Uw verblijf aan de kust voortaan onverkort aftrekbaar?

Uw verblijf aan de kust voortaan onverkort aftrekbaar?

Recente cassatierechtspraak stelt dat kosten niet noodzakelijk verband moeten houden met het statutaire doel van de vennootschap of inherent moeten zijn aan haar maatschappelijke activiteit om als beroepskosten aftrekbaar te zijn.

1000

Recente cassatierechtspraak stelt dat kosten niet noodzakelijk verband moeten houden met het statutaire doel van de vennootschap of inherent moeten zijn aan haar maatschappelijke activiteit om als beroepskosten aftrekbaar te zijn.

De nodige voorzichtigheid blijft echter geboden. Voormelde rechtspraak biedt voor alle duidelijkheid geen vrijgeleide voor de bedrijfsleider voor de aankoop van vastgoed aan de kust via zijn vennootschap.

Wij brengen de algemene principes inzake aftrek van beroepskosten even in kaart. Wanneer een vennootschap kosten maakt, zijn deze in principe aftrekbaar overeenkomstig artikel 49 WIB indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • de kosten moeten zijn gedaan of gedragen in het belastbare tijdperk;
  • de kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het verkrijgen of het behouden van belastbare inkomsten;
  • de kosten moeten noodzakelijkerwijs verband houden met de activiteit van de vennootschap.

Deze laatste voorwaarde staat niet uitdrukkelijk in de wet, maar vloeit voort uit oudere cassatierechtspraak. De kosten dienen met andere woorden een oorzakelijk verband te vertonen met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Het Hof van Cassatie heeft recentelijk echter beslist dat uit de wet niet blijkt dat de kosten verbonden moeten zijn met het maatschappelijke of statutaire doel van een vennootschap om fiscaal aftrekbaar te zijn. Wel dient steeds te worden aangetoond dat de kosten werden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Hieruit volgt dat wanneer een vennootschap een appartement aan zee ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider als een voordeel in natura, de kostenaftrek voortaan in principe zou moeten worden aanvaard.

Het verdient bovendien aanbeveling om voldoende documentatie te voorzien waaruit het bezoldigingskarakter blijkt (bij voorkeur via de notulen van de algemene vergadering) en enige voorzichtigheid aan de dag te blijven leggen. Zo zullen kosten die een exuberant karakter vertonen nog steeds tot een discussie met de Belastingdienst kunnen leiden.


Kizzy Wandelaer en Sophie Schellens

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.