Detachering is anders in België dan in Frankrijk - Dus …… “Bezint voor je begint!”

Detachering is anders in België dan in Frankrijk

Detachering van werknemers naar een ander land is een veel gebruikte praktijk in het Europa van vandaag. Ook in het Belgisch-Franse grensgebied passen bedrijven het voortdurend toe.

1000

Maar wat zijn de belangrijkste regels? Wat hoort u zeker te weten? KPMG Eurometropool laat het licht schijnen over deze problematiek.

 


Een Frans bedrijf wil zijn werknemers detacheren naar België om daar werkzaamheden te verrichten en wenst dat de betrokken werknemers onderworpen blijven aan het Franse sociale zekerheidsstelsel. Kan dat zomaar? Ja, mits de naleving van bepaalde voorwaarden, zoals bepaalde formaliteiten en een beperking in de tijd.

Algemeen gesteld kan een Franse werknemer in principe gedurende 24 maanden in België actief blijven met behoud van de Franse sociale zekerheid. In bepaalde gevallen kan deze termijn bovendien verlengd worden van twee naar vijf jaar.

Het Franse bedrijf moet in ieder geval vooraf in eigen land een A1-attest aanvragen. Dit attest meldt dat de betrokken Franse werknemers blijven behoren tot het Franse sociale zekerheidsregime. Verder zal de Franse werkgever gedurende de volledige periode van detachering bepaalde voorschriften van de Belgische arbeidswetgeving moeten naleven, zoals deze betreffende de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden. Ook het Belgische stelsel van verloning (barema’s, minimumloon, loonbescherming), de voorschriften inzake interimarbeid en terbeschikkingstelling blijven voor een groot deel van toepassing.

Behalve wanneer een Franse werknemer slechts voor een zeer korte tijd naar België gedetacheerd wordt, dient de Franse werkgever ook een Limosa-attest op te maken. Dit attest maakt melding van de komst van Franse werknemers naar België. In ruil hiervoor stelt de Belgische overheid hen gedurende twaalf maanden vrij om een arbeidsreglement op te stellen alsook een personenregister bij te houden. Ook de loonverwerking mag gedurende deze periode in overeenstemming met de Franse wetgeving uitgevoerd worden.

Er zijn dus veel mogelijkheden, maar er zijn toch ook een aantal verplichtingen, zeker voor buitenlandse bouwbedrijven. Bedrijven in de bouwsector moeten immers niet alleen in bepaalde omstandigheden hun werven melden en een register bijhouden van het ingezette personeel (checkinatwork), maar ze moeten zich ook aansluiten bij de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van Bestaanszekerheidsstelsels (PDOK). En dan is er nog dit: Wanneer een Frans bedrijf een medewerker voor een periode langer dan 5 jaar naar België detacheert, zal deze zich bij de Belgische sociale zekerheid moeten aansluiten.

 

En wat met Belgische bedrijven die personeel detacheren in de “Hexagone”?

Deze bedrijven zullen in ieder geval een A1-attest moeten aanvragen bij de Belgische RSZ. Bovendien vereist de Franse wetgeving dat er, vóór de aanvang van de detachering, een clausule met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering wordt toegevoegd aan het arbeidscontract.

Voor elke detachering van langer dan één maand, moeten de Belgische werkgever en werknemer een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voegen, waarin de volgende zaken omschreven worden: de arbeidsduur, de eventuele voordelen verbonden aan de detachering en de wijze waarop een eventuele repatriëring moet gebeuren.

Tijdens de volledige duur van de detachering is de Franse wetgeving van toepassing inzake verloning, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. Daarnaast moet de werkgever bij de aanvang van de detachering ook een aangetekende verklaring bezorgen aan de Unité Territoriale de DIRECCTE, waarin melding wordt gemaakt van de arbeidsplaats en de aangewezen vertegenwoordiger binnen Frankrijk.

Als de werkgever dit echter niet doet, loopt hij het risico op een boete van 2.000 euro per gedetacheerde werknemer (4.000 euro i.g.v. recidive) met een maximumboete van 500.000 euro per onderneming. Indien de detachering echter de maximale duur van 5 jaar overschrijdt, is het Belgische bedrijf verplicht zich als werkgever te registreren bij het Franse centrum voor buitenlandse bedrijven en zich aan te sluiten bij het regime van aanvullend pensioen Humanis International. Bouwbedrijven en bedrijven die openbare werken verrichten moeten zich bovendien registreren bij de CIBTP Ile de France.

Al deze voorwaarden en voorschriften kunnen in één keer in orde gebracht worden door een beroep te doen op de TFE (Titre Firmes Etrangères). Maar het kan zelfs nog eenvoudiger: kom eens langs bij KPMG Eurometropool en wij helpen u alles te regelen.

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.