Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd laatst bijgewerkt* op 19 Juli 2022.

 

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

KPMG Central Services VOF/SNC, met zetel gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0473.719. 789, RPR Brussel (hierna "KPMG") verwerkt, in haar hoedanigheid als  verantwoordelijke voor de verwerking of verwerker van een andere Belgische KPMG entiteit[1] uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 - hierna "AVG"), de nationale privacywetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot  de verwerking van persoonsgegevens) en alle toepasselijke gerelateerde rechtsleer en richtlijnen.

 

2.     Welke persoonsgegevens verwerken we?

KPMG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Persoonlijke informatie (zoals geboortedatum, nummerplaat
 • Dieetvoorschriften (zoals een voedselintolerantie of allergie)
 • Professionele informatie (zoals de onderneming/organisatie waar u voor werkt, uw titel/functie)
 • Marketing- en communicatievoorkeuren
 • Afbeeldingen van u (foto's en/of video's)
 • Alle andere informatie die u mogelijk verstrekt

 

3.     Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

KPMG kan de persoonsgegevens verzamelen die:

 • U verstrekt via een website, online platform, applicatie of enquête van KPMG (zoals voor de registratie van een evenement of een contactformulier)
 • U rechtstreeks verstrekt aan een persoon die bij KPMG of een Belgische KPMG entiteit werkt (zoals visitekaartjes)

En waarvoor u als enige verantwoordelijk blijft.

 

4.     Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

KPMG verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal uw persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Zo verwerkt KPMG uw persoonsgegevens teneinde:

 • Met u communiceren
 • (Online) evenementen organiseren en faciliteren (met inbegrip van het beheer van de uitnodiging en de registratie, het verstrekken van praktische informatie over het evenement, het controleren van de toegang tot het evenement, het vragen om een tevredenheidsenquête in te vullen, het meedelen van uw contactgegevens aan de sprekers en/of de andere deelnemers van het evenement, ...)
 • U uitnodigen voor andere (online) evenementen
 • Enquêtes organiseren en faciliteren (inclusief het aan u aanleveren van documenten)
 • U op de hoogte houden van de activiteiten en de diensten van KPMG en/of zijn netwerk (zoals nieuwsbrieven, informatie over evenementen, ...)
 • Uw contactgegevens toevoegen aan het Customer Relationship Managementsysteem van KPMG
 • Marketingactiviteiten uitvoeren (waaronder het aan u verstrekken van marketinginformatie op maat)
 • Beeldmateriaal van u opslaan, reproduceren en/of publiceren op de (online) communicatiemedia van KPMG (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de evenementenwebsites en social media pagina's van KPMG)

 

5.     Op welke rechtsgronden baseren we ons voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking, kan KPMG zich baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Een verwerking kan gebaseerd zijn op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, a), AVG: KPMG zal bijvoorbeeld uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens om uw registratie voor een evenement te verwerken, u op de hoogte te houden van de activiteiten en diensten van KPMG, u uit te nodigen voor een evenement of afbeeldingen van u te publiceren op de communicatiemedia van KPMG.
 • Een verwerking kan gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming op grond van artikel 9, lid 2, a) AVG): KPMG zal bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dieetvoorschriften.
 • Een verwerking kan noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door KPMG worden nagestreefd op grond van artikel 6, lid 1, f), AVG): KPMG kan bijvoorbeeld een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben bij het uitvoeren van prospectief beheer van cliëntenrelaties of direct marketingactiviteiten.

 

6.     Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van voormelde doeleinden worden gedeeld met de Belgische KPMG entiteiten.

In de context van deze verwerkingsactiviteiten kan KPMG een beroep doen op verschillende (sub)verwerkers voor:

 • Het aanbieden en exploiteren van de online platformen en toepassingen van KPMG (zoals het platform voor evenementenbeheer)
 • Het aanbieden en exploiteren van KPMG's Customer Relationship Managementsysteem en Marketingautomatiseringsplatformen
 • De ondersteuning van de organisatie van evenementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de distributie van pakketten aan de aanwezigen)
 • De ondersteuning bij de organisatie van enquêtes
 • Het maken van afbeeldingen  (foto's en/of video's) tijdens evenementen

In geval van een gezamenlijk evenement kan KPMG uw persoonsgegevens ook delen met derden, die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, om het gezamenlijke evenement te organiseren en te faciliteren. Deze derde partijen kunnen uw persoonsgegevens ook voor hun eigen doeleinden verwerken. In dit verband verwijzen wij u naar de privacy verklaring die op hun website beschikbaar is.

KPMG kan uw persoonsgegevens ook delen met derden, die zullen optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de voorbereiding van uw bestelling(en) en de levering van het/de door u bestelde product(en). Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden, gelieve hun privacyverklaring te raadplegen.

KPMG kan ook afbeeldingen van u (foto's en/of video's) publiceren op haar communicatiemedia (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar sociale mediapagina's) en deze in digitale en gedrukte vorm toegankelijk maken voor andere gebruikers van deze dragers. In het kader van deze verwerkingsactiviteiten kan KPMG uw persoonsgegevens verwerken door deze te publiceren op haar social media pagina's. In dit opzicht treden KPMG en de respectievelijke sociale media op als "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" en hebben zij de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de vereisten van artikel 26 AVG.

 

7.     Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER").

Daarnaast kan KPMG bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan externe bedrijven buiten de EER  die met ons of namens ons samenwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. KPMG kan ook persoonsgegevens buiten de EER opslaan. Indien wij dit doen, zullen uw persoonsgegevens beschermd blijven door een passende waarborg voorzien in de AVG (zoals de standaardcontractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie).

KPMG zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden voor hun eigen direct marketing doeleinden.

 

8.     Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

KPMG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt. De precieze bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor KPMG uw persoonsgegevens verwerkt. Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gedurende de volgende termijnen worden bewaard:

 • Organiseren en faciliteren van evenementen: maximaal dertig (30) dagen na afloop van het evenement, tenzij u uw toestemming geeft voor een aanvullende termijn
 • Enquête-activiteiten: maximaal dertig (30) dagen na afloop van de enquête, tenzij u uw toestemming geeft voor een aanvullende termijn
 • Opslag en publicatie van uw afbeeldingen: maximaal (3) jaar na afloop van het evenement, tenzij op het betreffende toestemmingsformulier een andere termijn is aangegeven
 • Relatiebeheer: maximaal (3) jaar na het laatste contact met u
 • Marketingactiviteiten: maximaal drie (3) jaar na het laatste contact met u (tenzij u, indien van toepassing, uw toestemming intrekt)
 • U informatie bezorgen over de activiteiten en diensten van KPMG en/of het KPMG  netwerk (nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen...): zolang u uw toestemming niet intrekt
 • Het beantwoorden van uw vragen, verzoeken en/of klachten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van documenten): zolang als nodig is om uw verzoek te verwerken

 

9.     Welke rechten heeft u als betrokkene en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken. Bovendien heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door dit formulier in te vullen en wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien één van uw rechten wordt geschonden.

Voor de volledigheid: uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van KPMG.

 

 

***

 

* KPMG kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer KPMG wijzigingen aanbrengt in dit Privacybeleid, zal KPMG de "bijgewerkte" datum bovenaan deze pagina aanpassen. KPMG raadt u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop KPMG uw persoonsgegevens beschermt.

 

[1] https://home.kpmg/be/en/home/misc/belgian-kpmg-entities.html