Trần Thị Thúy Hà

Thành viên điều hành, Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam