Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Αύγουστος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο 2022 έφτασε στις 140,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 27,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 22,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Αύγουστο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 0,4% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,3%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 80,6%, μεταλλεία και λατομεία 15,0%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 14,1% και μεταποίηση 13,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Αύγουστο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (22,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (20,8%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (19,6%), στη βιομηχανία ξύλου (19,5%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (14,6%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (12,4%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (11,7%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: August 2022

The Index of industrial output prices for August 2022 reached 140,4 units (base 2015=100), recording an increase of 0,2% compared to July 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 27,6%. For the period January-August 2022, the index showed an increase of 22,2% compared to the corresponding period of 2021.

In August 2022 compared to July 2022, the index remained stable in the sectors of mining and quarrying and electricity supply, while it showed a rise in the sectors of manufacturing by 0,4% and water supply and materials recovery by 0,3%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 80,6%, mining and quarrying 15,0%, water supply and materials recovery 14,1% and manufacturing 13,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in August 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (22,0%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (20,8%), the manufacture of rubber and plastic products (19,6%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (19,5%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (14,6%), the manufacture of paper and paper products and printing (12,4%) and the manufacture of food products and beverages (11,7%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Αύγουστος 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Αύγουστο 2022 κατά 12,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,5% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: August 2022

The turnover value Index of retail trade for August 2022 increased by 12,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,1% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-August 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 11,5% and the volume index an increase of 2,2% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Η ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο κατά το 2020

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2020 υπολογίζονται σε €184,8 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,85% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €164,4 εκ. ή 0,71% του Α.Εγχ.Π. το 2019.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 12,4% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2020 σε σχέση με το 2019, το μερίδιο του Α.Εγχ.Π. της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,32% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,47% στη Ρουμανία, 0,66% στη Μάλτα και 0,71% στη Λετονία, σε 3,22% στην Αυστρία, 3,38% στο Βέλγιο και 3,49% στη Σουηδία).

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 10,7% για την περίοδο 2000 – 2020, έναντι 4,0% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη αντίστοιχη περίοδο.

Κατά τομέα δραστηριότητας, ο τομέας των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2020 ερευνητικές δαπάνες ύψους €81,9 εκ. ή 44,3% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση €66,6 εκ. ή 36,1%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €24,9 εκ. ή 13,5% και το δημόσιο €11,4 εκ. ή 6,1%, σε σύγκριση με μερίδια 43,0%, 38,3%, 11,3% και 7,4% αντίστοιχα το 2019.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €47,0 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €26,0 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2020 το 23,0% της ερευνητικής δραστηριότητας (€42,5 εκ.), σε σύγκριση με €36,8 εκ. ή 22,4% το 2019, ενώ €23,0 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €38,9 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €80,3 εκ. ή 43,5% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€82,2 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €60,0 εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €19,0 εκ., οι ιατρικές επιστήμες €9,6 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €7,4 εκ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €6,5 εκ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2020 ανήλθε σε 4.196, σε σύγκριση με 4.082 το 2019. Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 2.231 άτομα, εκ των οποίων τα 877 ή 39,3% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 32,7% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

Πηγή:Cystat

Research and development activity in Cyprus in 2020

On the basis of the results of the survey carried out by the Statistical Service for the collection of data on scientific research and experimental development, total R & D expenditure in Cyprus in 2020 is estimate d at €184,8 million which corresponds to 0,85% of the Gross Domestic Product, compared to €164,4 million or 0,71% of the GDP in 2019.

Despite the substantial increase of 12,4% observed in R&D expenditure in 2020 relative to 2019, the share of the GDP of Cyprus devoted to R&D activities continues to be low compared to other countries. For example, the share of R&D expenditure to the GDP of the Member States of the European Union stands at 2,32% on average (ranging from 0,47% in Romania, 0,66% in Malta and 0,71% in Latvia to 3,22% in Austria, 3,48% in Belgium and 3,49% in Sweden).

It is worth noting that Cyprus exhibits one of the highest average annual growth rates in R&D expenditure, at 10,7% over the period 2000 – 2020, compared to 4,0% of the European Union for the same time period.

By sector of performance, the business enterprises accounted in 2020 for €81,9 million or 44,3% of total R & D expenditure, the higher education institutions for €66,6 million or 36,1%, the private non-profit institutions for €24,9 million or 13,5% and the government for €11,4 million or 6,1%, comparing with shares of 43,0%, 38,3%, 11,3% and 7,4% respectively in 2019.

In the business enterprise sector, the information and communication sector constituted the principal source of R & D activity, with a total R & D expenditure of €47,0 million, while of importance was also the contribution of the manufacturing industry (and particularly the manufacturers of basic pharmaceutical products and preparations and of computer, electronic and optical products and electrical equipment) with €26,0 million.

About 23,0% of R & D activity in 2020 was financed from government funds (€42,5 million), as compared with €36,8 million or 22,4% in 2019, while €23,0 million was drawn from the budget of public universities and €38,9 million from sources from abroad (including European Union funds). An amount of €80,3 million or 43,5% of the total constituted the contribution of the private sector.

The biggest part of R & D expenditure was devoted to the natural sciences (€82,2 million), while engineering and technology absorbed €60,0 million, the social sciences €19,0 million, the medical sciences €9,6 million, the agricultural sciences €7,4 million and the humanities €6,5 million.

The number of persons engaged in R & D activities in 2020 stood at 4.196, compared to 4.082 in 2019. In full-time equivalent terms, this number is estimated at 2.231 persons, of which 877 or 39,3% were women. Of these persons, 32,7% were PhD degree holders.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Σεπτέμβριος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, έφτασε τα 11.610 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε στα 13.220 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.754 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 286 προσώπων ή 2,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 525), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 104), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 74), των κατασκευών (αύξηση 63) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 56).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: September 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of September 2022, reached 11.610 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for September 2022 decreased to 13.220 persons in comparison to 13.754 in the previous month. 

In comparison with September 2021, an increase of 286 persons or 2,5% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities (an increase of 525), administrative and support service activities (an increase of 104), information and communication (an increase of 74), construction (an increase of 63) and professional, scientific and technical activities (an increase of 56).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Ιούλιος 2022

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 206,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 24,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 182,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 12,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 83,1% και μεταλλείων και λατομείων κατά 12,2%. Ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημείωσε μείωση κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: July 2022

In July 2022, the industrial turnover Index reached 206,3 units (base 2015=100), recording an increase of 24,9% compared to July 2021. For the period January-July 2022, the index recorded an increase of 22,6% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for July 2022 reached 182,4 units, recording an increase of 12,9% compared to July 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+83,1%) and mining and quarrying (+12,2%). The water supply and materials recovery sector recorded a decrease of 1,2% compared to July 2021.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιούλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούλιο 2022 ανήλθε στις 623. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €245,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 776 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, εκδόθηκαν 4.521 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.717 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 4,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 9,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,8%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: July 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during July 2022 stood at 623. The total value of these permits reached €245,6 million and the total area 199,2 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 776 dwelling units.

During the period January – July 2022, 4.521 building permits were issued compared to 4.717 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 4,2%. The total value of these permits decreased by 4,0% and the total area by 9,9%. The number of dwelling units recorded a decrease of 5,8%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 0,22 μονάδες και έφτασε στις 113,12 μονάδες σε σύγκριση με 113,34 μονάδες τον Αύγουστο 2022. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 59,9% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 23,4%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 6,3%.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): September 2022

In September 2022, the Consumer Price Index decreased by 0,22 units and reached 113,12 units compared to 113,34 units in August 2022. In September 2022, the inflation increased by 8,7%.

For the period January-September 2022, the CPI increased by 8,4% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of September 2021 were recorded in Electricity (59,9%) and in Petroleum Products (23,4%). In comparison to the index of the previous month, the largest negative change was monitored in Petroleum Products (6,3%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατοικιών: 2ο τρίμηνο 2022

Επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών κατοικιών καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους. 

  • Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ)1 (οικίες και διαμερίσματα) παρουσίασε αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 1,7% σε σχέση με 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,7% σε σχέση με 3,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Η επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών έχουν ως κύρια αιτία το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, κάτι που αντανακλάται στην αύξηση των τιμών τόσο των διαμερισμάτων όσο και των οικιών. Παρ’ όλο που σε ετήσια βάση οι αυξήσεις στις τιμές διαμερισμάτων είναι μεγαλύτερες από εκείνες των οικιών σε όλες τις επαρχίες, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον και οι τιμές των οικιών παρουσιάζουν αυξήσεις. Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας σε όλες τις επαρχίες παρουσιάζονται αυξήσεις σε ετήσια βάση στις τιμές τόσο των διαμερισμάτων όσο και των οικιών, ενδεικτικό της ανοδικής τάσης στις τιμές σε όλο το φάσμα της αγοράς κατοικιών.
  • Η ζήτηση στην αγορά ακινήτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε ανοδική πορεία (τόσο εγχώρια όσο και από το εξωτερικό), ενώ παρουσιάστηκαν ενδείξεις για καθοδική πορεία στην προσφορά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις, με σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος κατασκευής, κάτι που επί του παρόντος όμως δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση. Μεσοπρόθεσμα, η αύξηση στο κόστος του δανεισμού, λόγω της ανόδου των επιτοκίων, καθώς και η διάβρωση των εισοδημάτων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να μειώσουν τη ζήτηση, χωρίς όμως απαραίτητα να μειωθούν και οι τιμές, οι οποίες στο παρόν στάδιο χαρακτηρίζονται από αυξητικές τάσεις λόγω του κατασκευαστικού κόστους.

Πηγή:Kεντρική Τράπεζα Κύπρου

Residential Property Price Index: 2nd quarter 2022

An acceleration in house price increases was recorded in the second quarter of 2022, mainly due to increased construction costs. 

  • The Residential Property Price Index (RPPI) of the Central Bank of Cyprus (CBC)1 (houses and apartments) showed an increase in the second quarter of 2022, recording a quarterly increase of 1,7% compared to 1,1% in the previous quarter, while on an annual basis the index recorded an increase of 4,7% compared to 3,2% in the previous quarter.
  • The acceleration in house price increases is mainly caused by increased construction costs, which is reflected in the increase in the prices of both apartments and houses. Although on an annual basis the increases in apartment prices are greater than those of houses in all provinces, it is worth noting that now house prices are also increasing. For the first time since the outbreak of the pandemic in all provinces, there have been increases on an annual basis in the prices of both apartments and houses, indicative of the upward trend in prices across the entire spectrum of the housing market.
  • Demand in the real estate market in the second quarter of 2022 recorded an upward trend (both domestically and from abroad), while there were indications of a downward trend in supply. The war in Ukraine has intensified inflationary pressures, with a significant impact on construction costs, but this does not seem to have negatively affected demand at the moment. In the medium term, the increase in borrowing costs, due to the rise in interest rates, as well as the erosion of incomes due to inflationary pressures are expected to reduce demand, but without necessarily lowering prices, which at this stage are characterised by upward trends due to construction costs.

Source:Central Bank of Cyprus

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today