,2 mn (-21,8%) to €115,6 mn, from €147,8 mn in the corresponding quarter of 2021.

REVENUE

During the period of April-June 2022, total revenue increased by €372,7 mn (+18,9%) and amounted to €2.342,9 mn, compared to €1.970,2 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €105,3 mn (+13,3%) and amounted to €895,6 mn, compared to €790,3 mn in the corresponding quarter of 2021, of which net VAT revenue increased by €77,5 mn (+15,1%) and amounted to €589,8 mn, compared to €512,3 mn in the second quarter of 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €42,6 mn (+33,5%) and amounted to €169,7 mn, compared to €127,1 mn in the corresponding quarter of 2021. Social contributions increased by €105,7 mn (+16,9%) and amounted to €730,7 mn, compared to €625,0 mn in the second quarter of 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €74,2 mn (+21,9%) and amounted to €413,6 mn, compared to €339,4 mn in the corresponding quarter of 2021. Capital transfers increased by €44,4 mn and amounted to €52,6 mn, compared to €8,2 mn in the second quarter of 2021. Property income increased by €6,0 mn (+25,3%) and amounted to €29,7 mn, compared to €23,7 mn in the corresponding quarter of 2021.

On the contrary, current transfers decreased by €5,5 mn (-9,7%) to €51,0 mn, from €56,5 mn in the second quarter of 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές Ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα): Ιανουάριος-Ιούλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ήταν €6.696,2 εκ. σε σύγκριση με €4.911,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 36,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ήταν €2.265,8 εκ. σε σύγκριση με €1.701,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 33,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.430,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με €3.210,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €3.952,7 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €624,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.119,1 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €648,0 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €248,0 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.369,8 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Intra - Extra EU Trade Statistics (by Commodity and Country): January-July 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - July 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - July 2022 amounted to €6.696,2 mn as compared to €4.911,8 mn in January - July 2021, recording an increase of 36,3%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - July 2022 were €2.265,8 mn compared to €1.701,0 mn in the same period of 2021, registering an increase of 33,2%. The trade deficit was €4.430,4 mn in January - July 2022 compared to €3.210,8 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €3.952,7 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €624,4 mn in January - July 2022. Imports from the rest of the world amounted to €2.119,1 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €648,0 mn, while exports to all other European countries for €248,0 mn in January - July 2022. Exports to the rest of the world amounted to €1.369,8 mn.

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - July 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Αύγουστος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2022 έφθασε στις 118,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς μεταλλείων και λατομείων (+15,6%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,6%). Ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε μείωση κατά 12,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+24,3%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+16,4%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+12,5%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+10,3%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε μόνο στη δραστηριότητα κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-54,6%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+31,4%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+23,8%) και συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+17,7%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-38,0%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-8,3%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: August 2022

In August 2022, the industrial production Index reached 118,8 units (base 2015=100), recording a decrease of 1,7% compared to August 2021. For the period January – August 2022, the index recorded an increase of 2,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 3,0% compared to August 2021. Increases were also observed in the sectors of mining and quarrying (+15,6%) and water supply and materials recovery (+3,6%). The electricity supply sector recorded a decrease of 12,5% compared to August 2021.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to August 2021 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+24,3%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+16,4%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+12,5%) and manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+10,3%). A negative change was observed only in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-54,6%).

Comparing the rates of change for the period January – August 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+31,4%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+23,8%) and water collection, treatment and supply (+17,7%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – August 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-38,0%) and manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-8,3%).

Source:Cystat

Eισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Σεπτέμβριος 2022

Κατά τον Σεπτέμβριο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 128.379 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (19,7%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (27,5%), ασφάλτου (3,6%) και υγραερίου (1,4%). Μείωση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-28,3%), και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (-59,2%), κηροζίνης (-21,6%), πετρελαίου κίνησης (-5,2%) και βενζίνης (- 3,7%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 6,0% στους 57.178 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022 σημείωσαν αύξηση 5,2%. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν κατά 15,7% και της βενζίνης κατά 6,1% ενώ αντίθετα οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατέγραψαν πτώση (-1,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 μειώθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 15,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: September 2022 

In September 2022, the total sales of petroleum products amounted to 128.379 tonnes, recording an increase of 0,9% compared to September 2021. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (19,7%), as well as in the sales of light fuel oil (27,5%), bitumen (3,6%) and liquefied petroleum gases (1,4%). On the contrary, a decrease was recorded in the provisions of marine gasoil (- 28,3%) and in the sales of heavy fuel oil (-59,2%), kerosene (-21,6%), road diesel (-5,2%) and motor gasoline (-3,7%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 6,0% to 57.178 tonnes.

The total sales of petroleum products in September 2022 compared to August 2022 recorded a rise of 5,2%. Indicatively, the sales of road diesel increased by 15,7% and those of motor gasoline by 6,1% while the provisions of aviation kerosene registered a decrease (-1,6%). The total stocks of petroleum products at the end of September 2022 fell by 7,7% compared to the end of the previous month.

During the period January – September 2022, the total sales of petroleum products increased by 15,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 έφτασε στις 142,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 28,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 23,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,2%, της μεταποίησης κατά 1,0% και οριακά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,1%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών ο δείκτης σημείωσε μείωση κατά 1,5%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 79,9%, μεταλλεία και λατομεία 16,5%, μεταποίηση 14,1% και παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 11,5%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (24,7%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (20,1%), στη βιομηχανία ξύλου (15,3%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (14,4%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (13,7%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (13,7%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (13,4%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: September 2022

The Index of industrial output prices for September 2022 reached 142,6 units (base 2015=100), recording an increase of 0,6% compared to August 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 28,2%. For the period January-September 2022, the index showed an increase of 23,1% compared to the corresponding period of 2021.

In September 2022 compared to August 2022, the index showed a rise in the sectors of mining and quarrying by 1,2%, manufacturing by 1,0% and marginally in electricity supply by 0,1%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 1,5%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 79,9%, mining and quarrying 16,5%, manufacturing 14,1% and water supply and materials recovery 11,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in September 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (24,7%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (20,1%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (15,3%), the manufacture of rubber and plastic products (14,4%), the manufacture of food products and beverages (13,7%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (13,7%) and the manufacture of paper and paper products and printing (13,4%).

Source:Cystat

Αποτελέσματα έρευνας εργατικού κόστους 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Κόστους (ΕΕΚ), με έτος αναφοράς το 2020, το ωριαίο κόστος (εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας που πραγματοποιήθηκε) για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων (εξαιρουμένων του τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας, του τομέα των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών καθώς και του τομέα των Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων) είναι €18,10.

Ωριαίο εργατικό κόστος

Το ωριαίο εργατικό κόστος κατά οικονομική δραστηριότητα σημειώνει μεγάλες αποκλίσεις. Το χαμηλότερο ωριαίο εργατικό κόστος καταγράφεται στον τομέα των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης με €7,30, ακολουθούμενο με €11,20 από τον τομέα Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου∙ Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. Το υψηλότερο καταγράφεται στον τομέα της Εκπαίδευσης με €36,20 και ακολούθως στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων με €33,70.

Ετήσιο και μηνιαίο εργατικό κόστος

Το ετήσιο εργατικό κόστος ανά μισθωτό (σε μονάδες πλήρους απασχόλησης ΜΠΑ), εξαιρουμένων των μαθητευομένων, για το 2020 ήταν €30.335 και αντίστοιχα το μηνιαίο €2.528. Ο τομέας των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης παρουσιάζει το μικρότερο -2- ετήσιο και μηνιαίο εργατικό κόστος με €11.201 και €933 αντίστοιχα, ενώ ο τομέας των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων έχει το υψηλότερο με €55.467 και €4.622.

Σύνθεση του Εργατικού Κόστους Το συνολικό εργατικό κόστος αποτελείται κυρίως από τους Μισθούς και Ημερομίσθια (78,6%) και τις Εργοδοτικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (21,1%). Οι Δαπάνες Επαγγελματικής Κατάρτισης που πραγματοποιεί ο εργοδότης, οι Λοιπές Δαπάνες που πραγματοποιεί ο εργοδότης και οι Φόροι που πληρώνει ο εργοδότης, συνιστούν ένα αμελητέο μέρος του συνολικού κόστους.

Ώρες εργασίας

Οι μέσες ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης ανά έτος κυμαίνονται από 1.296 (Εκπαίδευση) μέχρι 1.926 (Ορυχεία και Λατομεία). Οι μέσες ώρες εργασίας που αμείφθηκαν από τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης ανά έτος κυμαίνονται από 1.527 (Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία) μέχρι 2.207 (Ορυχεία και Λατομεία).

Πηγή:Cystat

Labour cost survey results 2020

According to the results of the Labour Cost Survey (LCS), with reference year 2020, the hourly cost (labour cost per hour worked) for the whole economy (excluding sections Agriculture, Forestry and Fishing, Activities of Households as Employers and Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies) is €18,10.

Hourly labour cost

The hourly labour cost by economic activity exhibits large deviations. The lowest hourly labour cost is recorded in the sector of Accommodation and Food Service Activities, at €7,30, followed by €11,20 in the sector of the Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles and motorcycles. The highest is recorded in the Education sector with €36,20, followed by the Financial and Insurance Activities sector with €33,70.

Annual and monthly labour cost

The annual labour cost per employee in full-time units (FTU) without apprentices, in 2020 is €30.335 and the corresponding monthly cost is €2.528. The sector of Accommodation and food service activities has the lowest annual and monthly cost per employee with €11.201 and €933 respectively, while Financial and Insurance Activities sector has the highest among the economic activities with €55.467 and €4.622. (Table)

Components of labour cost

The total labour cost is composed mainly of Wages and Salaries (78,6%) and Employers’ Social Contributions (21,1%). Vocational Training, Other Expenditures paid by the employer and Taxes paid by the employer, comprise a minor part of the total costs. (Chart2)

Hours worked and hours paid

The average hours actually worked by full-time employees per year range from 1.296 (Education) to 1.926 (Mining and quarrying). The average paid hours for full-time employees per year range from 1.527 (Arts, entertainment and recreation) to 2.207 (Mining and quarrying).

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Αύγουστος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2022 έφθασαν τα €399,7 εκ. σε σύγκριση με €272,5 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.617,1 εκ. σε σύγκριση με €777,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €235,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: August 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €399,7 mn in August 2022 compared to €272,5 mn in August 2021, recording an increase of 46,7%.

For the period of January – August 2022, revenue from tourism is estimated at €1.617,1 mn compared to €777,0 mn in the corresponding period of 2021 and to €235,6 mn during the period of January – August 2020.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Σεπτέμβριος 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2022 κατά 12,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα, ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,6% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: September 2022

The turnover value Index of retail trade for September 2022 increased by 12,5% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 3,6% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-September 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 11,6% and the volume index an increase of 2,4% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Αύγουστος 2022

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 163,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 23,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Αύγουστο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 140,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 57,1%, μεταλλείων και λατομείων κατά 45,4% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 36,4%.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: August 2022

In August 2022, the industrial turnover Index reached 163,8 units (base 2015=100), recording an increase of 23,2% compared to August 2021. For the period January-August 2022, the index recorded an increase of 22,7% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for August 2022 reached 140,0 units, recording an increase of 12,1% compared to August 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+57,1%), mining and quarrying (+45,4%) and water supply and materials recovery (+36,4%).

Πηγή:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €587,0 εκ. (2,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €453,3 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €115,1 εκ. (+1,6%) και ανήλθαν στα €7.396,8 εκ. σε σύγκριση με €7.281,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €263,8 εκ. (+9,7%) και ανήλθαν στα €2.997,0 εκ. σε σύγκριση με €2.733,2 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €98,1 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €2.185,9 εκ. σε σύγκριση με €2.087,8 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €139,2 εκ. (+21,0%) και ανήλθε στα €802,6 εκ. σε σύγκριση με €663,4 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €8,6 εκ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €449,2 εκ. σε σύγκριση με €440,6 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €121,1 εκ. (+26,6%) και ανήλθε στα €577,1 εκ. σε σύγκριση με €456,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €64,2 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €426,3 εκ. σε σύγκριση με €362,1 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €56,8 εκ. (+60,5%) και ανήλθαν στα €150,8 εκ. σε σύγκριση με €94,0 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €482,5 εκ. και περιορίστηκαν στα €60,8 εκ. σε σύγκριση με €543,3 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €33,2 εκ. (-9,3%) και περιορίστηκαν στα €324,2 εκ. σε σύγκριση με €357,4 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.155,3 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €7.983,8 εκ. σε σύγκριση με €6.828,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €416,2 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €2.885,9 εκ. σε σύγκριση με €2.469,7 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €332,9 εκ. (+20,8%) και ανήλθαν στα €1.930,6 εκ. σε σύγκριση με €1.597,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €378,8 εκ. (+23,3%) και ανήλθαν στα €2.005,3 εκ. σε σύγκριση με €1.626,5 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €279,7 εκ. (+14,4%) και ανήλθαν στα €2.218,1 εκ. σε σύγκριση με €1.938,4 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €50,6 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €497,2 εκ. σε σύγκριση με €446,6 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. (+1,5%) και ανήλθαν στα €97,7 εκ. σε σύγκριση με €96,2 εκ. το 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €28,9 εκ. (+29,6%) και ανήλθαν στα €126,4 εκ. σε σύγκριση με €97,5 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (-0,2%) και περιορίστηκαν στα €153,2 εκ. σε σύγκριση με €153,5 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-September 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €587,0 mn (2,2% of GDP) for the period of January-September 2022, as compared to a deficit of €453,3 mn (1,9% of GDP) that was recorded during the period of January-September 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-September 2022, total expenditure increased by €115,1 mn (+1,6%) and amounted to €7.396,8 mn, compared to €7.281,7 mn in the corresponding period of 2021.

In detail, social benefits increased by €263,8 mn (+9,7%) and amounted to €2.997,0 mn, compared to €2.733,2 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €98,1 mn (+4,7%) and amounted to €2.185,9 mn, compared to €2.087,8 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €139,2 mn (+21,0%) and amounted to €802,6 mn, compared to €663,4 mn in 2021. Current transfers increased by €8,6 mn (+2,0%) and amounted to €449,2 mn, compared to €440,6 mn in 2021.

The capital account increased by €121,1 mn (+26,6%) and amounted to €577,1 mn, compared to €456,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €64,2 mn (+17,7%) and amounted to €426,3 mn, compared to €362,1 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €56,8 mn (+60,5%) and amounted to €150,8 mn, compared to €94,0 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €482,5 mn to €60,8 mn, from €543,3 mn in 2021. Interest payable decreased by €33,2 mn (-9,3%) to €324,2 mn, from €357,4 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-September 2022, total revenue increased by €1.155,3 mn (+16,9%) and amounted to €7.983,8 mn, compared to €6.828,4 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €416,2 mn (+16,9%) and amounted to €2.885,9 mn, compared to €2.469,7 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €332,9 mn (+20,8%) and amounted to €1.930,6 mn, compared to €1.597,7 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €378,8 mn (+23,3%) and amounted to €2.005,3 mn, compared to €1.626,5 mn in 2021. Social contributions increased by €279,7 mn (+14,4%) and amounted to €2.218,1 mn, compared to €1.938,4 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €50,6 mn (+11,3%) and amounted to €497,2 mn, compared to €446,6 mn in 2021. Property income increased by €1,5 mn (+1,5%) and amounted to €97,7 mn, compared to €96,2 mn in 2021. Capital transfers increased by €28,9 mn (+29,6%) and amounted to €126,4 mn, compared to €97,5 mn in 2021.

On the contrary, current transfers decreased by €0,3 mn (-0,2%) to €153,2 mn, from €153,5 mn in 2021.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Οκτώβριος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2022, έφτασε τα 11.183 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε στα 13.389 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.269 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 209 προσώπων ή 1,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 421), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 96), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 67), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 51) και των δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 51).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: October 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of October 2022, reached 11.183 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for October 2022 increased to 13.389 persons in comparison to 13.269 in the previous month. 

In comparison with October 2021, an increase of 209 persons or 1,9% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities (an increase of 421), public administration and defence (an increase of 96), information and communication (an increase of 67), professional, scientific and technical activities (an increase of 51) and human health and social work (an increase of 51).

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Οκτώβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε κατά 0,89 μονάδες και έφτασε στις 114,01 μονάδες σε σύγκριση με 113,12 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 44,2% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 17,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα Γεωργικά Προϊόντα (4,5%) και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -4,2%.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): October 2022

In October 2022, the consumer price Index increased by 0,89 units and reached 114,01 units compared to 113,12 units in September 2022. In October 2022, the inflation increased by 8,8%. 

For the period January-October 2022, the CPI increased by 8,4% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of October 2021 were recorded in Electricity (44,2%) and in Petroleum Products (17,3%). In comparison to the index of the previous month, the largest changes were monitored in Agricultural goods (4,5%) and Petroleum Products (-4,2%).

Source:Cystat

Όλα πίσω, η αγορά ακινήτων μπροστά

Γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφει η κυπριακή κτηματαγορά παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον ένεκα της ενεργειακής κρίσης, που οδηγεί τους πλείστους τομείς της οικονομίας στο κόκκινο.

Όπως καταδεικνύεται από στοιχεία του τμήματος κτηματολογίου για τα πωλητήρια έγγραφα, το δεκάμηνο του 2022 ήταν το καλύτερο για τον κλάδο από το 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και στο StatWatch, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο το δεκάμηνο του 2022, ανέρχονται στα 10781 τεμάχια, από 7914 πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 36,2%.

Πρόκειται για το καλύτερο δεκάμηνο από το 2008, όταν οι πωλήσεις έφθασαν τα 13.261 τεμάχια.

Σε σχέση με το δεκάμηνο του 2019, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 26,1%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 67,7% κατέγραψε φέτος η Πάφος, με τα πωλητήρια έγγραφα ν’ ανέρχονται στα 2297, από 1370 πέρσι.

Ακολουθεί η Λάρνακα όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54,7% φτάνοντας στα 1976, από 1277. Αύξηση 46,7% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό, 2,7% στην Αμμόχωστο και 2,2% στη Λευκωσία.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν ανήλθαν στα 1171 έναντι 911 τον Οκτώβριο του 2021, καταγράφοντας άνοδο 29%. Το Σεπτέμβριο, η αύξηση ήταν 27%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 10347 τεμάχια έναντι 7968 το 2020, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29,9%.

Πηγή:Stockwatch

Real estate market growth

The Cypriot real estate market is recording rapid growth rates despite the uncertainty that prevails in the economic environment due to the energy crisis, which leads most sectors of the economy to a warning level.

As evidenced by data from the land registry department for sales documents, the ten months of 2022 were the best for the industry since 2008.

According to the data presented in StatWatch, the sales documents filed in the cadastre in the ten months of 2022, amount to 10781 pieces, up from 7914 last year, recording an increase of 36.2%.

This is the best ten months since 2008, when sales reached 13,261 units.

Compared to the ten months of 2019, real estate sales show an increase of 26.1%.

The largest increase of 67.7% was recorded this year in Paphos, with sales documents amounting to 2297, up from 1370 last year.

It is followed by Larnaca where sales increased by 54.7% reaching 1976, from 1277. Real estate sales in Limassol also increased by 46.7%, in Famagusta by 2.7% and by 2.2% in Nicosia.

As for October, the sales documents filed amounted to 1171 compared to 911 in October 2021, recording an increase of 29%. In September, the increase was 27%.

According to the data, in 2021, the sales documents filed amounted to 10347 pieces compared to 7968 in 2020, recording an annual increase of 29.9%.

Source:Stockwatch

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today