Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Μάιος 2022

Κατά τον μήνα Μάιο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 186,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 31,0% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 183,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 25,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 53,4%, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 53,2% και μεταλλείων και λατομείων κατά 26,8%.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: May 2022

In May 2022, the industrial turnover Index reached 186,5 units (base 2015=100), recording an increase of 31,0% compared to May 2021. For the period January-May 2022, the index recorded an increase of 21,9% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for May 2022 reached 183,3 units, recording an increase of 25,7% compared to May 2021. Increases were also noted in the sectors of water supply and materials recovery (+53,4%), electricity supply (+53,2%) and mining and quarrying (+26,8%).

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Ιούλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022.

Κατά τον Ιούλιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.988, σημειώνοντας μείωση 13,2% σε σχέση με 3.443 τον Ιούλιο 2021.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 14,2% στις 2.326 από 2.712 τον Ιούλιο 2021. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 6,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 και έφτασε τις 20.685, σε σύγκριση με 22.074 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 3,3% και έφτασαν τις 16.427, σε σύγκριση με 16.979 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.240 ή 44,1% ήταν καινούρια και 9.187 ή 55,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 86,2% στα 2.878.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 47 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, από 38 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 2.252 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με 2.535 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 11,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 2,8% στα 1.812, τα βαριά φορτηγά κατά 26,5% στα 230, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 61,7% στους 49 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 29,7% στα 161.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 179 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με 166 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 25,6% στις 1.562 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με 2.100 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - July 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-July 2022.

In July 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.988, recording a decrease of 13,2% compared to 3.443 in July 2021.

Passenger saloon cars registered a fall of 14,2% to 2.326, from 2.712 in July 2021. The main developments during the period January-July 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 6,3% to 20.685 in January-July 2022, from 22.074 in January-July 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 16.427 from 16.979 in January-July 2021, recording a fall of 3,3%. Of the total passenger saloon cars, 7.240 or 44,1% were new and 9.187 or 55,9% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 86,2% to 2.878.

(c) Motor coaches and buses registered in January-July 2022 increased to 47, from 38 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 11,2% to 2.252 in January-July 2022, compared to 2.535 in January-July 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 2,8% to 1.812, heavy goods vehicles by 26,5% to 230, road tractors (units of trailers) by 61,7% to 49 and rental vehicles by 29,7% to 161.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-July 2022 increased to 179 compared to 166 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 25,6% to 1.562 in January-July 2022, compared to 2.100 in January-July 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιούνιο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €1.152,8 εκ. τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με €668,1 εκ. τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 72,5%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2022 ήταν €209,3 εκ. σε σύγκριση με €125,6 εκ. τον Μάιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 66,6%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο 2022 ανήλθε σε €195,5 εκ. σε σύγκριση με €111,7 εκ. τον Μάιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Μάιο 2022 ανήλθε στα €12,9 εκ. έναντι €12,3 εκ. τον Μάιο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2022 ήταν €210,0 εκ. σε σύγκριση με €101,7 εκ. τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 106,5%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Μάιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.195,5 εκ. σε σύγκριση με €765,7 εκ. τον Ιούνιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 56,1%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2022 ήταν €570,9 εκ. και από τρίτες χώρες €624,6 εκ. σε σύγκριση με €486,2 εκ. και €279,5 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2021. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €364,9 εκ. έναντι €113,4 εκ. τον Ιούνιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2022 ήταν €292,1 εκ. σε σύγκριση με €296,6 εκ. τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας μείωση 1,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2022 ήταν €105,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €186,4 εκ., σε σύγκριση με €84,2 εκ. και €212,4 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2021. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €39,3 εκ. έναντι €80,5 εκ. τον Ιούνιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ήταν €5.664,3 εκ. σε σύγκριση με €4.059,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 39,5%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ήταν €1.803,8 εκ. σε σύγκριση με €1.325,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 36,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.860,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με €2.734,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics May 2022

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for May 2022 and of provisional data for June 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, MAY 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in May 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €1.152,8 mn in May 2022 as compared to €668,1 mn in May 2021, recording an increase of 72,5%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in May 2022 were €209,3 mn as compared to €125,6 mn in May 2021, recording an increase of 66,6%. Domestic exports of industrial products in May 2022 were €195,5 mn compared to €111,7 mn in May 2021, whilst domestic exports of agricultural products in May 2022 were €12,9 mn compared to €12,3 mn in May 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in May 2022 were €210,0 mn as compared to €101,7 mn in May 2021, recording an increase of 106,5%.

The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for May 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, JUNE 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in June 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €1.195,5 mn as compared to €765,7 mn in June 2021, recording an increase of 56,1%. Imports from other EU Member States in June 2022 were €570,9 mn and from third countries €624,6 mn, compared to €486,2 mn and €279,5 mn respectively in June 2021. Imports in June 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €364,9 mn as compared to €113,4 mn in June 2021.

(b) Total exports of goods in June 2022 were €292,1 mn as compared to €296,6 mn in June 2021, recording a decrease of 1,5%. Exports to other EU Member States in June 2022 were €105,7 mn and to third countries €186,4 mn, compared to €84,2 mn and €212,4 mn respectively in June 2021. Exports in June 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €39,3 mn as compared to €80,5 mn in June 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – June 2022 amounted to €5.664,3 mn as compared to €4.059,9 mn in January – June 2021, recording an increase of 39,5%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – June 2022 were €1.803,8 mn compared to €1.325,0 mn in January – June 2021, registering an increase of 36,1%. The trade deficit was €3.860,6 mn in January – June 2022 compared to €2.734,9 mn in the corresponding period of 2021.

Οδικές μεταφορές φορτίου: 1ο τρίμηνο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 32,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 35,2%.

Πηγή:Cystat

Road freight transport: 1st quarter 2022

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the first quarter of 2022. During the period January-March 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 32,8% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 35,2%.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Μάιος 2022

 Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Μάιο 2022 ανήλθε στις 761. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €248,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 224,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 893 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, εκδόθηκαν 3.272 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.157 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 6,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 9,4%.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 9,4%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: May 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during May 2022 stood at 761. The total value of these permits reached €248,0 million and the total area 224,8 thousand square metres.

These building permits provide for the construction of 893 dwelling units. During the period January – May 2022, 3.272 building permits were issued compared to 3.157 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 3,6%. The total value of these permits decreased by 6,8% and the total area by 9,4%.

The number of dwelling units recorded a decrease of 9,4%. Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούλιος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2022 αυξήθηκε κατά 161 άτομα (0,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.118 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 697 άτομα (-2,6%), από 26.599 σε 25.902 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 824 άτομα (4,6%) φθάνοντας τα 18.722 σε σχέση με 17.898 άτομα τον Ιούλιο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -1,9%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,3%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (9,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση τις Δυνάμεις Ασφαλείας (αύξηση 0,3%). Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,2%) και οφείλεται σε μείωση του έκτακτου προσωπικού (-5,8%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: July 2022

In July 2022 total government employment increased by 161 persons (0,3%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.118 persons. Permanent staff decreased by 697 persons (-2,6%), from 26.599 to 25.902 persons. Casual staff increased by 824 persons (4,6%) and reached 18.722 persons compared to 17.898 persons in July 2021.

Αn increase is observed in staff from all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (-1,9%). The highest increase is observed in Educational Service staff (2,3%), which is due to the increase of casual staff (9,9%).

Compared to June 2022, a decrease is observed in all personnel categories, with the exception of Security Forces staff (0,3%). The largest decrease is observed in Educational Service staff (-2,2%), which is due to the decrease of casual staff (-5,8%).

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π. 2ο Τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 6,1%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat

GDP growth rate 2nd quarter 2022 (flash estimate)

According to the Flash Estimate compiled by the Statistical Service, the GDP growth rate in real terms during the second quarter of 2022 is positive and it is estimated at 5,8% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 6,1%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", " Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό: Ιούλιος 2022

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2022 ανήλθαν στις 134.198 σε σύγκριση με 62.961 τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 113,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2022, ήταν η Ελλάδα με 42,8%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,2% και η Ιταλία με 6,1%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad: July 2022

A total number of 134.198 residents of Cyprus returned from a trip abroad in July 2022, compared to 62.961 in the corresponding month last year, recording an increase of 113,1%. The main countries from which the residents of Cyprus returned in July 2022, were Greece with 42,8%, the United Kingdom with 12,2% and Italy with 6,1%.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Ιούλιος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2022 ανήλθαν σε 454.657 σε σύγκριση με 297.308 τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 52,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.676.039 σε σύγκριση με 638.292 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 320.589 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, καθώς και με 2.181.994 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 38,2% (173.874) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 8,4% (38.269), οι αφίξεις από την Πολωνία το 4,7% (21.285), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,7% (21.280), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 4,3% (19.732) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 3,4% (15.450).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2022 ήταν για ποσοστό 84,9% των τουριστών οι διακοπές, για 12,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούλιο 2021, ποσοστό 85,0% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 3,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: July 2022

The arrivals of tourists reached 454.657 in July 2022 compared to 297.308 in July 2021, recording an increase of 52,9%.

For the period of January – July 2022, arrivals of tourists totaled 1.676.039 compared to 638.292 in the corresponding period of 2021, 320.589 in the period of January – July 2020 and 2.181.994 arrivals in the period of January – July 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for July 2022, with a share of 38,2% (173.874) of total arrivals, followed by Israel with 8,4% (38.269), Poland with 4,7% (21.285), Germany with 4,7% (21.280), Sweden with 4,3% (19.732) and Greece with 3,4% (15.450).

Purpose of visit

For a percentage of 84,9% of tourists, the purpose of their trip in July 2022 was holidays, for 12,2% visit to friends and relatives and for 2,8% business. Respectively, in July 2021, 85,0% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,3% visited friends or relatives and 3,7% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούλιος 2022

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε κατά 10,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 7,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (30,7%) και Μεταφορές (21,8%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Ιούνιο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-11,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (20,3%), Μεταφορές (15,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,0%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούλιο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 49,0% και 6,9% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): July 2022

In July 2022 the harmonised Index of consumer prices increased by 10,6% when compared to the index of July 2021 while, when compared to the index of June 2022, the HICP increased by 1,7%. For the period January - July 2022 the HICP recorded an increase of 7,7% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to July 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (30,7%) and Transport (21,8%). (Table 1) Compared to June 2022, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (-11,3%).

For the period January - July 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (20,3%), Transport (15,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (9,0%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of July 2021 and to the index of the previous month, was observed in Energy with percentages of 49,0% and 6,9% respectively.

Source:Cystat

Φτώχια και κοινωνικός αποκλεισμός: 2021

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2021, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2020, 17,3% του πληθυσμού ή 154.000 άτομα βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ο κύριος δείκτης για την παρακολούθηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό). Πιο συγκεκριμένα, 17,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζει μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 17,6%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων χρόνων. Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται αποκλειστικά στο ποσοστό των αντρών (15,8%), εφόσον το ποσοστό των γυναικών διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα (18,7%) με το 2020. Διαχρονικά, οι γυναίκες διατηρούνται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών.

Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας (AROP)

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας, παρουσίασε μικρή μείωση, φτάνοντας στο 13,8% σε σχέση με 14,3% που ήταν το 2020. Το ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός ήταν το 2015 με 16,2%. Το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα μεταξύ του 2021 και του 2020, το 2021 στα €10.011 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €10.022 το 2020 και στα €21.024 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά, σε σχέση με €21.047 το 2020.

Δείκτης Σοβαρής Υλικής και Κοινωνικής Στέρησης (SMSD)

Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική και Κοινωνική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται λόγω οικονομικών δυσκολιών τουλάχιστο 7 από τα 13 είδη υλικής και κοινωνικής στέρησης, μειώθηκε στο 2,6% το 2021 σε σχέση με 3,2% που είχε φτάσει το 2020. Τα είδη της υλικής και κοινωνικής στέρησης αποτελούνται από 7 σε επίπεδο νοικοκυριού, π.χ. οικονομική αδυναμία του νοικοκυριού να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνειά του ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη κ.λπ., και 6 σε προσωπικό επίπεδο, π.χ. οικονομική αδυναμία του ατόμου να ξοδεύει ένα μικρό χρηματικό ποσό για τον εαυτό του/της ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες αναψυχής ή να συναντιέται με φίλους ή συγγενείς για ποτό/φαγητό τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα κ.λπ.

Δείκτης Πολύ Χαμηλής Έντασης Εργασίας (LWI)

Το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες 0-64 ετών που ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει μικρή αύξηση το 2021, φτάνοντας στο 5,6% σε σχέση με 5,3% που είχε φτάσει το 2020. Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται ξεχωριστά οι πιο πάνω δείκτες οι οποίοι συμβάλλουν στον καταρτισμό του στρατηγικού δείκτη σε Κίνδυνο Φτώχιας ή Κοινωνικό Αποκλεισμό.

Οικονομική Ανισότητα

Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2021, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2020, ήταν €34.227, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €33.862. Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2021 οι εν λόγω δείκτες, παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, ο δείκτης -3- S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, έφτασε το 2021 στο 4,2. Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,2 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,3 που ήταν το 2020. Ο συντελεστής Gini το 2021 έφτασε στο 29,4% σε σχέση με 29,3% που ήταν το 2020.

Πηγή:Cystat

Poverty and social exclusion: 2021

According to the results of the Survey on Income and Living Conditions 2021, with income reference period the year 2020, 17,3% of the population or 154.000 persons were at risk of poverty or social exclusion (AROPE indicator, the main indicator to monitor the EU 2030 target on poverty and social exclusion). Namely, 17,3% of the population was living in households whose disposable income was below the at-risk-of-poverty threshold or was severely materially and socially deprived or was living in households with very low work intensity. This indicator exhibited a minor improvement in comparison with the previous year when it stood at 17,6%, continuing its downward trend of the recent years. This improvement is reflected exclusively in the percentage of men (15,8%), as the percentage of women remained almost at the same level (18.7%) as the previous year. Throughout the years, women are maintaining their unfavorable position in respect to men.

At-Risk-of-Poverty Indicator (AROP)

The percentage of the population that was at risk of poverty, meaning that its disposable income was below the at-risk-of-poverty threshold, exhibited a slight decrease, reaching 13,8% in respect to 14,3% that was in 2020. The highest percentage that this indicator has ever reached was 16,2% in 2015. The at-risk-of-poverty threshold remained nearly unchanged between the years 2021 and 2020, reaching €10.011 for single person households in 2021 compared to €10.022 in 2020 and to €21.024 for households with 2 adults and 2 dependent children compared to €21.047 in 2020.

Severe Material and Social Deprivation Indicator (SMSD)

The percentage of the population that was severely materially and socially deprived, meaning that they were experiencing enforced lack of at least 7 out of 13 deprivation items (7 related to the household and 6 to the individual), has decreased to 2,6% in 2021 in comparison to 3,2% in 2020. At the household level, the deprivation refers to the financial inability of household to face unexpected expenses, to pay rent or utility bills or loans, to keep home adequately warm, etc., while at the individual level to the financial inability of the individual to spend a small amount of money each week on him/herself, to have regular leisure activities, to get together with friends/family for a drink/meal at least once a month, etc.

Very Low Work Intensity Indicator (LWI)

The percentage of the population aged 0-64 years, that was living in households with very low work intensity, meaning that the adults in the household worked less than 20% of their work potential during the past year, showed a minor increase in 2021, reaching 5,6% in comparison to 5,3% in 2020. In Chart 2 that follows, each of the three indicators contributing to the computation of the strategic indicator at-risk-of-poverty or social exclusion is presented separately.

Income Inequality

The mean annual disposable income of the household for 2021, with income reference period the year 2020, was €34.227, exhibiting an increase of 1,1% in respect to that of the previous year, which was €33.862. Income inequality is mainly described by the indicators on income distribution in quintiles, S80/S20 and the income inequality coefficient Gini. In 2021, these indicators remained almost at the same level in relation to the previous year. Specifically, the ratio S80/S20, which examines the income share of the 20% richer population to that of the 20% poorer population, reached 4,2 units in 2021. Namely, the -3- income share of the 20% richer population was 4,2 times higher than the income share of the 20% poorer population in comparison with 4,3 in 2020. Additionally, the Gini coefficient reached 29,4%, in relation to 29,3% in 2020.

Source:Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 2ο τρίμηνο 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 482.385 άτομα ή 65,1% του πληθυσμού (άνδρες 71,2%, γυναίκες 59,5%) σε σύγκριση με 466.525 άτομα (63,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 449.482 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,6% (άνδρες 66,9%, γυναίκες 54,9%) σε σύγκριση με 427.300 άτομα (58,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.903 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναίκες 7,8%) σε σύγκριση με 39.224 άτομα (8,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,2% και για τις γυναίκες 72,2%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 75,2% (άνδρες 81,9%, γυναίκες 69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,9% σε σύγκριση με 62,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,7% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,8% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,5%, Βιομηχανία 18,6% και Γεωργία 2,9%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,9% της συνολικής απασχόλησης ή 48.858 άτομα (άνδρες 9,0%, γυναίκες 13,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2021 ήταν 11,4% (άνδρες 10,1%, γυναίκες 12,8%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,1% ή 400.630 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,4% (45.679 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,1% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 16,3%, γυναίκες 18,9%) σε σύγκριση με 17,0% (άνδρες 14,8%, γυναίκες 19,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 49,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 13,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 37,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2021 ήταν 40,5%, 24,0% και 35,5%.

Πηγή:Cystat

Labour Force Survey (LFS): 2nd quarter 2022

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 2 nd quarter of 2022 amounted to 482.385 persons or 65,1% of the population (males 71,2%, females 59,5%) in comparison to 466.525 persons (63,9%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of employed persons was 449.482 and the employment rate 60,6% (males 66,9%, females 54,9%) in comparison to 427.300 persons (58,5%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of unemployed persons amounted to 32.903 and the unemployment rate to 6,8% of the labour force (males 6,0%, females 7,8%) in comparison to 39.224 persons (8,4%) in the corresponding quarter of 2021.

Employment 

For the age group 20-64, the employment rate was 78,0%. The rate for males was 84,2% and for females 72,2%. In the corresponding quarter of 2021 the rate was 75,2% (males 81,9%, females 69,0%). For the age group 55-64 the employment rate was 65,9% in comparison to 62,2% in the corresponding quarter of 2021.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,7%), followed by Manufacturing (16,8%) and Agriculture (2,5%). For the 2nd quarter of 2021, the corresponding percentages were: Services 78,5%, Manufacturing 18,6% and Agriculture 2,9%.

The share of part-time employment to total employment was 10,9% or 48.858 persons (males 9,0%, females 13,0%). The corresponding rate for the 2nd quarter of 2021 was 11,4% (males 10,1%, females 12,8%).

89,1% or 400.630 of the total employed persons were employees, of which 11,4% (45.679 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2021 employees accounted for 88,1% of total employment of which 13,1% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 17,6% of the labour force of the same age group (males 16,3%, females 18,9%) in comparison to 17,0% (males 14,8%, females 19,3%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 49,3% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 13,3% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 37,4% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 2nd quarter of 2021 were 40,5%, 24,0% and 35,5%.

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα): Ιανoυάριος-Μάιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ήταν €4.468,9 εκ. σε σύγκριση με €3.294,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ήταν €1.511,7 εκ. σε σύγκριση με €1.028,4 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 47,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.957,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 σε σύγκριση με €2.265,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €2.780,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €381,2 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.307,3 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €424,2 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €162,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €925,1 εκ.

Πηγή:Cystat

Intra - Extra EU trade statistics (by commodity and country): January-May 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - May 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - May 2022 amounted to €4.468,9 mn as compared to €3.294,2 mn in January - May 2021, recording an increase of 35,7%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - May 2022 were €1.511,7 mn compared to €1.028,4 mn in the same period of 2021, registering an increase of 47,0%. The trade deficit was €2.957,2 mn in January - May 2022 compared to €2.265,8 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €2.780,4 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €381,2 mn in January - May 2022. Imports from the rest of the world amounted to €1.307,3 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €424,2 mn, while exports to all other European countries for €162,4 mn in January - May 2022. Exports to the rest of the world amounted to €925,1 mn.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 2ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 έφτασε στις 130,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 47,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 425,1%, οι πλωτές μεταφορές κατά 48,4%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 47,3% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 36,6%, ενώ οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες κατέγραψαν μείωση κατά 3,9%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 44,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of transport and storage: 2nd quarter 2022

The turnover value Index of transport and storage for the second quarter of 2022 reached 130,6 units (base year 2015=100), recording an increase of 47,9% compared to the corresponding quarter of 2021.

By economic activity, increases relative to the second quarter of the previous year were observed in air transport by 425,1%, in water transport by 48,4%, in land transport by 47,3% and in warehousing and support activities for transportation by 36,6%, while a decrease of 3,9% was observed in postal and courier activities.

During the period January-June 2022, the turnover value Index of transport and storage recorded an increase of 44,6% compared to the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today