Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 2ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, εκτιμώνται στα €2.081 σε σύγκριση με €1.982 το δεύτερο τρίμηνο του 2021, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,0%. Επισημαίνεται ότι, κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021, ήταν σε εφαρμογή τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μειωμένες οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, εφόσον το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2022 εκτιμούνται στα €2.163 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρατηρείται αύξηση 0,6%.

Πηγή:Cystat

Average monthly earnings of employees: 2nd quarter 2022

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the second quarter of 2022, amounted to €2.081 compared to €1.982 during the second quarter of 2021, i.e. an increase of 5,0% is observed. It is noted that, during the first and second quarters of 2021, the Special Schemes of the Ministry of Labour and Social Insurance for dealing with the pandemic were in force, resulting in reduced average gross monthly earnings, since the amount taken into account is the earnings paid by the employer and does not include any amount paid as an allowance under the Schemes.

The average gross monthly earnings during the second quarter of 2022, seasonally adjusted, are estimated at €2.163 and compared to the first quarter of 2022 they are increased by 0,6%.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Αύγουστος 2022

Κατά τον Αύγουστο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 122.078 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 11,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (31,6%) και σε πλοία (30,5%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (34,8%), ελαφρού μαζούτ (27,0%), πετρελαίου θέρμανσης (12,8%) και υγραερίου (10,1%). Μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (-78,4%), πετρελαίου κίνησης (-4,7%) και βενζίνης (-2,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,4% στους 52.018 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022 σημείωσαν αύξηση 4,2%. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 3,5% ενώ αντίθετα αυτές του πετρελαίου κίνησης μειώθηκαν κατά 7,8%. Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατέγραψαν μόνο οριακή άνοδο (+0,8%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2022 αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 17,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: August 2022

In August 2022, the total sales of petroleum products amounted to 122.078 tonnes, recording an increase of 11,0% compared to August 2021. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (31,6%) and of marine gasoil (30,5%), as well as in the sales of bitumen (34,8%), light fuel oil (27,0%), heating gasoil (12,8%) and liquefied petroleum gases (10,1%). On the contrary, a decrease was recorded in the sales of heavy fuel oil (-78,4%), road diesel (-4,7%) and motor gasoline (-2,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 4,4% to 52.018 tonnes.

The total sales of petroleum products in August 2022 compared to July 2022 recorded a rise of 4,2%. Indicatively, the sales of motor gasoline increased by 3,5% while those of road diesel dropped by 7,8%. The provisions of aviation kerosene registered only a slight decrease (+0.8%). The total stocks of petroleum products at the end of August 2022 rose by 3,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – August 2022, the total sales of petroleum products increased by 17,5% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Ιούλιος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2022 έφθασε στις 153,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021. Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-6,8%), μεταλλείων και λατομείων (-6,6%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-0,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+33,7%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+10,8%) και κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (+10,5%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-37,5%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-14,1%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-11,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+32,9%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+25,7%) και συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+21,2%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-35,9%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-8,8%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: July 2022

In July 2022, the industrial production Index reached 153,9 units (base 2015=100), recording a decrease of 0,5% compared to July 2021. For the period January – July 2022, the index recorded an increase of 3,3% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,8% compared to July 2021. Negative changes were observed in the sectors of electricity supply (-6,8%), mining and quarrying (-6,6%) and water supply and materials recovery (-0,1%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to July 2021 were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+33,7%), textiles, wearing apparel and leather products (+10,8%) and manufacturing of paper, paper products and printing (+10,5%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-37,5%), manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-14,1%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (-11,8%).

Comparing the rates of change for the period January – July 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+32,9%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+25,7%) and water collection, treatment and supply (+21,2%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – July 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-35,9%) and manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-8,8%).

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Ιούλιος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2022 έφθασαν τα €381,7 εκ. σε σύγκριση με €245,7 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 55,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.217,4 εκ. σε σύγκριση με €504,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €164,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: July 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €381,7 mn in July 2022 compared to €245,7 mn in July 2021, recording an increase of 55,4%.

For the period of January – July 2022, revenue from tourism is estimated at €1.217,4 mn compared to €504,5 mn in the corresponding period of 2021, and to €164,5 mn during the period of January – July 2020.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today