Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Ιουνίου 2022 (τελικά στοιχεία) και Ιούλιος 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιούλιο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €1.199,6 εκ. τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με €765,7 εκ. τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 56,7%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2022 ήταν €138,0 εκ. σε σύγκριση με €145,5 εκ. τον Ιούνιο 2021, καταγράφοντας μείωση 5,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε €128,5 εκ. σε σύγκριση με €138,2 εκ. τον Ιούνιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2022 ανήλθε στα €8,4 εκ. έναντι €6,1 εκ. τον Ιούνιο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2022 ήταν €155,3 εκ. σε σύγκριση με €151,1 εκ. τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιούνιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.027,4 εκ. σε σύγκριση με €782,3 εκ. τον Ιούλιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 31,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2022 ήταν €595,4 εκ. και από τρίτες χώρες €432,1 εκ. σε σύγκριση με €557,9 εκ. και €224,3 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2021. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €100,7 εκ. έναντι €75,3 εκ. τον Ιούλιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2022 ήταν €416,2 εκ. σε σύγκριση με €352,1 εκ. τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 18,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2022 ήταν €101,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €314,9 εκ., σε σύγκριση με €94,1 εκ. και €258,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2021. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €130,4 εκ. έναντι €121,1 εκ. τον Ιούλιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ήταν €6.700,1 εκ. σε σύγκριση με €4.842,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 38,4%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ήταν €2.238,9 εκ. σε σύγκριση με €1.677,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 33,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.461,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με €3.165,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics June 2022 (final data) and July 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for June 2022 and of provisional data for July 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, JUNE 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in June 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €1.199,6 mn in June 2022 as compared to €765,7 mn in June 2021, recording an increase of 56,7%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in June 2022 were €138,0 mn as compared to €145,5 mn in June 2021, recording a decrease of 5,2%. Domestic exports of industrial products in June 2022 were €128,5 mn compared to €138,2 mn in June 2021, whilst domestic exports of agricultural products in June 2022 were €8,4 mn compared to €6,1 mn in June 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in June 2022 were €155,3 mn as compared to €151,1 mn in June 2021, recording an increase of 2,8%.

The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for June 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, JULY 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in July 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €1.027,4 mn as compared to €782,3 mn in July 2021, recording an increase of 31,3%. Imports from other EU Member States in July 2022 were €595,4 mn and from third countries €432,1 mn, compared to €557,9 mn and €224,3 mn respectively in July 2021. Imports in July 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €100,7 mn as compared to €75,3 mn in July 2021.

(b) Total exports of goods in July 2022 were €416,2 mn as compared to €352,1 mn in July 2021, recording an increase of 18,2%. Exports to other EU Member States in July 2022 were €101,3 mn and to third countries €314,9 mn, compared to €94,1 mn and €258,1 mn respectively in July 2021. Exports in July 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €130,4 mn as compared to €121,1 mn in July 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – July 2022 amounted to €6.700,1 mn as compared to €4.842,2 mn in January – July 2021, recording an increase of 38,4%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – July 2022 were €2.238,9 mn compared to €1.677,1 mn in January – July 2021, registering an increase of 33,5%. The trade deficit was €4.461,2 mn in January – July 2022 compared to €3.165,1 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Αύγουστος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2022 αυξήθηκε κατά 149 άτομα (0,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 52.470 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 703 άτομα (-2,6%), από 26.568 σε 25.865 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 844 άτομα (4,9%) φθάνοντας τα 18.120 σε σχέση με 17.276 άτομα τον Αύγουστο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,1%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (11,8%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-4,2%) και να οφείλεται σε μείωση του έκτακτου προσωπικού (-11,1%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: August 2022

In August 2022 total government employment increased by 149 persons (0,3%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 52.470 persons. Permanent staff decreased by 703 persons (-2,6%), from 26.568 to 25.865 persons. Casual staff increased by 844 persons (4,9%) and reached 18.120 persons compared to 17.276 persons in August 2021.

Αn increase is observed in staff from all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (-2,1%). The highest increase is observed in Educational Service staff (2,5%) and is attributed to the increase of casual staff (11,8%).

Compared to July 2022, a decrease is observed in all personnel categories. The largest decrease is observed in Educational Service staff (-4,2%) and is attributed to the decrease of casual staff (-11,1%).

Source:Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 2ο τρίμηνο 2022

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 2 ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 11.113. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 3.716 (50,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 7.397. Σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μείωση 1.761 θέσεων (-13,7%)

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 2 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,7%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 3,2% και 2,6% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2 ο τρίμηνο του 2022 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (7,2%), Μεταφοράς και Αποθήκευσης (4,0%), των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,8%) και Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης (3,2%).

Πηγή:Cystat

Job vacancies: 2nd quarter 2022

The number of job vacancies in the 2nd quarter of 2022 reached 11.113. The number of job vacancies increased by 3.716 (50,2%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 7.397. Compared to the 1st quarter of 2022 the number of job vacancies decreased by 1.761 (-13,7%). 

The job vacancy rate in the 2nd quarter of 2022 was 2,7%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 2nd quarter of 2021 was 3,2% and 2,6% respectively. The largest job vacancy rates in the 2nd quarter of 2022 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (7,2%), Transportation and Storage (4,0%), Administrative and Support Service Activities (3,8%) and Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities (3,2%).

Source:Cystat

Απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα: 2ο τρίμηνο 2022

Το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα το 2 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 72.432. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 66.787 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.645.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 53.691, 8.678 και 4.418 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.296 άτομα (1,8%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.111 άτομα (1,8%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 214 άτομα (5,1%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση υπήρξε μείωση κατά 29 άτομα (-0,5%).

Συγκριτικά με το 1 ο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Μείωση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 129 άτομα (-0,2%), ενώ αύξηση παρουσιάστηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 103 άτομα (2,4%).

Πηγή:Cystat

Employment in the broad public sector: 2nd quarter 2022

Total employment in the Broad Public Sector in the 2nd quarter of 2022 reached 72.432 persons. The employment in General Government was 66.787 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.645 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organizations and Local Authorities, total employment reached 53.691, 8.678 and 4.418 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.296 persons (1,8%) compared to the same quarter of 2021. The employment in Central Government increased by 1.111 persons (1,8%) and in Local Authorities by 214 persons (5,1%), whereas the employment in Publicly Owned Enterprises and Companies decreased by 29 persons (-0,5%).

Compared to the 1st quarter of 2022, the employment in the Broad Public Sector did not show significant changes. Employment decreased in Central Government by 129 persons (-0,2%), whereas it increased in Local Authorities by 103 persons (2,4%).

Source:Cystat

Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής κατά είδος, 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις προϊόντων που παράχθηκαν από κυπριακές βιομηχανικές μονάδες το 2020, σε ποσότητες (όπου αυτό είναι δυνατό) και σε αξία.

Κατά το 2020 οι συνολικές πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν τα €3.416,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.514,4 εκατομμύρια το 2019, σημειώνοντας μείωση 2,8%.

Οι πωλήσεις από εγχώριες βιομηχανικές μονάδες κάποιων ενδεικτικών προϊόντων ήταν το 2020: χαλλούμι 42,2 χιλιάδες τόνοι με αξία €285,5 εκατομμύρια, παστεριωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος 63,0 εκατομμύρια λίτρα με αξία €77,5 εκατομμύρια, φρέσκοι χυμοί φρούτων 50,8 χιλιάδες τόνοι με αξία €31,8 εκατομμύρια, προϊόντα κρέατος (αλλαντικά) €39,3 εκατομμύρια, νωπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής €244,3 εκατομμύρια, μπίρα 31,1 εκατομμύρια λίτρα με αξία €32,3 εκατομμύρια, κρασιά 8,6 εκατομμύρια λίτρα με αξία €25,0 εκατομμύρια, αναψυκτικά 8,1 εκατομμύρια λίτρα με αξία €10,6 εκατομμύρια, είδη ένδυσης €9,5 εκατομμύρια, φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα €335,0 εκατομμύρια, τσιμέντο €104,3 εκατομμύρια και έτοιμο σκυρόδεμα 2,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με αξία €173,0 εκατομμύρια.

Πηγή:Cystat

Sales of industrial commodities of local production by type, 2020

The Statistical Service announces the publication of detailed data on the sales of commodities produced by industrial units in Cyprus in 2020, both in quantity (wherever this is possible) and in value terms.

During 2020 the total sales of industrial commodities of local production reached €3.416,2 million compared to €3.514,4 million in 2019, registering a decrease of 2,8%.

The sales from local industrial units of some indicative products were in 2020: halloumi cheese 42,2 thousand tonnes with value €285,5 million, pasteurized milk and fresh cream 63,0 million litres with value €77,5 million, fresh fruit juice 50,8 thousand tonnes with value €31,8 million, prepared meat products €39,3 million, fresh bakery and pastry products €244,3 million, beer 31,1 million litres with value €32,3 million, wines 8,6 million litres with value €25,0 million, soft drinks 8,1 million litres with value €10,6 million, wearing apparel €9,5 million, pharmaceutical products and preparations €335,0 million, cement €104,3 million and ready-mixed concrete 2,7 million cubic metres with value €173,0 million.

Source:Cystat

Εργατικό κόστος: 2ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 2ο τρίμηνο του 2022, σημείωσε αύξηση 5,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 3,8% και 12,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,4%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, σημείωσε αύξηση 3,9%.

Πηγή:Cystat

Labour cost: 2nd quarter 2022

Based on provisional data, in the 2nd quarter of 2022, the hourly labour costs (total cost) increased by 5,2%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 3,8% and 12,2% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,8% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,4%, while the non-wage cost increased by 3,9%.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today