Eerste contouren nieuwe Belgische regularisatieprocedure bekendgemaakt

Nieuwe Belgische regularisatieprocedure

Hieronder schetsen wij voor u de belangrijkste kaders van deze nieuwe regularisatieprocedure.

1000

In de november 2015-editie van deze nieuwsbrief kondigden wij reeds de nieuwe permanente Belgische regularisatieprocedure aan. Recent werd een wetsontwerp met betrekking tot deze ‘inkeerprocedure’ bij de Kamer ingediend. In navolging van voorgaande regularisatierondes biedt deze inkeerprocedure de mogelijkheid om kapitalen en inkomsten te regulariseren die tot nog toe aan het oog van de Belgische belastingdienst werden onttrokken.

 

Nieuwe regularisatieprocedure

Hieronder schetsen wij voor u de belangrijkste kaders van deze nieuwe regularisatieprocedure. Wij merken vooraf echter op dat het momenteel slechts een wetsontwerp betreft waarin nog het een en ander kan wijzigen. Het spreekt voor zich dat wij deze ontwikkelingen voor u op de voet zullen volgen.

De voorgestelde wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat.

  • Het per 2 juli 2013 ingevoerde onderscheid tussen fiscale regularisatie van ‘gewone fiscale fraude’ en de regularisatie van ‘ernstige en georganiseerde fiscale fraude’ (met bijkomende tariefverhoging van 5%) zal verdwijnen. 
  • Voortaan wordt een bewijs gevraagd omtrent het ondergaan van het geëigende fiscale regime voor de bedragen opgenomen in de aangifte (de inkomsten, de sommen, de btw-handelingen en -kapitalen, of een gedeelte ervan, waarvan de aangever niet kan aantonen dat ze hun normale belastingregime ondergaan hebben, moeten worden geregulariseerd). 
  • De regionale belastingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van deze regularisatieronde, tenzij alsnog samenwerkingsakkoorden met de gewesten zouden worden gesloten (waardoor de nu voorgestelde regeling eigenlijk wordt beperkt tot een federale fiscale regularisatie). 
  • De tarieven zullen naar de toekomst toe gestaag stijgen.

De globale regeling zoals deze waarschijnlijk zal worden ingevoerd, ziet er dus als volgt uit.

 

Toepassingsgebied

Onder de nieuwe regularisatieprocedure kunnen zowel inkomstenbelastingen (met inbegrip van de ‘kaaimantaks’) alsook btw, federale (niet de gewestelijke!) registratie-, hypotheek- en griffierechten, sociale bijdragen en belastingen zoals bedoeld in het Wetboek diverse rechten en taksen (onder meer verzekeringstaks) geregulariseerd worden.

 

Wij merken op dat het volgens het huidige wetsontwerp niet mogelijk zal zijn om onder de nieuwe procedure Vlaamse erfbelastingen (successierechten) te regulariseren. Indien dit ongewijzigd wordt geïmplementeerd, zal dat in de praktijk voor diverse toepassingsproblemen zorgen (bijvoorbeeld in het geval van een niet-aangegeven nalatenschap waarvan men nu de inkomsten wenst te regulariseren).

 

Daarnaast zullen gewestelijke registratierechten (bijvoorbeeld in het geval van de verkoop van een in België gelegen onroerend goed) ook buiten het toepassingsgebied vallen.

 

Tarieven

Afhankelijk van de vraag of men niet-verjaarde inkomsten of sommen dan wel verjaarde kapitalen wil regulariseren, zal een afzonderlijk tarief van toepassing zijn. De belastbaarheid van inkomsten verjaart in principe na zeven jaar. De Belastingdienst houdt daarbij geen rekening met de ernst van de fiscale fraude.

 

  • Indien men niet-verjaarde inkomsten wil regulariseren, zal men worden onderworpen aan het normale tarief dat van toepassing was in het belastbaar tijdperk waarin de inkomsten werden behaald verhoogd met 20 procentpunten (22 procentpunten vanaf 1 januari 2017, 23 procentpunten vanaf 1 januari 2018 enzovoort).

 

Aard inkomsten  Belasting Verhoging (tarief 2016) 
 Onroerende inkomsten progressief tarief + 20%
Roerende inkomsten (onder andere intresten en dividenden)  15%, 21% of 25% +20% (=35%, 41% of 45%) 
Diverse inkomsten  16,5%, 33% +20% (=36,5%, 53%) 
Beroepsinkomsten  Progressief tarief  +20%

 

Indien men fiscaal verjaarde kapitalen wil regulariseren, zal men worden onderworpen aan een heffing van 36 procentpunten (37 procentpunten vanaf 1 januari 2017, 38 procentpunten vanaf 1 januari 2018 enzovoort).
Procedure


De regularisatieprocedure zal via het Contactpunt Regularisaties verlopen, waar u een aangifte houdende de te regulariseren inkomsten of kapitalen kunt indienen. Bij deze aangifte zou dan een ‘bondige verklaring omtrent het fraudeschema’ dienen te worden gevoegd met daarin tevens de omvang en oorsprong van de te regulariseren inkomsten en/of kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan alsook de gebruikte bankrekeningen.

 

Het wetsontwerp voorziet tevens in strafrechtelijke immuniteit. Daarnaast zal de regularisatieaangifte niet als aanwijzing worden gebruikt om fiscale onderzoeks- en controlewerkzaamheden uit te voeren.

 

Deze nieuwe regularisatieronde is goed nieuws voor wie nog over niet-aangegeven inkomsten of kapitalen beschikt.

 

Kizzy Wandelaer en Sjeel Debeuf

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.