Nieuwe ontwikkelingen carry back-principe van verliezen

Nieuwe ontwikkelingen carry back-principe van verliezen

Goede voorbereiding van de aangifte vennootschapsbelasting onontbeerlijk bij opteren voor de zogenaamde “carry back voor verliezen”.

Goede voorbereiding van de aangifte vennootschapsbelasting onontbeerlijk bij opteren...

KPMG abstract texture light purple

Zoals u reeds kon lezen in een vorig artikel ‘Extra maatregelen: de “carry back” voor verliezen 2020', voerde de regering de mogelijkheid in om in de aangifte vennootschapsbelasting te opteren voor de zogenaamde “carry back voor verliezen”. COVID-19 is nog niet uitgeraasd en ook in de fiscale wereld zijn de gevolgen voelbaar. Maatregelen, wijzigingen en aanvullingen volgen elkaar in sneltempo op. De carry back voor verliezen is daar geen uitzondering op. Een goede voorbereiding van de aangifte en bijstand van uw fiscaal adviseur is daarbij onontbeerlijk en kan voor vele enige opluchting betekenen.

Carry back voor verliezen

Als gevolg van de COVID-19-pandemie voorziet de regering in een fiscale vrijstelling ter bevordering van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van getroffen ondernemingen. Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk dat overeenstemt met de boekjaren die worden afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020. Dat vrijgestelde bedrag kan worden aangesproken om de verliezen van 2020 op te vangen.

Vennootschappen krijgen zo de mogelijkheid om het geschatte verlies van inkomstenjaar 2020 toe te rekenen aan de belastbare inkomsten van het voorbije inkomstenjaar. De maatregel heeft als doel ondernemingen minder zwaar te belasten over het voorbije inkomstenjaar. Zo wordt de belastingschuld verminderd en kunnen eventuele voorafbetalingen worden teruggevorderd of dienen geen belastingen te worden bijbetaald. Een accurate schatting van de verliezen is daarbij evenwel cruciaal, aangezien een te grote afwijking tussen het geschatte verlies en het werkelijke verlies zal worden gepenaliseerd in de vorm van een bijzondere aanslag.

Fiscaaltechnisch wordt deze vervroegde verliesaftrek bereikt door middel van een tijdelijke vrijstelling van de belastbare winst van het vorige boekjaar aan de hand van de aanleg van een vrijgestelde reserve. In de aangifte vennootschapsbelasting verwoordt zich dat enerzijds in het invullen van de nieuwe ‘code 1128’ en anderzijds door het invoegen van de bijzondere ‘opgave 275 COV’. Deze opgave dient zowel aan de aangifte voor het vorig alsook het huidig boekjaar te worden toegevoegd.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden werd de indieningstermijnen voor aangiften voor vennootschappen verlengd, voor vennootschappen die een boekjaar hebben dat samenloopt met het kalenderjaar, liep de aangiftetermijn normaal af op 24 september 2020. Dat werd nu verlengd tot en met 29 oktober 2020. Daarbij is het interessant om weten dat aangiften, die in aanmerking komen voor terugbetaling en vóór 1 oktober 2020 worden ingediend, kunnen genieten van een voorrang in behandeling (en dus snellere terugbetaling van gedane voorafbetalingen, bijvoorbeeld door toepassing van deze carry back-regeling).

Recente ontwikkelingen

Overigens werd het stelsel van de vervroegde verliesaftrek al meermaals gewijzigd. Zo werd recent het tijdperk waarin de vrijgestelde reserve mag worden aangelegd nog herzien. In het voorontwerp mocht slechts een vrijgestelde reserve worden aangelegd voor het belastbaar tijdperk dat werd afgesloten tussen 13 maart 2019 en 12 maart 2020. Dit werd uitgebreid naar 31 december 2020, maar is nu finaal teruggeschroefd tot 31 juli 2020.

Daarnaast werd het lijstje met uitgesloten ondernemingen uitgebreid. Zo worden nu ook vennootschappen die reeds voor 18 maart 2020 in moeilijkheden verkeerden uitgesloten. Aanvankelijk werden enkel vennootschappen verbonden met belastingparadijzen, vennootschappen genietend van een afwijkend belastingregime, en vennootschappen die een uitkering deden, geweerd.

Verder werd nog gesleuteld aan de grenzen van het regime. De tijdelijke vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de belastbare winst van het voorgaande boekjaar. Ook mag enerzijds de vrijgestelde reserve nooit meer bedragen dan 20 miljoen. Anderzijds mag deze niet meer bedragen dan het resultaat na de eerste bewerking, verminderd met de inkomsten die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek of de innovatieaftrek. Aan die laatsten wordt nu ook de octrooiaftrek toegevoegd.

Aandachtspunten

Ten laatste wijzen wij erop dat het carry back-systeem een impact kan hebben op onder meer de andere recent ingevoerde regels inzake interestaftrekbeperking alsook de groepsbijdrageregeling (zgn. fiscale consolidatie). Het kan daarbij zeker de moeite zijn om die interactie onder de loep te nemen.

Uit verscheidene dossiers is namelijk al gebleken dat het juiste samenspel tussen de carry back-regeling en fiscale consolidatie kan bijdragen aan het fiscaal optimaliseren van het resultaat van de vennootschapsgroep. Het is dus aangewezen - indien u zich in dergelijke situatie bevindt - om uw fiscaal adviseur tijdig te raadplegen zodat uw onderneming maximaal kan genieten van deze bijzondere maatregelen en op die manier de huidige crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Neem contact met ons op