Nguyễn Ngọc Hoàng

Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Công nghệ Thông tin, Đổi mới sáng tạo số

KPMG Việt Nam