De autofiscaliteit onderging de afgelopen jaren enkele belangrijke wijzigingen. De regering wil mobiliteit vergroenen op twee verschillende manieren. De eerste manier moet het gebruik van (niet-elektrische) bedrijfswagen ontmoedigen door de fiscale aftrekbaarheid van dergelijke bedrijfswagens te beperken (en uiteindelijk zelfs af te schaffen). Daarnaast wil de overheid ook het gebruik van elektrische wagens aanmoedigen door fiscale voordelen te verlenen aan zowel ondernemingen als particulieren die investeren in elektrische laadpalen.

Op 10 november 2021 werd het Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit aangenomen. Daarmee wil de overheid fiscale stimuli koppelen aan het installeren van laadpalen. Hieronder geven wij graag een overzicht van de maatregelen die in dit wetsontwerp voorzien worden. 

Volledig aftrekbare beroepskost

Terwijl de meeste autokosten aan steeds zwaardere aftrekbeperkingen worden onderworpen, is er ook een lijst met autokosten die niet onderworpen zijn aan een aftrekbeperking. Aan die lijst worden nu de kosten “met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens” toegevoegd. De volledige aftrekbaarheid van deze kosten staat los van het aftrekpercentage voor de wagens die gebruik maken van het laadstation. In de situatie waarin een laadpaal wordt geplaatst ten dienste van drie wagens met aftrekpercentages van respectievelijk 100%, 90% en 70% zullen de kosten voor het laadstation volledig aftrekbaar blijven.  

Deze volledige aftrek geldt vanaf aanslagjaar 2022 (i.e. voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021 en die niet verkort worden). Vanaf 1 januari 2030 wordt de onbeperkte aftrek afgeschaft en vervangen door een vast aftrekpercentage van 75%.

Verhoogd afschrijvingspercentage voor ondernemingen

Ondernemingen die in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024 investeren in laadpalen, hebben recht op een verhoogd afschrijvingspercentage. Als de investering plaatsvindt in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 kan de investering ten belope van 200% worden afgeschreven. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024 zakt dit afschrijvingspercentage tot 150%.

Dit verhoogde afschrijvingspercentage kan niet worden gecombineerd met de verhoogde investeringsaftrek voor de installatie van een elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

De belangrijkste voorwaarden om van deze verhoogde aftrek gebruik te maken is ten eerste dat het laadstation over minstens vijf belastbare tijdperken moet worden afgeschreven. Bijkomend wordt de aftrek slechts verleend als de laadpaal publiek toegankelijk (tegen betaling), nieuw en intelligent is. Als bedrijf kan men ervoor opteren om de laadpaal enkel publiek toegankelijk te maken tijdens de openingsuren van het bedrijf of tijdens de sluitingsuren. Het bedrijf dient dit kenbaar te maken via FOD Financiën en eafo.eu.

Een laadpaal wordt geacht intelligent te zijn indien men zowel de laadtijd als het laadvermogen kan sturen. De laadpaal moet dan via een “gestandaardiseerd protocol” digitaal gekoppeld kunnen worden aan een ‘energiebeheerssysteem’.

De verhoogde aftrek kan slechts worden toegepast vanaf het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de laadpaal effectief operationeel en publiek toegankelijk is. Voor de volgende aanslagjaren is de verhoogde aftrek slechts van toepassing als de laadpalen gedurende het volledige belastbare tijdperk publiek toegankelijk is gebleven. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor die gevallen waarbij de laadpalen, buiten de wil van de belastingplichtige, ontoegankelijk waren (vb. omwille van elektriciteitspannes, openbare werken, rampen, …). Wanneer men besluit om de laadpalen niet langer publiek toegankelijk te maken, dan zal men voor dat belastbare tijdperk geen aanspraak meer kunnen maken op de verhoogde aftrek. Het verlies van de verhoogde aftrek is weliswaar niet definitief. De onderneming kan de laadpelen in een later belastbaar tijdperk opnieuw toegankelijk maken en bijgevolg het recht op de verhoogde aftrek herwinnen, mits de laadpalen gedurende het volledige belastbare tijdperk publiek toegankelijk waren. 

Belastingvermindering voor particulieren

Particulieren die in de periode tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation plaatsen, krijgen ook recht op een belastingvermindering. De belastingvermindering kan slechts éénmaal aangevraagd worden. Als men dus gespreid over twee kalenderjaren uitgaven doet die betrekking hebben op het plaatsen van één of meerdere elektrische laadpa(a)l(en), kan de belastingvermindering slechts voor één jaar verleend worden.

De belastingvermindering bedraagt 45% voor de aankoop van een laadstation tussen 1 september 2021 en 31 december 2022) waarna ze gradueel afneemt tot 30% (voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023) en uiteindelijk 15% (voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024). De belastingvermindering is begrensd tot 1.500 EUR per laadpaal, per belastingplichtige.

Net als voor de verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen (zie hierboven) moeten de laadpalen aan een aantal voorwaarden voldoen. De laadpalen moeten ten eerste intelligent en nieuw zijn. Ten tweede mogen de laadpalen enkel gebruik maken van groene stroom. Het is echter niet noodzakelijk dat men zelf deze groene stroom gaat voorzien (bv. door het aanleggen van zonnepanelen). Het volstaat dat uw elektriciteitscontract uitsluitend in groene stroom voorziet.

Conclusie

De vergroening van de mobiliteit brengt naast een lagere kostenaftrek, ook een aantal opportuniteiten met zich mee. Zowel ondernemingen als particulieren worden gestimuleerd om te investeren in laadpalen. Met uitzondering van de investeringsaftrek voor de installatie van een elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, krijgen de fiscale stimuli retroactief uitwerking vanaf 1 september 2021. De investeringsaftrek krijgt uitwerking vanaf 1 januari 2022. De fiscale stimuli, met uitzondering van de volledige aftrekbaarheid, zullen van toepassing zijn tot en met augustus 2024. Inmiddels verscheen ook een circulaire met meer toelichting hieromtrent.

Als u meer informatie wenst over deze fiscale stimuli kunt u altijd terecht bij één van onze experten.

 

Auteurs: Nicholas Derycke, Tax Adviser en Bernhard Glorieux, Counsel.

 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in november 2021 en geüpdatet in december 2021.