Sinds 1 augustus 2021 kan een Belgische vennootschap volledig digitaal opgericht worden. Deze stap richting meer digitalisering is het gevolg van de omzetting van een Europese Richtlijn[1].

Op basis van deze Richtlijn werd het voor iedere lidstaat verplicht om de online oprichting van rechtspersonen, dus zonder dat een partij zich fysiek nog ergens zou moeten melden, mogelijk te maken.  


De lidstaten dienden uiterlijk op 1 augustus 2021 te voldoen aan deze verplichting. België heeft (net op de valreep) deze Richtlijn omgezet met de Wet van 12 juli 2021[1] waardoor de online oprichting mogelijk wordt gemaakt voor alle vennootschapstypes.

De inhoud van de oprichtingsakte blijft ongewijzigd en ook de tussenkomst van een notaris als onafhankelijke tussenpersoon blijft vereist.  Het digitaal verlijden van de notariële akte zelf vindt plaats via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris (via een elektronisch platform dat beheerd wordt door Fednot, de beroepsfederatie van het notariaat).

Als de oprichting gebeurt door een zogenaamde “inbreng in natura” kan er jammer genoeg geen gebruik worden gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid.  

De notaris kan bovendien alsnog de fysieke verschijning van een partij eisen in de volgende twee gevallen.

  • Wanneer er redenen zijn om te vermoeden dat er identiteitsfraude is gepleegd, en
  • Wanneer dit nodig zou zijn om de handelingsbekwaamheid of vertegenwoordigingsbevoegdheid van een partij te controleren.

 

De nieuwe wet is alvast een stap in de richting van een verdere modernisering van het vennootschapsrecht.

 

Auteurs: Tim Fransen, Sr. Counsel en Julie Kempenaars, Associate

  1. Europese Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
  2. Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht