1. Các Quyết định quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa và lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-NHNN ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 (“Quyết định 1125”). Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa như sau:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 4,0%/năm;
  • Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: 5,0%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 1124/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày ngày 17 tháng 3 năm 2014 (“Quyết định 1124”), cụ thể:

  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng: 0,5%/năm;
  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng: 4,75%/năm;
  • Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, lãi suất tối đa là 5,25%/năm.

Quyết định 1124 và Quyết định 1125 đều có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2023. Lưu ý rằng bất kỳ mức lãi suất nào áp dụng trước ngày Quyết định 1124 và Quyết định 1125 này có hiệu lực thì vẫn duy trì hiệu lực thi hành.

2. Dự thảo Nghị định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2%

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và người dân để hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách giảm thuế GTGT (“Dự Thảo Nghị Định”) trình Chính phủ.

Dự Thảo Nghị Định bao gồm hai (2) phần chính: thứ nhất, về giảm thuế GTGT và; thứ hai, thực hiện cắt giảm đó. Một số điểm đáng chú ý tại Dự Thảo Nghị Định như sau:

i. Mức giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng như sau:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Thuế suất thuế GTGT 8%;
  • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn.

ii. Giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục kèm theo Dự Thảo Nghị Định này;

iii. Một số hướng dẫn thực hiện cũng sẽ được cung cấp để dễ dàng thi hành như một số thông tin cần ghi nhận trong hóa đơn, chứng từ;

Dự kiến Dự Thảo Nghị Định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

3. Dự thảo Nghị quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh (“Dự Thảo Nghị Quyết”). Các nội dung chính được đặt ra trong Dự thảo Nghị quyết như sau:

i. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện áp dụng: các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.

ii. Mức giảm: 30% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023. Mức giảm không áp dụng đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Trường hợp tiền thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng được giảm, trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì áp dụng tỷ lệ 30% trên số tiền phải nộp sau khi được giảm trừ.

iii. Dự Thảo Nghị Quyết cũng đề xuất hồ sơ đơn giản hơn bao gồm đơn đăng ký và văn bản xác nhận quyền sử dụng đất (quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Dự Thảo Nghị Quyết sẽ đưa ra mốc thời gian áp dụng giảm diện tích đất, mặt nước chậm nhất là ngày 30/9/2023 để tạo điều kiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp ngân sách Nhà nước kịp thời.