Ross Macallister

Thành viên Điều hành, Trưởng Khối Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

KPMG Việt Nam