Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Αύγουστος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2022 μειώθηκε κατά 0,29 μονάδες και έφτασε στις 113,34 μονάδες σε σύγκριση με 113,63 μονάδες τον Ιούλιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,9%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 62,0% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 31,6%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 7,3%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (28,5%) και Μεταφορές (19,7%). 

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-3,5%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,2%) και Μεταφορές (18,9%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2022 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,64) και Μεταφορές (3,15). 

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,69).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (2,83) και ο Ηλεκτρισμός (2,38).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,92) είχε την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): August 2022

In August 2022, the Consumer Price Index decreased by 0,29 units and reached 113,34 units compared to 113,63 units in July 2022. In August 2022, the inflation increased by 8,9%.

For the period January-August 2022, the CPI increased by 8,3% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of August 2021 were recorded in Electricity (62,0%) and in Petroleum Products (31,6%). In comparison to the index of the previous month, the largest negative change was monitored in Petroleum Products (7,3%).

Analysis of percentage changes

Compared to August 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (28,5%) and Transport (19,7%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (-3,5%).

For the period January – August 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,2%) and Transport (18,9%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of August 2021, the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (3,64) and Transport (3,15) had the largest effect on the change of the CPI.

The category Transport (-0,69) had the largest negative effect on the change of the CPI compared to the previous month.

Petroleum Products (2,83) and Electricity (2,38) had the most notable effect on the change of the CPI of August 2022 compared to August 2021.

Finally, Petroleum Products (-0,92) had the largest negative effect on the change of the CPI of August 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2022, έφτασε τα 14.961 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2022 αυξήθηκε στα 14.641 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.318 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 σημειώθηκε μείωση 1.320 προσώπων ή 8,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 656), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 547), της μεταποίησης (μείωση 110), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 109), των κατασκευών (μείωση 102), καθώς και στη μείωση 201 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: August 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of August 2022, reached 14.961 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for August 2022 increased to 14.641 persons in comparison to 14.318 in the previous month.

In comparison with August 2021, a decrease of 1.320 persons or 8,1% was recorded, attributed mainly to the sectors of trade (a decrease of 656), accommodation and food service activities (a decrease of 547), manufacturing (a decrease of 110), transportation and storage (a decrease of 109), construction (a decrease of 102), as well as to the decrease of 201 persons recorded in newcomers to the labour market.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Ιούνιος 2022

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 186,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 19,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 182,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 11,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 71,2%, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 24,8% και μεταλλείων και λατομείων κατά 13,9%.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: June 2022

In June 2022, the industrial turnover Index reached 186,5 units (base 2015=100), recording an increase of 19,8% compared to June 2021. For the period January-June 2022, the index recorded an increase of 21,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for June 2022 reached 182,5 units, recording an increase of 11,7% compared to June 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+71,2%), water supply and materials recovery (+24,8%) and mining and quarrying (+13,9%).

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιούνιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούνιο 2022 ανήλθε στις 626. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €220,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 202,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.146 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, εκδόθηκαν 3.898 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.990 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 2,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 9,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 12,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,0%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: June 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during June 2022 stood at 626. The total value of these permits reached €220,1 million and the total area 202,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.146 dwelling units.

During the period January – June 2022, 3.898 building permits were issued compared to 3.990 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 2,3%. The total value of these permits decreased by 9,1% and the total area by 12,4%. The number of dwelling units recorded a decrease of 5,0%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Απασχόληση – Εθνικοί λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2 ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζεται στα 458.706 άτομα, εκ των οποίων 408.922 είναι υπάλληλοι και 49.786 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η συνολική απασχόληση για το 2 ο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 1,9%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACE L) και του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (NACE G).

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 2 ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζονται στις 207.154 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S), της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACE L) και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE N).

Πηγή:Cystat

Employment – National accounts: 2nd quarter 2022 (provisional estimate)

Total Employment for the 2nd quarter of 2022 is estimated at 458.706 persons, of which 408.922 are employees and 49.786 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2021, total employment increased by 1,9% for the 2nd quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Information and communication (NACE J), Real estate activities (NACE L) and Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (NACE G).

Actual hours worked for the 2nd quarter of 2022 are estimated at 207.154 thousand; an increase of 5,2% compared to the corresponding quarter of 2021. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Other Service Activities (NACE S), Real estate activities (NACE L) and Administrative and Support Service activities (NACE N).

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

H Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022.

Κατά τον Αύγουστο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.484, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με 2.298 τον Αύγουστο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,4% στις 2.018 από 1.796 τον Αύγουστο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 4,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 και έφτασε τις 23.169, σε σύγκριση με 24.372 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 1,8% και έφτασαν τις 18.445, σε σύγκριση με 18.775 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.884 ή 42,7% ήταν καινούρια και 10.561 ή 57,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 78,4% στα 3.135.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 56 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, από 40 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 2.497 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με 2.749 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 9,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 1,0% στα 2.003, τα βαριά φορτηγά κατά 23,1% στα 260, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 60,0% στους 56 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 27,9% στα 178.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 191 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με 184 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 25,6% στις 1.745 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με 2.344 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January-August 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-August 2022.

In August 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.484, recording an increase of 8,1% compared to 2.298 in August 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 12,4% to 2.018, from 1.796 in August 2021.

The main developments during the period January-August 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a)    The total registrations of motor vehicles decreased by 4,9% to 23.169 in January-August 2022, from 24.372 in January-August 2021.

(b)   Passenger saloon cars decreased to 18.445 from 18.775 in January-August 2021, recording a fall of 1,8%. Of the total passenger saloon cars, 7.884 or 42,7% were new and 10.561 or 57,3% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 78,4% to 3.135.

(c)    Motor coaches and buses registered in January-August 2022 increased to 56, from  40 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 9,2% to 2.497 in January-August 2022, compared to 2.749 in January-August 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 1,0% to 2.003, heavy goods vehicles by 23,1% to 260, road tractors (units of trailers) by 60,0% to 56 and rental vehicles by 27,9% to 178.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-August 2022 increased to 191 compared to 184 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 25,6% to 1.745 in January-August 2022, compared to 2.344 in January-August 2021.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today