23 Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της πρόσφατης τροποποίησης του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, με βάση την οποία καθορισμένοι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε σχετικό Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 259/2021) το οποίο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5548 στις 18/6/2021.

Διευκρινίζεται ότι ούτε το Διάταγμα αλλά ούτε και ο Νόμος καθιστούν υποχρεωτική την πληρωμή με κάρτα από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν στη διάθεση τους τα υπόλοιπα μέσα πληρωμής (π.χ. μετρητά). Αυτό που καθίσταται ως υποχρέωση είναι η υποχρέωση των καθορισμένων δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται και κάρτα ως μέσο πληρωμής μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα.

Με το Διάταγμα καθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων πληρωμής και οι οποίοι έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του Διατάγματος (δηλαδή μέχρι τις 18/9/2021). Οι υπόχρεοι δικαιούχοι πληρωμής που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της 18/9/2021, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος (δηλαδή μέχρι την 18/10/2021) ενώ αυτοί που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά τις 18/9/2021, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την εν λόγω έναρξη, ή τη μεταβολή.

Δείτε το διάταγμα με το σχετικό Παράρτημα εδώ.