Schenking van Vlaams vastgoed fiscaal interessanter vanaf 1 juli 2015

Schenking van Vlaams vastgoed

De belasting op schenking van onroerende goederen is met ingang van 1 juli 2015 aanzienlijk vereenvoudigd en verlaagd.

1000

De belasting op schenking van onroerende goederen is met ingang van 1 juli 2015 aanzienlijk vereenvoudigd en verlaagd. Dit maakt het interessanter om Vlaams vastgoed tijdens het leven reeds aan de volgende generatie over te dragen.
De verlaagde schenkbelasting is van toepassing op alle schenkingen van onroerende goederen op voorwaarde dat de schenker – op het ogenblik van de schenking – zijn fiscale woonplaats heeft in het Vlaams Gewest ongeacht of het geschonken goed wel of niet in het Vlaams Gewest is gelegen.

Wanneer de fiscale woonplaats van de schenker tijdens de periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de schenking op meer dan een plaats in België heeft gelegen, dan zal het verlaagde schenkingsrecht alleen gelden indien de schenker gedurende de afgelopen vijf jaar het langst woonachtig was in het Vlaams Gewest.

Ingrijpende verlaging schenkbelasting

Voortaan zijn er twee tabellen van progressieve tarieven: het tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen, en het tarief tussen alle andere personen. Dit resulteert in de volgende nieuwe basistarieven:

TABEL I: tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen

TABEL II: tarief tussen alle andere personen

TABEL I
Tot en met Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
 0,01 150.000  3  -
 150.000,01 250.000  9  4.500 
 250.000,01 450.000  18 13.500 
 450.000,01   -  27 49.500
TABEL II

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro

Vanaf

tot en met Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
 0,01 150.000 10 -
 150.000,01 250.000 20 15.000
 250.000,01 450.000 30 35.000
450.000,01   - 40 95.000

 

De berekening van de belastbare grondslag is ongewijzigd gebleven. Zo wordt de schenking van een gemeenschappelijk onroerend goed door ouders aan hun beide kinderen voor de berekening van de schenkbelasting nog steeds aangemerkt als vier afzonderlijke schenkingen.

Verder blijft ook de regel van het progressievoorbehoud behouden. Een schenking van onroerend goed tussen dezelfde partijen binnen drie jaar na een eerdere schenking of een overlijden van de schenker binnen drie jaar na de schenking van onroerende goederen zal mee in acht worden genomen voor het bepalen van het toepasselijke tarief van de latere schenking of de verschuldigde erfbelasting.

 

Energiebesparende renovaties en kwaliteitsvolle verhuringen: bijkomende verlaging


De nieuwe regeling kent een bijkomende tariefverlaging indien de begiftigde aan het onroerend goed specifieke energiebesparende werken laat uitvoeren. De werken moeten dan wel binnen een termijn van vijf jaar na de schenking worden uitgevoerd voor in totaal minstens € 10.000 (exclusief btw).

De bijkomende tariefverlaging geldt eveneens indien de begiftigde binnen drie jaar na datum van de schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens negen jaar afsluit en een conformiteitsattest (conformiteit met de Vlaamse Wooncode) kan voorleggen. De voorwaarde voor verhuring van minstens negen jaar is geen louter formele verplichting: er is een effectieve verhuring gedurende de hele periode vereist.

Dit resulteert in de volgende tarieven (na teruggave):

TABEL I: tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen

TABEL II: tarief tussen alle andere personen

TABEL I:

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro 

 Vanaf

Tot en met Tarief in %  Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro 
 0,01 150.000  3 -
150.000,01 250.000   6 4.500
 250.000,01 450.000 12 10.500
 450.000,01 - 18 34.50

 

TABEL II

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro

                    Vanaf

tot en met Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
150.000,01  150.000 9 -
250.000,01 250.000 17 13.500
450.000,01  450.000 24 30.500
- - 31 78.500
150.000
250.000
4.500
4.500

Voor bovengenoemde gunstregelingen wordt de bijkomende voorwaarde opgelegd dat de geschonken goederen gelegen moeten zijn in het Vlaams Gewest.

Bovendien is het belangrijk te weten dat beide verminderingen niet meteen bij de schenking worden toegekend. De schenking wordt eerst geregistreerd tegen het gewone schenkingsrecht. Het verschil tussen het normale tarief en het verlaagde tarief kan nadien worden teruggevraagd.


Kizzy Wandelaer en Sophie Schellens

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.