Recent werd de wet die de vergroening van het bedrijfswagenpark moet realiseren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De shift naar een groener bedrijfswagenpark is geen verrassing, want dat werd namelijk al aangekondigd in het regeerakkoord vorig jaar. Bovendien bespraken we in een eerder artikel over de mobiliteit van morgen, reeds de globale tendens naar een duurzaam mobiliteitsbeleid besproken. Het wetsvoorstel kwam uitvoerig aan bod in de dagbladpers, maar we zetten hier de krachtlijnen van het definitief goedgekeurde voorstel nogmaals voor u uiteen.

Huidige regelgeving

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigde de regering de fiscale behandeling van bedrijfswagens grondig. Zo wordt vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) de aftrekbaarheid van autokosten berekend volgens volgende algemene formule:

120% - (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km)
*de coëfficiënt bedraagt 1 voor dieselvoertuigen, 0,90 voor aardgasvoertuigen met minder dan 12 fiscale PK en 0,95 voor alle overige voertuigen (bv. benzine, hybrides, …)

De aftrekbaarheid volgens bovenvermelde formule zal voor elk voertuig afzonderlijk berekend moeten worden en bedraagt maximaal 100% en minimaal 50%, tenzij de wagen 200 gram CO2 of meer uitstoot. In dit laatste geval bedraagt de aftrekbaarheid slechts 40%. Ook brandstofkosten verbonden aan de bedrijfswagen volgen vanaf aanslagjaar 2021 het berekende percentage.

Toekomstige regelgeving

De toekomstige regelgeving moet er mede voor zorgen dat de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 gehaald kunnen worden. Een belangrijk element dat daaraan moet bijdragen is de geleidelijke uitdoving van fiscale voordelen voor bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor.

Een eerste belangrijk aandachtspunt is dat het goedgekeurde voorstel geen toepassing zal vinden op reeds aangekochte bedrijfswagens of lopende contracten. Pas wanneer men een bedrijfswagen aankoopt, huurt of leaset vanaf de hieronder opgelijste data, zal er potentieel een fiscale impact zijn. Op toekomstige bedrijfswagens zullen bij wijze van spreken 2 stickers plakken: enerzijds de prijs en anderzijds de fiscale behandeling.

Aftrekbaarheid

Om de fiscale aftrekbaarheid te berekenen van toekomstige bedrijfswagens zal de datum van aankoop, lease of huur bepalend zijn. Als aankoopdatum mag de datum van de bestelbon genomen worden, wat gelet op de actuele chiptekorten binnen de automobielsector zeker het vermelden waard is. Voor de datum van leasing of huur wordt er gekeken naar de datum van afsluiting van het contract. Eens deze datum gekend is, is de bedrijfswagen onderworpen aan de fiscale behandeling zoals hieronder bepaald voor de gehele levensduur van deze bedrijfswagen – de tweede “sticker”.

Bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor:

Datum aankoop, lease of huur

Aftrekbaarheid

Voor 01/07/2023

Algemene formule (min. 40%/50%, max. 100%)

01/07/2023 – 31/12/2025

Tot en met aanslagjaar 2025:

algemene formule (min. 40%/50%, max. 100%)

vanaf aanslagjaar 2026:

algemene formule (géén min., max. 75%)

aanslagjaar 2027:

algemene formule (géén min., max. 50%)

aanslagjaar 2028:

algemene formule (géén min., max. 25%)

aanslagjaar 2029:

0%

Vanaf 01/01/2026

Niet langer fiscaal aftrekbaar


Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat indien u een bedrijfswagen met een klassieke verbrandingsmotor aanschaft voor 01/07/2023, de huidige regelgeving van toepassing blijft, en dit tijdens de gehele levensduur van de wagen.

Schaft u deze bedrijfswagen tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 aan, dan verdwijnt de minimumaftrekbaarheid van 40%[1] dan wel 50% vanaf aanslagjaar 2026. De maximale aftrekbaarheid zal ook geleidelijk afnemen om vanaf aanslagjaar 2029 uit te komen op een aftrekbaarheid van 0%.

Bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor aangeschaft vanaf 01/01/2026 zullen fiscaal niet langer aftrekbaar zijn. Er zal geen verbod zijn op bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, zij zullen enkel niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Bedrijfswagens uitgerust met een oplaadbare hybridemotor:

Datum aankoop, lease of huur

Aftrekbaarheid

Voor 01/01/2023

Algemene formule (min. 40%/50%, max. 100%)

01/01/2023 – 30/06/2023

Algemene formule (min. 40%/50%, max. 100%)

! fossiele brandstof max. 50%

01/07/2023 – 31/12/2025

Tot en met aanslagjaar 2025:

algemene formule (min. 40%/50%, max. 100%)

! fossiele brandstof max. 50%

vanaf aanslagjaar 2026:

algemene formule (géén min., max. 75%)

! fossiele brandstof max. 50%

aanslagjaar 2027:

algemene formule (géén min., max. 50%)

aanslagjaar 2028:

algemene formule (géén min., max. 25%)

aanslagjaar 2029:

0%

Vanaf 01/01/2026

Niet langer fiscaal aftrekbaar

 

In tegenstelling tot de vorige tabel is een eerste belangrijke datum voor de aanschaf van hybridevoertuigen 01/01/2023. Hybride bedrijfswagens aangeschaft vóór deze datum blijven aftrekbaar volgens de algemene formule. De brandstofkosten verbonden aan een hybridevoertuig blijven in dit geval ook aftrekbaar volgens deze formule.

Wanneer u een hybride wagen aanschaft tussen 01/01/2023 – 30/06/2023 dan blijft u de aftrekbaarheid berekenen volgens de algemene formule, al is er één uitzondering: de kosten met betrekking tot brandstof voor een hybridevoertuig zijn slechts 50% aftrekbaar. De regering wil u op deze manier stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van de elektrische motor.

Ook voor hybridevoertuigen verdwijnt de minimumaftrekbaarheid van 40%/50%, dit voor hybride bedrijfswagens aangeschaft tussen 01/07/2023 – 31/12/2025. Hybride bedrijfswagens aangeschaft in deze periode zullen vanaf aanslagjaar 2029 fiscaal niet langer aftrekbaar zijn.

Koolstofemissievrije bedrijfswagens:

Datum aankoop, lease of huur

Aftrekbaarheid

Voor 01/01/2027

100%

In 2027

95%

In 2028

90%

In 2029

82,5%

In 2030

75%

Vanaf 2031

67,5%

 

Het doel van de wetgever is om te evolueren naar een volledig koolstofemissievrij bedrijfswagenpark. Dit wil niet zeggen dat koolstofemissievrije bedrijfswagens 100% fiscaal aftrekbaar zullen blijven. Als u deze bedrijfswagen aanschaft voor 01/01/2027, dan zal deze wél nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn gedurende zijn levensduur. Wanneer de aanschaffing gebeurt ná deze datum, zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan afnemen naarmate de jaren verstrijken. Finaal zal een koolstofemissievrije bedrijfswagen aangeschaft vanaf 2031 slechts voor 67,5% fiscaal aftrekbaar zijn.

Het typevoorbeeld van een koolstofemissievrije bedrijfswagen is een elektrisch voertuig met een batterij. Het goedgekeurde voorstel spreekt over koolstofemissievrije bedrijfsvoertuigen in het algemeen, waaronder dus ook bijvoorbeeld elektrische voertuigen die op waterstof rijden vallen.

Voordeel alle aard

Wat dan met het voordeel alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen? Op het eerste gezicht lijkt het voorstel geen wijziging aan de berekening van het voordeel alle aard door te voeren. Tóch zal het voorstel een impact hebben.

De berekening van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen is, onder andere, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen ten opzichte van de gemiddelde uitstoot van het Belgische bedrijfswagenpark. In de veronderstelling dat het Belgische bedrijfswagenpark steeds groener wordt en uw bedrijfswagen deze vergroening niet volgt, zal er een stijging van het voordeel alle aard plaatsvinden. 

Één kernbegrip: TCO

Voor de keuze van een bedrijfswagen past de onderneming best een Total Cost of Ownership-benadering toe. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de prijs van de bedrijfswagen maar ook met de fiscale behandeling van deze bedrijfswagen – beide “stickers” op de bedrijfswagen zijn belangrijk. In een optimaal scenario past de onderneming deze benadering vóór aanschaffing van een bedrijfswagen tweemaal toe, enerzijds voor de bedrijfswagen die men op dat moment wenst aan te schaffen en anderzijds voor de bedrijfswagen die men potentieel daarna zal aanschaffen.

Conclusie

Het is duidelijk dat men met deze wetswijziging de groene weg is ingeslagen. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur. Het monitoren van het bedrijfswagenpark zal bijgevolg essentieel zijn om al dan niet nog onder een bepaalde regelgeving te vallen. Onze specialisten wijzen u graag de weg.

 

Auteur: Laurens Palmans, Tax adviser

  1. Het minimumpercentage van 40% is van toepassing indien de bedrijfswagen ≥ 200 g/km CO2 uitstoot.