De Belgische tax shift

De Belgische tax shift

Al maanden is de Belgische federale regering aan het debatteren over een grote fiscale hervorming, ook wel de tax shift genoemd.

1000

Al maanden is de Belgische federale regering aan het debatteren over een grote fiscale hervorming, ook wel de tax shift genoemd. Op 18 augustus 2015 werd uiteindelijk duidelijk waaruit de hervorming zou bestaan… Een kort overzicht.


Tax shift? De tax shift houdt een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere inkomstenbronnen in. Het doel van deze verschuiving bestaat enerzijds in de verlaging van de belastingdruk van de Belgische ondernemingen om zo de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te verhogen. Anderzijds beoogt men de koopkracht van de mensen met lage en middelhoge lonen te doen stijgen.

Ter realisatie van deze verschuiving kondigt de programmawet diverse fiscale en sociale maatregelen aan.Sociale en fiscale maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale maatregelen aangenomen in het kader van de tax shift:

 • graduele daling van de werkgeversbijdrage in de sociale zekerheid van de huidige 33% naar 25%;
 • daling van de personenbelasting voor lage en middelhoge lonen, onder andere door schrapping van de belastingschijf van 35% (zodanig dat meer inkomsten in de lagere schijf van 25% vallen);
 • extra incentives voor investeringen door KMO’s en voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling:

implementatie van diverse fiscale maatregelen ter ondersteuning van startende ondernemingen, zoals de ‘tax shelter’ voor startende ondernemingen, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en de vrijstelling van interest van leningen. Een gedetailleerde bespreking van deze maatregelen.
uitbreiding van het systeem van de liquidatiereserve voor KMO-vennootschappen naar de aanslagjaren 2013 en 2014. Een gedetailleerde bespreking.
implementatie verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen voor KMO-vennootschappen. Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015);

 • vanaf 2017 wordt een permanente fiscale en sociale regularisatie (inkeerregeling) ingevoerd. De laatste eenmalige regularisatieronde deed zich voor in de tweede helft van 2013. Er is geen beslissing genomen over de voorwaarden en boetetarieven.

Ter financiering van de tax shift werden onderstaande belastingverhogingen aangenomen:

 • stijging van de accijnzen op diesel (behalve professionele diesel), tabak en alcoholhoudende dranken. De datum van inwerkingtreding is niet bekend;
 • stijging van het btw-tarief op het elektriciteitsverbruik voor particulieren van 6% naar 21% vanaf 1 september 2015;
  invoering van een speculatiebelasting voor opbrengsten uit de snelle (verkoop binnen zes maanden) realisatie van aandelen. De datum van inwerkingtreding is vermoedelijk 1 januari 2016;
 • stijging van de belasting/roerende voorheffing op roerende inkomsten (interesten, dividenden) van 25% naar 27%. De interesten op gewone spaarboekjes blijven evenwel buiten schot en blijven vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximaal bedrag van € 1.880. Deze maatregel zal in werking treden vanaf 1 januari 2017;
 • invoering van een Kaaimantaks of doorkijkbelasting op de inkomsten van zogenoemde juridische constructies, transparant belast bij de oprichter of de uiteindelijk gerechtigde. Een gedetailleerde bespreking van het toepassingsgebied alsook de gevolgen van de Kaaimantaks kunt u hier vinden (editie juni 2015, wetsontwerp betreffende invoering doorkijkbelasting gepubliceerd). De Kaaimantaks treedt in werking vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten vanaf 1 januari 2015).


  Sjeel Debeuf en Kizzy Wandelaer

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.