Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 1ο τρίμηνο 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €239,3 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €137,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 μειώθηκαν κατά €72,1 εκ.  (-3,2%) και περιορίστηκαν στα €2.212,6 εκ. σε σύγκριση με €2.284,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €254,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €20,7 εκ. σε σύγκριση με €274,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,4 εκ. (-1,5%) και περιορίστηκαν στα €157,9 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €91,4 εκ. (+11,0%) και ανήλθαν στα €921,1 εκ. σε σύγκριση με €829,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €28,4 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €717,1 εκ. σε σύγκριση με €688,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €13,8 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €82,4 εκ. σε σύγκριση με €68,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €32,1 εκ. (+18,6%) και ανήλθε στα €204,7 εκ. σε σύγκριση με €172,6 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €18,6 εκ. (+20,6%) και ανήλθε στα €108,7 εκ. (€83,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €24,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €90,1 εκ. (€67,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €22,2 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αυξήθηκαν κατά €304,6 εκ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €2.451,9 εκ. σε σύγκριση με €2.147,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά  €108,5 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €885,9 εκ. σε σύγκριση με €777,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €80,8 εκ. (+16,2%) και ανήλθαν στα €579,7 εκ. σε σύγκριση με €498,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €15,4 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €141,0 εκ. σε σύγκριση με €125,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €115,7 εκ. (+18,4%) και ανήλθαν στα  €744,7 εκ. σε σύγκριση με €629,0 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €129,3 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα €609,8 εκ. σε σύγκριση με €480,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €42,0 εκ. σε σύγκριση με  €41,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €58,4 εκ.  και περιορίστηκαν στα €4,1 εκ. σε σύγκριση με €62,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €6,7 εκ. (-21,5%) και περιορίστηκαν στα €24,4 εκ. σε σύγκριση με €31,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Quarterly accounts of General Government: 1st quarter 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €239,3 mn for the period of January-March 2022, as compared to a deficit of €137,4 mn that was recorded during the period of January-March 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-March 2022, total expenditure decreased by €72,1 mn (-3,2%) to €2.212,6 mn, from €2.284,7 mn in the corresponding period of 2021.

Specifically, subsidies decreased by €254,1 mn to €20,7 mn, from €274,8 mn in the first quarter of 2021.

Current transfers decreased by €2,4 mn (-1,5%) to €157,9 mn, from €160,3 mn in the corresponding quarter of 2021. On the contrary, social transfers increased by €91,4 mn (+11,0%) and amounted to €921,1 mn, compared to €829,7 mn in the corresponding quarter of 2021.

Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €28,4 mn (+4,1%) and amounted to €717,1 mn, compared to €688,7 mn in the first quarter of 2021. Interest payable increased by €13,8 mn (+20,1%) and amounted to €82,4 mn, compared to €68,6 mn in the corresponding quarter of 2021. Intermediate consumption increased by €32,1 mn (+18,6%) and amounted to €204,7 mn, compared to €172,6 mn in the first quarter of 2021.

The capital account increased by €18,6 mn (+20,6%) and amounted to €108,7 mn (€83,9 mn capital formation and €24,8 mn capital transfers), compared to €90,1 mn (€67,9 mn capital formation and €22,2 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2021.

REVENUE

During the period of January-March 2022, total revenue increased by €304,6 mn (+14,2%) and amounted to €2.451,9 mn, compared to €2.147,3 mn in the corresponding period 2021.

 In detail, taxes on production and imports increased by €108,5 mn (+14,0%) and amounted to €885,9 mn, compared to €777,4 mn in the corresponding quarter of 2021, of which net VAT revenue increased by €80,8 mn (+16,2%) and amounted to €579,7 mn, compared to €498,9 mn in the first quarter of 2021.

Revenue from the sale of goods and services increased by €15,4 mn (+12,3%) and amounted to €141,0 mn, compared to €125,6 mn in the corresponding quarter of 2021.

Social contributions increased by €115,7 mn (+18,4%) and amounted to €744,7 mn, compared to €629,0 mn in the first quarter of 2021.

Revenue from taxes on income and wealth increased by €129,3 mn (+26,9%) and amounted to €609,8 mn, compared to €480,5 mn in the corresponding quarter of 2021.

Current transfers increased by €0,8 mn (+1,9%) and amounted to €42,0 mn, compared to €41,2 mn in the first quarter of 2021. On the contrary, capital transfers decreased by €58,4 mn to €4,1 mn, from €62,5 mn in the corresponding quarter of 2021.

Property income decreased by €6,7 mn (-21,5%) to €24,4 mn, from €31,1 mn in the first quarter of 2021.

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π. 1ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 5,6%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορά και Αποθήκευση",  "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων ", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat
 

GDP growth rate 1st quarter 2022 (flash estimate)

According to the Flash Estimate compiled by the Statistical Service, the GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2022 is positive and it is estimated at 5,8% over the corresponding quarter of 2021.

Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 5,6%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Transport and Storage", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών 2021-προκαταρτικά αποτελέσματα

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Πληθυσμός κατά επαρχία

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Η επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η επαρχία Λάρνακας 7,7% και η επαρχία Λευκωσίας 7,5%.

Πηγή:Cystat
 

Census of population and housing 2021-preliminary results 

The Statistical Service announces the preliminary results of the Census of Population and Housing 2021.

According to the preliminary results, the population in the Government controlled areas of Cyprus on the 1 st of October 2021 was 918.100, recording an increase of 9,2% compared to the results of the Census of Population 2011 (840.400). A proportion of 48,6% were males and 51,4% were females.

Population by district

The population recorded in the district of Lefkosia was 351.600 persons and constituted a percentage of 38% of the total population, in the district of Lemesos 258.900 (28%), in the district of Larnaka 154.200 (17%), in the district of Pafos 101.900 (11%) and in Ammochostos 51.500 (6%).

The Pafos district records the highest population increase compared to 2011, with a percentage of 15,4%, followed by Ammochostos with 10,5%. The Lemesos district records an increase of 10,0%, Larnaka district 7,7% and the district of Lefkosia 7,5%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Απρίλιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2022 ανήλθε στις 132,69 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 24,54%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (42,35%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (24,77%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (16,39%), στα προϊόντα ορυκτών (9,96%) και στα ορυκτά (8,72%).

Πηγή:Cystat
 

Price index of construction materials: April 2022

The Price Index of Construction Materials for April 2022 reached 132,69 units (base year 2015=100), recording an increase of 5,60% compared to the previous month.               Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 24,54%.   

By main commodity category, increases were recorded in metallic products (42,35%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (24,77%), electromechanical products (16,39%), mineral products (9,96%) and minerals (8,72%).                          

Source:Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 3,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (20,9%), Μεταφορές (17,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (12,0%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (7,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (16,5%), Μεταφορές (12,4%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,9%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Απρίλιο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 33,6% και 8,9% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat
 

Harmonized index of consumer prices (HICP): April 2022

In April 2022 the Harmonized Index of Consumer Prices increased by 8,6% when compared to the index of April 2021 while, when compared to the index of March 2022, the HICP increased by 3,1%. For the period January - April 2022 the HICP recorded an increase of 6,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to April 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (20,9%), Transport (17,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (12,0%).

Compared to March 2022, the largest changes were recorded in Transport (7,8%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (7,1%).

For the period January - April 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (16,5%), Transport (12,4%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (8,9%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of April 2021 and to the index of the previous month, was observed in Energy with percentages of 33,6% and 8,9% respectively.

Source:Cystat

Φορολογική έκπτωση 20% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Την παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης 20% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανέφερε πως αυτή «είναι μια φορολογική έκπτωση που θα ισχύει για τρία έτη, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος του 2022 και είναι ένα δεύτερο σκέλος του προγράμματός μας που αφορά την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και επιχειρήσεων στην Κύπρο, ένα πρόγραμμα που φαίνεται ότι έχει ισχυρά αποτελέσματα».

 Με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υπογράμμισε.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως στην προηγούμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο, ούτως ώστε να καταστεί ένα επιχειρηματικό κέντρο, εγκρίθηκε νομοσχέδιο που αφορούσε τις φορολογικές ελαφρύνσεις για φυσικά άτομα τα οποία εργοδοτούνται στον τομέα της ψηλής τεχνολογίας, τα οποία επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο.

«Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα δεύτερο σκέλος αυτού του προγράμματος που αφορά την παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης κατά 20% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για φορολογικούς σκοπούς», πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σημείωσε πως «ουσιαστικά παραχωρείται αυξημένη έκπτωση για φορολογικούς σκοπούς κατά 20% σε νομικά αλλά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση επί της δαπάνης για την έρευνα και την ανάπτυξη».

Ο κ. Πετρίδης επεσήμανε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της για την Κύπρο ανέφερε ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών στην Κύπρο, παρά το πλήγμα στον τουρισμό, ιδιαίτερα από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επαγγελματικές επιχειρήσεις, βοήθησαν πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

«Με αυτά τα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στο μακροχρόνιο πλαίσιο νέου μοντέλου ανάπτυξης της Κύπρου πιστεύουμε ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα, ούτως ώστε να μετατραπεί η Κύπρος σε ένα τεχνολογικό προορισμό, και προς αυτή την κατεύθυνση οδεύουμε», κατέληξε ο Υπουργός Οικονομικών.

Πηγή:Stockwatch
 

20% tax deduction for research and development

The granting of a 20% tax deduction for research and development expenses was approved by the Council of Ministers on Wednesday, in the framework of the program to attract investments and businesses to Cyprus.

In his statements after the meeting of the Council of Ministers, the Minister of Finance, Konstantinos Petrides, said that this "is a tax deduction that will be valid for three years, starting from the 2022 tax year and is a part of our program that deals with the attraction of investments and businesses in Cyprus, a program that seems to have strong results".

In this way we support the growth and competitiveness of businesses, he underlined.

Mr. Petrides said that at the previous meeting of the Council of Ministers, in the context of the wider program of attracting businesses to Cyprus, in order to become a business center, a bill was approved concerning tax reliefs for people employed in the high technology sector, who choose to settle in Cyprus.

"Today the Council of Ministers approved a second part of this program which concerns the granting of an increased discount of 20% for research and development expenses for tax purposes,"  he added.

He noted that "essentially, an increased deduction for tax purposes of 20% is granted to legal and natural persons who carry out a business on the expenditure for research and development".

Mr. Petrides pointed out that the European Commission in its recent report on Cyprus said that the exports of services to Cyprus, despite the blow to tourism, especially from high-tech companies and professional enterprises, have helped enormously in the economic development of Cyprus.

"With these programs which fall within the long-term framework of a new development model of Cyprus, we believe that we will have tangible results, so that Cyprus can be transformed into a technological destination, and this is the direction in which we are heading", concluded the Minister of Finance.

Source:Stockwatch

Ο πόλεμος ρίχνει τις προσδοκίες της ανάπτυξης στο 2,3% του ΑΕΠ

Το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2022, σύμφωνα με προβλέψεις που δημοσίευσε σήμερα Δευτέρα η Κομισιόν. Βελτίωση της κατάσταση προβλέπεται για το 2023 όπου αναμένεται το ΑΕΠ της Κύπρου να καταγράψει ανάπτυξη της τάξεως του 3,2%.

Ο πόλεμος «κόβει τη φόρα» της κυπριακής οικονομίας

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% το 2021, ξεπερνώντας το προπανδημικό επίπεδο του 2019. Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Κομισιόν, η εγχώρια ζήτηση υποστηρίχθηκε από τα μέτρα στηρίξεις της κυβέρνησης κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια και παράλληλα η πετυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία, επέτρεψε τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες συνέχισαν να επεκτείνεται.  Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο, ανέκαμψε μόνο εν μέρει: σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, οι αφίξεις τουριστών άγγιξαν το 48,7%, ενώ τα έσοδα ήταν στο 56,4%.

Η κυπριακή οικονομία ξεκίνησε δυναμικά το 2022, αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι σχετικές κυρώσεις αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού, ιδιαίτερα στον τουρισμό και τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς η Ρωσία είναι σημαντική αγορά και για τους δύο αυτούς τομείς.

Επιπλέον, οι Υψηλές τιμές καυσίμων και η άνοδος του πληθωρισμού αποτελεί πρόσθετη πρόκληση για τον τουριστικό τομέα.

Παράλληλα με την πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ο υψηλός πληθωρισμός θα επηρεάσει επίσης την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις των νοικοκυριών το 2022.

Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% σε 2022.

Βελτίωση το 2023

 Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, προβλέπεται ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική επανέναρξη το 2023, με αύξηση του ΑΕΠ 3,5%, καθώς η τουριστική ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά και η καθυστερημένη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών έχει οριστεί για τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης.

Πηγή:Economy Today

 

Only a 2.3% of GDP growth is expected due to war

Cyprus' real GDP will grow by 2.3% in 2022, according to forecasts released by the Commission on Monday. An improvement in the situation is forecast for 2023, when Cyprus' GDP is expected to grow by 3.2%.

The war impacts the Cypriot economy

Real GDP grew by 5.5% in 2021, surpassing the pre-pandemic level of 2019. As the Commission states in a relevant announcement, domestic demand was supported by the government's support measures over the past two years and at the same time the successful vaccination campaign allowed the gradual lifting of restrictions.

Tourism, financial and professional services have continued to expand.  However, the tourism sector in Cyprus, recovered only partially: compared to 2019 levels, tourist arrivals reached 48.7%, while revenues were at 56.4%.

The Cypriot economy started strongly in 2022, but Russia's invasion of Ukraine and the related sanctions are expected to have an impact on the island's economic activity, particularly on tourism and the services sector, as Russia is an important market for both of these sectors.

Moreover, high fuel prices and rising inflation are an additional challenge for the tourism sector.

Alongside the decline in consumer confidence, high inflation will also affect private consumption and household investment in 2022.

Overall, real GDP is projected to grow by 2.3% in 2022.

Growth in 2023

As the Commission points out, stronger growth is projected to resume in 2023, with GDP growth of 3.5%, as tourism demand is expected to recover significantly and the delayed partial indexation of wages is set to support purchasing power.

Source:Economy Today

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today