Om de impact van de coronacrisis op onze economie te verzachten en om te vermijden dat ondernemingen investeringen zouden uitstellen, kondigde de regering een reeks van bijkomende maatregelen aan. Bij wet van 15 juli werd er dan ook beslist om het basispercentage van de algemene eenmalige investeringsaftrek op te trekken tot 25%. De tijdelijke verhoogde aftrekt geldt voor kleine vennootschappen die investeren in afschrijfbare vaste activa tussen 12 maart en 31 december 2020. Als een organisatie in 2020 geen of onvoldoende winst maakt, bestaat er daarnaast ook de mogelijkheid om de overgedragen investeringsaftrekken die werden aangelegd in 2019 uitzonderlijk over te dragen naar 2021.

Basisprincipe investeringsaftrek

De eenmalige investeringsaftrek is een fiscale maatregel ten voordele van KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepers. Het is een fiscaal voordeel waarbij die ondernemingen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van een investering extra mogen aftrekken van hun belastbare winst.

De investeringsaftrek geldt enkel voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa die tijdens het jaar of het boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn. Daarnaast moeten de investeringen in België gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid. Voor kleine vennootschappen moeten de activa verband houden met de werkelijke activiteit.

Tot nu toe lag het standaardpercentage van de eenmalige investeringsaftrek op 8%. Voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 werd dit percentage tijdelijk verhoogd tot 20%. Door de huidige crisissituatie wordt het percentage nu verhoogd tot 25 % voor kleine vennootschappen.

Er bestonden reeds een aantal afwijkingen op dit systeem. Zo geldt er een aftrek van 3% voor investeringen om herbruikbare verpakkingen te bevorderen. Daarnaast is er een aftrek van 13,5% mogelijk voor investeringen in digitale en energiebesparende activa, rookafzuig- of verluchtingssystemen, octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen bestaat er dan weer een aftrek van 20,5%. Tot slot bedraagt de aftrek voor vennootschappen waarvan de winst beperkt is tot de zeescheepvaart al langer 30%.

Als een onderneming geen of onvoldoende winst maakt tijdens het huidige belastbare tijdperk waarvoor de investeringsaftrek kan worden toegepast, kan (het deel van) de niet-verleende vrijstelling naar een volgend belastbaar tijdperk worden overgedragen.

Naast deze eenmalige investeringsaftrek bestaat er voor bepaalde investeringscategorieën ook een mogelijkheid tot gespreide investeringsaftrek. Daarbij wordt de aftrek gespreid over de afschrijvingsduur van de goederen. Dat geldt echter sinds 2007 alleen nog voor eenmanszaken en vrije beroepers en niet voor vennootschappen. In het kader van de huidige crisis is er aan dat gegeven echter niets veranderd. We gaan er hier dan ook verder niet op in.

Corona-uitbreiding

In het kader van de huidige crisis wordt het geldende standaardpercentage van 8% nu dus algemeen opgetrokken naar 25%. De verhoging geldt voor vaste activa verkregen door kleine vennootschappen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Vennootschappen zijn klein zolang ze minstens aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: (1) het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50, (2) de jaaromzet (exclusief BTW) is kleiner of gelijk aan 9 000 000 EUR en (3) het balanstotaal bedraagt maximaal 4 500 000 EUR. Als meer dan één van deze voorwaarden niet meer vervuld blijken, heeft dit pas een impact als dit in twee opeenvolgende boekjaren voorkomt. De kwalificatie als ‘kleine vennootschap’ gaat dan verloren in het derde boekjaar. Voor verbonden vennootschappen moeten deze criteria op geconsolideerde wijze beoordeeld worden.

Naast het verhoogde aftrekpercentage, is er nu ook een uitbreiding van de overdracht van de investeringsaftrek voor vaste activa gedurende het kalenderjaar 2019. De aftrek kon al overgedragen worden tot het belastbaar tijdperk 2020. Als deze aftrek nu echter, omwille van een sterk gedaalde omzet door de coronacrisis, dit jaar nog niet benut kan worden, kan ze uitzonderlijk een tweede keer overgedragen worden naar het belastbaar tijdperk 2021.

Conclusie

Wij begrijpen dat deze crisis moeilijke tijden voor KMO-vennootschappen met zich meebrengt. Toch kan het aangewezen zijn om geplande investeringen niet langer uit te stellen. Investeringen laten de economie immers heropleven. De nieuwe maatregelen zorgen bovendien voor een fiscaal optimaal investeringsklimaat. Een nieuwe investering brengt vandaag 25% investeringsaftrek met zich mee, terwijl dezelfde investering volgend jaar slechts een aftrek van 8% zal beteken.

Wij staan altijd voor u klaar met advies en bekijken graag of uw geplande investering hiervoor in aanmerking komt. Aarzel niet ons te contacteren!

Neem contact met ons op