Transactions in Real Estate: A guide for stakeholders (in Greek)

28 Ιουνίου 2023 | 9:00 π.μ. – 4:45 μ.μ. | 6,5 CPD | KPMG Λευκωσία

28 Ιουνίου 2023 | 9:00 π.μ. – 4:45 μ.μ. | 6,5 CPD | KPMG Λευκωσία

investing-in-real-estate

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αφορά τις συναλλαγές που σχετίζονται με επενδύσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, τις συναλλαγές ακίνητης ιδιοκτησίας, οι επενδυτές, οι αγοραστές, οι πωλητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να μπορούν να διενεργούν σχετικούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας, να αποφασίζουν τους όρους βάσει των οποίων θα συναλλαχθούν, να θέτουν ασφαλιστικές δικλείδες και να προστατεύονται συμβατικά. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τη φορολογική επίπτωση επί των συναλλαγών τους και να διαχειρίζονται σχετικά θέματα φορολογίας.  Μην χάσετε αυτό το σεμινάριο με τη συμμετοχή συνεταίρων από την KPMG Κύπρου και την KPMG Law, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις  γνώσεις και τις πρακτικές συμβουλές τους επί του θέματος. 

Στόχοι Σεμιναρίου

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις ισχύουσες πρόνοιες των νομοθεσιών σχετικά με αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων
 • Αναγνωρίζουν τις φορολογικές επιπτώσεις σχετικά με την Ακίνητη Ιδιοκτησία στην Κύπρο
 • Ερμηνεύουν τους κύριους δείκτες ως προς την πορεία του τομέα 
 • Εξηγούν τις φορολογικές επιπτώσεις σχετικά με διάφορα σενάρια
 • Εφαρμόζουν σωστές πρακτικές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων
 • Θέτουν συμβατικές ασφαλιστικές δικλείδες στις συναλλαγές τους
 • Επιλύουν διαδικαστικά φορολογικά ζητήματα που πιθανό να προκύψουν κατά τις συναλλαγές τους στην Ακίνητη Ιδιοκτησία
 • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με την Ακίνητη Ιδιοκτησία στην Κύπρο με άλλους σχετικούς επαγγελματίες
 • Να αντικρούουν επιχειρήματα σχετικά με το Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την Ακίνητη Ιδιοκτησία στην Κύπρο
 • Να εκτιμούν τους κινδύνους που πιθανό να υπάρχουν στις συναλλαγές τους, τόσο σε νομικό όσο και σε φορολογικό επίπεδο.

Συμμετέχοντες*

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επενδυτές και επενδυτικά ταμεία, επαγγελματίες τμημάτων ακίνητης ιδιοκτησίας τραπεζών και/ή εταιριών πιστώσεων, εσωτερικούς νομικούς συμβούλους, καθώς και οικονομικούς διευθυντές και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται σε εσωτερικά νομικά τμήματα οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στον τομέα ακίνητης ιδιοκτησίας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

1. O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο (1 ώρα)

 • Η σημαντικότητα του τομέα στην οικονομία
 • Κύριοι δείκτες του τομέα και ιστορικά δεδομένα
 • Παρουσίαση δεδομένων ανά επαρχία
 • Βασικές τάσεις στον τομέα

2. Νομικός Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας για ακίνητα (15 λεπτά)

3.  Αγοραπωλησία Ακίνητης Ιδιοκτησίας (1 ώρα)

 • Στάδιο Ετοιμασίας Συμφωνητικού Εγγράφου
  • Σημαντικοί όροι των συμφωνητικών εγγράφων
  • Προσυμφωνία Αγοράς
  • Αγοραπωλητήριο έγγραφο
  • Συμφωνία Εκχώρησης
  • Χαρτοσήμανση
 • Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
  • Νομοθεσία
  • Διαδικασία
 • Εμπράγματα Βάρη
  • Έγγραφή Εμπράγματων Βαρών
  • Υποθήκες/Μέμο
  • Δουλείες/Δικαιώματα
  • Απόσυρση Εμπράγματων Βαρών
 • Μεταβίβαση Ακινήτου
  • Μεταβίβαση Μεριδίου
  • Εκτίμηση Ακινήτου από το Κτηματολόγιο
  • Φοροαπαλλακτικά
  • Έγγραφα Κτηματολογίου
  • Εξουσιοδοτήσεις

4.  Ενοικίαση Ακίνητης Ιδιοκτησίας (1 ώρα)

 • Στάδιο Ετοιμασίας Συμφωνητικού Εγγράφου
  • Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
  • Υπενοικιαστήριο Συβόλαιο
  • Συμφωνία Μακροπρόθεσμης Μίσθωσης
  • Άδεια Χρήσης
  • Εγγυήσεις
 • Ενοικιοστάσιο
  • Θέσμιες Ενοικιάσεις - Κριτήρια
  • Περί Ενοικιοστασίου Νόμος
  • Δικαιοδοσία
  • Ανάκτηση Κατοχής
 • Ενοικιάσεις στην ελεύθερη αγορά – εκτός ενοικιοστασίου
  • Περί Συμβάσεων Νόμος
  • Ανάκτηση Κατοχής
  • Αυξήσεις ενοικίων

5.  Άμεση Φορολογία (1 ώρα και 15 λεπτά)

 • Εισόδημα ενοικίων
 • Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών ή Φόρος Εισοδήματος
 • Μεταβιβαστικά Τέλη
 • Τέλη Χαρτοσήμανσης
 • Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
 • Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
 • Διάθεση Ακίνητης Ιδιοκτησίας και  Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Λογιζόμενη Διανομή Κερδών)

6. Έμμεση Φορολογία (2 ώρες)

 • Παράδοση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης
  • Τι ίσχυε πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας 2 Ιανουαρίου 2018
  • Ανάλυση της ερμηνευτικής εγκυκλίου 219, που αφορά παράδοση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης
 • Μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας
  • Τι ίσχυε πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας 13 Νοεμβρίου 2017
  • Ανάλυση της ερμηνευτικής εγκυκλίου 220, που αφορά στις μισθώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας
 • Άρθρο 11Β
  • Προϋποθέσεις ενεργοποίησης του άρθρου 11Β
  • Είδος υπηρεσιών που εμπίπτουν στο άρθρο 11Β
 • Αντιπαροχές στην οικοδομική βιομηχανία
  • Ανάλυση της εφαρμοστικής οδηγίας 11/2021 

Κρατήσεις & Επικοινωνία

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

 

Κόστος

Αρχικό κόστος συμμετοχής: €270 + Φ.Π.Α. (19%).

Καθαρό Κόστος μετά από την επιχορήγηση της ΑΝΑΔ (€110,50) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες: €210,80 (συμπερ. Φ.Π.Α.) *

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 21/06/2023

 

Πολιτική εκπτώσεων

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG, πατήστε εδώ.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Το σεμινάριο μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (6,5 Μονάδες).

Εκπαιδευτές

Παναγιώτα Γεωργίου
Διοικητική Σύμβουλος, KPMG Law, Georgiou, Iacovou & Co LLC

Η Παναγιώτα είναι κάτοχος πτυχίου LL.B (Hons) και LL.M στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Cardiff στην Ουαλία. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Georgiou, Iacovou & Co LLC η οποία είναι μέλος του δικτύου εταιρειών-μελών της KPMG στην Κύπρο. Είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, και εγκεκριμένη Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, με πολύχρονη πείρα στο Εταιρικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο. Ενεργεί κυρίως στον τομέα των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, και σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου αφερεγγυότητας.

Επιπλέον, είναι μέλος της της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών σε θέματα αναδιαρθρώσεων, αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επαγγελματιών Αφερεγγυότητας. 

 

Κατερίνα Παπανικολάου
Διοικητική Σύμβουλος, Τμήμα Άμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Η Κατερίνα αποφοίτησε με πτυχίο BA (Hons) στα Οικονομικά από το University of East Anglia στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Fellow Certified Chartered Accountant (FCCA) και κάτοχος του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) . Επιπλέον, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Γραμματέας της Επιτροπής Φορολογικής Συμμόρφωσης ΣΕΛΚ και πιστοποιημένη «Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης» από την ΑνΑΔ.

Η Κατερίνα εντάχθηκε στην KPMG στην Κύπρο το 1995, όπου εργάστηκε στο Τμήμα Ελέγχου πριν μετακινηθεί στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών. Το χαρτοφυλάκιο πελατών της αποτελείται από εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, τοπικές και διεθνείς.

Η Κατερίνα διαθέτει εμπειρία στους κλάδους Επενδύσεων, Ακινήτων, Ασφαλίσεων και Λιανικού Εμπορίου. Έχει εμπειρία σε υπηρεσίες άμεσης φορολογικής συμμόρφωσης και συμμετέχει ενεργά βοηθώντας τους πελάτες να εντοπίσουν και να καθορίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά τη φορολογική τους εξέταση από το Τμήμα Φορολογίας.

 

Μιχάλης Γρέκας
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας το σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

 

Αλέξης Χατζηκλεοβούλου
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Αλέξης σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καιαπέκτησε το πτυχίο του το 2012. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) και μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC).

Από το 2012 μέχρι το 2014 εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο στο Τμήμα Έμμεσων Φορολογικών Υπηρεσιών (Indirect Tax department), αποκτώντας εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Φ.Π.Α. σε πολυεθνικές εταιρείες. Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας (Indirect Tax department) της KPMG Κύπρου στη Λεμεσό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες Φ.Π.Α. στους τομείς των ναυτιλιακών, των χρηματοοικονομικών, της ανάπτυξης ακινήτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και σε εταιρείες που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.

Το 2017, ο Αλέξης  απέκτησε πιστοποίηση από το Σύνδεσμο Τεχνικών Φορολογικών Συμβούλων (Association of Taxation of Technicians) για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης για σκοπούς Φ.Π.Α. (VAT compliance) αναφορικά με τη νομοθεσία Φ.Π.Α. του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 πιστοποιήθηκε με Ανώτερο Δίπλωμα Διεθνούς Φορολογίας (Advanced Diploma in International Taxation) με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον Φ.Π.Α. από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Φορολογικών Συμβούλων (Chartered Institute of Taxation).

ο Αλέξης, είναι εκπαιδευτής σε διάφορα μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια έμμεσης φορολογίας και το  2020  πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Μάριος Καπνίσης,
Senior Manager, Deal Advisory, KPMG Κύπρου

Ο Μάριος είναι Senior Manager στο τμήμα Deal Advisory  της KPMG Κύπρου και ασχολείται κυρίως με τον τομέα των ακινήτων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πριν την εργοδότησή του στην KPMG Κύπρου εργαζόταν στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου, σε ένα εξειδικευμένο τμήμα του HMRC για τον τομέα των ακινήτων.

Παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικά με τον τομέα των ακινήτων  σε μεγάλες πολυεθνικές, τραπεζικά ιδρύματα, ιδιώτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Επιπρόσθετα, έχει γράψει  σχετικά άρθρα για διάφορα θέματα που απασχολούν τον τομέα, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια, ενώ είναι υπεύθυνος για τις  διάφορες δημοσιεύσεις  της KPMG Κύπρου σχετικά με τον τομέα των ακινήτων. 

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

informative image