Non-Fungible, wat?

Na de gekte rond Bitcoin en andere cryptomunten is er de laatste maanden een nieuwe hype ontstaan in de mainstream media, rond Non-Fungible Tokens (of NFT’s). In Vlaanderen brak de gekte helemaal los toen Wout Van Aert vier van zijn mooiste overwinningen in een NFT vereeuwigde en via een veiling verkocht. De NFT met de ritwinst op de Champs Elysées kon voor 14.800 Euro de uwe zijn. Andere sportlegendes gingen Wout Van Aert trouwens voor. Zo bracht een dunk van LeBron James eerder al een slordige 208.000 US Dollar op. En het kan nog gekker, want voor de allereerste Tweet ooit van Jack Dorsey werd 2,5 miljoen Dollar geboden. Deze komt daarmee in de top 10 van allerduurste NFT’s ooit. Ook Club Brugge gaat voluit voor NFT’s: supporters zullen vanaf dit voorjaar NFT's kunnen kopen die gelinkt zijn aan opmerkelijke items of prestaties van hun club, zoals een bepaald doelpunt, unieke videobeelden van de ploeg of zelfs een quote van een speler.

Maar wat zijn NFT’s nu juist? NFT’s zijn digitale contracten en daardoor verschillen ze van de doorsnee cryptocurrency. Een NFT krijgt immers telkens een unieke code of referentie. Door die unieke code is hij niet zomaar inwisselbaar (vandaar de term ‘non-fungible’ of ‘niet-inwisselbaar’), in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bitcoin. Die code wordt in het digitaal contract gelinkt aan een onderliggend digitaal actief, waardoor de bezitter van de NFT, ook de rechtmatige eigenaar wordt van dat onderliggend digitaal actief. Dat kan gaan van een specifiek en uniek item in games, tot digitale kunstwerken, foto’s, teksten, maar ook muziek, videobeelden of bepaalde ideeën of concepten.

De meeste NFT’s kunnen vrij verhandeld worden, en door blockchaintechnologie kan het eigendomsrecht zwart op wit aangetoond worden. NFT’s laten dus toe om digitale activa over te dragen en/of het eigendomsrecht aan iemand toe te kennen.

NFT’s in de personenbelasting: in welk fiscaal hokje valt een NFT?

Zoals hierboven aangegeven zijn NFT’s een nieuw en op blockchain gebaseerd digitaal gegeven, dit in tegenstelling tot ons fiscaal wetboek wat – in de laatste versie – toch al dateert vanuit 1992. Om te bepalen of en hoe opbrengsten uit NFT’s belast worden, zullen de algemene principes uit het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: ‘WIB 1992’) moeten worden toegepast. Dit werd trouwens recent en expliciet bevestigd door Minister Van Peteghem in een antwoord op een Parlementaire Vraag (Parl. Vr. dd. 24/11/2021). De Minister geeft hierbij aan “dat de juridische en feitelijke omstandigheden waarin de verrichtingen plaatsvinden doorslaggevend [zullen] zijn”, m.a.w. de fiscale behandeling is sterk afhankelijk van de feiten en kan geval per geval verschillen.

 1. Concreet zal dit er in de praktijk op neerkomen dat inkomsten uit de handel in NFT’s in de personenbelasting op drie verschillende wijzen kunnen worden gekwalificeerd:
  Indien de transacties binnen het normaal beheer van het privévermogen vallen (de zgn. ‘goede huisvader’), worden de inkomsten op NFT’s vrijgesteld in de personenbelasting en moet u ze niet opnemen in uw aangifte personenbelasting.
 2. Indien u transacties gaat doen met een speculatief karakter, gaat u meer risico's nemen en inspelen op grotere prijsschommelingen (ook bijv. financieren met leningen), zonder dit beroepsmatig te doen. In dit geval worden de inkomsten uit NFT’s in de personenbelasting belast als divers inkomen (art. 90, 1° WIB 1992). Hierop is een belastingtarief van 33 % (+ gemeentelijke opcentiemen) van toepassing. Indien evenwel zowel winsten als verliezen worden gerealiseerd bij het verhandelen van de NFT’s, kunnen deze verliezen die in de vijf vorige belastbare tijdperken zijn geleden in mindering worden gebracht van deze winsten.
 3. Bent u actief bezig met NFT’s en koopt en verkoopt u deze op regelmatige basis? Dan zullen de inkomsten die u hieruit verkrijgt potentieel gezien worden als beroepsinkomen, wat het tarief al snel tot 50 % (+ gemeentelijke opcentiemen en sociale bijdragen) kan doen oplopen.

De grens tussen een normaal beheer van het privévermogen en het speculatief karakter, is altijd een feitenkwestie (cfr. ook hogervermeld antwoord van Minister Van Peteghem). Om de beoordeling te maken of een transactie al dan niet als normaal beheer van privévermogen kan worden beschouwd, kan houvast gevonden worden in rechtspraak alsook in de vragenlijst van de Rulingcommissie m.b.t. cryptocurrency (waarin gelijkaardige principes worden toegepast).

Verkrijgt u inkomsten door zelf digitale activa via het systeem van NFT’s te gaan uitgeven, dan lijkt het mogelijk om beroep te doen op het fiscaal voordelige stelsel van auteursrechten. Dit stelsel kwalificeert een deel van uw inkomsten als roerende inkomsten, waarop een roerende voorheffing van 15% (+ gemeentebelastingen en opcentiemen) van toepassing is. Bovendien kan u van aantrekkelijke kostenforfaits genieten, i.e. 50% tot een bedrag van 16.680 EUR (inkomsten 2021) en 25% op de inkomstenschijf van 16.681 EUR tot aan 33.360 EUR (inkomstenjaar 2021).

Personenbelasting is echter niet alles

Met de opkomst van NFT’s klinkt de vraag “moet ik personenbelasting betalen over de inkomsten uit de verkoop van mijn NFT’s” steeds vaker en luider. Weet echter dat het Belgische fiscale landschap niet stopt bij de personenbelasting. Wij hebben hieronder enkele aandachtspunten opgesomd om in het achterhoofd te houden wanneer in NFT’s gehandeld wordt.

 • Btw: In 2015 heeft het Hof van Justitie in de zaak Hedqvist beslist dat Bitcoin een wettig betaalmiddel vormt (HvJ 22 oktober 2015, C-264/14). Als gevolg hiervan is de verwerving ervan niet onderworpen aan de btw en moet geen btw geheven moet worden over de dienstverlening die de handel in Bitcoin mogelijk maakt. Omdat er ondertussen meerdere cryptomunten in omloop zijn, worden deze gelijkgesteld met Bitcoin, waardoor vandaag geen btw verschuldigd is op de handel in cryptomunten.
  Zoals uit de inleiding blijkt, hebben NFT’s enkele gelijkenissen, maar ook enkele fundamentele verschillen met cryptobetaalmiddelen (zoals Bitcoin). Een van deze verschillen betreft net de niet-inwisselbaarheid (i.e. ‘non-fungible’) en het feit dat NFT’s als gevolg hiervan de facto geen betaalmiddel zijn. De vraag moet dan ook gesteld worden of het btw-regime voor cryptomunten, zoals bevestigd door het Hof van Justitie, zomaar kan worden doorgetrokken naar NFT’s, gezien men hier onderliggende digitale activa verhandelt. Dit lijkt onwaarschijnlijk.
 • Buitenlandse rekening: Heeft u uw NFT’s gekocht via een exchange of houdt u daar een rekening of account aan, dan bestaat de kans dat u deze rekening dient aan te geven bij het Centraal Aanspraakpunt van de Nationale Bank van België (het CAP), en desgevallend ook in uw aangifte personenbelasting moet vermelden. De beoordeling hiervan dient echter geval per geval te gebeuren.
 • Erfbelasting: Het gehele vermogen van de overledene moet aangegeven worden in de aangifte nalatenschap. Dit vermogen omvat zowel zijn binnenlandse als zijn buitenlandse activa, ongeacht of de overheid kennis heeft van dit vermogen (wat bij NFT’s niet altijd het geval zal zijn), en ongeacht waar het zich bevindt. Zorg er dus voor dat uw erfgenamen toegang hebben tot uw wallets of accounts.
 • DAC 8: Overheden lopen door belastingfraude en -ontduiking veel geld mis. Ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren dreigen nieuwe betaal- en beleggingsmiddelen de verbeteringen op het gebeid van fiscale transparantie weer teniet te doen. Bovendien verhogen zij de kans op belastingontwijking. De EU-richtlijn voor administratieve samenwerking (DAC 8) regelt al de automatische gegevensuitwisseling tussen de EU-landen voor vastgoed, lonen, bankrekeningen en financiële producten bij een buitenlandse bank. De bedoeling is deze uit te breiden naar cryptomunten en cryptoactiva (zoals NFT’s) en elektronisch geld.
 • Vennootschapsbelasting: als u professioneel handelt in NFT’s kan het – geval per geval – de moeite lonen om deze handel onder te brengen in een vennootschap. De vennootschapsbelasting voorziet immers in een belasting aan 25%, wat voordeliger is dan de belasting in de personenbelasting, hetzij als divers inkomen (aan 33%), hetzij als beroepsinkomen (progressief oplopend tot 50%).

Wij blijven vinger aan de pols houden m.b.t. nieuwe technologieën en verdere evoluties op het vlak van cryptomunten en -activa. Deze komen zeker aan bod in één van onze volgende bijdragen.

Uiteraard kan u ons steeds contacteren als u uw persoonlijke situatie wilt bespreken.

 

Auteurs: Tim Danneels, Senior Tax Manager & Thomas Claerhout, Director