Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ενδεικτικά): Αύγουστος 2022

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο 2022 αυξήθηκε κατά 9,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, σημειώθηκε αύξηση 8,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (30,0%) και Μεταφορές (19,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Αναψυχή και Πολιτισμός (2,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,6%) και Μεταφορές (16,0%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Αύγουστο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 40,6% και -5,0% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of consumer prices (HICP): August 2022

In August 2022 the harmonized Index of consumer prices increased by 9,6% when compared to the index of August 2021 while, when compared to the index of July 2022, the HICP increased by 0,5%. For the period January - August 2022 the HICP recorded an increase of 8,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to August 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (30,0%) and Transport (19,5%). 

Compared to July 2022, the largest change was recorded in category Recreation and Culture (2,6%).

For the period January - August 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,6%) and Transport (16,0%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of August 2021 and to the index of the previous month, was observed in Energy with percentages of 40,6% and -5,0% respectively.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Αύγουστος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2022 ανήλθαν σε 451.133 σε σύγκριση με 321.858 τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 40,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.127.172 σε σύγκριση με 960.150 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 424.850 την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, καθώς και με 2.735.839 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: August 2022

The arrivals of tourists reached 451.133 in August 2022 compared to 321.858 in August 2021, recording an increase of 40,2%.

For the period of January – August 2022, arrivals of tourists totaled 2.127.172 compared to 960.150 in the corresponding period of 2021, 424.850 in the period of January – August 2020 and 2.735.839 arrivals in the period of January – August 2019.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Αύγουστος 2022

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2022 ανήλθε στις 134,34 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,13% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 16,69%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (19,66%), στα ορυκτά (15,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (15,69%), στα προϊόντα ορυκτών (15,62%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (11,91%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: August 2022

The price Index of construction materials for August 2022 reached 134,34 units (base year 2015=100), recording a marginal decrease of 0,13% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 16,69%. By main commodity category, increases were recorded in metallic products (19,66%), minerals (15,81%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (15,69%), mineral products (15,62%) and electromechanical products (11,91%).

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2022 ανήλθαν στις 153.563 σε σύγκριση με 96.558 τον Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 59,0%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2022 ήταν η Ελλάδα με 43,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,2% και η Ιταλία με 6,0%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad

A total number of 153.563 residents of Cyprus returned from a trip abroad in August 2022, compared to 96.558 in the corresponding month last year, recording an increase of 59,0%.

 The main countries from which the residents of Cyprus returned in August 2022 were Greece with 43,2%, the United Kingdom with 7,2% and Italy with 6,0%.

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα): Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ήταν €5.672,7 εκ. σε σύγκριση με €4.059,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 39,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ήταν €1.822,7 εκ. σε σύγκριση με €1.325,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.850,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με €2.734,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €3.355,3 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €470,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.847,3 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €546,6 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €187,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.088,7 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Intra - extra EU trade statistics (by commodity and country): January-June 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - June 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - June 2022 amounted to €5.672,7 mn as compared to €4.059,9 mn in January - June 2021, recording an increase of 39,7%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - June 2022 were €1.822,7 mn compared to €1.325,0 mn in the same period of 2021, registering an increase of 37,6%. The trade deficit was €3.850,0 mn in January - June 2022 compared to €2.734,9 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €3.355,3 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €470,1 mn in January - June 2022. Imports from the rest of the world amounted to €1.847,3 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €546,6 mn, while exports to all other European countries for €187,4 mn in January - June 2022. Exports to the rest of the world amounted to €1.088,7 mn.

The monthly electronic publication “Intra & extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - June 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 2ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 33,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index in the divisions of wholesale trade and of trade/repair of motor vehicles: 2nd quarter of 2022

The turnover value Index of wholesale trade (Division 46) during the second quarter of 2022 recorded an increase of 33,4% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the turnover value Index of sales and repair of motor vehicles (Division 45) recorded an increase of 12,7% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source:Cystat

Φορoελαφρύνσεις ενέκρινε η Ολομέλεια Βουλής

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, ενέκρινε την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου, καθώς και ποινικών μέτρων, για τη φορολογική περίοδο, που άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2021 και έχει λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2021 και για την οποία ο οφειλόμενος ΦΠΑ, έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται, ότι οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για την εν λόγω περίοδο, εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ σε τρεις ισόποσες δόσεις, ήτοι μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2022, 10η Μαρτίου 2022 και 10η Απριλίου 2022.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για προηγούμενες φορολογικές περιόδους, που αφορούσαν στα έτη 2020 και 2021, στο πλαίσιο των μέτρων που είχε λάβει η κυβέρνηση για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19, για συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες επηρεάστηκαν δυσμενώς από την πανδημία.

Υπενθυμίζεται, ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή Οικονομικών ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα αναδρομικής ρύθμισης της μη επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου, καθώς και ποινικών μέτρων, δεδομένου ότι η φορολογική περίοδος την οποία αφορά έχει παρέλθει, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να δηλώνει ότι, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ευνοϊκό μέτρο για όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ, για την υπό αναφορά φορολογική περίοδο, δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα.

Ρυθμίσεις για συλλογικές επενδύσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης, ομόφωνα σε νόμο, νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο, «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».

Συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις σκοπείται από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι ιδιώτες επενδυτές να λαμβάνουν ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών αντί δύο διαφορετικά έγγραφα, για το ίδιο χρηματοπιστωτικό προϊόν, με στόχο να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του προϊόντος, καθώς και να τυποποιείται η παροχή προσυμβατικών πληροφοριών στους ιδιώτες επενδυτές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή:Stockwatch

Τax reliefs approved by the Parliament’s plenary   

Unanimously, the Plenary of the Parliament approved the amendment of the Value Added Tax Law, in order to suspend the imposition of additional tax and interest, as well as criminal measures, for the tax period, which began on 1 October 2021 and has expired on 31 December 2021 and for which the VAT due, had to be paid by 10 February 2022.

It should be noted that the arrangements apply, provided that the taxable person has submitted a tax return for that period within the specified period and has paid the amount of VAT due in three equal instalments, namely by 10 February 2022, 10 March 2022 and 10 April 2022.

It is worth mentioning that similar regulations have been voted by the House of Representatives for previous tax periods, relating to the years 2020 and 2021, in the context of the measures taken by the government to address the effects of the COVID-19 pandemic, for specific categories of economic activity, which were adversely affected by the pandemic.

It is recalled that at the stage of examining the bill, the Finance Committee requested further clarifications regarding the possibility of retroactive regulation of the non-imposition of additional tax and interest, as well as criminal measures, given that the tax period to which it relates has passed, with a representative of the Ministry of Finance stating that, given that the proposed regulations are a favorable measure for all taxable persons, which have already complied with the obligation to file a tax return and pay the VAT due, for the tax period in question, no issue arises.

Arrangements for collective investment

The Plenary of the Parliament also unanimously approved into law a bill amending the Open Type Of Undertakings for Collective Investment Law, in order to achieve harmonisation with the Act of the European Union entitled, "Directive (EU) 2021/2261 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Directive 2009/65/EC, as regards the use of key information documents by management companies of certain collective investment undertakings, transferable securities (UCITS)'.

In particular, the new arrangements aim from 1 January 2023 for retail investors to receive a key information document instead of two different documents, for the same financial product, with a view to enabling them to better understand and compare the key features and risks of the product, as well as to standardise the provision of pre-contractual information to retail investors; in the European Union.

Sourcr:Stockwatch

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today