Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδοθεί διάταγμα όπου, η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης Ατόμου (μισθωτού, συνταξιούχου και αυτοεργοδοτούμενου χωρίς λογαριασμούς), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το φορολογικό έτος 2021, θα παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου, 2022 και ώρα 23:59.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας
 

Extension of submission of Individuals’ Income Declaration for the tax year 2021

The Tax Department informs that, according to a decision of the Council of Ministers, a decree will be issued stating that the date of submission of the tax return of an individual (employee, pensioner and self-employed without accounts), as well as the deadline for the payment of the tax due according to the said declaration (self-taxation), for the tax year 2021, will be extended until 31 August 2022 at 23:59.

Source:Tax Department

Λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων μετά την 31η Ιουλίου 2022

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, θα συνεχιστεί και πέραν της 31ης Ιουλίου 2022 και μέχρι την εφαρμογή της τελικής λύσης για την οποία το Τμήμα θα προβεί σε ανακοίνωση σύντομα.

Συστήνεται όπως όσες εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση των διατάξεων της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 του Εφόρου Εταιρειών, σπεύσουν να το πράξουν.

Με την έναρξη λειτουργίας της τελικής λύσης τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή οι πρόνοιες του άρθρου 11 της Οδηγίας που προβλέπει την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στην εταιρεία και κάθε αξιωματούχο της, για παράλειψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και οι πρόνοιες του άρθρου 61Α(10)(στ)(i) του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, που προβλέπει ότι παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, συνιστά ποινικό αδίκημα.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 

Operation of the interim solution of the Registry of Beneficial Owners after 31 July 2022

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, informs the business community that the operation of the interim solution for registration in the Register of Beneficial Owners for companies and other legal entities will continue beyond 31 July 2022 and until the implementation of the final solution for which the Department will make an announcement soon.

It is recommended that those companies or other legal entities that have not so far fulfilled their obligations to update the Register of Beneficial Owners on the basis of the provisions of directive KDP112/2021 of the Registrar of Companies, to do so.

With the start of operation of the final solution, the provisions of article 11 of the Directive, which provides for the imposition of a pecuniary burden on the company and each of its employees, for failure to comply with the relevant provisions of the Directive, as well as the provisions of article 61A(10)(f)(i) of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007, are automatically implemented, which provides that failure to fulfil the obligation to provide beneficial ownership of companies and other legal entities constitutes a criminal offence.

Πηγή:Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Πάροχοι υπηρεσιών που έχουν διοριστεί ως αξιωματούχοι σε εταιρείες και έχασαν επαφή με τον πελάτη

Αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου πάροχοι υπηρεσιών έχουν διοριστεί ως αξιωματούχοι (Διευθυντές ή Γραμματείς) σε εταιρείες για σκοπούς παροχής διοικητικών υπηρεσιών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 και έχασαν επαφή με τον Πραγματικό Δικαιούχο (ΠΔ) του πελάτη τους, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας επισημαίνει τα εξής:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 60-66 του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (εφεξής ο Νόμος), υπόχρεες οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τους, τόσο κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.

β. Ειδικότερα, το άρθρο 61(1)(β) του Νόμου προνοεί ότι οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν και την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υπόχρεη οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα εμπιστεύματα, τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τις παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τη λήψη εύλογων μέτρων, για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη.

γ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 62(6) του Νόμου, οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη εφαρμόζονται τόσο σε νέους πελάτες όσο και στους υφιστάμενους πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, και όταν μεταξύ άλλων, η υπόχρεη οντότητα έχει καθήκον, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου (όπως για παράδειγμα την ενημέρωση του Μητρώου ΠΔ, άρ. 61Α(10)(γ), να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους με σκοπό την αναθεώρηση κάθε ουσιαστικής πληροφορίας που σχετίζεται με τον ή τους πραγματικούς δικαιούχους.

δ. Στις περιπτώσεις που, υπόχρεη οντότητα δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη της, τερματίζει την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62(4) του Νόμου

ε. Κατ’ επέκταση τερματίζεται η παροχή των διοικητικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012.

 στ. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61Α(10)(στ)(ii) του Νόμου, πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή πληροφοριών προς τον Έφορο Εταιρειών για τους ΠΔ του πελάτη του, προβαίνει, εν γνώσει του σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Με βάση τα πιο πάνω, και για σκοπούς ενημέρωσης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση των διατάξεων της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 του Εφόρου Εταιρειών, αξιωματούχος που αδυνατεί να επιβεβαιώσει, επαληθεύσει ή εξακριβώσει την ταυτότητα του πελάτη του ή έχασε επαφή με αυτόν, δύναται να παραιτηθεί από σύμβουλος της εταιρείας υποβάλλοντας στον Έφορο Εταιρειών το έντυπο ΗΕ4 τερματίζοντας τη σχετική επιχειρηματική σχέση προς συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 

Service providers who have been appointed as officers in companies and lost contact with the customer

With regard to cases where service providers have been appointed as officers (Directors or Secretaries) in companies for the purpose of providing administrative services based on the provisions of article 4 of the Regulation of Enterprises providing Administrative Services and Related Matters Law of 2012 and lost contact with the Beneficial Owner (PD) of their client, the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Trade and Industry points out the following:

a. In accordance with the provisions of Articles 60-66 of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007 (hereinafter the Law), obliged entities must apply the identification procedures and due diligence measures with respect to their client, both when entering into a business relationship and during it.

b. In particular, section 61(1)(b) of the Law provides that identification procedures and customer due diligence measures include both the identification of the beneficial owner and the taking of reasonable measures to verify his identity, to ensure that the obliged entity knows the beneficial owner and with regard to legal persons; trusts, companies, institutions and similar legal arrangements, the taking of reasonable measures to understand the structure of ownership and control of the client.

c. Furthermore, in accordance with section 62(6) of the Law, the identification procedures and customer due diligence measures apply to both new customers and existing customers at the appropriate time, and when, inter alia, the obliged entity has a duty, under the provisions of the Law (such as, for example, updating the PD Register; art. 61A(10)(c), to contact the customer during the relevant calendar year with a view to reviewing any material information relating to the beneficial owner(s).

d. In cases where an obliged entity cannot comply with its customer due diligence requirements, it terminates the business relationship with its client in accordance with the provisions of section 62(4) of the Law.

e. By extension, the provision of administrative services provided for in article 4 of the Regulation of Enterprises for the Provision of Administrative Services and Related Matters Law of 2012 is terminated.

f. It is emphasised that, in accordance with the provisions of section 61A(10)(f)(ii) of the Law, a person who, when providing information to the Registrar of Companies about the PD of his client, knowingly makes a false, misleading or misleading statement as to the beneficial owners of a company or other legal entity, is guilty of an offense and, if convicted, is subject to a prison sentence not exceeding 1 year or to a fine not exceeding €100,000 or to both of these penalties.

Based on the above, and for the purpose of updating the Register of Beneficial Owners on the basis of the provisions of Directive KDP112/2021 of the Registrar of Companies, an official who is unable to confirm, or verify the identity of his client or lost contact with him, may resign as an advisor to the company by submitting to the Registrar of Companies the form HE4 ending the relevant business relationship in compliance with the provisions of the legislation.

Source:Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούνιος 2022

Κατά τον Ιούνιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 126.041 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 14,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (143,1%) και σε πλοία (20,4%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (175,6%), ελαφρού μαζούτ (28,2%) και πετρελαίου θέρμανσης (22,0%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (-49,8%), βαρέος μαζούτ (-10,8%), πετρελαίου κίνησης (-10,4%) και βενζίνης (- 5,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 6,8% στους 55.061 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 σημείωσαν άνοδο 4,2%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 13,8%, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης κατά 1,8% και της βενζίνης κατά 1,6%. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 22,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat
 

Imports, sales and stocks of petroleum products: June 2022

In June 2022, the total sales of petroleum products amounted to 126.041 tonnes, recording a rise of 14,5% compared to June 2021. An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (143,1%) and of marine gasoil (20,4%), as well as in the sales of kerosene (175,6%), light fuel oil (28,2%) and heating gasoil (22,0%). On the contrary, a decrease was recorded in the sales of asphalt (- 49,8%), heavy fuel oil (-10,8%), road diesel (-10,4%) and motor gasoline (-5,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 6,8% to 55.061 tonnes.

The total sales of petroleum products in June 2022 compared to May 2022 recorded a rise of 4,2%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene rose by 13,8%, the sales of road diesel by 1,8% and those of motor gasoline by 1,6%. The total stocks of petroleum products at the end of June 2022 rose by 1,3% compared to the end of the previous month.

During the period January – June 2022, the total sales of petroleum products increased by 22,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Μάιος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Μάιο 2022 έφθασε στις 136,2 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με τον Μάιο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 6,3% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς μεταλλείων και λατομείων (+13,9%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+12,8%). Ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε μείωση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+47,0%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+26,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+9,0%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+8,3%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-23,5%) και κατασκευής μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-1,9%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+56,7%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+36,4%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+17,1%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+12,9%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-17,8%), ανάκτησης υλικών (-9,4%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-8,0%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-7,4%).

Πηγή:Cystat
 

Industrial production Index: May 2022

In May 2022, the industrial production Index reached 136,2 units (base 2015=100), recording an increase of 5,3% compared to May 2021. For the period January – May 2022, the index recorded an increase of 4,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 6,3% compared to May 2021. Increases were also observed in the sectors of mining and quarrying (+13,9%) and water supply and materials recovery (+12,8%). The electricity supply sector recorded a decrease of 1,4% compared to May 2021.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to May 2021 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+47,0%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+26,7%), rubber and plastic products (+9,2%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceuticals products and preparation (+9,0%) and food products, beverages and tobacco products (+8,3%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-23,5%) and non-metallic mineral products (-1,9%).

Comparing the rates of change for the period January – May 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+56,7%), water collection, treatment and supply (+36,4), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+17,1%) and electricity supply (+12,9%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – May 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-17,8%), materials recovery (-9,4%), the manufacturing of paper, paper products and printing (-8,0%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-7,4%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today