Dga in Nederland: wel of niet sociaal verzekerd?

Dga in Nederland: wel of niet sociaal verzekerd?

Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe regeling voor het vaststellen van de verzekeringsplicht van de statutair bestuurder van een vennootschap.

1000

Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe regeling voor het vaststellen van de verzekeringsplicht van de statutair bestuurder van een vennootschap. Hoofdregel is dat een bestuurder van een vennootschap verzekerd is voor de premies werknemersverzekeringen. Een uitzondering bestaat voor de statutair bestuurder die als directeur‑grootaandeelhouder (dga) wordt aangemerkt. Een dga is niet verplicht sociale premies te betalen.


Daar staat tegenover dat de dga geen recht heeft op een sociale uitkering van de overheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De criteria om te worden aangemerkt als dga voor de socialezekerheidswetten zijn vastgelegd in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Beslissend criterium is of sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. Leidend is dat de bestuurder ook aandeelhouder is en niet tegen zijn wil kan worden ontslagen.
De regeling is ook van toepassing op de indirecte bestuurder, dit wil zeggen: de bestuurder die zeggenschap in de vennootschap heeft door tussenkomst van een of meer rechtspersonen waarvan hij aandeelhouder is.

Het verschil met de huidige tekst is dat (het ontbreken van) de ondergeschiktheid of gezagsverhouding niet langer wordt gebaseerd op het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), maar op de statutaire bepalingen over ontslag van bestuurders. Verder wordt het aandelenbezit van de bestuurder zelf ook in aanmerking genomen voor het antwoord op de vraag of ten minste twee derde van het stemrecht op de aandelen binnen de familiekring wordt gehouden (bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad). Tot slot moeten bij nevengeschiktheid alle bestuurders gezamenlijk alle aandelen in de vennootschap bezitten.

Voor bestaande situaties geldt geen overgangsrecht. Bij twijfel kan bij de Belastingdienst of het UWV een verzoek tot vaststelling verzekeringsplicht worden gevraagd.


Esther Schutte

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.