Op 25 augustus 2023[1] werden de tarieven van de investeringsaftrek voor investeringen in het belastbaar tijdperk dat gekoppeld is aan aanslagjaar 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hoge inflatie zorgt voor hogere tarieven van de investeringsaftrek. Deze hogere tarieven maken het aantrekkelijk voor ondernemingen om in de komende maanden geplande investeringen uit te voeren, om zo nog te kunnen genieten van de uitzonderlijk hogere investeringsaftrek.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een van de bekendste fiscale aftrekken in de vennootschapsbelasting. Het zorgt ervoor dat bepaalde investeringen, naast de reguliere afschrijvingen, een bijkomend financieel voordeel kunnen opleveren voor de ondernemingen. Ter illustratie: voor aanslagjaar 2023 bedroeg het tarief van de eenmalige investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling in de vennootschapsbelasting 13,5%. De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de vaste activa, die eveneens de grondslag vormt voor de berekening van de eventuele afschrijvingen. Bij wijze van voorbeeld geeft een investering van 10.000 euro in een windmolen tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2023 aanleiding tot een investeringsaftrek van 1.350 euro.

Hogere tarieven

De tarieven van de investeringsaftrek staan echter niet in steen gebeiteld, aangezien deze tarieven gekoppeld zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De forse stijging van de consumptieprijsindex van het afgelopen jaar heeft daarom tot gevolg dat de tarieven van de investeringsaftrek voor aanslagjaar 2024 aanzienlijk hoger liggen. Zo bedraagt het tarief van de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling voor aanslagjaar 2024 geen 13,5% meer, maar wel 20,5% bij een eenmalige aftrek. Wanneer de investering in diezelfde windmolen gedaan werd in het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2024, bedraagt de investeringsaftrek dus maar liefst 2.050 euro.

Goed nieuws voor ondernemingen

De hogere tarieven zijn goed nieuws voor ondernemingen die in de komende maanden belangrijke investeringen hebben gepland in energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen in O&O, octrooien, rookafzuigingen en verluchtingssystemen of koolstofemmissievrije vrachtwagens en bijbehorende tank- en laadinfrastructuur. Specifiek voor kmo’s vormen de hogere tarieven dan weer goed nieuws wanneer deze kmo’s investeringen hebben gepland in beveiliging of in bepaalde digitale activa.

Aangezien het door de huidige dalende inflatietrend onzeker is of de tarieven van de investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2025 even hoog zullen blijven, is het daarom aangewezen om geplande investeringen niet onnodig uit te stellen.

Bovendien bereikte de federale regering een akkoord over de vergroening van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025. Zo zal de basisaftrek voor kmo’s stijgen van 8 naar 10%. Daarnaast komt er een nieuwe bredere ‘groene investeringsaftrek’ van 40% voor kmo’s en 30% voor grote ondernemingen. Ten slotte zullen de tarieven niet langer meebewegen met de inflatie, hetgeen voor het aanslagjaar 2024 heeft gezorgd voor de uitzonderlijk hoge tarieven. In een later artikel zal dieper worden ingegaan op de maatregelen over de vergroening van de investeringsaftrek.

Overzicht tarieven

De onderstaande tabel somt de tarieven op die van toepassing zijn voor de investeringsaftrekken in de vennootschapsbelasting.

Eenmalige investeringsaftrek

AJ 2023

AJ 2024

AJ 2025

Energiebesparende investeringen

13,5 %

20,5 %

?

Milieuvriendelijke investeringen in O&O

13,5 %

20,5 %

?

Octrooien

13,5 %

20,5 %

?

Investeringen in beveiliging (enkel kmo’s)

20,5 %

27,5 %

?

Investeringen in rookafzuiging en verluchtingssystemen

13,5 %

20,5 %

?

Investeringen in bepaalde digitale vaste activa (enkel kmo’s)

13,5 %

20,5 %

?

Investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens en bijbehorende tank- en laadinfrastructuur

35 %

42 %

?

(Andere) investeringen door kmo-vennootschappen (enkel kmo’s)

25 % (tijdelijk verhoog tot 31/12/2022)

8 %

?

 

 

Gespreide investeringsaftrek

AJ 2023

AJ 2024

AJ 2025

Belastingplichtigen met minder dan 20 werknemers op 1 januari van het aanslagjaar

10,5 %

17,5 %

?

Milieuvriendelijke investeringen in O&O en toekomstgerichte technologieën

20,5 %

27,5 %

?

Laat u tijdig bijstaan

KPMG kan voor uw onderneming nagaan of geplande investeringen zouden kunnen kwalificeren voor deze uitzonderlijk hoge investeringsaftrek en uw onderneming begeleiden bij het verkrijgen van de vereiste attestaties. Als uw onderneming bepaalde investeringen overweegt, kijken we graag met u mee welke opportuniteiten er bestaan.
 

Auteurs: Ilke Vandenbroeck, Sr. Counsel KPMG Law & Jente Thijs, Sr. Tax Adviser 

  1. NUMAC 2023043382.