De publicatie van de jaarrekening in Frankrijk en in België

De publicatie van de jaarrekening

Zowel in Frankrijk als in België zijn vennootschappen in het algemeen verplicht om hun jaarrekening te publiceren. Ook buitenlandse ondernemingen met een inrichting in het andere land moeten hun jaarrekening ook in dat andere land publiceren. Bovendien zijn de voorwaarden voor de publicatie, die verbonden zijn aan de vorm van de vennootschap en aan het aandeelhouderschap, in beide landen vergelijkbaar. Onze experten geven tekst en uitleg bij deze voorwaarden, de belangrijkste verschillen en de meeste recente wijzigingen.

1000

Wat zijn die voorwaarden en zijn er verschillen tussen beide landen?

Zowel in België als in Frankrijk moet de neerlegging gebeuren binnen de maand volgend op de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders. In Frankrijk wordt deze termijn verlengd tot 2 maanden indien de neerlegging elektronisch gebeurt.

In Frankrijk wordt de jaarrekening neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank waar de vennootschap is gevestigd.

In België gebeurt de neerlegging door de zaakvoerders of bestuurders bij de Nationale Bank van België. De taal van de neerlegging moet deze van de regio zijn waarin de onderneming is gevestigd: dus ofwel in het Nederlands, het Frans of het Duits. Ondernemingen gevestigd in het Brussels gewest hebben de keuze tussen het Nederlands of het Frans.

 

Zijn er recente wijzigingen geweest op dit vlak?

Inderdaad, zowel in Frankrijk als in België zijn er wijzigingen gebeurd, vooral voor de kleine ondernemingen. In België is sinds 2016 een verkort formaat ingevoerd voor micro-ondernemingen.

Sinds 2016 kunnen in Frankrijk de kleine ondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen, opteren voor confidentialiteit, waardoor zij hun resultatenrekening niet moeten publiceren. De verplichting om de balans te publiceren blijft echter bestaan. De betrokken ondernemingen mogen niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijden: een balanstotaal van €4 miljoen, een omzetcijfer van €8 miljoen en 50 werknemers
in dienst hebben.

De gerechtelijke en administratieve autoriteiten, de nationale bank van Frankrijk, de rechtspersonen die rechtsreeks of onrechtstreeks investeren in andere vennootschappen of die diensten leveren ten voordele van deze vennootschappen hebben echter wel toegang tot deze resultatenrekening. Een recent gepubliceerd decreet maakt duidelijk dat de kleine ondernemingen die van deze confidentialiteitsclausule gebruik wensen te maken, een specifiek formulier moeten toevoegen aan hun neergelegde jaarrekening.

 

Zijn er sancties indien de jaarrekening niet wordt neergelegd?

In Frankrijk is het niet neerleggen van de jaarrekening een strafrechtelijke inbreuk, die bestraft wordt met een boete tussen €1.500 en €3.000.

In België is er een kost verbonden aan de neerlegging. Indien de jaarrekening laattijdig wordt neergelegd, wordt bovenop de neerleggingskost een tarieftoeslag aangerekend: voor kleine ondernemingen bedraagt deze tussen de €120 en €360, voor grote vennootschappen bedraagt deze tussen de €400 en €1.200, afhankelijk van het tijdstip waarop de neerlegging uiteindelijk gebeurt.

Indien een vennootschap 3 jaar op rij haar jaarrekening niet publiceert, kan de KBO overgaan tot ambtshalve doorhaling van de vennootschap. Dit zorgt uiteraard voor moeilijkheden voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Bovendien kan in dat geval ook iedere belanghebbende of het Openbaar Ministerie bij de rechtbank van koophandel de ontbinding van een vennootschap vragen die gedurende 3 jaar geen jaarrekening heeft neergelegd en die ook tijdens de procedure heeft nagelaten om zich toch nog in regel te stellen.

 

Dat is dus strenger in België dan in Frankrijk. Zijn er ook uitzonderingen?

In beide landen moeten vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid geen jaarrekening publiceren, tenzij zij onder hun onbeperkt aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen en tegelijk als grote onderneming worden beschouwd.

In Frankrijk is er ook een uitzondering voorzien voor microvennootschappen.

 

Is de definitie voor micro-vennootschap in beide landen dezelfde?

In beide landen is de Europese richtlijn van toepassing en wordt een micro-vennootschap gedefinieerd als een vennootschap die niet meer dan 1 van de 3 volgende criteria overschrijdt:een gemiddelde van 10 werknemers, een omzet (excl. btw) van €700.000 en een balanstotaal van €350.000.

Ga naar de overzichtspagina

Contact

Barbara Vanhuysse
Executive Manager
KPMG Accountants
T: +32 56 52 85 32
Mail: bvanhuysse@kpmg.com

Denis Lebailly
Senior Manager Accounting
KPMG Accountants
T: +32 2 708 49 90
Mail: dlebailly@kpmg.com

Thomas Philippe
Senior Manager Grand Lille
KPMG Frankrijk
T: +33 3 20 20 66 03
Mail: tphilippe@kpmg.fr

Download de volledige nieuwsbrief

© 2024 Eurometropool, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.