De wetgever voerde recent een tijdelijk tax shelter regime in ten voordele van kleine ondernemingen die hun omzet aanzienlijk hebben zien dalen door de coronacrisis. Natuurlijke personen die nieuwe aandelen op naam aankopen in deze vennootschappen, zullen vanaf nu kunnen genieten van een aantrekkelijke belastingvermindering. Zo wordt iedereen gestimuleerd om te (blijven) investeren in Belgische KMO’s in deze uitzonderlijke tijden.

Dit tijdelijke regime is duidelijk geïnspireerd op de reeds bestaande, permanente tax shelter voor startersondernemingen, maar de voorwaarden van de 2 regimes verschillen sterk. Zo geldt de 5 jaar oude (permanente) tax shelter bijvoorbeeld enkel voor investeringen in startende kleine ondernemingen, met andere woorden kleine ondernemingen die maximaal 4 jaar bestaan. 

Investeerders

De investeerders in die kleine ondernemingen kunnen zowel Belgische rijksinwoners, als niet-rijksinwoners zijn. Belgische inwoners worden dan onderworpen aan de normale personenbelasting, terwijl niet-rijksinwoners onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting voor niet-inwoners. Beide groepen zullen in ruil voor hun investering in een kleine onderneming kunnen genieten van een belastingvermindering in die personenbelasting. In tegenstelling tot de oudere tax shelter voor startende vennootschappen kunnen nu ook bedrijfsleiders via het gunstregime aandelen van hun vennootschap verkrijgen.

Belastingvermindering

Deze natuurlijke personen zullen een belastingvermindering genieten in de personenbelasting wanneer zij nieuwe aandelen op naam verwerven in noodlijdende kleine vennootschappen. Het tarief van de belastingvermindering dat gepaard gaat met deze nieuwe tijdelijke tax shelter is 20%. Dit percentage wordt toegepast op het ingebrachte bedrag (dat aan de voorwaarden voldoet), na aftrek van eventuele kosten.

Wanneer een investeerder in een bepaald jaar een te lage belastbare basis zou hebben om volledig van dit fiscale voordeel te kunnen genieten, kan de belastingvermindering bovendien tot drie keer overgedragen worden naar een volgend belastbaar tijdperk.

Begunstigde vennootschappen

Als eerste voorwaarde om te kunnen genieten van het belastingvoordeel, moet het gaan om een investering in een kleine niet-beursgenoteerde Belgische vennootschap of een Belgische inrichting van een buitenlandse (EER) vennootschap. Enkel kleine vennootschappen komen dus voor dit tijdelijke gunstregime in aanmerking, daarbij is het echter niet vereist dat het om een startende vennootschap gaat.

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die aan minstens twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: (1) het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50, (2) de jaaromzet (exclusief BTW) is kleiner of gelijk aan 9 000 000 EUR en (3) het balanstotaal bedraagt maximaal 4 500 000 EUR. Als meer dan één van deze voorwaarden niet meer vervuld blijken, heeft dit pas een impact als dit in twee opeenvolgende boekjaren voorkomt. De kwalificatie als ‘kleine vennootschap’ gaat dan verloren in het derde boekjaar. Voor verbonden vennootschappen moeten deze criteria op geconsolideerde wijze beoordeeld worden.

Als tweede voorwaarde moet de kleine vennootschap tussen 14 maart en 30 april 2020 minstens 30% minder omzet hebben behaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Indien de betrokken vennootschap pas is opgericht na 14 maart 2019, geldt de vooropgestelde omzet in het financieel plan als referentiepunt.

Tot slot zijn er bepaalde vennootschappen die uitgesloten zijn. Zo kunnen investeerders in kleine vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap in een belastingparadijs geen beroep doen op deze regeling. Investeringen in beleggings-, thesaurie-, financierings-, vastgoed- of managementvennootschappen vallen evenzeer uit de boot. Ook vennootschappen waarvoor reeds een vordering tot faillietverklaring is ingediend, waarvan het beheer van het actief (deels) is ontnomen, kunnen geen extra middelen meer binnenhalen via de tijdelijke tax shelter ‘corona’.

Andere voorwaarden

Enkel rechtstreekse investeringen in geld tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking. Op deze laatste datum moet de inbreng bovendien volledig volstort zijn, aangezien het immers gaat om een tijdelijke maatregel. In tegenstelling tot bij de permanente tax shelter zijn investeringen via een financieringsvehikel dus niet toegelaten.

Het doel van de regeling is de betrokken kleine vennootschappen aan bijkomende financiële middelen te helpen. Daarom tellen enkel betalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gefinancierd worden met een afname van een vordering op de vennootschap of met een schuld aan de vennootschap niet mee. In deze gevallen is er immers slechts sprake van een omzetting in kapitaal van financiële middelen waarover de vennootschap reeds beschikte.

Daarnaast moeten de ontvangen sommen uiteraard voor de juiste doelen aangewend worden. Indien achteraf blijkt dat dividenden of liquidatiereserves zijn uitgekeerd, aandelen zijn aangekocht, leningen zijn verstrekt of kapitaalverminderingen zijn doorgevoerd met de bijkomende middelen, zal de belastingvermindering niet toegestaan worden.

De investeerder zal de aandelen ook gedurende minstens 5 jaar in zijn bezit moeten houden. De meeste van de hierboven genoemde voorwaarden m.b.t. tot de ontvangende vennootschap moeten gedurende deze periode vervuld blijven. Zo niet, zal de belastingvermindering pro rata (in functie van het aantal ontbrekende maanden) ingetrokken worden.

Investeerders mogen via deze regeling maximaal 30% van het kapitaal van een kleine vennootschap verwerven. Als absolute grens geldt 100 000 EUR aan betalingen gedaan via de tijdelijke tax shelter tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020. De betrokken vennootschappen mogen op hun beurt tot maximaal 250 000 EUR aan extra financiële middelen ontvangen.

Conclusie

Bent u bedrijfsleider van een vennootschap of wenst u te investeren in een kleine vennootschap die haar omzet zag dalen en overweegt u een bijkomende kapitaalinjectie in deze vennootschap, weet dan dat dit op een fiscaalvriendelijke manier kan gebeuren. Mis deze kans dan niet. Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft. Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op