Een wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde zorgt voor de juridische verankering van bepaalde aspecten met betrekking tot de digitale afgifte van kastickets.

Juridische verankering

Middels een KB van 13 december 2022 werd de mogelijkheid om een kasticket elektronisch af te leveren juridisch verankerd. De mogelijkheid om een kasticket op elektronische wijze af te leveren wordt toegelaten in alle sectoren, behalve de hotel-, carwash-, restaurant- en cateringsector. In deze laatstgenoemde sectoren is er volgens de overheid immers meer risico op fraude. Daardoor dient het nog van naderbij bekeken te worden hoe de digitale uitgifte van kastickets ook hier kan worden geïmplementeerd. Overigens is de aflevering van een (papieren) kasticket van een geregistreerd kassasysteem voor de restaurant- en cateringsector een wettelijke verplichting ingeval de jaaromzet meer bedraagt dan EUR 25.000.

De voornaamste reden om elektronische kastickets toe te staan betreft het tegengaan van de papierverspilling alsmede het verminderen van de administratieve last die rust op belastingplichtigen, zonder afbreuk te doen aan de maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude.

Belastingplichtige heeft vrije keuze

De belastingplichtige beschikt over de vrije keuze om ofwel een digitaal ofwel een papieren kasticket uit te reiken. Wel dient de mogelijkheid tot het aanleveren van een papieren kasticket behouden te blijven, gelet op het feit dat een groot deel van de bevolking niet over de technische middelen beschikt om een kasticket in elektronische vorm te kunnen ontvangen.

Ingeval de belastingplichtige beslist om het kasticket langs digitale weg af te leveren, dan kan hij het kasticket op verschillende wijzen uitreiken. Zo kan hij het kasticket verzenden via e-mail, hij kan het ter beschikking stellen via een platform waar de klant – na identificatie – toegang tot heeft, of eventueel door gebruik te maken van een QR-code.

Gelijkschakeling elektronisch kasregister met dagboek van ontvangsten

Daarnaast staat in het wijzigingsbesluit ook de juridische verankering van de administratieve tolerantie die betrekking heeft op de gelijkschakeling van het gebruik van een elektronisch kasregister – dat één of meerdere financiële rapporten genereert en systematisch een kasticket levert aan de klant – met het digitaal bijhouden van een dagboek van ontvangsten.

Deze gelijkschakeling is van toepassing op alle sectoren inclusief de horeca-, hotel en carwashsector. Voor deze laatstgenoemde sectoren rust er echter nog steeds de verplichting op de belastingplichtigen om een papieren kasticket af te leveren.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan cumulatief moet worden voldaan vooraleer het gebruik van een elektronisch kasregister kan worden gelijkgeschakeld met het digitaal bijhouden van een dagboek van ontvangsten:

  • er moet sprake zijn van een gebruik van een kasregister;
  • dat elektronisch is;
  • dat één of meerdere financiële rapporten genereert; en
  • waarbij er systematisch een kasticket wordt geleverd aan de klant.

Het bovenvermelde wijzigingsbesluit trad in werking op 1 januari 2023. Verdere modaliteiten rond de bewaring van de kastickets en de financiële rapporten werden geregeld via ministerieel besluit in maart 2023.