Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €379,9 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €535,2 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 αυξήθηκαν κατά €38,2 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €6.522,7 εκ. σε σύγκριση με €6.484,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €237,3 εκ. (+9,8%) και ανήλθαν στα €2.668,2 εκ. σε σύγκριση με €2.430,9 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €81,3 εκ. (+4,4%) και ανήλθαν στα €1.930,7 εκ. σε σύγκριση με €1.849,4 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €124,0 εκ. (+21,3%) και ανήλθε στα €707,6 εκ. σε σύγκριση με €583,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,7 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €408,3 εκ. σε σύγκριση με €397,6 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €84,3 εκ. (+22,5%) και ανήλθε στα €458,9 εκ. σε σύγκριση με €374,6 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €51,1 εκ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €360,9 εκ. σε σύγκριση με €309,8 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €33,2 εκ. (+51,3%) και ανήλθαν στα €98,0 εκ. σε σύγκριση με €64,8 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €477,4 εκ. και περιορίστηκαν στα €51,6 εκ. σε σύγκριση με €529,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €22,0 εκ. (-6,9%) και περιορίστηκαν στα €297,4 εκ. σε σύγκριση με €319,4 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 αυξήθηκαν κατά €953,2 εκ. (+16,0%) και ανήλθαν στα €6.902,6 εκ. σε σύγκριση με €5.949,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €283,3 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €2.398,6 εκ. σε σύγκριση με €2.115,3 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €205,3 εκ. (+15,3%) και ανήλθαν στα €1.549,8  εκ. σε σύγκριση με €1.344,5 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €408,3 εκ. (+28,2%) και ανήλθαν στα €1.856,6 εκ. σε σύγκριση με €1.448,3 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €197,1 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €1.915,5 εκ. σε σύγκριση με €1.718,4 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €63,2 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €449,8 εκ. σε σύγκριση με €386,6 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,7 εκ. (+51,9%) και ανήλθαν στα €110,3 εκ. σε σύγκριση με €72,6 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €28,0 εκ. (-38,0%) και περιορίστηκαν στα €45,7 εκ. σε σύγκριση με €73,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,4 εκ. (-6,2%) και περιορίστηκαν στα €126,1 εκ. σε σύγκριση με €134,5 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government January-August 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €379,9 mn (1,5% of GDP) for the period of January-August 2022, as compared to a deficit of €535,2 mn (2,3% of GDP) that was recorded during the period of January-August 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-August 2022, total expenditure increased by €38,2 mn (+0,6%) and amounted to €6.522,7 mn, compared to €6.484,5 mn in the corresponding period of 2021. In detail, social benefits increased by €237,3 mn (+9,8%) and amounted to €2.668,2 mn, compared to €2.430,9 mn in 2021.

Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €81,3 mn (+4,4%) and amounted to €1.930,7 mn, compared to €1.849,4 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €124,0 mn (+21,3%) and amounted to €707,6 mn, compared to €583,6 mn in 2021. Current transfers increased by €10,7 mn (+2,7%) and amounted to €408,3 mn, compared to €397,6 mn in 2021.

The capital account increased by €84,3 mn (+22,5%) and amounted to €458,9 mn, compared to €374,6 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €51,1 mn (+16,5%) and amounted to €360,9 mn, compared to €309,8 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €33,2 mn (+51,3%) and amounted to €98,0 mn, compared to €64,8 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €477,4 mn to €51,6 mn, from €529,0 mn in 2021. Interest payable decreased by €22,0 mn (-6,9%) to €297,4 mn, from €319,4 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-August 2022, total revenue increased by €953,2 mn (+16,0%) and amounted to €6.902,6 mn, compared to €5.949,4 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €283,3 mn (+13,4%) and amounted to €2.398,6 mn, compared to €2.115,3 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €205,3 mn (+15,3%) and amounted to €1.549,8 mn, compared to €1.344,5 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €408,3 mn (+28,2%) and amounted to €1.856,6 mn, compared to €1.448,3 mn in 2021. Social contributions increased by €197,1 mn (+11,5%) and amounted to €1.915,5 mn, compared to €1.718,4 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €63,2 mn (+16,4%) and amounted to €449,8 mn, compared to €386,6 mn in 2021. Property income increased by €37,7 mn (+51,9%) and amounted to €110,3 mn, compared to €72,6 mn in 2021. On the contrary, capital transfers decreased by €28,0 mn (-38,0%) to €45,7 mn, from €73,7 mn in 2021. Current transfers decreased by €8,4 mn (-6,2%) to €126,1 mn, from €134,5 mn in 2021.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 2ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 129,45 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 13,1%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 14,3% στα κτίρια και κατά 8,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Output prices Index in construction: 2nd quarter 2022

The output prices Index in construction for the second quarter of 2022 reached 129,45 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 3,6% over the first quarter of 2022. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 13,1%.

By type of project, an increase of 14,3% was observed for buildings and of 8,9% for civil engineering projects in the second quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 2o τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 188,58 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση 6,4% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2021.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 9,4% στα κτίρια και αύξηση της τάξης του 12,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Index of production in construction: 2nd quarter 2022

The Index of production in construction during the second quarter of 2022 reached 188,58 units (base year 2015=100,00), recording a decrease of 6,4% over the second quarter of 2021.

By type of project, a decrease of 9,4% was observed for buildings and an increase of 12,6% for civil engineering projects in the second quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης Tιμών Kατοικιών (ΔΤΚατ): 2ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, υπολογίζεται στις 106,35 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 2,3% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 2,0%.

Πηγή:Cystat

House Price Index (HPI): 2nd quarter 2022

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the second quarter of 2022 amounts to 106,35 units. Compared to the first quarter of 2022, the HPI increased by 2,3% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2021, the Index increased by 2,0%.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Ιουλίου 2022 (τελικά στοιχεία) και Αυγούστου 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Αύγουστο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €1.033,1 εκ. τον Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με €782,3 εκ. τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 32,1%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2022 ήταν €173,3 εκ. σε σύγκριση με €149,2 εκ. τον Ιούλιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 16,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2022 ανήλθε σε €166,5 εκ. σε σύγκριση με €143,3 εκ. τον Ιούλιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2022 ανήλθε στα €5,3 εκ. έναντι €4,5 εκ. τον Ιούλιο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2022 ήταν €243,6 εκ. σε σύγκριση με €202,9 εκ. τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 20,1%. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιούλιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €944,0 εκ. σε σύγκριση με €706,2 εκ. τον Αύγουστο 2021, καταγράφοντας αύξηση 33,7%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2022 ήταν €601,8 εκ. και από τρίτες χώρες €342,2 εκ. σε σύγκριση με €458,8 εκ. και €247,4 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2021. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €88,5 εκ. έναντι €118,4 εκ. τον Αύγουστο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2022 ήταν €254,3 εκ. σε σύγκριση με €283,8 εκ. τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας μείωση 10,4%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2022 ήταν €76,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €177,6 εκ., σε σύγκριση με €53,6 εκ. και €230,2 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2021. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €19,7 εκ. έναντι €96,3 εκ. τον Αύγουστο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 ήταν €7.640,2 εκ. σε σύγκριση με €5.548,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 ήταν €2.520,1 εκ. σε σύγκριση με €1.960,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.120,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με €3.587,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics July 2022 (final data) and August 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for July 2022 and of provisional data for August 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, JULY 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in July 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €1.033,1 mn in July 2022 as compared to €782,3 mn in July 2021, recording an increase of 32,1%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in July 2022 were €173,3 mn as compared to €149,2 mn in July 2021, recording an increase of 16,2%. Domestic exports of industrial products in July 2022 were €166,5 mn compared to €143,3 mn in July 2021, whilst domestic exports of agricultural products in July 2022 were €5,3 mn compared to €4,5 mn in July 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in July 2022 were €243,6 mn as compared to €202,9 mn in July 2021, recording an increase of 20,1%. The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for July 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, AUGUST 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in August 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €944,0 mn as compared to €706,2 mn in August 2021, recording an increase of 33,7%. Imports from other EU Member States in August 2022 were €601,8 mn and from third countries €342,2 mn, compared to €458,8 mn and €247,4 mn respectively in August 2021. Imports in August 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €88,5 mn as compared to €118,4 mn in August 2021.

(b) Total exports of goods in August 2022 were €254,3 mn as compared to €283,8 mn in August 2021, recording a decrease of 10,4%. Exports to other EU Member States in August 2022 were €76,7 mn and to third countries €177,6 mn, compared to €53,6 mn and €230,2 mn respectively in August 2021. Exports in August 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €19,7 mn as compared to €96,3 mn in August 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – August 2022 amounted to €7.640,2 mn as compared to €5.548,4 mn in January – August 2021, recording an increase of 37,7%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – August 2022 were €2.520,1 mn compared to €1.960,9 mn in January – August 2021, registering an increase of 28,5%. The trade deficit was €5.120,1 mn in January – August 2022 compared to €3.587,5 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.412, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με 3.327 τον Σεπτέμβριο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,9% στις 2.738 από 2.561 τον Σεπτέμβριο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 4,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 και έφτασε τις 26.581, σε σύγκριση με 27.699 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 0,7% και έφτασαν τις 21.183, σε σύγκριση με 21.336 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.071 ή 42,8% ήταν καινούρια και 12.112 ή 57,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 74,6% στα 3.479.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 68 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, από 45 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 2.867 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 3.081 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 6,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 2.313, ενώ μειώθηκαν τα βαριά φορτηγά κατά 19,9% στα 290, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 58,6% στους 63 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 26,4% στα 201.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 199 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 220 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 26,2% στις 1.989 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 2.695 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - September 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-September 2022.

In September 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 3.412, recording an increase of 2,6% compared to 3.327 in September 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 6,9% to 2.738, from 2.561 in September 2021.

The main developments during the period January-September 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 4,0% to 26.581 in January-September 2022, from 27.699 in January-September 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 21.183 from 21.336 in January-September 2021, recording a fall of 0,7%. Of the total passenger saloon cars, 9.071 or 42,8% were new and 12.112 or 57,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 74,6% to 3.479.

(c) Motor coaches and buses registered in January-September 2022 increased to 68, from 45 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 6,9% to 2.867 in January-September 2022, compared to 3.081 in January-September 2021. In particular, light goods vehicles increased by 0,8% to 2.313, while heavy goods vehicles decreased by 19,9% to 290, road tractors (units of trailers) by 58,6% to 63 and rental vehicles by 26,4% to 201.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-September 2022 decreased to 199 compared to 220 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 26,2% to 1.989 in January-September 2022, compared to 2.695 in January-September 2021.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Σεπτέμβριος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 193 άτομα (0,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 52.601 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 782 άτομα (-3,0%), από 26.392 σε 25.610 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 925 άτομα (5,3%) φθάνοντας τα 18.518 σε σχέση με 17.593 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,1%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (13,1%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 1,5% και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (8,5%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: September 2022

In September 2022 total government employment increased by 193 persons (0,4%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 52.601 persons. Permanent staff decreased by 782 persons (-3,0%), from 26.392 to 25.610 persons. Casual staff increased by 925 persons (5,3%) and reached 18.518 persons compared to 17.593 persons in September 2021.

Αn increase is observed in staff from all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (-2,1%). The highest increase is observed in Educational Service staff (2,5%) and is attributed to the increase of casual staff (13,1%).

Compared to August 2022, a decrease is observed in all personnel categories, with the exception of Educational Service staff, which is increased by 1,5%. The increase is attributed to the increase of casual staff (8,5%).

Source:Cystat

Απολαβές υπαλλήλων: Ετήσια στοιχεία 2021

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2021 ήταν €2.067. Σε ονομαστικούς όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν αυξηθεί κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρίζοντας με το Δείκτη τιμών καταναλωτή) η αύξηση είναι 0,7%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.614.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κυμαίνονται μεταξύ €913 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €3,697 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Σχετικά με την εκατοστιαία κατανομή των εργαζομένων κατά ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, το υψηλότερο ποσοστό (14,5%) παρατηρείται στους υπαλλήλους που λαμβάνουν μεταξύ 1000 και 1249 ευρώ.

Πηγή:Cystat

Earnings of employees: Annual data 2021

The average gross monthly earnings of employees for 2021 were €2.067. In monetary terms, the average gross monthly earnings have increased by 3,2% compared to the previous year. In real terms (deflating using the Consumer Price Index) the increase is 0,7%. Median gross monthly earnings of employees were €1.614.

The average gross monthly earnings by branch of economic activity range from €913 in the Agriculture, Hunting and Forestry sector and €3,697 in the Financial and Insurance Activities sector.

Regarding the percentage distribution of employees by monthly gross earnings and sex, the highest percentage (14,5%) is observed among employees who receive between 1000 and 1249 euro.

Source:Cystat

Σχέδιο ΟΙΚΙΑ - Σχέδιο διαχείρισης δανείων που παραχωρήθηκαν στα πλαίσια κυβερνητικών σχεδίων στέγασης - Διευκρινήσεις σε σχέση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Το Υπουργείο Οικονομικών με την έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων και ολοκλήρωσης των λύσεων του Σχεδίου Οικία διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του Σχεδίου Οικία.

Υπενθυμίζεται ότι:

(Α) Εισοδηματικά Κριτήρια

Με βάση το εγκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, τα εισοδηματικά κριτήρια των αιτητών έχουν καθορισθεί ως ακολούθως:

Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019 & 2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος:

            (i)   τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,

            (ii)  τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα άτομα,

            (iii)  τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για οικογένεια με δυο εξαρτώμενα,

            (iv)  τις σαράντα -πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο

            (v)  τις τριάντα -πέντε χιλιάδες (€35.000) ευρώ για οικογένειας χωρίς εξαρτώμενα

            (vi)   τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.

To Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι με βάση και το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ ως προς τα μέγεθος της οικογένειας και των εισοδημάτων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα, εκτός της διατροφής που εξαιρείται από το οικογενειακό εισόδημα:

«Οικογένεια του Αιτητή»

Σημαίνει όσα από τα ακόλουθα πρόσωπα διέμεναν στην Κύρια Κατοικία κατά την 31/12/2019:

(α)  τον Αιτητή

(β)  τον/τη σύζυγο του Αιτητή.

Νοείται ότι στον ορισμό του «συζύγου» για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, περιλαμβάνεται και η σχέση που δημιουργείται μεταξύ δύο προσώπων με τη σύναψη συμφώνου πολιτικής συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 26 Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου του 2015 (Ν. 184(I)/2015), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) τα εξαρτώμενα τέκνα του Αιτητή ή/και του/της συζύγου του Αιτητή.

Νοείται ότι «εξαρτώμενα τέκνα» για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, σημαίνει τα νόμιμα τέκνα, τέκνα εκτός γάμου και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

«Οικογενειακό Εισόδημα Αιτητή»

Σημαίνει το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, όλων των μελών της Οικογένειας του Αιτητή. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων, από, εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό.

Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, διατροφή, τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών από εργασία ή απασχόληση, τα επιδόματα και οι χορηγίες σε άτομα με αναπηρίες καθώς και η φοιτητική χορηγία και οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, επιπτώσεις οι οποίες δυνατόν να μείωσαν τα εισοδήματα των αιτητών κατά το έτος 2021, αποφάσισε όπως στις περιπτώσεις αιτητών, που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγησης τους, λόγω του ότι τα εισοδήματα τους υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για τα έτη 2019 ή 2020, να λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2021. Στην περίπτωση που ο αιτητής καλύπτει τα εισοδηματικά κριτήρια για το έτος 2021 καθώς και για ένα εκ των ετών 2019 ή 2020 θα συνεχίζει να είναι επιλέξιμος για υπαγωγή στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ.

(Β) Περιουσιακά Στοιχεία

Με βάση το εγκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Οικία, τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των υπόλοιπων ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ακινήτου στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία και θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) η νέα Γενική Εκτίμηση ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αξίες ημερομηνίας 01/01/2021 ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων για το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, (β) η πλειονότητα των άλλων περιουσιακών στοιχείων αφορά αγροτεμάχια ή/και ακίνητα που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφάσισε τα ακόλουθα στις περιπτώσεις αιτητών, που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγησης του λόγω υπέρβασης των υπόλοιπων καθαρών περιουσιακών στοιχείων:

(α) Για τα ακίνητα που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να υπολογίζεται η ο μέσος όρος των γενικών εκτιμήσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αξίας ημερομηνίας 01/01/2018 και 01/01/2021.

(β) Για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ακινήτου στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση την αξία της τελευταίας γενικής εκτίμησης ημερομηνίας 01/01/2021, η οποία και θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον πιο πρόσφατο σχετικό με τα ακίνητα Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τέλος το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι εκτός των πιο πάνω διευκρινήσεων δεν θα παραχωρούνται οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που αιτητές δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί ανεξαρτήτου του ποσού / αξίας υπέρβασης.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών

OIKIA plan - Management plan of loans granted in the framework of government housing plans - Clarifications in relation to income and property criteria

The Ministry of Finance, upon initiating the procedures for evaluating the applications and completing the solutions of the ΟΙΚΙΑ plan, clarifies the following in relation to the income and property criteria of the OIKIA plan.

It is recalled that

(A)   Income Criteria

Based on the OIKIA Plan approved by the European Commission, the income criteria of the applicants have been determined as follows:

The total gross annual family income of the applicant for the years 2019 & 2020 should not exceed per year:

            (i)  sixty thousand euros (€60,000) for a family with at least four dependents,

            (ii) fifty-five thousand euros (€55,000) for a family with three dependents,

            (iii) fifty thousand euros (€50,000) for a family with two dependents,

            (iv) forty-five thousand euros (€45,000) for a family with one dependent

            (v) thirty-five thousand (€35,000) euros for a family without dependents

            (vi) twenty thousand euros (€20,000) for single households.

The above also applies to single-parent families.

The Ministry of Finance clarifies that based on the ESTIA plan, when assessing the applications of the OIKIA plan in terms of family size and income, the following are taken into account, except for maintenance which is excluded from family income:

"Family of the Applicant"

It means those of the following persons who resided in the Main House on 31/12/2019:

(a) the Applicant

(b) the applicant's spouse.

It is understood that the definition of "spouse" for the purposes of this Plan, includes the relationship created between two persons by the conclusion of a civil partnership, in accordance with the provisions of the 26 Civil Cohabitation Law of 2015 (Law 184(I)/2015), as periodically amended or replaced.

(c) the dependent children of the Applicant and/or the applicant's spouse.

It is understood that "dependent children" for the purposes of this Plan, means legal children, children out of wedlock and legally adopted children, who have not reached the age of eighteen (18).

"Applicant's Family Income"

It means the total gross annual income, from any source, of all members of the Applicant's Family. For the calculation of family income, the gross income earned by all family members is taken into account, including from work, employment, pensions, rents, interest and dividend income, grants from the Cyprus Agricultural Payments Organisation, as well as from any other sponsorships, allowances and sources of income in the Republic or abroad.

It is understood that, from the calculation of family income, maintenance, the income of the children of students from work or employment, allowances and sponsorships to people with disabilities as well as student sponsorship and student care benefits are excluded.

The Ministry of Finance, taking into account the ongoing effects of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, which may have reduced the income of applicants in the year 2021, decided that in the cases of applicants, who were rejected during their assessment, due to the fact that their income exceeds the income criteria set for the years 2019 or 2020, take into account the family income of the year 2021. In case the applicant covers the income criteria for the year 2021 as well as for one of the years 2019 or 2020, he will continue to be eligible for inclusion in the OIKIA plan.

(B)   Assets

Under the European Commission-approved Home Scheme, the remaining net assets of the household, excluding the main residence (i.e. the assets of the household, excluding the main residence, minus the current credit facilities excluding the loan secured by the primary residence), will not exceed €250,000.

Regarding the method of calculating the value of the remaining properties, the price of the property will be taken into account in the records of the Department of Lands and Surveys, which will be adjusted based on the most recent Real Estate Price Index published by the Central Bank of Cyprus.

The Ministry of Finance, taking into account that (a) the new General Valuation of real estate of the Department of Lands and Surveys with values dated 01/01/2021 was announced simultaneously with the closing date of the submission of applications for the OIKIA plan, (b) the majority of other assets concern parcels of land and / or real estate that are not included in the Real Estate Price Index published by the Central Bank of Cyprus decided the following in the cases of applicants, rejected at the time of its valuation due to exceeding the remaining net assets:

(a) For properties not included in the Real Estate Price Index published by the Central Bank of Cyprus, the average of the general estimates of the Department of Lands and Surveys with a value dated 01/01/2018 and 01/01/2021 should be calculated.

(b) For the properties included in the Real Estate Price Index published by the Central Bank of Cyprus, the price of the property will be taken into account in the records of the Department of Lands and Surveys based on the value of the last general valuation dated 01/01/2021, which will be adjusted based on the most recent Real Estate Price Index published by the Central Bank of Cyprus.

Finally, the Ministry of Finance notes that in addition to the above clarifications, no exceptions will be granted in cases where applicants do not cover the income and property criteria set regardless of the amount / value of the excess.

Source:Ministry of Finance

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today