Na de uitgebreide controlegolf in 2021, is de fiscus ondertussen gestart met een nieuwe golf aan controles inzake de verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Een gewaarschuwde onderneming is er twee waard…

Nieuw is de zogenaamde ‘waarschuwingsbrief’. Sommige ondernemingen die toepassing maken van één of meerdere vrijstelling(en) van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (vb. vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid, vrijstelling i.h.k.v. COVID-19 of vrijstelling m.b.t. O&O, enz.), ontvingen reeds een ‘waarschuwingsbrief’ van de fiscale administratie. In deze brief worden de ondernemingen eraan herinnerd dat een correcte toepassing van deze vrijstelling(en) van groot belang is.

Uit de controlewerkzaamheden van de fiscale administratie m.b.t. het voorgaande jaar bleek dat 64% van de onderzochte ondernemingen een rechtzetting ondergingen. Volgens de fiscale administratie zijn deze rechtzettingen het gevolg van het niet correct toepassen van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarden. De fiscale administratie roept ondernemingen dan ook op om proactief over te gaan tot een kritische ‘zelfevaluatie’. Zo worden ondernemingen aanbevolen om na te gaan of er effectief voldaan is aan de wettelijke voorwaarden en dat hiertoe de nodige bewijsstukken kunnen worden voorgelegd. Op deze manier zouden rechtzettingen en/of bestraffingen voorkomen kunnen worden.

Dergelijke ‘waarschuwingsbrief’ heeft geen formele procedurele waarde (zoals bijv. een vraag om inlichtingen dat wel heeft), maar kan een voorbode zijn van een nakende fiscale controle. De brief geeft ook aan dat ook in 2022 en volgende de fiscale administratie hieromtrent controles zal uitvoeren.

BELSPO-formaliteiten bij O&O

Op basis van onze praktijkervaring met de controles van vorig jaar blijkt dat deze rechtzettingen zich voornamelijk situeren inzake ploegen- en nachtarbeid en bij O&O. Voor deze laatste besteedt de fiscale administratie doorgaans uitgebreid aandacht aan de aanmelding van de zogenaamde O&O-projecten en/of -programma’s op het elektronisch platform van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (‘BELSPO’). Hierbij stellen we vast dat de interpretatie van de fiscale administratie omtrent een correcte aanmelding bij BELSPO vaak aanleiding geeft tot discussie.

Proactieve screening aanbevolen

Om onaangename verrassingen te vermijden in geval van fiscale controle lijkt het dan ook aangewezen om – zoals aangegeven door de fiscale administratie – proactief actie te ondernemen en na te gaan of er effectief voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. KPMG heeft in dit kader reeds een uitgebreide expertise opgebouwd en kan hiertoe de nodige assistentie verlenen en preventief oplossingen aanbieden. Contacteer ons gerust indien u in dit kader bijkomende vragen heeft of assistentie wenst te verkrijgen.

 

Auteurs: Hendrik Putman, Tax Director & Nele Steurbaut, Sr. Tax Adviser