De federale regering heeft op 12 oktober 2021 een akkoord bereikt over de begroting waarbij o.a. de beperking van de doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving vanaf 1 januari 2022 afgesproken werd.

Huidige regeling

De “doelgroepvermindering eerste aanwervingen” kent een financiële stimulans toe aan nieuwe werkgevers voor de eerste zes aangeworven werknemers. Concreet bestaat deze financiële stimulans in een vermindering van RSZ-bijdragen.

Eerste aanwerving

Alle ondernemingen die een eerste werknemer aanwerven, kunnen tot nu rekenen op een quasi volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen. Deze vrijstelling geldt bovendien gedurende de volledige periode van tewerkstelling van de eerste werknemer. Met andere woorden, de vrijstelling wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Om van de doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving te genieten, mag de werkgever vόόr die aanwerving nog nooit onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid of ten minste vier opeenvolgende kwartalen vόόr het kwartaal van die aanwerving niemand tewerkgesteld hebben.

Die eerste werknemer mag ook geen werknemer vervangen die in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding. Van een “technische bedrijfseenheid” is sprake wanneer verschillende juridische werkgevers een socio-economische band hebben. 

Tweede tot en met zesde aanwerving

Voor de aanwerving van een tweede tot en met zesde werknemer wordt eveneens een RSZ-korting toegepast, zij het dat het in dit geval niet gaat om een (quasi) volledige vrijstelling, maar om een forfaitaire vermindering. Bovendien wordt deze vermindering maar toegekend voor een bepaalde duur:

  • Max. 13.750 euro voor de tweede medewerker, verdeeld over 13 kwartalen;
  • Max. 11.250 euro voor de derde tot zesde medewerkers, ook gespreid over 13 kwartalen.

Dit verandert er vanaf 1 januari 2022

Eerste aanwerving

Vanaf 1 januari 2022 komt de vermindering van RSZ-bijdragen voor de eerste aanwerving neer op een kwartaalforfait van € 4.000. Er zou geen overgangsperiode zijn; ook lopende verminderingen (eerste aanwerving voorafgaand aan 2022) gaan per 1 januari 2022 over naar het forfait.

In de praktijk heeft dit slechts gevolgen voor de hogere lonen, namelijk als het bruto maandloon 5.330 euro of meer bedraagt.

Werkgevers zullen bijgevolg niet langer kunnen genieten van een quasi volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen. De vermindering zal wel nog gewoon onbeperkt in de tijd kunnen worden toegepast. 

Tweede tot en met zesde aanwerving

Voor de aanwerving van een tweede tot en met zesde werknemer wijzigt er niets. De kwartaalforfaits uit de tabel hierboven blijven dus onverkort van toepassing. 

Nog enkele voorgestelde nieuwigheden

  1. Gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-jobbers openen vanaf 1 januari 2022 niet meer het recht op een doelgroepvermindering. Het gaat immers om korte tewerkstellingen zonder klassieke werkgeversbijdragen.

    Zij worden ook niet meer in aanmerking genomen om te bepalen of er sprake is van een “vervanging” binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

  2. Het begrip “technische bedrijfseenheid” wordt gedefinieerd waarbij er verwezen worden naar de “sociale band” tussen ondernemingen wanneer er minstens één persoon bij de respectievelijke ondernemingen gemeenschappelijk is, ondanks diens hoedanigheid. Daarnaast is de “socio-economische verwevenheid” van belang die beoordeeld wordt o.b.v. volgende elementen, die niet noodzakelijk allemaal aanwezig moeten zijn: activiteit, plaats, cliënteel, materiaal en personeelsbeheer.

Besluit

De doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving wordt geplafonneerd op maximaal € 4.000 per kwartaal. Er is geen overgangsperiode voorzien waardoor ook de lopende verminderingen op 1 januari 2022 overgaan naar het forfait. Het begrip “technische bedrijfseenheid” wordt gedefinieerd.

 

Auteur: Sébastien Thijs, Sr. Counsel