Wat zijn de sancties bij niet of laattijdig publiceren van de jaarrekening?

Niet of laattijdig publiceren van de jaarrekening

De komende maanden zullen vele ondernemingen druk bezig zijn met de jaarafsluiting van hun boekhouding en de opmaak van de jaarrekening. Het bevoegde bestuursorgaan van de vennootschap is namelijk verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen, en het niet of laattijdig publiceren van de jaarrekening kan verstrekkende gevolgen hebben.

1000

Alvorens een jaarrekening kan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, dient de algemene vergadering haar goedkeuring te geven, en dit op een datum die vastgelegd is in de statuten en die binnen 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar valt. De neerlegging bij de Nationale Bank van België moet plaatsvinden binnen de 30 dagen nadat de jaarrekening werd goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste 7 maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar.

De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering is niet van toepassing voor ondernemingen ‘in vereffening’. De jaarrekening moet in dat geval enkel voorgelegd worden.

Het niet publiceren of laattijdig publiceren van de jaarrekening door de zaakvoerder, de bestuurder of de vereffenaar kan echter aanleiding geven tot verstrekkende gevolgen. We sommen de mogelijke gevolgen even voor u op:

Strafrechtelijke sancties

 • Geldboete van € 300,00 tot € 60.000,00 (= van € 50,00 tot € 10.000,00 te vermenigvuldigen met 6).
 • En/of een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar.
 • Mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.


Burgerrechtelijke sancties

 • De door derden geleden schade wordt geacht voort te vloeien uit het niet neerleggen van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn. De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt.
 
 

Gerechtelijke sancties       

 • Op vraag van iedere belanghebbende of van het Openbaar Ministerie, en met uitzondering van de regularisatie in de loop van het geding, kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar jaarrekening gedurende 3 opeenvolgende jaren niet heeft neergelegd.
 • Ambtshalve doorhaling van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO) voor vennootschappen die voor ten minste 3 opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de publicatieverplichting van de jaarrekeningen. Het betreft een administratieve doorhaling, waardoor de onderneming op juridisch vlak blijft voortbestaan. De doorhalingen, alsook de intrekking ervan, worden op initiatief van de beheersdienst van de KBO gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Tarieftoeslag aan de Balanscentrale ingeval van laattijdige neerlegging

De tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden en bedraagt bij neerlegging:

 • Vanaf de eerste dag van de negende maand na de afsluiting van het boekjaar: 
  • € 120,00 voor de kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken
  • € 400,00 voor de andere vennootschappen
 • Vanaf de eerste dag van de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar: 
  • € 180,00 voor de eerder vermelde kleine vennootschappen
  • € 600,00 euro voor de andere vennootschappen
 • Vanaf de eerste dag van de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar: 
  • € 360,00 voor de eerder vermelde kleine vennootschappen
  • € 1.200,00 voor de andere vennootschappen.

 

Wat kan u doen indien u niet akkoord gaat met die tarieftoeslag?

 • U schrijft binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening in kwestie een gewone brief naar:


FOD Economie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Cel Jaarrekening
City Atrium – Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

 • In deze brief roept u overmacht in en vraagt u de terugbetaling van de tarieftoeslag. U vermeldt eveneens de omstandigheden die het geval van overmacht hebben gevormd en het nummer van de bankrekening waarop de toeslag kan worden terugbetaald.
 • Aan deze brief dient u een kopie van de "Mededeling van de neerlegging" (die u binnen 11 werkdagen na de neerlegging ontvangt) en alle bewijsstukken, die de ingeroepen overmacht kunnen staven, toe te voegen.
 • De FOD Economie zal onmiddellijk per gewone brief de ontvangst van uw aanvraag bevestigen. Hij kan u vragen om bijkomende inlichtingen te verstrekken of de toegezonden bewijsstukken aan te vullen.

 • De beslissing van de afgevaardigde van de minister van Economie wordt u per gewone brief toegezonden. Bij positief gevolg wordt de tarieftoeslag automatisch op de in de brief vermelde bankrekening teruggestort door de FOD Financiën.

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.