Phạm Thị Hoàng Anh

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư nhân

KPMG Việt Nam