Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Ιούνιος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Ιούνιο 2022 έφτασε στις 131,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 21,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 3,8% και της μεταποίησης κατά 1,1%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 6,1%. Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 51,8%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 15,6%, μεταποίηση 13,7% και μεταλλεία και λατομεία 10,5%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (30,7%), στη βιομηχανία ξύλου (24,3%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (20,5%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (20,4%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (14,6%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (13,3%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: June 2022

The Index of industrial output prices for June 2022 reached 131,3 units (base 2015=100), recording an increase of 0,5% compared to May 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 21,7%. For the period January-June 2022, the index showed an increase of 19,4% compared to the corresponding period of 2021.

In June 2022 compared to May 2022, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sectors of mining and quarrying by 3,8% and manufacturing by 1,1%. In the sector of water supply and materials recovery the index decreased by 6,1%. Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 51,8%, water supply and materials recovery 15,6%, manufacturing 13,7% and mining and quarrying 10,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in June 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (30,7%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (24,3%), the manufacture of other non-metallic mineral products (20,5%), the manufacture of rubber and plastic products (20,4%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (14,6%) and the manufacture of paper and paper products and printing (13,3%).

Source:Cystat

Έσοδα από τον Τουρισμό: Μάιος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο 2022 έφθασαν τα €221,0 εκ. σε σύγκριση με €76,7 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Μάιο 2021.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €543,0 εκ. σε σύγκριση με €123,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €115,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020.

Πηγή:Cystat

 

Revenue from tourism: May 2022

On the basis of the results of the passenger survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €221,0 mn in May 2022 compared to €76,7 mn in May 2021.

For the period of January – May 2022, revenue from tourism is estimated at €543,0 mn compared to €123,0 mn in the corresponding period of 2021, and to €115,3 mn during the period of January – May 2020.

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €11,4 εκ. (0,05% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €750,7 εκ. (3,20% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 μειώθηκαν κατά €49,8 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €4.819,6 εκ. σε σύγκριση με €4.869,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €438,0 εκ. και περιορίστηκαν στα €38,2 εκ. σε σύγκριση με €476,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €18,4 εκ. (-8,5%) και περιορίστηκαν στα €198,0 εκ. σε σύγκριση με €216,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €216,4 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €2.032,5 εκ. σε σύγκριση με €1.816,1 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €70,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €1.454,9 εκ. σε σύγκριση με €1.384,0 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €74,1 εκ. (+17,7%) και ανήλθε στα €491,5 εκ. σε σύγκριση με €417,4 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €21,9 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €329,8 εκ. σε σύγκριση με €307,9 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €23,4 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €274,7 εκ. σε σύγκριση με €251,3 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €7,9 εκ. (-3,8%) και περιορίστηκαν στα €202,3 εκ. σε σύγκριση με €210,2 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €31,3 εκ. (+76,0%) και ανήλθαν στα €72,4 εκ. σε σύγκριση με €41,1 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά €689,5 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €4.808,2 εκ. σε σύγκριση με €4.118,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €234,1 εκ. (+14,9%) και ανήλθαν στα €1.801,8 εκ. σε σύγκριση με €1.567,7 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €192,0 εκ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €1.203,2  εκ. σε σύγκριση με €1.011,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €203,6 εκ. (+24,8%) και ανήλθαν στα €1.023,5 εκ. σε σύγκριση με €819,9 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €214,8 εκ. (+17,1%) και ανήλθαν στα €1.468,8 εκ. σε σύγκριση με €1.254,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. (+23,0%) και ανήλθαν στα €310,7 εκ. σε σύγκριση με €252,7 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €15,5 εκ. (+27,7%) και ανήλθαν στα €71,5 εκ. σε σύγκριση με €56,0 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €38,9 εκ. σε σύγκριση με €70,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,7 εκ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €93,0 εκ. σε σύγκριση με €97,7 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-June 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €11,4 mn (0,05% of GDP) for the period of January-June 2022, as compared to a deficit of €750,7 mn (3,20% of GDP) that was recorded during the period of January-June 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-June 2022, total expenditure decreased by €49,8 mn (-1,0%) to €4.819,6 mn, from €4.869,4 mn in the corresponding period of 2021.

Subsidies decreased by €438,0 mn to €38,2 mn, from €476,2 mn in 2021.

Interest payable decreased by €18,4 mn (-8,5%) to €198,0 mn, from €216,4 mn in 2021.

On the contrary, social benefits increased by €216,4 mn (+11,9%) and amounted to €2.032,5 mn, compared to €1.816,1 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €70,9 mn (+5,1%) and amounted to €1.454,9 mn, compared to €1.384,0 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €74,1 mn (+17,7%) and amounted to €491,5 mn, compared to €417,4 mn in 2021. Current transfers increased by €21,9 mn (+7,1%) and amounted to €329,8 mn, compared to €307,9 mn in 2021.

The capital account increased by €23,4 mn (+9,3%) and amounted to €274,7 mn, compared to €251,3 mn in 2021. In detail, gross capital formation decreased by €7,9 mn (-3,8%) to €202,3 mn, from €210,2 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €31,3 mn (+76,0%) and amounted to €72,4 mn, compared to €41,1 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-June 2022, total revenue increased by €689,5 mn (+16,7%) and amounted to €4.808,2 mn, compared to €4.118,7 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €234,1 mn (+14,9%) and amounted to €1.801,8 mn, compared to €1.567,7 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €192,0 mn (+19,0%) and amounted to €1.203,2 mn, compared to €1.011,2 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €203,6 mn (+24,8%) and amounted to €1.023,5 mn, compared to €819,9 mn in 2021. Social contributions increased by €214,8 mn (+17,1%) and amounted to €1.468,8 mn, compared to €1.254,0 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €58,0 mn (+23,0%) and amounted to €310,7 mn, compared to €252,7 mn in 2021. Property income increased by €15,5 mn (+27,7%) and amounted to €71,5 mn, compared to €56,0 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €31,8 mn (-45,0%) to €38,9 mn, from €70,7 mn in 2021. Current transfers decreased by €4,7 mn (-4,8%) to €93,0 mn, from €97,7 mn in 2021.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιούνιος 2022

O Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούνιο 2022 κατά 20,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 14,4% και ο δείκτης όγκου αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: June 2022

The turnover value Index of retail trade for June 2022 increased by 20,1% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 9,3% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-June 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 14,4% and the volume index an increase of 4,6% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2022, έφτασε τα 14.145 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε στα 14.128 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.724 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 4.805 προσώπων ή 25,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 1.275), του εμπορίου (μείωση 1.219), της μεταποίησης (μείωση 314), των κατασκευών (μείωση 271), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 271), καθώς και στη μείωση 427 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: July 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of July 2022, reached 14.145 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for July 2022 increased to 14.128 persons in comparison to 13.724 in the previous month.

In comparison with July 2021, a decrease of 4.805 persons or 25,4% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (a decrease of 1.275), trade (a decrease of 1.219), manufacturing (a decrease of 314), construction (a decrease of 271), transportation and storage (a decrease of 271), as well as to the decrease of 427 persons recorded in newcomers to the labour market.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε κατά 1,39 μονάδες και έφτασε στις 113,63 μονάδες σε σύγκριση με 112,24 μονάδες τον Ιούνιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 10,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 61,7% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 44,1%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,7%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (29,2%) και Μεταφορές (25,3%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-10,2%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (20,1%) και Μεταφορές (18,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (4,00) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,73).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,05). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (3,86) και ο Ηλεκτρισμός (2,39).

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,90) είχε την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): July 2022

In July 2022, the Consumer Price Index increased by 1,39 units and reached 113,63 units compared to 112,24 units in June 2022. In July 2022, the inflation increased by 10,9%.

 For the period January-July 2022, the CPI increased by 8,2% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of July 2021 were recorded in Electricity (61,7%) and in Petroleum Products (44,1%). In comparison to the index of the previous month, the largest positive change was monitored in Electricity (16,7%).

Analysis of percentage changes

Compared to July 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (29,2%) and Transport (25,3%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (-10,2%). 

For the period January – July 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (20,1%) and Transport (18,7%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of July 2021, the categories Transport (4,00) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (3,73) had the largest effect on the change of the CPI.

The category Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (1,05) had the largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month. 

Petroleum Products (3,86) and Electricity (2,39) had the most notable effect on the change of the CPI of July 2022 compared to July 2021.

Finally, Electricity (0,90) had the largest positive effect on the change of the CPI of July 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Αίτηση για έκθεση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων Νομικής Οντότητας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών, αίτηση για έκδοση «Έκθεσης Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου Νομικής Οντότητας».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν στα ταμεία του Τμήματος τη σχετική αίτηση.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Application for the Beneficial Owners of a Legal Entity details report

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, announces that as of today, the application for the issuance of a "Beneficial Owner of a Legal Entity details report" is available on the website of the Companies Sector.

Those interested are kindly requested to submit the relevant application to the Department's cashiers.

Source:Department of The Registrar of Companies and Intellectual Property

Λειτουργία καταστημάτων τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους νομοθεσίας, όλα τα Γενικά Καταστήματα (πχ. καταστήματα εντός εμπορικών κέντρων, υπεραγορές, καταστήματα ένδυσης / υπόδησης κτλ), τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν κατά τη μέρα αυτή, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα εργαστούν, με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας.

Πηγή:Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Shops closed on 15 August 2022

The Ministry of Labor and Social Insurance informs that, according to the provisions of the Regulation of the Operation of Stores and the Terms of Employment of their Employees legislation, all General Stores (eg stores within shopping centers, supermarkets, clothing / footwear stores, etc.), on Monday, 15 August 15 2022, should remain closed.

In addition, it is noted that those Special Stores that operate on this day, will have to compensate the employees, who will work, with a ratio of 1:2 for each hour of work.

Source:Ministry of Labour and Social Insurance

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today