VAT updates (in Greek)

25 & 26 November 2021 | 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. | 7 CPD

25 & 26 November 2021 | 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. | 7 CPD

εξειδικευμένο

Σημαντική σημείωση

Εφόσον οι ημερήσιοι αριθμοί κρουσμάτων COVID-19 στην Κύπρο εξακολουθούν να θεωρούνται υψηλοί, η Ακαδημία της KPMG θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακά τα εκπαιδευτικά της προγράμματα μέχρι νεωτέρας, για να προφυλάξει τους πελάτες και το προσωπικό της. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης των κρουσμάτων COVID-19 στην Κύπρο, τα διαδικτυακά σεμινάρια θα μετατραπούν σε σεμινάρια δια φυσικής παρουσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου 2021 (από τις 8:30 έως τις 16:45) αντί για τις 25 & 26 Νοεμβρίου 2021 (από τις 9:00 έως τις 13:00). Περισσότερες πληροφορίες θα σας ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου και η ομάδα του θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες του διαδικτυακού σεμιναρίου τόσο για τις πρόσφατες τροποποιήσεις της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, όσο και για τις τροποποιήσεις εκείνες που αναμένεται να επέλθουν στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Τη γνώση που θα μεταφέρουν οι εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τα πρακτικά παραδείγματα, οι πρόσφατες αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου στηριζόμενες στην περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που δημοσιεύτηκαν από το Τμήμα Φορολογίας. Οι συμμετέχοντες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αφομοιώνοντας τα επιμέρους στοιχεία των τροποποιήσεων της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας και τις επιπτώσεις τους, θα μπορούν να εργαστούν προς αποφυγή τυχόν επιβολής κυρώσεων και θα έχουν αφομοιώσει.

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • Ερμηνεύουν τις αλλαγές στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • Εφαρμόζουν ορθά την κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία με σκοπό την αποφυγή της επιβολής κυρώσεων
 • Χρησιμοποιούν τα επιμέρους στοιχεία των τροποποιήσεων της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας και τις επιπτώσεις τους στις περί Φ.Π.Α καθημερινές τους συναλλαγές
 • Υιοθετήσουν όλες τις αλλαγές της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας στα εργασιακά τους καθήκοντα
 • Υποστηρίξουν την εφαρμογή των αλλαγών της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας στο εργασιακό τους περιβάλλον

Συμμετέχοντες*

Διευθυντές, οικονομικοί διευθυντές, αρχιλογιστές, λογιστές, ελεγκτές και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς της εταιρείας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο (8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. συμπεριλαμβανομένων δύο 15-λεπτων διαλειμμάτων μεταξύ των ενοτήτων)

1. Πρόσφατες ΕΕ και Εφαρμοστικές Οδηγίες που εκδόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας (30 λεπτά)

2. Aλλαγές σχετικά με το ‘E-commerce’ (2 ώρες & 30 λεπτά)

 • Στόχοι και οφέλη των αλλαγών
 • Επισκόπηση των κύριων αλλαγών και των συναλλαγών που καλύπτονται
 • One Stop Shop (OSS) για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της κοινότητας

                    o Ενωσιακό καθεστώς

                    o Μη ενωσιακό καθεστώς

 • Αλλαγές στη δήλωση OSS
 • Εισαγωγή αγαθών χαμηλής αξίας και απλουστεύσεις
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Πότε θεωρείται η ΗΠ ως προμηθευτής;
 • Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων της ΗΠ
 • Σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση μέσω ηλεκτρονικών μέσων

3. Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου (1 ώρα & 30 λεπτά)

 • Με την τροποποίηση του άρθρου διευκρινίζεται ο ορισμός του «νομικού προσώπου»

    Τροποποίηση του άρθρου 11Β του νόμου

 • Διευκρινίσεις αναφορικά με το σε ποιους απευθύνεται το άρθρο 11Β

    Προσθήκη του άρθρου 11Ε

 • Το άρθρο 11Ε αφορά την επέκταση της αντίστροφης χρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών

    Τροποποίηση άρθρου 20 – προσθήκη εδαφίου 5Α

 • Επεξήγηση της προσθήκης του εδαφίου 5Α

4. Τροποποίηση άρθρου 20 – προσθήκη εδαφίου 6Α (1 ώρα & 30 λεπτά)

 • Η προσθήκη του εδαφίου 6Α αφορά τον περιορισμό της χρονικής απαίτησης του φορολογούμενου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου

    Τροποποίηση εδαφίου 2 του άρθρου 45

 • Η τροποποίηση αφορά την αύξηση της επιβάρυνσης για μη έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης

    Προσθήκη εδαφίου 7Β στο άρθρο 45

 • Εισαγωγή χρηματικών επιβαρύνσεων για μη εφαρμογή της αντίστροφης χρέωσης

5. Τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου του εδαφίου 4 (30 λεπτά)

 • Η τροποποίηση περιλαμβάνει την παροχή δικαιώματος στον Έφορο για έκδοση νέας βεβαίωσης και στην περίπτωση απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο σε έφεση

    Τροποποίηση του άρθρου 52Α – προσθήκη εδαφίου 2

 • Δίνεται πλέον το δικαίωμα σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να υποβάλει ένσταση στον Έφορο για διάφορα θέματα εντός 60 ημερών

    Τροποποίηση άρθρου 54

 • Υποχρεωτική καταβολή τόκου και στην περίπτωση που η απόφαση εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο σε έφεση

    Τροποποίηση εδαφίου 2 του άρθρου 54A

 • Με την τροποποίηση δίδεται πλέον η εξουσία και στον Έφορο ή τον αντιπρόσωπο του Εφόρου να παρουσιασθεί στο Εφοριακό Συμβούλιο

    Τροποποίηση του Παραρτήματος 1 του βασικού νόμου

 • Προσθήκη των άρθρων 11Δ & 11Ε στον τίτλο
 • Εξαιρούνται από το μέρος 1Α του παραρτήματος 1 τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα
 • Ορισμός του εγκατεστημένου στη Δημοκρατία

    Τροποποίηση της παραγράφου 11 του πίνακα Β του πέμπτου παραρτήματος

 • Η τροποποίηση του πίνακα αφορά στην αντικατάσταση του ορισμού της ανακαίνισης.

6. Άλλες πρόσφατες τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας (30 λεπτά)

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€270 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €202,30 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 28/10/21

 

Πολιτική εκπτώσεων

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG, πατήστε εδώ.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν στο συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο εάν εγγραφούν εντός της ίδιας ημέρας και στο σεμινάριο Advanced VAT (in Greek). Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι παρακολουθήσουν και τα δυο σεμινάρια. Εάν μία νομική οντότητα θέλει να αγοράσει το ίδιο εκπτωτικό πακέτο για επιπλέον συμμετέχοντες, τότε το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να αγοραστεί περισσότερες από μία φορές και κάθε συμμετέχοντας θα δικαιούται την έκπτωση του συγκεκριμένου πακέτου. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν, ενώ εφαρμόζεται πριν υπολογιστεί το Φ.Π.Α. και η επιχορήγηση της ΑνΑΔ.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Γρέκας Μιχάλης
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ).

Ο Μιχάλης παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, ο Μιχάλης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Αλέξης Χατζηκλεοβούλου
Manager, KPMG Κύπρου

Ο Αλέξης σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοιτώντας το 2012. Είναι μέλος της Ένωσης Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) και μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC).

Από το 2012 μέχρι το 2014 εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο στο Τμήμα Έμμεσων Φορολογικών Υπηρεσιών (Indirect Tax Department), αποκτώντας εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΦΠΑ ιδιαίτερα σε πολυεθνικές εταιρείες. Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με βάση τη Λεμεσό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ΦΠΑ σε μεγάλο πελατολόγιο της Λεμεσού στον τομέα των ναυτιλιακών, χρηματοοικονομικών, της ανάπτυξης ακινήτων και σε εταιρίες που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.

Το 2017, ο Αλέξης έλαβε πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Τεχνικών Φορολογικών Συμβούλων (Association of Taxation of Technicians) για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης για σκοπούς ΦΠΑ (VAT compliance) αναφορικά με τη νομοθεσία ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 έλαβε πιστοποίηση του ανώτερου διπλώματος στη διεθνή φορολόγηση (Advance Diploma in International Taxation) με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή ΦΠΑ νομοθεσία από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Φορολογικών Συμβούλων (Chartered Institute of Taxation).

Επιπρόσθετα, o Αλέξης παρακολούθησε διάφορα διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια, που διοργάνωσε το Tax Business School της KPMG, καθώς και διάφορα τοπικά σεμινάρια. Επιπλέον, ο Αλέξης είναι εκπαιδευτής σε διάφορα μονοεπιχειρησιακά και ανοιχτά σεμινάρια έμμεσης φορολογίας.

Το 2020 ο Αλέξης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

informative image