Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούλιος 2022

Κατά τον Ιούλιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 115.926 τόνους, σημειώνοντας πτώση 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2021. Μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ελαφρού (-38,7%) και βαρέος (-12,8%) μαζούτ, ασφάλτου (-22,2%), βενζίνης (-11,5%) και πετρελαίου κίνησης (-11,3%). Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (60,3%) και σε πλοία (37,9%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (57,4%) και πετρελαίου θέρμανσης (8,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 13,3% στους 51.868 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022 σημείωσαν πτώση 8,2%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 2,7% ενώ αντίθετα οι πωλήσεις της βενζίνης μειώθηκαν κατά 2,9% και του πετρελαίου κίνησης κατά 2,7%. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου 2022 αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 18,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: July 2022

In July 2022, the total sales of petroleum products amounted to 115.926 tonnes, recording a drop of 0,7% compared to July 2021. A decrease was recorded in the sales of light (-38,7%) and heavy (-12,8%) fuel oil, asphalt (-22,2%), motor gasoline (-11,5%) and road diesel (-11,3%). On the contrary, an increase was observed in the provisions of aviation kerosene (60,3%) and of marine gasoil (37,9%), as well as in the sales of kerosene (57,4 %) and heating gasoil (8,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 13,3% to 51.868 tonnes.

The total sales of petroleum products in July 2022 compared to June 2022 recorded a fall of 8,2%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene rose by 2,7% while the sales of motor gasoline dropped by 2,9% and those of road diesel by 2,7%. The total stocks of petroleum products at the end of July 2022 rose by 2,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – July 2022, the total sales of petroleum products increased by 18,6% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Ιούνιος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2022 έφθασαν τα €292,7 εκ. σε σύγκριση με €135,8 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 115,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €835,7 εκ. σε σύγκριση με €258,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €122,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: June 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €292,7 mn in June 2022 compared to €135,8 mn in June 2021, recording an increase of 115,5%.

For the period of January – June 2022, revenue from tourism is estimated at €835,7 mn compared to €258,8 mn in the corresponding period of 2021, and to €122,0 mn during the period of January – June 2020.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Ιούνιος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2022 έφθασε στις 142,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+1,2%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς μεταλλείων και λατομείων (-5,3%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-0,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+29,3%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+22,9%) και παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+7,6%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-25,6%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-5,4%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+44,8%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+27,1%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+18,9%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+10,6%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-19,0%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-6,2%), ανάκτησης υλικών (-5,7%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-5,6%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: June 2022

In June 2022, the industrial production Index reached 142,1 units (base 2015=100), recording an increase of 2,0% compared to June 2021. For the period January – June 2022, the index recorded an increase of 4,2% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,4% compared to June 2021. An increase was also observed in the sector of electricity supply (+1,2%). Negative changes were observed in the sectors of mining and quarrying (-5,3%) and water supply and materials recovery (-0,8%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to June 2021 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+29,3%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+22,9%) and refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceuticals products and preparation (+7,6%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-25,6%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (-5,4%).

Comparing the rates of change for the period January – June 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+44,8%), water collection, treatment and supply (+27,1), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+18,9%) and electricity supply (+10,6%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – June 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-19,0%), manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-6,2%), materials recovery (-5,7%) and the manufacturing of paper, paper products and printing (-5,6%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούλιος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €141,8 εκ. (0,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €711,0 εκ. (3,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 αυξήθηκαν κατά €9,5 εκ. (+0,2%) και ανήλθαν στα €5.753,3 εκ. σε σύγκριση με €5.743,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €226,4 εκ. (+10,6%) και ανήλθαν στα €2.352,7 εκ. σε σύγκριση με €2.126,3 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €72,2 εκ. (+4,5%) και ανήλθαν στα €1.690,8 εκ. σε σύγκριση με €1.618,6 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €86,6 εκ. (+16,9%) και ανήλθε στα €597,4 εκ. σε σύγκριση με €510,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €32,2 εκ. (+9,3%) και ανήλθαν στα €380,2 εκ. σε σύγκριση με €348,0 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €79,4 εκ. (+24,6%) και ανήλθε στα €402,4 εκ. σε σύγκριση με €323,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €45,6 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €315,9 εκ. σε σύγκριση με €270,3 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €33,8 εκ. (+64,1%) και ανήλθαν στα €86,5 εκ. σε σύγκριση με €52,7 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €460,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €44,1 εκ. σε σύγκριση με €505,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €26,3 εκ. (-8,4%) και περιορίστηκαν στα €285,7 εκ. σε σύγκριση με €312,0 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 αυξήθηκαν κατά €862,3 εκ. (+17,1%) και ανήλθαν στα €5.895,1 εκ. σε σύγκριση με €5.032,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €342,2 εκ. (+18,3%) και ανήλθαν στα €2.212,3 εκ. σε σύγκριση με €1.870,1 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €267,7 εκ. (+22,6%) και ανήλθαν στα €1.454,4  εκ. σε σύγκριση με €1.186,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €242,9 εκ. (+22,0%) και ανήλθαν στα €1.344,9 εκ. σε σύγκριση με €1.102,0 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €236,9 εκ. (+16,1%) και ανήλθαν στα €1.707,0 εκ. σε σύγκριση με €1.470,1 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €47,0 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €374,8 εκ. σε σύγκριση με €327,8 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,9 εκ. (+58,8%) και ανήλθαν στα €102,4 εκ. σε σύγκριση με €64,5 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €30,1 εκ. (-41,7%) και περιορίστηκαν στα €42,1 εκ. σε σύγκριση με €72,2 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €14,4 εκ. (-11,4%) και περιορίστηκαν στα €111,6 εκ. σε σύγκριση με €126,0 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-July 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €141,8 mn (0,6% of GDP) for the period of January-July 2022, as compared to a deficit of €711,0 mn (3,0% of GDP) that was recorded during the period of January-July 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-July 2022, total expenditure increased by €9,5 mn (+0,2%) and amounted to €5.753,3 mn, compared to €5.743,8 mn in the corresponding period of 2021.

In detail, social benefits increased by €226,4 mn (+10,6%) and amounted to €2.352,7 mn, compared to €2.126,3 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €72,2 mn (+4,5%) and amounted to €1.690,8 mn, compared to €1.618,6 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €86,6 mn (+16,9%) and amounted to €597,4 mn, compared to €510,8 mn in 2021. Current transfers increased by €32,2 mn (+9,3%) and amounted to €380,2 mn, compared to €348,0 mn in 2021.

The capital account increased by €79,4 mn (+24,6%) and amounted to €402,4 mn, compared to €323,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €45,6 mn (+16,9%) and amounted to €315,9 mn, compared to €270,3 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €33,8 mn (+64,1%) and amounted to €86,5 mn, compared to €52,7 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €460,9 mn to €44,1 mn, from €505,0 mn in 2021. Interest payable decreased by €26,3 mn (-8,4%) to €285,7 mn, from €312,0 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-July 2022, total revenue increased by €862,3 mn (+17,1%) and amounted to €5.895,1 mn, compared to €5.032,8 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €342,2 mn (+18,3%) and amounted to €2.212,3 mn, compared to €1.870,1 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €267,7 mn (+22,6%) and amounted to €1.454,4 mn, compared to €1.186,7 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €242,9 mn (+22,0%) and amounted to €1.344,9 mn, compared to €1.102,0 mn in 2021. Social contributions increased by €236,9 mn (+16,1%) and amounted to €1.707,0 mn, compared to €1.470,1 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €47,0 mn (+14,3%) and amounted to €374,8 mn, compared to €327,8 mn in 2021. Property income increased by €37,9 mn (+58,8%) and amounted to €102,4 mn, compared to €64,5 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €30,1 mn (-41,7%) to €42,1 mn, from €72,2 mn in 2021. Current transfers decreased by €14,4 mn (-11,4%) to €111,6 mn, from €126,0 mn in 2021.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Ιούλιος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2022 έφτασε στις 140,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 27,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 21,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 16,2%, των μεταλλείων και λατομείων κατά 4,5% και της μεταποίησης κατά 0,3%, ενώ σημείωσε μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,8%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 80,6%, μεταλλεία και λατομεία 15,0%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 14,1% και μεταποίηση 13,1%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (23,9%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (21,7%), στη βιομηχανία ξύλου (20,7%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (19,8%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (13,9%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (12,5%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10,8%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: July 2022

The Index of industrial output prices for July 2022 reached 140,0 units (base 2015=100), recording an increase of 4,6% compared to June 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 27,5%. For the period January-July 2022, the index showed an increase of 21,4% compared to the corresponding period of 2021.

In July 2022 compared to June 2022, the index showed a rise in the sectors of electricity supply by 16,2%, mining and quarrying by 4,5% and manufacturing by 0,3%, while it showed a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 1,8%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 80,6%, mining and quarrying 15,0%, water supply and materials recovery 14,1% and manufacturing 13,1%.

By division of economic activity in manufacturing, in July 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (23,9%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (21,7%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (20,7%), the manufacture of rubber and plastic products (19,8%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (13,9%), the manufacture of paper and paper products and printing (12,5%) and the manufacture of food products and beverages (10,8%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 2ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (84,3%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (69,8%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (34,8%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (9,0%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (86,3%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (47,0%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (33,7%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,2%).

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of services: 2nd quarter 2022

The turnover value Index during the second quarter of 2022 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (84,3%), administrative and support service activities (69,8%), information and communication (34,8%) and professional, scientific and technical activities (9,0%) compared to the corresponding quarter of 2021.

During the period January-June 2022, increases relative to the corresponding period of 2021 were observed in the indices of accommodation and food service activities (86,3%), professional, scientific and technical activities (47,0%), information and communication (33,7%) and administrative and support service activities (8,2%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιούλιος 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούλιο 2022 κατά 11,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,9% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: July 2022

The turnover value Index of retail trade for July 2022 increased by 11,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 1,5% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-July 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 11,9% and the volume index an increase of 2,3% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π.: 2ο τρίμηνο 2022

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 6,1%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat

GDP growth rate: 2nd quarter 2022

Τhe GDP growth rate in real terms during the second quarter of 2022 is positive and it is estimated at 5,8% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 6,1%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants",   "Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles",  "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Άλμα επιτοκίων σε επίπεδα 2018-2019

Εκτόξευση των επιτοκίων στα δάνεια σε επίπεδα 2018-2019, δείχνουν νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις από την απόφαση της ΕΚΤ τον Ιούλιο να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 3,27%, σε σύγκριση με 2,89% τον προηγούμενο μήνα, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2019.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας, αυξήθηκε στο ψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2018, στο 2,55%, σε σύγκριση με 2,32% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες, για ποσά μέχρι €1 εκ.,  παρουσίασε αύξηση στο 3,51% σε σύγκριση με 3,36% τον προηγούμενο μήνα, στο πιο υψηλό επίπεδο από το Νοέμβριο του 2019.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ., κατέγραψε αύξηση στο 3,04% σε σύγκριση με 2,89% τον προηγούμενο μήνα. Είναι το πιο ψηλό επιτόκιο από το Σεπτέμβριο του 2021.

Στις 21 Ιουλίου, η ΕΚΤ έλαβε ιστορική απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που εκτοξεύεται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα.

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά, παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις, από μη χρηματοδοτικές εταιρείες, παρουσίασε αύξηση στο 0,07% σε σύγκριση με 0,03% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή:Stockwatch

Rise in interest rates to 2018-2019 levels

New data released by the Central Bank shows rise in interest rates on loans to 2018-2019 levels, a fact that is reflecting the impact of the ECB's decision in July to raise interest rates by 50 basis points.

According to the data, the interest rate on consumer loans increased to 3,27%, compared to 2,89% in the previous month, rising to the highest level since February 2019.

The interest rate on loans for house purchase increased to the highest level since February 2018, to 2,55%, compared to 2,32% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial corporations, for amounts up to €1m, increased to 3,51% compared to 3,36% in the previous month, to the highest level since November 2019.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1m, recorded an increase to 3,04% compared to 2,89% in the previous month. It is the highest interest rate as of September 2021.

On 21 July, the ECB took a historic decision to raise interest rates by 50 basis points in an effort to tame inflation, which is soaring to unprecedented highs.

Deposit rates

The interest rate on deposits with a maturity of up to one year from households remained unchanged at 0,05% compared to the previous month.

The corresponding interest rate on deposits, from non-financial corporations, increased to 0,07% compared to 0,03% in the previous month.

Source:Stockwatch

Στα €940 στο εξάμηνο ο Κατώτατος - Oι εξαιρέσεις

Τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ιστορική μέρα για το κοινωνικό κράτος.

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός καθορίζεται στα 940 ευρώ. Για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης θα είναι 885 ευρώ. Η εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού αρχίζει την 1.1.2023, με μια μεταβατική περίοδο για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή, όπως είπε ο κ. Κούσιος.

Στις δηλώσεις του ο κ. Κούσιος ανέφερε πως από τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού επωφελούνται ουσιαστικά 40 χιλιάδες χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας με ένα πολύ σημαντικό ποσό. «Η αύξηση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι της τάξης του 30%, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται θετικά σε μικρότερο βαθμό ένα άλλο μέρος των εργαζομένων συμπολιτών μας που ανέρχονται σε πέραν των 60 χιλιάδων», πρόσθεσε.

Ο κ. Κούσιος σημείωσε πως αυτή είναι μια ιστορική μέρα για το Υπουργείο Εργασίας, για τις εργασιακές σχέσεις, για το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος που οραματίστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως ήταν και οι προγραμματικές δηλώσεις και η πολιτική βούληση και απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη «έχουμε σήμερα τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού», ανέφερε.

Είπε πως έγινε προσπάθεια να συγκεραστούν οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των πλευρών και να καταλήξουν σε ένα σημείο ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατό πιο αποδεκτό από τις πλευρές και κυρίως να υλοποιείται ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται το Διάταγμα, δηλαδή ο κάθε συμπολίτης μας να αμείβεται με ένα ελάχιστο μισθό.

«Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορέσαμε να συγκεράσουμε τις απόψεις και μπορέσαμε μέσα από αυτό τον παραγωγικό διάλογο να καταλήξουμε σε ένα Διάταγμα, με βάση το οποίο ο Κατώτατος Εθνικός Μισθός καθορίζεται στα 940 ευρώ», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας.

Το "σκαλάκι" των 885 ευρώ

Διευκρίνισε πως για τους έξι πρώτους μήνες απασχόλησης ο μισθός αυτός θα είναι 885 ευρώ. «Εάν όμως υπάρχει συνεχής εργοδότηση στον ίδιο εργοδότη για έξι μήνες, είτε πριν την εφαρμογή του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, είτε συμπληρώνονται έξι μήνες με την εφαρμογή του τότε ο εργοδοτούμενος ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλοπάτι των 940 ευρώ», πρόσθεσε.

Είπε πως η εφαρμογή ξεκινά την 1.1.2023, σημειώνοντας πως υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή.

Οι εξαιρέσεις

Σε αυτό το Διάταγμα εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες εργοδοτουμένων. Αυτές οι κατηγορίες είναι όσοι εργάζονται στη γεωργοκτηνοτροφία, οι οικιακοί βοηθοί και όσοι εργάζονται στη ναυτιλία.

Εξαιρούνται επίσης από το Διάταγμα όσοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσα από σύμβαση, έθιμο, πρακτική ή άλλο Διάταγμα, πρόσθεσε ο κ. Κούσιος. Αν ένας εργοδοτούμενος έχει καλύτερα οφέλη από αυτά που προβλέπει το Διάταγμα με κανένα τρόπο τα καλύτερα οφέλη δεν επηρεάζονται, εξήγησε.

Ακόμη, είπε, εξαιρούνται άτομα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού προσόντος.

Εξάλλου, όταν ο εργοδότης προσφέρει σίτιση και στέγαση θα μπορεί με συμφωνία μεταξύ των μερών να αφαιρείται από το ποσό σε χρήμα 15% για τη σίτιση και 10% για τη στέγαση. Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου. Ο τελευταίος μπορεί με προειδοποίηση 45 ημερών προς τον εργοδότη να απαλλαγεί από αυτό το μέρος της συμφωνίας, είπε ο Υπουργός Εργασίας.

 Για εποχιακούς εργάτες ηλικίας μέχρι 18 ετών, με την εποχιακή εργασία να καθορίζεται στο ανώτατο όριο των δύο μηνών, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως μπορεί να αποκόπτεται ποσοστό 25% από τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Ο κ. Κούσιος εξήγησε ακόμη πως αν αποκόπτονται ποσά για τη σίτιση και τη στέγαση, δεν μπορεί να αποκόπτεται και το 25%.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως η πρώτη αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού θα γίνει την 1.1.2024 και από εκεί και πέρα κάθε δυο χρόνια.

Η επιτροπή αναπροσαρμογής

Πρόσθεσε πως συγκροτείται μια εννεαμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος, 3 εκπροσώπους των εργοδοτών και 3 πανεπιστημιακούς ή εμπειρογνώμονες για εργασιακά θέματα, οι οποίοι συμβουλεύουν το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο με τη σειρά του συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Ο κ. Κούσιος διευκρίνισε πως τα κριτήρια για την αναπροσαρμογή είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο προσχέδιο της οδηγίας που αναμένεται να εφαρμοστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και λαμβάνουν υπόψη την αγοραστική δύναμη του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, τις τάσεις στα επίπεδα απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας, τη διαφοροποίηση στην οικονομική ανάπτυξη και στα επίπεδα παραγωγικότητας, τη διαφοροποίηση και τις τάσεις στα επίπεδα απολαβών και την κατανομή τους, τις επιπτώσεις που οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού θα έχει στα επίπεδα απασχόλησης, τους δείκτες σχετικής και απόλυτης φτώχειας, το κόστος διαβίωσης και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ακόμη πως το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την πιστή εφαρμογή του Διατάγματος. Τόνισε πως με κανένα τρόπο το Υπουργείο Εργασίας και ο νυν Υπουργός δεν θα επιτρέψουν εκτροπή από τις πρόνοιες του συγκεκριμένου διατάγματος. «Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί είτε ατέλειες λεκτικές, ή νομικές ή άλλως πως», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν τα 940 ευρώ αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ώρες εργασίας, ο κ. Κούσιος είπε πως έχει δεσμευτεί ότι εντός Σεπτεμβρίου θα καλέσει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να συζητήσουν θέματα ωραρίου και θέματα αργιών».

Είπε πως η ρύθμιση που γίνεται με το Διάταγμα είναι πολύ απλή, αφού ισχύουν τα 940 ευρώ για πλήρη απασχόληση με ωράριο ανά τομέα οικονομίας ή οικονομικής δραστηριότητας όπως εφαρμόζεται σήμερα.

Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Εργασίας είναι πρόθυμο να συμβάλει στο να υπάρξει μια κατάληξη στο θέμα που υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικού κινήματος για το ωράριο συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

«Επειδή έχουν αναφυεί διαφορές μεταξύ των εργοδοτών και του συνδικαλιστικού κινήματος το Υπουργείο είναι πρόθυμο να αναλάβει μέσα στα πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικό Σώματος να συζητήσει όλα αυτά που έχουν εγερθεί», είπε ο κ. Κούσιος.

Σημείωσε πως έχει ζητήσει από τους κοινωνικούς εταίρους αν θέλουν να συζητηθούν οποιαδήποτε άλλα θέματα το επόμενο δεκαήμερο να αποστείλουν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας με την οποία να αναφέρονται στα θέματα αυτά.

Ο Υπουργός Εργασίας επεσήμανε στις δηλώσεις του πως «οι κοινωνικοί εταίροι απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι κυριαρχούνται από αισθήματα ευθύνης, σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Πρόσθεσε πως σε όλη τη διαβούλευση συνέδραμαν όλα τα μέρη για να μπορέσουν να καταλήξουν στο καλύτερο υπό τις περιστάσεις δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κ. Κούσιος είπε, εξάλλου, πως κανείς δεν μπορεί να πει πως με αυτό τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό ικανοποιούνται όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Σημείωσε, ωστόσο, πως παρά τις σημαντικότατες διαφορές μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και των συντεχνιών, «μπορέσαμε μέσα από διάλογο να καταλήξουμε κάπου», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν ενστάσεις και από την εργοδοτική πλευρά και από τη συντεχνιακή πλευρά. Πρόσθεσε πως εντούτοις τους ευχαριστεί για τη συνδρομή τους και για τον τρόπο που διεξήγαγαν τη διαβούλευση.

Επίσης ευχαρίστησε τη Νομική Υπηρεσία, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ζαχαριάδη, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντη Αποστόλου, τον Φάνο Κουρουφέξη συνεργάτη της προκατόχου του και τώρα Λειτουργό Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας καθώς και την επικεφαλής του Γραφείου του, Όλγα Παπαδήμου.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην προκάτοχό του, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας πως εάν αυτή δεν τροχιοδρομούσε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό δεν θα είχαν καταλήξει στη θεσμοθέτηση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Είπε πως θεωρεί πως η εκπλήρωση αυτού του στόχου που η ίδια είχε θέσει αποτελεί ένα μνημόσυνο για αυτήν.

Επίσης ο κ. Κούσιος εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και για την καθοριστική και πολύτιμη καθοδήγησή του όλη αυτή την περίοδο.

Πηγή:Philenews

Minimum wage at 940 euros in the semester-The exceptions

The establishment of the National Minimum Wage was announced by the Minister of Labor and Social Insurance, Kyriakos Kousios, after the meeting of the Council of Ministers, calling it a historic day for the welfare state.

The National Minimum Wage is set at 940 euros. For the first six months of employment it will be 885 euros. The implementation of the National Minimum Wage begins on 1.1.2023, with a transition period for the economy and employers to prepare to face this change, as Mr. Kousios said.

In his statements, Mr. Kousios said that the institutionalisation of the National Minimum Wage essentially benefits 40 thousand of our low-paid fellow citizens with a very significant amount. "The increase in some cases may be of the order of 30%, while at the same time another part of our working fellow citizens who amount to more than 60 thousand is positively affected to a lesser extent," he added.

Mr. Kousios noted that this is a historic day for the Ministry of Labor, for labor relations, for the welfare state, the social state envisioned by the President of the Republic, Nicos Anastasiades.

As were the programmatic statements and the political will and decision of President Anastasiades "we have today the institutionalisation of the National Minimum Wage", he said.

He said that an attempt was made to reconcile the diametrically opposed views of the sides and to reach a point so that the result is as acceptable as possible by the sides and, above all, to implement the purpose for which the Decree is issued, namely that each of our fellow citizens is paid a minimum wage.

"I believe that to a large extent we were able to reconcile the views and we were able through this productive dialogue to come up with a Decree, based on which the Minimum National Wage is set at 940 euros," the Minister of Labor said.

The "step" of 885 euros

He clarified that for the first six months of employment this salary will be 885 euros. "However, if there is continuous employment with the same employer for six months, either before the implementation of the Decree on the National Minimum Wage, or six months are completed with its implementation, then the employee climbs to the second step of 940 euros," he added.

He said the application starts on 1.1.2023, noting that there is a transition period for the economy and employers to be able to cope with this change.

The exceptions

In this Decree, some categories of employees are excluded. These categories are those who work in farming, domestic workers and those who work in shipping.

Those who receive more favorable treatment through contract, custom, practice or other Decree are also excluded from the Decree, mr. Kousios added. If an employee has better benefits than those provided by the Decree in no way the best benefits are affected, he explained.

Also, he said, people who receive training or education to obtain a degree or professional qualification are excluded.

Moreover, when the employer offers food and housing, he will be able, by agreement between the parties, to deduct from the amount in cash 15% for food and 10% for housing. This is permissible only in the case of an agreement between employer and employee. The latter can with 45 days' notice to the employer get rid of this part of the agreement, the Minister of Labor said.

For seasonal workers up to the age of 18, with seasonal work set at the maximum of two months, the Minister of Labor said that a percentage of 25% can be cut off from the National Minimum Wage.

Mr. Kousios also explained that if amounts are cut off for food and housing, the 25% cannot be cut off.

Answering questions, the Minister of Labor said that the first adjustment of the National Minimum Wage will take place on 1.1.2024 and from then on every two years.

The Readaptation Committee

He added that a nine-member committee is being set up consisting of 3 representatives of the trade union movement, 3 representatives of the employers and 3 academics or experts on labor issues, who advise the Labour Advisory Body, which in turn advises the Minister of Labor, who submits a reasoned report to the Council of Ministers on the adjustment of the National Minimum Wage.

Mr. Kousios clarified that the criteria for the adjustment are those included in the draft directive that is expected to be implemented next October and take into account the purchasing power of the National Minimum Wage, the trends in employment levels and unemployment rates, the differentiation in economic growth and productivity levels, the diversification and trends in the levels of earnings and their distribution, the impact that any change in the minimum wage will have on employment levels, indicators of relative and absolute poverty, the cost of living and the competitiveness of the economy.

The Minister of Labour also noted that the Department of Labour Relations is in charge of the control and faithful implementation of the Decree. He stressed that in no way will the Ministry of Labor and the current Minister allow diversion from the provisions of this decree. "No one will be allowed to exploit either verbal or legal or otherwise imperfections," he said.

Asked if the 940 euros correspond to specific working hours, Mr. Kousios said he has pledged that in September he will invite the Labor Advisory Body to discuss working hours and holiday issues.

He said that the arrangement made by the Decree is very simple, since the 940 euros apply for full-time employment with hours per sector of economy or economic activity as it is currently applied.

At the same time, he noted that the Ministry of Labor is willing to contribute to a conclusion to the issue that exists between employers and the trade union movement about the working hours of specific sectors of economic activity.

"Because differences have arisen between the employers and the trade union movement, the Ministry is willing to undertake within the framework of the Labour Advisory Body to discuss all that has been raised," Mr. Kousios said.

He noted that he has asked the social partners if they want to discuss any other issues in the next ten days to send a letter to the Ministry of Labor referring to these issues.

The Minister of Labor pointed out in his statements that "the social partners have proved once again that they are dominated by feelings of responsibility, seriousness and responsibility".

He added that all parties assisted in the entire consultation so that they could reach the best possible result under the circumstances.

Mr. Kousios said, moreover, that no one can say that this National Minimum Wage satisfies all the issues faced by citizens.

He noted, however, that despite the very significant differences between the employer side and the guilds, "we were able through dialogue to come somewhere", expressing the certainty that there will be objections from both the employer side and the corporatist side. He added that he would nevertheless thank them for their assistance and for the way they conducted the consultation.

He also thanked the Legal Service, the Director General of the Ministry of Labor and Social Insurance, Andreas Zachariadis, the Deputy Director of the Department of Labor Relations, Andy Apostolou, Fanos Kouroufexis, associate of his predecessor and now the Officer for the Management of Welfare Benefits as well as the head of his Office, Olga Papademou.

In particular, he referred to his predecessor, Zeta Emilianidou, noting that if she did not trample the National Minimum Wage, they would not have come up with the institutionalisation of this great reform. He said that fulfilling this goal she had set herself is a memorial to her.

Mr. Kousios also expressed his gratitude to the President of the Republic for the trust he showed him and for his decisive and valuable guidance throughout this period.

Source:Philenews

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today