Na bijna 500 dagen is eindelijk een akkoord bereikt over de vorming van een federale regering met 7 politieke partijen. In deze flash geven we een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het coalitieakkoord. Naast de algemene fiscale beleidsintenties van de nieuwe regering bevat het akkoord al enkele specifieke maatregelen.

Het herstel steunen tijdens een pandemie

Het regeerakkoord bevat enkele concrete maatregelen op korte termijn om het economisch herstel te bevorderen.

 • Om hun solvabiliteit te versterken zullen ondernemingen een deel van hun winst voor boekjaren verbonden met aanslagjaar 2022, 2023 en 2024 kunnen vrijstellen door middel van een boeking op een vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’.
 • Ten einde de ondernemingsinvesteringen te bevorderen, zal de verhoogde investeringsaftrek van 25% (voor KMO’s) met 2 jaar (2021 en 2022) worden verlengd.
 • Met het naderen van de Brexit, moeten ondernemingen optimaal worden ondersteund in hun internationale activiteiten, douanecontroles zouden slechts een minimale impact mogen hebben op de handel met het Verenigd Koninkrijk. De specifieke acties die de regering in dit verband wil nemen, blijven onduidelijk.

De plannen van de regering inzake inkomstenbelastingen

De nieuwe regering maakt ook haar fiscale intenties op de langere termijn kenbaar:

 • De hervorming van de vennootschapsbelasting door de vorige regering blijft behouden, inclusief de tariefverlaging naar 25% (20% voor KMO’s).
 • De regering legt de principes vast voor een hervorming van de personenbelasting tegen 2024: een verlaging van de lasten op arbeid, een verbreding van de belastbare basis, een vereenvoudiging van het fiscale systeem en een geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen naar verloning in euro’s.
 • Op het vlak van vermogensplanning, maakt het regeerakkoord geen melding van een meerwaardebelasting of effectentaks. Aan de andere kant zal de nieuwe regering streven naar “een eerlijke bijdrage van de personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap”. De fiscale regularisatie eindigt op 31 december 2023. Belastingbesparingen door de registratie van notariële akten in het buitenland zullen worden vermeden en de saldi van Belgische bankrekeningen zullen worden meegedeeld aan het Centraal Aanspreekpunt.
 • Inzake mobiliteit moeten alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij zijn vanaf 2026. Werkgevers zullen een mobiliteitsbudget kunnen toekennen aan werknemers die niet in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.
 • Werkgevers zullen een fiscale stimulans krijgen voor de opleiding van hun werknemers.

De positie van België over internationale fiscale ontwikkelingen

De huidige inspanningen in de schoot van de OESO en de EU om de internationale fiscaliteit te hervormen, zullen worden gesteund:

 • Volgens de nieuwe regering moet er een vorm van digitale belasting komen, bij voorkeur via een internationaal akkoord. Als een dergelijk akkoord niet mogelijk is, zal België een ‘digital services tax’ invoeren vanaf 2023.
 • België zal de implementatie van een minimumbelasting steunen (Pillar Two BEPS 2.0).
 • De regering steunt de omzetting van de aanbevelingen van de OESO naar Europees recht.

In de komende weken, bij nieuwe ontwikkelingen of wanneer concrete voorstellen beschikbaar worden, zullen wij u in meer detail informeren over deze maatregelen en de potentiële impact voor u en uw organisatie.