TS. Franz Degenhardt

Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Thương vụ, Trưởng bộ phận Tư vấn Định giá

KPMG Việt Nam